Evrim Ağacı

Bilim Terimleri Sözlüğü

Sayfayı Paylaş
 • Kadavra: Ölü, ceset, insan yada hayvan ölüsü.
 • Kademecilik: Küçük çapta değişikliklerin sürekli, kararlı birikimine dayalı evrim modelidir. Giderek, yavaş yavaş evrimleşme olarak da bilinir.Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi, Evrensel Basım Yayın
 • Kafa oluşumu: Hayvanların evriminde, duyu organlarının ve bunlarla ilgili sinirsel dokuların, gövdenin bir ucunda (yani ortamla "yüzyüze" olan ucunda) yoğunlaşması olayıdır. Bu olay sonucu, çoğu hayvanlarda baş ya…
 • Kafatası: Kafatası, omurgalıların kafasını çevreleyen iskelet yapısı. Kemik veya kıkırdaktan oluşur ve beyin ve bazı duyu organlarını koruyan bir yapı oluşturur. Üst çene (alt çene değil) kafatasının bir parçasıdır.…
 • Kalça çıkığı: Kalça eklemlerinin birinin ya da ikisinin anormal gelişmesi durumu. Manşon bağlantısı kısmi ya da hiç oluşmamış olabilir.Palomar.edu
 • Kaldera: Kaldera, bir volkanın kendi içine çökmesi sonucu oluşan büyük, özel bir volkanik bir yerşeklidir. Kalderanın çöküşü, büyük bir volkanik patlama sonucu volkanın altındaki magma odasının boşaltılması…
 • Kalıtılabilirlik: Genetik farklılıklardan ötürü bir özelliğin, bir popülasyon içerisinde, bireyler arasında gözlenebilir farklılıklar yaratabilme olasılığına denir. Genetik, çevre ve şans faktörleri, kalıtılabilirlik değerini…
 • Kalıtsal sağırlık: Kulak oluşumundaki basamaklardan birkaçını etkileyerek sağırlığa neden olan mutasyonlar. Ortaya çıkan fenotipe kaltsal sağırlık denir. Klug, W., Concepts of Genetics, 10. Baskı, Sayfa 80, ISBN-13;…
 • Kalıtsallık: Bir canlıdaki kalıtsal olarak aktarılabilen fenotipik çeşitliliğin, canlının tüm fenotipik çeşitililiğine oranı. Bir diğer deyişle, çeşitliliğin ne kadarlık bir kısmının genetik kökenli olduğunun göstergesidir.
 • Kallovyan Epoku: Günümüzden 166.100.000 ile 163.500.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Callovian.html
 • Kalp Atışı: Kalp atışlarını kalpteki özel elektriksel uyarılarla tetiklenir:
 • Kalsiyum: İnsanlarda toplam vücut ağırlığının %1.5-2'sini oluşturan kalsiyum vücutta en çok bulunan mineraldir. Başta fosfat ile birlikte kemik ve diş yapımına katılmak olmak üzere vücutta birçok farklı reaksiyonda…
 • Kambriyen: Kambriyen (541-485.4 myö) bir jeolojik dönem ismidir. Paleozoyik Zaman'ın 6 majör döneminden ilkidir. Yaklaşık olarak 541 milyon yıl önce ile 485.4 milyon yıl öncesine denk gelen zaman dilimini kapsamaktadır.…
 • Kampanyan Epoku: Günümüzden 83.600.000 ile 72.100.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Campanian.html
 • Kan: Atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağı içerisinde dolaşan, akıcı, plazma ve hücrelerden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları) meydana gelen genellikle kırmızı renkte bir sıvı. Kana…
 • Kanat zarı: Yarasalarda ikinci ve beşinci parmaklar arasında uzanan zarKAROL, S., SULUDERE, Z., AYVALI, C. 2007, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
 • Kanser: Tıpta kötü huylu neoplazma olarak da bilinen, kontrol dışı hücre büyümesi ile karakterize edilmiş büyük bir hastalık sınıfıdır. Kanserli hücreler kontrol edilemez bir biçimde gelişir ve ürerler. Bu yüzden…
 • Kansingiyan Epoku: Günümüzden yaklaşık olarak 254.200.000 ile 252.200.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir. Bu zaman aralığı, çok önemli değişimler göstermemekle birlikte, farklı kaynaklarda biraz daha…
 • Kansızlık (Anemi): Kanda alyuvar sayısının normalin altına düşmesi sonu gelişen hastalık hali. Aynı zamanda hemoglobinde de azalma meydana gelmesi sonucu oluşabilir. Birçok farklı tip anemi bulunur.
