Bu Reklamı Kapat

Sanat, Mental Denge ve Evrim: Anlam Yükleme ve Estetik Kavramı

Sanat, Mental Denge ve Evrim: Anlam Yükleme ve Estetik Kavramı Pixabay
Bu Reklamı Kapat
 İsmailGüderer Görsel Düzenleme İsmail Güderer
12 dakika
20,923 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat
Evrim Ağacı Akademi: Genel Felsefe Yazı Dizisi

Bu yazı, Genel Felsefe yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Bebeklerde Ahlaki Davranışlar ve Ahlakın Kökenleri: İnsan Bebekleri "Melek" mi, "Şeytan" mı?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Müzik, resim ve genel anlamıyla sanat, insanın sosyokültürel evriminde çok önemli bir basamaktır, bir dönüm noktasıdır. Çünkü sık sık farklı açılardan bakarak açıkladığımız gibi, insan evriminin en önemli olayı olan zekanın gelişimi, pek çok yan etkiyle beraber gelmiştir. Bu yan etkilerin en temeli, algıdır. İnsan, etrafını algılamaya başladıkça daha önce hiçbir canlının fark etmediği olay ve olguları fark etmeye başlamış, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaya başlamış, zaman kavramının farkına varmış ve bunun gibi pek çok evrimsel farkındalık geçirmiştir. Elbette ki bu yenilikler, oldukça radikal oldukları için bazı olumsuz durumlar da yaratabilmiştir; insanlar da bu durumlara karşı savunma mekanizmaları geliştirmiştir.

Bunlardan en tipik olanı, algıyla beraber gelen çevresel farkındalık sonucunda etrafındaki olayları açıklayamayan atalarımızın, bu kavramları açıklamak üzere bazı hayali doğaüstü olguları, yine zekanın evrimiyle gelişen hayal güçleri dahilinde yaratmalarıdır. Bu, dönem insanlarının mental dengelerinin korunması açısından çok önemlidir. Çünkü zekanın evrimiyle beraber gelen algı sayesinde farkına varılan olaylar, insanın doğa karşısında aciz olduğunun da farkına varmasını sağlamıştır. Doğaüstü ve asılsız bile olsa bu açıklamaları kendi kendilerine teselli olarak yaratan insan bireyleri, bu tip bir teselliye sahip olmayanlara karşı mental açıdan, dolayısıyla genel anlamda avantaj sağlamıştır. Bu gibi genlere ve organizmaya bağlı olmayan, sosyal ilişkiler dahilinde gelişen; ancak canlının genel başarısına (fitness) katkı sağlayan düşünce, kavram ve anlatıları inceleyen bilim dalı Memetik'tir. Bu konuyla ilgili yazımıza, Yazı Dizini'nden de ulaşabilirsiniz.

Sanat da, temel olarak benzer bir şekilde ortaya çıkmış, insanın iç dünyasının keşfiyle beraber gelmiştir. İnsan, gelişen zekası sayesinde iç dünyasını algılamaya başlamış ve duygularına anlam yüklemeye başlamıştır. Anlam yüklemek, insan evriminin bir diğer önemli noktasıdır. Anlam yükleme yetisi sayesinde insan sosyal hayvanlar arasında da bir adım öteye giderek, ifade başarısı konusunda kendisini geliştirmiş, olaylar arasındaki ilişki zincirini çok daha kolay çözebilmiş ve bu çözülenleri türünün diğer bireylerine aktararak birikimli bir bilginin başlamasına sebep olmuştur. Dolayısıyla sanatın en temel ayaklarından biri olan "kavramlara anlam yüklemek", insan zekası ve evriminin vazgeçilmez bir parçası olmuş, sosyal başarısının temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Bu Reklamı Kapat

