Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kahinlerden Sosyal Bilimcilere: İnsanlığın Geleceği Bilme Arzusu

Kahinlerden Sosyal Bilimcilere: İnsanlığın Geleceği Bilme Arzusu
17 dakika
2,720
 • Sosyal Bilimler
 • Bilim Felsefesi

"Dünya koronavirüs salgınından sonra nasıl olacak?” Bu cümle Foreign Policy dergisinde 20 Mart 2020 günü yayınlanan bir yazının başlığıydı. Yazı, aralarında sosyal bilimcilerin de olduğu oldukça tanınmış 12 ismin koronavirüsü salgınının uluslararası düzenden küresel ekonomik ilişkilere, devlet ve rejim yapılarından ideolojik akımlara çok farklı alanlarda muhtemel etkilerine ilişkin tahminlerini içeriyordu (bir benzerini Türkçe olarak buradan okuyabilirsiniz). Daha farklı mecralarda da nice sosyal bilimci, entelektüel ve benzer statüde isim, salgının, yani tarihi dört ayı ancak bulan bir gelişmenin, kendi uzmanlık alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli etkilerini tahmin etmeye çalıştı. İlerleyen gün ve haftalarda yeni isimlerin, koronavirüsü salgınının muhtemel sonuçlarına ilişkin kendi tahminlerini yapmaya devam edeceğini tahmin etmek zor değil. 

Bu yazı, sosyal bilimcilerin geleceği tahmin etme çabalarını etkileyecek kısıtlarını tartışmaktadır ve bu kısıtları metodolojik kısıtlar ve analiz objesinin merkezinde insan unsurunun olması olarak belirlemektedir.

Tüm Reklamları Kapat

İnsanlığın En Kadim Mesleği

Geleceğin ne getireceğini bilmenin ve bu bilgi ile geleceğin koşullarına hazırlanmanın her birey ve insan topluluğu için, nerede, nasıl ve ne zaman yaşadığından bağımsız olarak sağlayacağı fayda su götürmez bir gerçek. Nitekim, Rudyard Kipling’in meşhur ve provokatif iddiasının aksine, geleceği tahmin etmeye çalışmak insanlığın belki de en kadim mesleği.

Elbette yazılı kaynakların yokluğunda insanlığın avcılık ve toplayıcılıkla geçirdiği ve tarihin çok büyük bir dönemi ile alakalı kesin konuşmak mümkün değil. Sadece bugün benzer sosyo-ekonomik yapıdaki topluluklara bakarak yorum yapmak mümkün. Mesela, konu üzerine antropolojik çalışmalara göre, Amerikan Kızılderilileri Cherookeeleri ucuna bir taş parçası (kırmızı aşı boyası) bağlı 25-30 cm uzunluğunda bir ipten yapılma sarkaçın salındığı yönün kaybolan eşya veya kişinin olduğu yönü gösterdiğine inanırlar. Cherokeeler aynı sarkaçla bir insanın yaşayıp yaşamayacağını da başka bir ritüelle tahmin etmeye çalışırlar. Yere bir bez parçası konur. Söz konusu kişi ile bez parçası arasına kömür, tam karşısına da ekmek konur. Sarkaç ekmek tarafına salınırsa, kişi yaşayacak, kömüre doğru salınırsa, kişi ölecektir. Başka topluluklara savaş açmak veya baskına gitmek gibi çok daha büyük kararların alınması için ise, Cherookeelerin başvurduğu kristal küreleri vardır. Bu ve benzeri birçok ritüelle Cherookeeler hem bireysel hem ailevi hem de topluluklarını doğrudan etkileyecek gelişmeleri tahmin etmeye çalışırlar. Cherookeeler arasında gözlemlenen geleceği tahmin veya kehanet metotlarınınım benzerlerinin başka bölgelerde yaşayan avcı ve toplayıcı topluluklarında da gözlemlendiğini antropolojik çalışmalar göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Elbette bu pratiklerin tarım-öncesi dönemin avcı ve toplayıcı toplulukları için ne kadar geçerli olduğunu bilmiyoruz. Konu ile alakalı delil olabilecek var olan ilk yazılı kaynaklar insanlığın tarım ve göçebe hayatına geçiş yaptıktan binlerce yıl sonrasına ait, MÖ 2000’li yıllara. Bu döneme ait kaynaklar Mezopotamya medeniyetinde rüyaların ve yıldızların geleceğe dair işaretler verdiğine inanıldığını ve yorumlandığını göstermektedir. Yine aynı kaynaklar özellikle keçi ve koyun gibi canlı varlıkların “en hayırlı” seçimi yapmada kullanıldığını gösteriyor. Mesela, 1877 yılında keşfedilen ve şu an Paris’teki Louvre müzesinde sergilenen Gudea silindirleri olarak bilinen ve Sümer çivi yazısı ile yazılan kaynakta Kral Gudea, şehrin tanrısı Ningursu için inşa edeceği mabedin ilk tuğlasını bir keçiye seçtirir. Yine aynı dönemden yazılı kaynakları mabetlerin özellikle üst düzey yetkililerinin keçiler tarafından veya Mezopotamya’nın bazı bölgelerinde tanrılar için kurban edilen hayvanların ciğerlerinin farklı bölgelerinin şekline göre seçildiğini gösteriyor. 