 • Kapitanyan Epoku: Günümüzden yaklaşık olarak 265.100.000 ile 259.900.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir. Bu zaman aralığı, çok önemli değişimler göstermemekle birlikte, farklı kaynaklarda biraz daha…
 • Kapsayıcı uyum başarısı: En basit tanımıyla, direk uyum başarısı (bireyin üreme ve hayatta kalma başarısı) ile dolaylı uyum başarısının (bireyin akrabalarının üreme başarısından kaynaklı evrimsel başarısıdır) toplamıdır.Evolutionary…
 • Kapsül: Hücreyi saran; yoğun, sıkı yapıda protein ya da polisakkarit.Brock Biology of Microorganisms, Sayfa 92, ISBN-13; 978-0-321-73551-5
 • Karar verme: Algılanan uyaranı değerlendirip uygun bir davranışsal tepki seçme. Karar verme süreci basit olabilir ya da sorun çözme gibi karmaşık bilişsel süreçleri içerebilir.
 • Karatenoid: Karotenoidler genellikle kırmızı, turuncu veya sarı pigmentlerdir. Havuçlara renklerini veren bileşik karoteni içerirler. Bu bileşikler, karbon atomlarının bir zincir ile bağlandıkları iki küçük…
 • Karbonifer: Karbonifer (358.9-298.9 myö) bir jeolojik dönem ismidir. Yaklaşık 358.9 milyon yıl önce ile 298.9 milyon yıl önceyi kapsayan zaman dilimine denir. Paleozoyik Zaman'ın 6 majör dönemi arasında Devoniyen'den…
 • Kardeş gruplar: Bir evrim ağacı üzerinde aynı ortak atasal düğümden farklılaşmış tür grupları ve soy hatlarıdır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Kardeş kromotit değişimi: Bir kromozom üzerinde bulunan kardeş kromatitler arasında karşılıklı olarak, iki özdeş genetik materyalin değişimidir. Normalde, genetik çeşitlenme, mayoz ile bölünmede görülen homolog kromozomlar arasında…
 • Kardeş türler: Bir evrim ağacı üzerinde aynı atasal düğüm noktasından farklılaşmış türlerdir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Karın: Bir canlının uzunlamasına yere paralel durduğunda, yere yakın olan tarafına verilen isim.Chabner D.E. Medical language of medicine (3.Ed) W.B Saunders Company, Philadelpia, 2011
 • Karışan kalıtım: Fenotipteki kalıtsal özelliklerin birbirine karışarak yavruya aktarıldığını ve bu yüzden yavruda, ebeveynlerinin özelliklerinin bir karışımı olduğunu ileri süren hipotezdir. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.Evolutionary…
 • Karışık banka teorisi: Kırmızı Kraliçe teorisine alternatif bir teoridir. Bu teori de seksin evrimsel süreçteki rolünü açıklamak için ileri sürülmüştür. Graham Bell tarafından 1982 yılında öne sürülen bu teoriye göre seksin…
 • Karniyan Epoku: Günümüzden 235.000.000 ile 228.000.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Carnian.html
 • Karşı Dölleme: Soy-içi üremenin karşıtı. Aile bağları olmayan bireylerin üremesi.