Bu temellerden bir diğer olan estetik algısı, bildiğimiz anlamıyla insanın evrimleşmeye başlamasından ve algısının gelişiminin ilk dönemlerinden beri vardır ve gelişmektedir. İnsan, doğada ve yaşamında bir estetik arar. Bu, yine mental dengenin sağlanmasıyla açıklanabilir. Çünkü estetik, dış dünyadaki kavramların, insanın iç dünyası ile birleşmesi ve bunun kişiye güzel gelen, mutluluk veren bir biçimde olması demektir. Kişi, algılamaya başladığı dünyaya bakar ve kendi iç dünyasıyla kıyaslar. Bu kıyas, bilinçli olarak yapılmasa bile, insanın mental gelişimi sırasında bu otonom bir halde, beynimizin arka planında çalışmakta ve mental dengemizin sağlanması için beynimizi ve iç dünyamızı beslemektedir. Bunun en temel ve ilkel örneği, günümüzdeki insanların halen hayatlarına bir "var oluş amacı" yüklemeye çalışmasıdır. Bu, hem bir önceki paragrafta açıkladığımız anlam katma ile, hem de estetik anlayışıyla son derece kolay bir şekilde açıklanabilir. İnsan, esasında son derece doğal bir fenomen (olgu, gerçek) olan evrimsel süreç sonunda var olmuş, sıradan ve doğal bir üründür. Ancak etrafımızdaki çoğu insanın bir "var oluş/hayat amacı" peşinde koşmasının estetik ve anlam algısı dahilinde bir sebebi vardır: İnsan, hayatının anlamsız olmasını, var oluşunun estetik-dışı kalması olarak değerlendirir ve bu sebeple de hayatına bir anlam katmaya çalışır. Halbuki tüm bu anlamlar ve estetik, tamamen birer yanılsama, insan zekası evriminin yan ürünlerinden biridir. Doğanın estetik olmak gibi bir amacı/kaygısı olmadığı gibi, insanın ona katacağı herhangi bir anlamdan da etkilenmemektedir, insanın ona kattığı anlamları "umursamamaktadır". Bize "çirkin" gelen bir balık, o balığın gerçekten "çirkin" olduğu anlamına gelmemektedir. Güzellik/çirkinlik kavramı, insan türünün kendi algı düzeyi dahilinde uydurduğu bir kavramdır. Benzer şekilde, o "çirkin" olarak addettiğimiz balık da belirli bir algı düzeyinde bulunsaydı, biz, insan türü olarak ona "çirkin" gelebilirdik. Belki de geliyoruz, ancak balık bunu ifade etme ihtiyacı duyacak bir beyne, dolayısıyla zekaya, dolayısıyla algı düzeyine, dolayısıyla da mental dengeye sahip olmadığı için, umursamadan hayatına devam ediyor olabilir.

Bu söz çok sayıda kişiye atfedilmiştir; ancak ilk olarak kimin söylediği tam olarak bilinmemektedir. En sık olarak atfedilen kişilerin başında Charles Darwin gelir; fakat Darwin'in böyle bir söz sarfettiğine dair güvenilir bir kanıt bulunmamaktadır. Darwin'in büyük büyük torunu olan ekonomist Randal Keynes'in "Annie'nin Kutusu" isimli kitapta bu söze yer verdiği söylenir (ancak tarafımızdan kontrol edilmemiştir). Bazı diğer kişiler, ülkemizde Sunay Akın'ın bu sözü söylediğini iddia ederler. Fakat o da kendisi mi söyledi, yoksa kendisinden önceki bir kaynaktan mı aldı, bilemiyoruz. Ayrıca daha az bilinen isimlere de atfedildiği bilinmektedir. Örneğin Çinli bir öğretmen olan ve Peking Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Cai Yuanpei'ye ve yine Çin doğumlu Amerikalı fizikçi Tsung-Dao Lee'ye atfedenler de bulunmaktadır. Söz, aynı zamanda süreç içerisinde çeşitli formlar da almıştır: "Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı, bir el arabasının iki tekeri gibidir.", "Bilim ve sanat bir paranın iki yüzü gibidir.", "Bilim ve sanat bir yapının iki temel sütunu gibidir." Kim söylemiş olursa olsun, tam 12'den vurduğunu düşünüyoruz.
Bu söz çok sayıda kişiye atfedilmiştir; ancak ilk olarak kimin söylediği tam olarak bilinmemektedir. En sık olarak atfedilen kişilerin başında Charles Darwin gelir; fakat Darwin'in böyle bir söz sarfettiğine dair güvenilir bir kanıt bulunmamaktadır. Darwin'in büyük büyük torunu olan ekonomist Randal Keynes'in "Annie'nin Kutusu" isimli kitapta bu söze yer verdiği söylenir (ancak tarafımızdan kontrol edilmemiştir). Bazı diğer kişiler, ülkemizde Sunay Akın'ın bu sözü söylediğini iddia ederler. Fakat o da kendisi mi söyledi, yoksa kendisinden önceki bir kaynaktan mı aldı, bilemiyoruz. Ayrıca daha az bilinen isimlere de atfedildiği bilinmektedir. Örneğin Çinli bir öğretmen olan ve Peking Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Cai Yuanpei'ye ve yine Çin doğumlu Amerikalı fizikçi Tsung-Dao Lee'ye atfedenler de bulunmaktadır. Söz, aynı zamanda süreç içerisinde çeşitli formlar da almıştır: "Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı, bir el arabasının iki tekeri gibidir.", "Bilim ve sanat bir paranın iki yüzü gibidir.", "Bilim ve sanat bir yapının iki temel sütunu gibidir." Kim söylemiş olursa olsun, tam 12'den vurduğunu düşünüyoruz.