Takip eden yüzyıllar, Mezopotamya’da geleceği tahmin metotlarının inanılmaz bir hızda çeşitlenmesine ve yaygınlaşmasına şahitlik etti. Bu yaygınlaşmayı ve çeşitlenmeyi en iyi MÖ bin yılına gelindiğinde zamanla yapılan hem teorik hem de pratik tahminlerin sistematik olarak toplanıp, geleceği tahminde kullanılan metoda göre külliyatlarda toplanmasında görmek mümkün. Mesela, MÖ yedinci yüzyıl itibariyle binlerce taş tablete sahip, Asur İmparatorluğunun başkenti Nineveh’te bulunan kütüphanede bulunan Enuma Anu Enlil isimli külliyat yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutların şekli gibi hava olaylarına bakılarak yapılan, 6500-7000 civarında maddelik gelecek tahminlerini içeriyordu. Aynı dönemde sadece Nineveh’te değil, Asur imparatorluğunun birçok farklı şehrinde, gökyüzünü incelemek ve takip etmek üzere kuleler kurulduğunu ve Enuma Anu Enlil’e referansla yorumlandığını konunun uzmanları not etmektedir. Aynı dönemde Enuma Abu Enlil’den başka külliyatlar da toplanmıştı. Rüyalar üzerinden, fetüs veya yeni doğan çocuklardaki şekli anormallikler üzerinden, bireylerin yüz ve başka beden şekilleri üzerinden ve en yaygın olarak kurban edilen hayvanların artık organlarındaki şekiller üzerinden yapılan gelecek tahminleri farklı farklı külliyatlarda derli toplu halde bir araya getirildi.

Konunun uzmanlarına göre geleceği tahmin için bu ve benzer metotların sadece Mezopotamya’da değil, Çin’den Hindistan’a, İran’dan Mısır’a, Antik Yunan’dan Roma İmparatorluğu’na çok farklı coğrafyalarda da aynı dönemlerde kullanıldığını not edelim.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bugünün insanı için Mezopotamyalıların ve diğerlerinin bu metotları geleceği tahmin için kullanmaları absürt olarak gözükebilir. Ancak bu devasa çabanın iki yönüne dikkat etmek gerek. Birincisi bin yılı aşkın bir süre boyunca devam eden ortak, sistematik ve disipliner bir çaba söz konusu. Farklı tahmin metotları yüzyıllar boyunca geliştirildi, kullanıldı, toplanan materyaller yorumlandı, sonuçları kaydedildi ve külliyatları oluşturuldu. Mezopotamya ve diğer bölgelerde icra edildiği haliyle, esasında gelecek tahmincilerinin yaptığı iş evrende farklı objeleri ve gelişmeleri gözlemlemek ve onları başka obje ve gelişmelerle ilişkilendirmekti. Diğer bir deyişle iki veya daha fazla obje arasında zamansal bir sebep-sonuç ilişkisi kuruluyordu. Nitekim bütün külliyatların tahminleri “Eğer X veya Y olursa Z olur” formatında kaydediliyordu. Bir anlamda geleceği tahmin çabası bugün tabii ve sosyal bilimlerin yaptığından çok da farklı değildi. Nitekim, bilim tarihçileri modern bilimlerin orijinini, mesela astronomiyi, bu döneme kadar götürmektedirler. 