 • Karşı Dölleme Krizi: Biyolojide, genetik olarak uzak olan bireyler arasındaki çaprazlamalardan kaynaklanan nesillerin ebeveynlerinden ya da ebeveynlerinin kendi çevrelerindeki bireylerle olan döllerinden daha düşük…
 • Karşılaştırmalı yöntem: Tür gruplarının sahip oldukları özellikleri ve yaşadıkları çevreleri kıyaslayan bir araştırma programıdır. Amacı, adaptasyonla ilgili hipotezleri test etmek ve sonuçlarını görmektir.Evolutionary Analysis…
 • Karşılıkçılık: Genellikle iki ayrı türden olan, iki ayrı bireyin, birbirleriyle olan etkileşimlerinden ikisinin de faydalanması durumudur.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Karşılıklı evrim: Birbirleriyle yakından ilişkili olan türlerin, evrimsel süreçte birbirleriyle uyumlu adaptasyonlar geçirmesi durumudur. Bitkiler ve tozlaşmalarını sağlayan hayvanlar arasında karşılıklı evrim görülmektedir. 
 • Karyotip: Bir bireyin kromozomlarının yapısının, kromozom sayısı ve normal durumdan sapmaları da içerecek şekilde tanımlanmasıdır.
 • Kaşif etkisi: Başlangıçtaki bir popülasyondan rastgele seçilen (ya da doğal yollarla izole olan) daha küçük gruptaki bireylerin genetik dağılımlarından ötürü, bu küçük popülasyondan gelecekte oluşacak büyük popülasyondaki…
 • Kaşif hipotezi: Gerçekleşen türleşme olaylarının çoğunun, ufak popülasyonların yeni coğrafi alanlara yayılması sonucu oluştuğunu ileri süren hipotezdir. Günümüzde büyük oranda kabul edilmektedir.Evolutionary Analysis…
 • Kaşif olayı: Küçük bir popülasyondan, büyük bir popülasyonun oluşması olayıdır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Kasımovyan Epoku: Günümüzden yaklaşık olarak 307.000.000 ile 303.700.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir. Bu zaman aralığı, çok önemli değişimler göstermemekle birlikte, farklı kaynaklarda biraz daha…
 • Katarsis: Psikoanaliz'de önceden karşı karşıya kalınmış bir anıyı ya da duyguyu yeniden ortaya çıkararak bilinçaltındaki bir duygusal baskıyı, gerginliği giderme yöntemidir. Tıpta bu deyim, yapay olarak kusma sağlanması…
 • Katastrofizm: Jeoloji'de, karasal oluşumların tamamının ya da büyük bir kısmının feci/katastrofik olaylar sonucunda oluştuğunu ileri süren görüştür. Örnek olarak seller, kıta çarpışmaları, depremler, volkanik aktivite…
 • Katatoni: Kişinin heyecan ve dalgınlık arasında gidip geldiği bir çeşit şizofrenidir. 