İşte sanat, tüm bu içsel ve soyut duygu ve düşüncelerin, somutlaştırılıp bir ürün olarak dışa vurulmasıyla ilgilidir. Sanat, tıpkı doğal ancak açıklanması güç fenomenlerin açıklaması için kullanılan hayali doğaüstü varlıklar gibi, insanın mental dengesini korumak için var edilmiş bir araçtır. İnsan, sadece dış dünyasına değil, iç dünyasına da anlam katar ve estetik arar. Bu katılan anlamlar, insandan insana değişebileceği gibi, zamana ve mekana göre de farklılık gösterebilir. Dolayısıyla sanat anlayışı, evrensel değil, öznel ve kişisel bir kavramdır. Ancak ne olursa olsun, sanatın var olmasının sebebi, insanın iç dünyasına kattığı anlamın ve estetiğin dışa, somut metotlarla vurulması ihtiyacıdır. Bu sayede, evriminin ilk basamaklarından beridir insan mental dengesini koruyabilmiş ve bunu yapamayanlara karşı avantajlı konuma geçebilmiştir.

İşte bu sebeple günümüzde sanat anlayışı olmayan birinden söz etmek güçtür, çünkü "sanattan anlamamak", sanat yetisinin ya da anlayışının olmamasından değil, sanat konusunda bilinçli ve ilgili olmamaktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sanattan anlamayan birinden bahsetmek mümkün değildir. Üstelik günümüzde sanat haricinde yazarlık gibi, daha bilimsel tabanda ifade ediş yöntemleri de bulunduğu için, sanat ikinci planda kalmıştır. Günümüzde, sanata da bilim karışmaya başlamış, müziklerdeki ritmler belirli bir matematiksel düzen dahilinde yapılmaya başlanmış, çizimlere belli geometriler ve bilimsel kavramlar katılmaya başlamıştır. Hatta rekonstrüsiyon ile ilgili yazımızda değindiğimiz gibi, "bilim sanatçılığı" adı altında yeni kavramlar oluşmaya başlamıştır. Bu sebeple, eskiden insanın mental dengesinin sağlanmasını hedefleyerek geliştirilen sanat, günümüzde bir araç olmaktan çıkmış ve az sayıda insan için bir amaç haline gelirken, çok büyük miktarda insan için sıradan bir olgu, bir hobi haline gelmiştir. Bu az sayıda insan, sanatı hayatının merkezine yerleştirerek, içsel estetik merakı ve ihtiyacını, aşırı anlam yükleme sonucunda dış dünyasına vurmaya başlamıştır. Hepimiz, marjinal ve sanattan koparak gelen insanları biliriz, duyarız, onların hayatlarına tanık oluruz. Bu kişiler, genel olarak mental bir huzura sahiptirler ve varlıklarını sanatla ifade etmek konusunda uzmanlaşmıştırlar. Buradan da, sanatın mental denge üzerindeki önemini ve etkisini görebiliriz.