Sorun elbette gelecek tahmincilerinin öne sürdüğü sebep(ler) ve sonuç arasında kurulan ilişkinin bugün (tabii veya sosyal) bilimsel olarak kabul edilememesi veya öncül X veya Y ile, Z sonucu arasında çoğu zaman kabul edilebilir herhangi bir nedensellik bağının olmaması. Mesela, dönemin tahminlerinden birisi ay tutulmasının kral için kötü şans, hatta ölüm getirebileceğiydi. Ay tutulması önceden tahmin edilebildiği için, söz konusu kötü kehaneti engellemek için bir süreliğine gerçek kralın yerine geçici olarak başka birisinin kral olarak atandığı olmuştur. Ay tutulması geçtikten sonra gerçek kral görevine devam ederken, geçici kral da öldürülürdü. Başka bir tahmin ise, ay tutulması halinde Jüpiter’in de görünmesi durumunda krala bir şey olmayacağını iddia eder, ancak kral yerine asillerden birisi ölecektir. Her iki durumda da öncüller ve sonuç arasında tabii ve sosyal bilimler tarafından kabul edilebilecek herhangi bir fiziksel nedensellik kurmak mümkün değil.

Ancak bu öncüller ve sonuç arasında en azından gelecek tahminleri yapanların ve onlara inananların inancında, herhangi bir ilişkinin kurgulanmadığı anlamına gelmez. Bu, bahsettiğimiz devasa çabanın ikinci yönüdür. Mezopotamya’daki gelişmiş haliyle geleceği tahmin metotları ne kadar çeşitli olursa olsun, esasında belli bir kozmolojik düzen varsayımına dayalıydı. Evet, ortada bir düzen vardı. Bu düzenin birçok tanrının ortak çalışması ile sağlandığına, hatta tanrıların belirli dönemlerde bir araya geldiği ve bir sonraki dönem için kararlarını almasıyla yürüdüğüne inanılıyordu. Aslında oldukça düzenli olan evrendeki düzensizlikler ise tanrıların insanlığa yolladıkları mesajlardı. Söz konusu mesajlar ise ancak sistematik bir şekilde gözlem yapılarak ve takibi yapılarak anlaşılabilirdi. Elbette tanrılar insanlara doğrudan mesaj da yollayabilirdi ki, bu rüyalar yoluyla olurdu. Nitekim Gudea silindirinin anlatısına göre, Lagaş şehrinin kralı Gudea, şehrin tanrısı Ningursu için kuracağı mabedin emrini bizatihi Ningursu’dan rüyada almıştı. Elbette rüyalar çoğunlukla net değildi ve rüya görenler rüyalarının yorumunu bir uzmana sormak ihtiyacındaydı. Nitekim Gudea da rüyasının anlamını rüya yorumcusuna sormuş ve öyle mabedini kurmaya başlamıştı. 

Bu kozmolojik düzen tahayyülünün sadece Mezopotamya’ya has olmadığını, benzerlerinin diğer medeniyetlerde, hatta avcı ve toplayıcı topluluklarda da gözlemlenebildiğini vurgulamak gerek. Söz konusu tahayyülün ilk ne zaman ve kimin tarafından kurgulandığını, daha sonra nasıl evrildiğini ve yayıldığını elbette hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak tanrıların insanlarla rüyalarla ve başka anomalilerle mesaj yolladığı fikri bir kez kabul edildikten sonra, muhtemel mesaj kanallarının artarak çeşitlenmesi sadece zaman meselesiydi. Üstüne üstlük hiçbir mesaj kanalının, diğerine özünde bir üstünlüğü de söz konusu olamazdı ki, bu mesaj kanallarının daha da çeşitlenmesinin ayrıca önünü açmış olsa gerek.