 • Katiyan Epoku: Günümüzden 28.400.000 ile 23.030.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Chattian.html
 • Kaval kemiği: Diz ile ayak bileği iki kemikten içte ve kalın olanı. Tibya. Latincede tibia, Osmanlıcada azm-i kasaba olarak kullanılır.http://www.britannica.com/EBchecked/media/101354/Anterior-view-of-the-bones-of-the-lower-right-legKAROL,…
 • Kayıp halka: Bilim dışı terminolojide, "ara tür" kavramının tahrik edici karşılığıdır. İki canlı grubu arasında henüz keşfedilememiş olan ve bu canlıların birinden diğerine geçişte rol oynadığı düşünülen tür veya…
 • Kaynak Unutkanlığı: Edindiğimiz bir bilgiyi ne zaman, nerede, nasıl koşullar altında edindiğimizi unuturken, bilgiyi hatırlama durumudur. Evl.uic.edu,. (2016). Retrieved 20 January 2016, from https://www.evl.uic.edu/sugimoto/memSrc.html
 • Kemik: Vücut dokularının en sertidir. Organizmanın en önemli destekçilerinden biridir. Kalsiyum bakımından doymuş olduğu için serttir. Damar içerirler. Enine bakılacak olursa dış ve iç yüzeylerinin zarla kaplı…
 • Kemik Dışzarı: Kemiklerin dış yüzeylerini sıkıca saran ve sıkı bağ dokudan yapılmış zardır.Kemiği korur ve kemik kırıklarında onarımı sağlar.Berkow R., The Merck/Manual, Tehşis/ Tedavi El Kitabı (3. Baskı) Merk yayıncılıki…
 • Kemik İçzarı: Kemik içindeki boşluklarda yüzeyi örten bağ dokudan zardır.Kemiğe sıkıca yapmışmışlardır. Kemik iliği ile komşudurlar.Berkow R., The Merck/Manual, Tehşis/ Tedavi El Kitabı (3. Baskı) Merk yayıncılıki…
 • Kemikli Balık: Kemikli balıklar. (sınıf Osteichthyes): Omurgalı sınıfı çenesiz ve kıkırdaklı balıklardan sonra gelişti. Çeneleri bulunur, iskeleti kemikten oluşur ve vücutlarını örten pulları vardır. En…
 • Kes-ve-Yak: Geleneksel tarla açama yöntemi. Ağaçlar ve yoğun bitki örtüsünün önce baltalar, palalarla kesilip; ardından yakılması işlemi. Yakılmış bitki örtüsünün külü; kalan güdük ağaçların dibine ekilen tarımsal…
 • Kesintili denge: Türlerin uzun süre değişmediklerini, çevrelerinde meydana gelen büyük değişiklikler sonucu bir anda değiştiklerini söyleyen evrimsel modelleme. Palomar.edu
 • Kesintili denge teorisi: Niles Eldredge ve Stephen Jay Gould tarafından 1972'de ileri sürülmüştür. Bu teori, türlerin uzun zaman dilimleri boyunca Doğal Seçilim etkisi altında aslında oldukça az değişime uğradığını; ancak asıl…
 • Kimmeridgiyan Epoku: Günümüzden 157.300.000 ile 152.100.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Kimmeridgian.html
 • Kimyasal savunma: Otçulluğu doğrudan caydıran veya kısıtlayan, kimyasal özelliklere sahip bileşikler ve elementler.
 • Kinaz: Bir fosfat grubunu, ATP veya ADP gibi bir donör molekülden alıp bir alıcı protein üzerindeki bir serin, treonin veya tirozin tortusuna aktaran enzim.
 • Kinetik Enerji: Kinetik enerji, herhangi bir nesnenin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Hareket eden her nesne kinetik enerjiye sahiptir. Birimi Joule'dür.