Bu Reklamı Kapat

Geriye kalan ve insanların büyük kısmını oluşturan kitlenin bir kısmı, mental dengelerini sağlayabilmek için farklı yöntemlere başvururlar. Büyük bir kısmı din ve doğaüstü güçler gibi teselli kaynaklarına başvururken, kimi bilime yönelerek kendisindeki bu mental dengenin korunmasının mecburiyetinin kökenlerini inceleyerek kendisini rahatlatır. Sebepleri ve sonuçları değerlendirerek, sanata hiç ihtiyacı olmadan ya da az bir miktar ihtiyaç duyarak mental dengesini koruyabilir. Mental dengeyi koruma yollarından tamamen kopmuş olan insanlar ise genellikle içlerine kapalı, mental sorunlara ve sonunda genellikle bunalım, delirme gibi sonuçlara varan durumlara sahip kişilerdir. Bu kişiler, rehabilitasyon merkezlerinde sanata, dine veya başka bir mental denge sağlayıcı kavrama yönlendirilirler ve böylece iç dünyalarını dışa vurarak rahatlamaları hedeflenir. Bu, çoğumuz için günlük, sıradan bir olgu olabilir; ancak kimi insan için çok ciddi bir sorundur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Darwin, tüm ömrünü bilimsel araştırmalara ayırmış, hatta kendisini bir süre sonra "etrafındaki gerçekleri sindirerek öğüten bir makine" olarak tanımlamış birisidir. Ancak geriye kalan az miktardaki boş zamanını da olabildiğince ailesiyle ve sanatla geçirmiştir. Örneğin boş zamanlarında eşi Emma'nın piyano çalmasını dinler ve kitaplar okur. Ancak Darwin bile, hayatının sanatsal açıdan eksik olduğunu düşünmüş ve bu eksikliğini görseldeki sözlerle ifade etmiştir. Sanata ömrü boyunca son derece büyük bir önem veren Darwin, alçakgönüllük ile daha fazlasına yer ayırabilmek istediğini de vurgulamaktadır. Biz, ondan daha iyisini yapabiliriz; çünkü birçoğumuzun ömrü hala upuzun. Haftada en azından bir kez, birkaç dakikalığına veya saatliğine de olsa sanata zaman ayırabiliriz. Darwin'in yaşadığı 1800'lü yılların aksine müzik zaten artık ceplerimizde, bu sebeple ona değinmeye gerek yok. Ancak şiir, resim, heykel, opera, bale gibi güzel sanatlara da zaman ayırmak, insanın ufkunu açan etkinlikler... Hatta bir insanın ürettiği bilime bile yön verebilecek, ona estetik katabilecek bir çaba olacaktır.
Darwin, tüm ömrünü bilimsel araştırmalara ayırmış, hatta kendisini bir süre sonra "etrafındaki gerçekleri sindirerek öğüten bir makine" olarak tanımlamış birisidir. Ancak geriye kalan az miktardaki boş zamanını da olabildiğince ailesiyle ve sanatla geçirmiştir. Örneğin boş zamanlarında eşi Emma'nın piyano çalmasını dinler ve kitaplar okur. Ancak Darwin bile, hayatının sanatsal açıdan eksik olduğunu düşünmüş ve bu eksikliğini görseldeki sözlerle ifade etmiştir. Sanata ömrü boyunca son derece büyük bir önem veren Darwin, alçakgönüllük ile daha fazlasına yer ayırabilmek istediğini de vurgulamaktadır. Biz, ondan daha iyisini yapabiliriz; çünkü birçoğumuzun ömrü hala upuzun. Haftada en azından bir kez, birkaç dakikalığına veya saatliğine de olsa sanata zaman ayırabiliriz. Darwin'in yaşadığı 1800'lü yılların aksine müzik zaten artık ceplerimizde, bu sebeple ona değinmeye gerek yok. Ancak şiir, resim, heykel, opera, bale gibi güzel sanatlara da zaman ayırmak, insanın ufkunu açan etkinlikler... Hatta bir insanın ürettiği bilime bile yön verebilecek, ona estetik katabilecek bir çaba olacaktır.