Tek Tanrıcılık ve Bilimsel Düşünce

Tek tanrıcılığı bu kozmolojik düzen arka planında düşünmek gerek. Elbette kadim çağlar boyunca birçok kişi güçlü bir tek tanrıcı anlayışa sahip olmuş olabilir. Hatta MÖ ikinci bin yılın ortalarında Akhenaton isimli bir Firavun’un Mısır’da tek tanrıcılığı yerleştirmeye çalıştığı biliniyor. Ancak tek tanrıcılığın bir topluluk tarafından nispeten yaygın bir şekilde bir din olarak kabulü ilk kez MÖ birinci binyılda Yahudiler arasında gerçekleşti. Ancak Yahudilerin tek tanrıcılığının etkisi son derece sınırlı kaldı. Tek tanrıcılığın, çok tanrılı kozmolojik düzen anlayışını sarsması ve yıkması Hristiyanlık ve İslam’ın eliyle oldu. İlkinin Roma İmparatorluğu tarafından resmi din olarak kabul etmesi, ikincisinin kurucularının ise kısa sürede bir imparatorluk kurmaları tek tanrıcılığın çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına vesile oldu. 

Tüm Reklamları Kapat

Tek tanrıcılığın yayılması farklı metotlarla geleceği tahmin çabalarını da doğrudan etkiledi. Zira, tek tanrıcılık sadece tanrı sayısını bire indirmekle kalmadı, aynı zamanda tanrının insanlara mesaj yollama kanallarını da hemen hemen sıfırladı. Tek tanrılı dinlerin güçlü tek tanrısı kullarına elbette iradesinin ne olduğunu bildirecekti. Ancak bunu sadece kendi seçtiği özel kulları, peygamberler, kanalıyla ve bunun için özel görevli bir melek vasıtasıyla yapacaktı. Halbuki çok tanrılı kozmolojik düzende tanrı mesajlarını herkese yollayabilirdi, ancak söz konusu mesajları deşifre etmek için gerekli eğitimi almak gerekiyordu. Yani tanrıların dilini öğrenmek gerekti. Bunun için ise tanrı tarafından özel olarak seçilmek gerekmiyordu, gerekli eğitimi alan herkes yapabilirdi.

Bu iki farklı ve son derece zıt kozmolojik düzen anlayışının birlikte yaşayabilmesi tek tanrılı dinlerin mutlak hakikat iddiası ve karşı tarafı mutlak batıllıkla mahkum etmesi yüzünden mümkün değildi. Özellikle devlet gücünü tamamıyla arkasına aldıktan sonra da, tek tanrıcılığın herhangi bir tolerans geliştirmesine gerek kalmadı. Öte yandan tek tanrıcılığın geleceği tahmin metotlarını tamamen yok etmede mutlak bir başarıya ulaştığını iddia etmek elbette mümkün değil. Bazı metotların tek tanrılı dinlerin içine aktarıldığını, bazılarının dinlerden bağımsız olarak hayatta kaldığı, bazılarının ise tarihe karıştığı iddia edilebilir.

Tek tanrıcılığın bilimsel düşüncenin gelişimi ile etkileşimi kompleks ve çelişki dolu bir süreçtir. Fazlasıyla basite indirme pahasına, şunu iddia etmek mümkün: Tek tanrıcı dinlerin özellikle din adamları sınıfının insanın ve evrenin yaratılışı ve evrenin nasıl işlediğine ilişkin kutsal kaynaklarla destekledikleri güçlü iddiaları hep olagelmiştir ve bu iddiaların bilimsel bilgi ile çatıştığı dönemler sıklıkla olmuştur. Bu çatışmalardan belki de en iyi bilineni İtalyan Galileo Galilei’nin Katolik Kilisesi ile dünyanın evrendeki merkeziliği üzerine giriştiği tartışmadır, ki neticede Galilei Kilise tarafında cezalandırılarak hayatının geri kalanını ev hapsinde geçirmiştir. Bugün halen daha süregiden evrim ve yaratılışçılık tartışması ise bilim ve tek tanrılı din arasında doğabilecek muhtemel çatışmaların canlı bir örneği olarak karşımızda duruyor. 