 • Kirotip: Bir takson için tip olarak belirlenmiş ancak henüz tanımlanmamış birey.KAROL, S., SULUDERE, Z., AYVALI, C. 2007, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
 • Kitlesel yokoluş: Coğrafi veya taksonomik olarak aşırı yaygın bir şekilde meydana gelen, birçok türün tamamen yok olmasıyla sonuçlanan, ani ve kritik yokoluş olaylarıdır. Genellikle göktaşı çarpmaları, volkanik patlamalar,…
 • Kıkırdaklı Balıklar (Chondrichthyes): İlkel 'çeneli' omurgalılar yaklaşık 400 Myö ortaya çıktılar. İskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşur. Sınıf, Elasmobranchii alt sınıfı (köpekbalıklarını, vatozlar) ve Holocephali alt sınıfını…
 • Kırınım: Kırınım; ışık, ses, elektromanyetik dalgaların ya da su dalgalarının, onları doğrusal yollarından saptıracak engellerden geçmesiyle oluşur. Herhangi bir dalga kırınıma uğrayabilir. Işığın kırınmasının…
 • Kırmızı-Yeşil renk körlüğü: X geni ile kalıtılan renk körlüğü hastalığı. Kırmızı ve yeşil rengi normal görüşlü bir insanınki gibi algılayamıyorlar. Bu durum erkeklerde daha çok etkiliyor.Palomar.edu
 • Kızıl Kraliçe etkisi: Bu haliyle ABD'li biyolog Leigh van Valen tarafından açıklanmıştır ve ismini Lewis Caroll'un bir öyküsünde Kızıl Kraliçe ve Alice arasında geçen bir diyalogdan dolayı almıştır. Bir çita ve bir…
 • Kızıl Kraliçe Hipotezi: Bu hipoteze göre bir organizmanın biyotik çevresi sürekli onun zararına gelişir. Bu yüzden seksin evrimsel süreçteki yeri organizmanın çevresine daha az duyarlı hale gelmesini sağlamaktır. Yani canlının…
 • Klad: Belirli bir ortak atadan evrimleşen torun türlerin tamamıdır. Monofiletik grup ile eş anlamlıdır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Kladistik: Filogenetik türleşme olaylarının tarihsel sıralamasına göre yapılan bir sınıflandırma şemasıdır. Aynı zamanda torun türlerin atalarından edindikleri özellikleri (sinapomorfik özellikleri) göstermek için…
 • Kladogram: Kladistik analizlerin sonuçlarını gösteren bir evrim ağacıdır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Klenow parçası: E. coli bakterisinden izole edilen DNA polimeraz enziminin proteaz subtilisin enzimiyle kesildiği zaman oluşan büyük parçanın adıdır.
 • Klin: Bir genotip ya da fenotipin coğrafi değişime paralel olarak görülen sistematik değişimidir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Klinefelter sendromu: Erkek bireylerde gözüken birden fazla X kromozomunun olması durumu. Genelde genotipleri XY yerine XXY'dir. Genelde büyük göğüsler, küçük testisler, kısırlık ve hafif mental gerilik görülür.Klug, W., Concepts…
 • Klon: Ebeveynine genetik olarak birebir benzeyen bir canlıdır. Aynı zamanda, genetik olarak birebir aynı olan canlı bireylerini veya gruplarını da belirtmek için kullanılır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman,…
 • Klorofil: Bitki kloroplastlarında bulunan yeşil renkli, güneş ışığını emen ve enerjisini CO2 ve sudan karbonhidrat sentezlemek için kullanan fotosentetik pigmettir. Bu tepkimeye fotosentez denir. 2012 de yapılan…
 • Kloroplast: Bitki hücrelerinde bulunan ve klorofil içeren bir organeldir. Evrim düzeyinin üst basamaklarındaki bitki hücrelerinde 50 kadar kloroplast bulunabilirken, alg hücrelerinin hemen her çeşidinde hücre başına…
 • Ko-evrim: Birlikte yaşayan bazı canlılar, uzun zamanda birbirlerine olan bağımlılıkları artacak şekilde evrimleşmişlerdir. Bu olaya ko-evrim ya da birlikte evrim adı verilir.Arıkuşları ile kuşlarla döllenen bitkilerin…
 • Koaservat: Hidrofobik kuvvetler tarafından bir arada tutulan ve çeşitli organik moleküllerden oluşan (özellikle lipit molekülleri) küçük, küresel damlacık. Canlılığın cansızlıktan evrimindeki ilk adım olarak görülmektedir.…
 • Kodon: Belirli bir aminoasit taşıyıcı tRNA üretimi için kullanılan, DNA'da bulunan üçlü baz dizileridir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Kodon önyargısı: DNA dizilimi içerisindeki kodonların rastgele olmayan dağılımlarıdır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Kök: Filogenetik çalışmalarda, farklı canlı türlerinin evrimsel tarihinde görülen ortak atalarıdır. Evrim ağaçlarındaki ortak ata noktalarına denir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Kök hücre: Embryodan, fetustan ve erişkinden elde edilebilen, belli şartlar altında uzun süre, erişkinde bir yaşam boyu kendini yenileyebilen hücrelerdir. Bu hücreler ayrıca dokuları ve organları oluşturan spesifik…
 • Kökene dayalı kimlik (IBD): Kökenlerinin izi sürüldüğünde ortak bir ataya varan aleller. IBD, ebeveynden aynı alelin kalıtılması olayıdır.