Günümüzde sosyal ilişkilerin ve dil kullanımının güçlenmesi de, mental dengenin korunmasında önemli bir aracı geliştirmiştir: arkadaşlık ve sosyal çevre. Bu konu hepimizin günlük hayatta sık sık başvurduğu bir rahatlama yöntemi olduğu için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Ancak kısaca belirtmek gerekirse, insanın arkadaşları ve yakın sosyal çevresi, dil kullanımı ve ifade sayesinde mental dengesini sağlamak için kullanılan en önemli araçlardır. Bu araçlar sayesinde sanat ve din gibi ikincil yöntemlere başvurmadan, kişi doğrudan iç dünyasını dışa vurarak mental rahatlığa ulaşabilir. Tabii ki bu konudaki en önemli faktörlerden biri, aile yaşamının insan türünde önemli bir yere sahip olmasıdır. Çekirdek ailemiz ve hatta kimi zaman daha geniş aileler, insan mental dengesi için çok önemli rahatlama araçlarıdır.

İnsanlık, çok eski zamanlardan beri, gerek süs eşyaları olsun, gerek takılar olsun, gerek müzik, resim, heykel sanatları olsun, bir şekilde iç dünyasındakileri dışarıya vurmayı hedeflemiştir. Bu sebepledir ki günümüzdeki en içine kapalı insan bile, bir şekilde duygularını dışa vurmayı hedefleyecektir. Duygularını açığa vurmamak konusunda son derece sıkı eğitimlerden geçmiş biri bile, doğru yöntemlerle iç dünyasını dışa vurabilecektir. Bunu, çoğu zaman bir diğer sanat dalı olan sinema filmlerinde, tiyatrolarda görmekteyiz. İyi eğitimli bir ajan, sert mizaca sahip bir kişi veya hiç yıkılmayacak gibi görünen bir karakter, hiç beklenmedik bir anda yumuşayabilir ve bir anda iç dünyasını hızlı, beklenmedik ve başıboş bir şekilde dışa vurabilir. Bunu, hayatlarımızdaki insanlarda da gözlememiz mümkündür.

Uzun lafın kısası, sanat, bizim iç dünyamızın dışa vurumudur. Sanat anlayışlarımız ise, başkalarının dışa vurduğu iç dünyalarının bizimkilerle uygun olup olmamasına bağlı olarak değişir. Hoşumuza giden bir tablo, o tablo "hoş" olduğu için değil, kendi geçmişimiz ve çevresel gelişimimiz dahilinde o tabloya "hoş olma anlamını" yüklediğimiz içindir. Aynı tablo, bir başkasına hiçbir anlam ifade etmeyebilir.

Bilim ve Sanata Değer Vermek Zorundayız!

Sanat ve bilim gerçekten de birbirinden ayırması güç unsurlar; zira ikisi de kişinin etrafımızda süregelen olay ve olgulara bakış açısını değiştirme gücüne sahip. Bu nedenle toplumlar için "bir kuşun iki kanadı" olarak tanımlanmaktadır bilim ile sanat... Bu nedenle toplumumuzda hem bilimi, hem de sanatı özgürce yeşertmeli ve büyük küçük herkese ulaştırmaya çalışmalıyız.