Ancak tek tanrılı dinlerin bilimsel düşünce gelişimine çok daha pozitif bir katkısının olduğunu da iddia etmek mümkün. O katkı da, tek tanrılı dinlerin insan aklını çok tanrılı kozmolojik düzende içine düştüğü metafiziksel nedensellik girdabından çıkardığı. Zira tek tanrılı dinler her seyden daha güçlü ve her açıdan daha mükemmel tek bir Tanrı kurgulayarak, aslında mükemmel çalışan bir evren tahayyülünü yarattı. Mükemmel sonsuz güçlü Tanrı elbette mükemmel işleyen bir evren yaratacaktı. Evrene bu bakış açısını en belirgin bir şekilde İslam’ın kutsal kitabında görmek mümkün:

Tüm Reklamları Kapat

Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir (Mülk :3-4).

Elbette tek tanrılı dinlerin kozmolojik düzen anlayışının bilimsel düşüncenin gelişiminin önüne koyduğu kısıtlar da vardı. Zira aynı anlayışa göre evrenin mükemmel işlemesi ancak Tanrı’nın evrene her an müdahelesi ile mümkündü. İslam’dan bir terminoloji ile, Tanrı sadece Hayy (hayat veren) değil, aynı zamanda Kayyum (hayatı idame ettiren) idi. Bu anlayış ise elbette evrende her daim, Tanrı’dan bağımsız işleyen yasaların olduğu fikrinin önünde ciddi bir engeldi ve elbette (mucizeler, kerametler gibi) istisnaların, harikuladeliklerin, ve anormalliklerin gerçekleşebileceği, yine rüyalar kanalıyla Tanrı’nın iradesini istediği kullarına bildirmesi ihtimalini de mümkün kılıyordu. 

Bilimsel düşüncenin gelişimi tek tanrılı kozmolojik düzen tahayyülünün sunduğu imkanları ve koyduğu kısıtlar altında devam etti, ki bilginin kaynakları olarak akıl ve vahiy üzerine süregiden felsefi ve teolojik polemik bunun göstergesiydi. Tek tanrılı kozmolojik düzenin hakim olduğu yaklaşık bin yıllık süre içinde vahyin akla üstünlüğünü savunanlar da oldu, aklın vahye üstünlüğünü savunanlar da, ikisi duruş arasında orta yol bulmaya çalışanlar da. 

Ancak, bu tartışmanın son derece teorik düzlemde bir tartışma olduğu ampiriklik açısından antik çağların geleceği tahmin metotlarından çok uzakta olduğunu not etmek gerekir. Nitekim modern tabii ve sosyal bilimlerin gelişiminde en kritik eşik Rönesans İtalya’sından başlayarak ampirizme dönüşle mümkün oldu. Takip eden yüzyıllarda gelişecek olan modern tabii ve sosyal bilimler vahyi bilgi kaynağı olarak tamamen göz ardı edecekti, ki ondokuzuncu yüzyılın başında Fransız bilim insanı Pierre-Simon Laplace, yazdığı 5 ciltlik Mecanique Celeste (Gökyüzünün Mekaniği) isimli astronomi kitabında bir kez bile Tanrı ifadesini kullanmaz. Bunun nedenini soran eski öğrencisi Napoleon Bonaparte’a, Laplace, "Öyle bir varsayımda bulunma ihtiyacım olmadı." cevabını verecektir.