 • Koklama: Küçük konsantrasyonları havada çözülmüş halde bulunan kimyasal maddelerin kullanımı.Olfactory System : Koklama SistemiOlfactory Bulb : Koklama Soğanı Cribriform Plate : Cribriform Tabakası  …
 • Kolik asit: Yağ sindirimine yardım eden ve safrada bulunan bir asit.KAROL, S., SULUDERE, Z., AYVALI, C. 2007, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
 • Kolin: Bir zar fosfoliti olan fosfatidilkolinde ve B vitamin kompleksinde bulunan, bir nörotransmitter olan asetilkolinin, asetillenmemiş hali.KAROL, S., SULUDERE, Z., AYVALI, C. 2007, Biyoloji Terimleri Sözlüğü,…
 • Kolin asetiltransferaz: Kolini, asetilkoline sentezleyen enzimKAROL, S., SULUDERE, Z., AYVALI, C. 2007, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
 • Kolloid: Bir tür homojen karışımdır. 1861'de İskoçyalı bilimci Thomas Graham, değişik maddelerin parşömen zarından geçişlerini incelemiş ve bunlardan bazılarının hızlı, bazılarının yavaş hareket ettiklerini gözlemlemiştir.…
 • Komensalizm: Tek taraflı ortaklık olarak bilinir. Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar gördüğü, diğerinin ise ne yarar ne de zarar gördüğü durumdur. Komensal yaşayan bireyler, birbirlerinden ayrı olduklarında…
 • Kondrül: Kondrüller çoğunlukla gök taşlarında bulabileceğimiz, boyutları milimetrenin de altında olan ve bazı gök taşlarının %80’lik kısmını oluşturan küçük küresel objelerdir.
 • Koniyasyan Epoku: Günümüzden 89.800.000 ile 86.300.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Coniacian.html
 • Konjugasyon: Tek hücreli organizmalarda, tamamlayıcı cinsiyetler arasında geçici hücre teması ve Paramecium aurelia'da olduğu gibi genetik malzeme değişimi veya bakterideki gibi tek yönlü gen transferi.
 • Konsantrasyon: Derişim. Bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmine oranıdır. Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi, Evrensel Basım Yayın
 • Kontrol grubu: Kıyaslama yapılmasını sağlayan bir referans grubudur. Bir deney içerisinde, deney grubunun etkilendiği tüm değişkenlerden biri hariç her birine tabi olan gruptur. Bu tek hariç olan etken, deneyin sonucunda…
 • Kopyalama: Varolan DNA molekülünün bir kopyasını yapma, duplikasyon.Mitokondri, çekirdek ve bunun gibi organellerin duplikasyonu. Replikasyon.Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi, Evrensel Basım Yayın
 • Kör nokta: Kör nokta; her bir gözün görme alanı içinde retinada optik diske (göz sinir başları) denk gelen küçük alan. Bu alanda fotoreseptör bulunmadığından bu alanda görüntü algılaması yapılamamaktadır. Sağ…
 • Kordalılar: Kordalılar (Chordate), gelişimlerinin bir kısmında notokord bulunduran canlılardır.  Notokord, tamamen geliştiğinde vücut boyunca uzanan bir çubuktur. Vücudunu sertleştirir ve hareket…