Geçmişten, adeta geleceği gören harika bir söz... Yaklaşık 982 yıl önce, 57 yaşında hayatını kaybeden, Modern Tıp bilimlerinin babası olarak görülen, ancak aynı zamanda felsefe, astronomi, simya, jeoloji, psikoloji, İslami teoloji, mantık, matematik ve fizik üzerine de çalışmalar yapan İbn-i Sina'yı saygıyla anıyoruz. Yazdığı "İyileşme Kitabı" ve "Tıpta Kanun" isimli eserleriyle modern tıbbın kapılarını araladı ve döneminin en yaygın olarak okutulan ders kitaplarını yazdı. Günümüzde kısmen geçerliliğini yitirmiş ve tabii ki kat kat geliştirilmiş olsa da, bu kitaplar 19. yüzyılın başlarına kadar geçerliliğini ve otoritesini korudu. Tıbbı "büyücülükten" ve "şifacılıktan" çıkararak "kanıt temelli araştırmalar ve test edilebilir sonuçlar" düzlemine indiren bu büyük bilim insanı, hastalıkların tanısı, tanımları, nedenleri gibi konular üzerinde durmuş, kanser tedavisiyle ilgili döneminin doktorlarına tavsiyelerde bulunabilecek kadar çağının ötesine geçebilmiş, hatta ağızdan alınan anestezik maddelerden söz ederek cerrahlara yol gösterici olmuştur.
Geçmişten, adeta geleceği gören harika bir söz... Yaklaşık 982 yıl önce, 57 yaşında hayatını kaybeden, Modern Tıp bilimlerinin babası olarak görülen, ancak aynı zamanda felsefe, astronomi, simya, jeoloji, psikoloji, İslami teoloji, mantık, matematik ve fizik üzerine de çalışmalar yapan İbn-i Sina'yı saygıyla anıyoruz. Yazdığı "İyileşme Kitabı" ve "Tıpta Kanun" isimli eserleriyle modern tıbbın kapılarını araladı ve döneminin en yaygın olarak okutulan ders kitaplarını yazdı. Günümüzde kısmen geçerliliğini yitirmiş ve tabii ki kat kat geliştirilmiş olsa da, bu kitaplar 19. yüzyılın başlarına kadar geçerliliğini ve otoritesini korudu. Tıbbı "büyücülükten" ve "şifacılıktan" çıkararak "kanıt temelli araştırmalar ve test edilebilir sonuçlar" düzlemine indiren bu büyük bilim insanı, hastalıkların tanısı, tanımları, nedenleri gibi konular üzerinde durmuş, kanser tedavisiyle ilgili döneminin doktorlarına tavsiyelerde bulunabilecek kadar çağının ötesine geçebilmiş, hatta ağızdan alınan anestezik maddelerden söz ederek cerrahlara yol gösterici olmuştur.
İbn-i Sina (d: 980, ö: 1037)
Bilimden de, sanattan da anlamak kadar büyük bir lütuf muhtemelen çok az kişinin erişebildiği bir insanlık düzeyidir. Ekibimiz içerisinde böyle insanlar olduğunu bilmek bizler için onur ve mutluluk vericidir. Bu çizim, Evrim Ağacı'nın kurucularından olan, şu anda Vitaliter isimli biyoloji firmasının başında bulunan Babür Erdem'e aittir.
Bilimden de, sanattan da anlamak kadar büyük bir lütuf muhtemelen çok az kişinin erişebildiği bir insanlık düzeyidir. Ekibimiz içerisinde böyle insanlar olduğunu bilmek bizler için onur ve mutluluk vericidir. Bu çizim, Evrim Ağacı'nın kurucularından olan, şu anda Vitaliter isimli biyoloji firmasının başında bulunan Babür Erdem'e aittir.
Babür Erdem

Sonuç

Bu yazıdan çıkarılması gereken ders ise, insanın sıkıntı, üzüntü ve hatta mutluluklarını kendi içerisinde saklamasının bir süre sonra mental dengesinde bozulmalara sebep olabileceği ve iç dünyamızın evrimsel geçmişimiz dahilinde iç dünyamızı dışa vurmak zorunlu olmamızı sağlayacak şekilde geliştiğini aklımızdan çıkarmamamız gerektiğidir. Siz siz olun, içinizdekileri bir şekilde dışarı çıkarmanın bir yolunu bulun. Bunu yapmayarak bütün evrimsel geçmişimize meydan okumaktansa, doğamızı ve hayvan olmamızın gerekliliklerini kabul ederek, buna uygun bir şekilde davranmak daha yerinde olacaktır. Bu, bir boyun eğme değil, doğa ile bütünleşme, dış doğayı ve kendi doğamızı anlamak ve onu benliğimizle kabullenmektir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 12
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Tebrikler! 4
 • Bilim Budur! 3
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Evrim Ağacı Akademi: Genel Felsefe Yazı Dizisi

Bu yazı, Genel Felsefe yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Bebeklerde Ahlaki Davranışlar ve Ahlakın Kökenleri: İnsan Bebekleri "Melek" mi, "Şeytan" mı?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/01/2022 07:54:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/146

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Biyokimya
Doğum
Plastik
İstatistik
Klinik Mikrobiyoloji
Eğitim
Balık Çeşitliliği
Örümcek
Kedigiller
Normal Doğum
Ateş
Hayvanlar Alemi
Diş
Hastalık Dağılımı
Mistik
Gaz
2019-Ncov
Şehir Hastanesi
Skeptisizm
Eşey
Doğru
Yakınsak Evrim
Bilinç
Köpekbalığı
İletişim
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et