 • Korelatif: Bağlılaşık olarak Türkçeye çevrilebilir. Karşılıklı bağlantı olanlardan her birine verilen isimdir. Varlıkları birbirlerini gerektirenlerin durumunu dile getirir.Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi, Evrensel…
 • Körelmiş organlar: Yakın akraba türlerde tam işlevli biçimde bulunan, ancak diğer akrabalarda artık bu işlevini yitirmiş veya kısmen kaybetmiş olan organlardır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Körelmiş yapılar: Yakın akraba türlerde tam işlevli biçimde bulunan, ancak diğer akrabalarda artık bu işlevini yitirmiş veya kısmen kaybetmiş olan yapılardır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Korpus Luteum:  
 • Korpuskül: Cisimcik. Genellikle, vücudun en ufak hücreleri olan alyuvarları belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Bunun dışında, boyutları çok küçük, ancak belirgin nitelik ve özelliklere sahip olan cisimleri…
 • Koşucu Kafası: Uzun bir egzersizin ardından bazı insanların coşku, öfori hissi yanında azalmış anksiyete, ve acı hissetme kabiliyetinde azalma şeklinde tanımlanabilecek his yaşama durumuna denir.  Bu durumun artan…
 • Kovalent Bağ: Kimyada iki atom arasında bir elektron çiftinin paylaşımından kaynaklanan atomlararası bağlantıyı gösteren bağ. Bağlama çekirdeklerinin aynı elektronları elektrostatik olarak çekiminden kaynaklanır.
 • Kozak Sekansı: Bazı viral mRNA'larda, başlatma AUG 5 'ACCAUGG 3'ü çevreleyen konsensüs dizisi. Ribozomal bağlanmayı ve dolayısıyla protein sentezini kolaylaştırır. En tutarlı konum, başlatma kodonundan (ATG) üç nükleotid…
 • Kozmogoni: Evrenin kökeninin araştırması veya evrenin kökeni ile teorilere verilen genel isimdir. Kozmoloji ile karıştırılmamalıdır. Kozmoloji, bir başka adıyla evrenbilim, evreni inceleyen daldır. Bu sebeple evreni…
 • Kozmoloji: Evrenbilim, evren bilimi veya kozmoloji, bir bütün olarak evreni konu alan bilim dalının ismidir. Her ne kadar kozmoloji sözcüğü nispeten yakın zamanlı bir sözcük olsa da, evren tarih boyunca bilim, felsefe,…
 • Krebs döngüsü: Trikarboksilik asit döngüsü (ayrıca Krebs döngüsü olarak da bilinir) hayvan ve bitki hücrelerinde mitokondri içinde gerçekleşir. Aerobik hücresel solunuma katılan önemli bir metabolik yolaktır. Glikoliz…
 • Krepüsküler hayvan: Krepüsküler hayvanlar, alacakaranlıkta (şafak ve alacakaranlık dönemlerinde) aktif olan hayvanlardır. Bununla birlikte, terim kesin değildir, çünkü bazı krepüsküler hayvanlar ay ışığı olan bir gecede…
 • Kretase: Kretase (145-66 myö) bir jeolojik dönem ismidir. Mezozoyik'in 3 majör zaman dilimi olan Triyas, Jura ve Kretase arasından sonuncusu ve en uzun sürenidir. 145 milyon yıl önce ile meteorun Meksika Körfezi'ne…
 • Kripsis: Özellikle otçullar ve avcılardan kaçınmak için kullanılan morfolojik adaptasyonlar; bir kamuflaj çeşidi.
 • Kromatin: Çekirdekte genlerin normal durumunu temsil eden ilişkili histon ve histon olmayan DNA kompleksi. İki şekilde bulunur: ökromatin, daha az miktarlarda bulunur, daha serbesttir ve   kopyalanabilir, heterokromatin…
 • Kromozom: Prokaryot ve ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunan, sayısı ve şekli her canlı için sabit ve belli olan, hücre bölünmesi sırasında iplikler halinde ortaya çıkarak koyu renkli boyanan yapılar. Kromozomlar…
 • Krosover: Kromozomlar materyallerin homolog kromozomlar arasında kırılma ve tekrar birleşme yöntemiyle değişimidir. Mayoz sırasında kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimi genetik rekombinasyonun temelidir.Concepts…
 • Ksantoma: Lipid birikiminin subepidermal alanda olması sonucu ortaya çıkan fizik muayene bulgusudur. Epidermis kabarık olmakla birlikte lipid birikimine bağlı olarak lezyonlar sarı veya turuncu renkte olur.İç Hastalıkları…
 • KSE (Kısa Serpiştirilmiş Elemanlar): Memelilerin DNA'sında bolca rastlanan her biri yaklaşık 300 baz çifti uzunluğunda olan genetik kodlardır.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1356118/
 • Ksilem (Odunsu Doku): Evrim sürecinin üst basamaklarında yer alan bitkilerde başlıca su iletim sistemini meydana getiren dokudur. Bu doku topraktan aldığı mineralleri (inorganik tuzlar) içeren ham özsuyunu dallara, oradan…
 • Kuasidominans: Nesiller boyunca akrabalar arası çiftleşme (hibritleşme) sonucunda, popülasyondaki çekinik bir alelin, baskınmış gibi ortaya çıkmasıdır.http://www.dorak.info/genetics/notes05.htmlhttp://dictionary.reference.com/browse/quasidominance
 • Kuaterner Protein Yapısı: Çoğu protein polipeptit zincirlerinden oluşur. Bu polipeptitiler aynı olabilir (bir homodimerde olduğu gibi) veya farklı olabilir (bir heterodimerde olduğu gibi). Kuaterner yapı, bu polipeptitlerin birbirleriyle…
 • Küçük Nükleer RNA (knRNA): Protein sentezinde doğrudan yer almayan ancak RNA eklenmesi (splicing) sırasında rol alan, küçük yapılı (90-300 nükleotid), hücresel mimariye sahip RNA parçalarıdır. 6 tip knRNA vardır: U1 den U6'ya kadar…
 • Küçük popülasyon boyutu etkisi: Küçük popülasyonlarda gen frekansında meydana gelen hızlı değişim.Palomar.edu
 • Kunguryan Epoku: Günümüzden yaklaşık olarak 279.300.000 ile 272.300.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir. Bu zaman aralığı, çok önemli değişimler göstermemekle birlikte, farklı kaynaklarda biraz daha…
 • Kurucu etkisi: Küçük popülasyonlarda; az miktardaki bireyin genlerinin uzun süre, fazla sayıda dölle kalıtımı.Palomar.edu
 • Kurucu etkisi hipotezi: Ana popülasyondan ayrılan küçük bir grubun, oluşacak yeni nesiller üzerindeki etkisini açıklamak amacıyla ortaya atılmış hipotezdir. Genetik sürüklenmenin özel bir biçimidir.Havai sineklerinin (Hawaiian…
 • Kuş yuvası: Kuşların barındığı, yumurtalarını bıraktığı, kuluçkaya yattığı ve yumurtadan çıkan yavruların gelişimini gerçekleştirebildiği oluşuma kuş yuvası denir. Kuşların yuva yapmalarındaki en önemli etmenlerden…
 • Kütikül: Yaprakların her iki yüzünde bulunan ve suyu sızdırmadığı için bitkinin kurumasına engel olan ince zardır.Kabukluların ve böceklerin örteneğinin koruyucu, kitinli katmanıdır.Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi,…
 • Kütleçekim: Kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Gravitasyon kelimesinin Türkçeleştirilmesi sırasında yanıltıcı bir biçimde "kütleçekim" adının verildiği söylenebilir. Elektromanyetik…
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Rahatlıkla söyleyebilirim ki hiç kimse kuantum mekaniğini anlamamaktadır.”
Richard Feynman
Geri Bildirim Gönder