Modern tabii ve sosyal bilimler, vahyi bilgi kaynağı olarak dışlarken, insan aklını ise bir enstrümana dönüştürdü, objeler ve/veya olgular arasında ilişkileri (korelasyon) bulacak ve bu ilişkilerin açıklamasını (nedenselliği) kurgulayacak bir enstrümana. Modern tabii ve sosyal bilimler ek olarak, aklın kurgulayacağı nedenselliğin tabiatına ilişkin de kısıtlamalar getirmiştir ki, bu kısıtı Karl Popper, yanlışlanabilirlilik olarak isimlendirmiştir. Yani, kurgulanacak nedenselliğin ampirik verilerle yanlışlanabilir nitelikte olması lazımdır. Mesela tanrı veya tanrılar, gizli güçler gibi niyetlerini, imkanlarını, araçlarını bilmediğimiz ve hiçbir zaman bilemeyeceğimiz aktörleri içeren açıklamalar yanlışlanamayacakları için bilimsel açıklamalar değildi.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Sırlar Kulesi

Değerli okur,

Bu mektup tuhafınıza gitse de emin olun son derece asil bir niyetim var. Sizi, dünyanın en zeki insanlarına ev sahipliği yapmasıyla ünlü Kara Gölgeler Kulesi’nde birkaç gün geçirmeye davet etmekten onur duyarım.

Sizinle birlikte hayal gücü geniş, zeki ve akıllı altı kişiyi daha davet ettim. Bu davetin nedeni açık: Bilmeceleri ve gizemli olayları çözerek, kulede karşınıza çıkacak zorlukların üstesinden gelecek ve cevaplarınızla diğer davetlilere meydan okuyacaksınız. Kulağa fazla gizemli geldiğinin farkındayım ama sizi temin ederim, çok güzel vakit geçireceğiz.

Ne dersiniz, var mısınız? Elbette varsınız, çünkü ancak bütün bilmeceler çözüldükten sonra kim olduğumu öğreneceksiniz.

GİZEMLİ BİR MÂLİKANE, BİRBİRİNDEN ZEKİ DAVETLİLER VE SEN…

Esrarengiz ev sahibi, altı zeki araştırmacıyı mektupla Sırlar Kulesi’ne çağırdı. Konuklar kahyanın rehberliğinde kulenin iki yüz odasını gezecekler. Her kapı, çözdüklerinde onları esrarengiz ev sahiplerinin kimliğini öğrenmeye bir adım daha yaklaştıran bir bulmacaya açılıyor; bu sırada da araştırmacılar aralarında hangisinin daha zeki olduğunu göstermek için yarışacaklar. Ya sen? Davetiye sana da ulaştı mı? Onlardan daha zeki olduğunu gösterebilir misin?

Devamını Göster
₺75.00
Sırlar Kulesi

Geleceği Tahminde Sosyal Bilimsel Kısıtlar

Tabii ve sosyal bilimleri ilk önce teolojiden, daha sonra da felsefe ve insani bilimlerden ayrıştıran ve bugüne doğru evrilten temel dinamik salt entelektüel-bilimsel merak(lar)ın tatmini değildi. Tabii bilimlerin tabiatın kontrol altına alınması, insanlığın hizmetine sunulması gibi bir gayesi varken, on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan sosyal bilimlerin ise sosyal, politik ve ekonomik değişimi yönlendirme gibi bir gayesi vardı. Bu bilim-ötesi ve açıkçası politik gaye nihayetinde tabii ve sosyal bilimlerin sadece bugünün sorunları ile yetinmemesine, zaman zaman geleceği de tahmin etme çabası göstermesine yol açtı. Açıkçası bu çabayı göstermelerinin önünde de herhangi bir kısıt yoktu. Hatta insanlığın bitmeyen geleceği bilme merakı hesaba katıldığında, güçlü bir talep de hep olageldi.

Diğer bir deyişle sosyal bilimcilerin korona-sonrası dünyayı tahmin çabaları ilk olmadığı gibi, muhtemelen son da olmayacaktır. Ancak sosyal bilimcilerin geleceği tahmin konusunda geçmişte gösterdiği başarısının etkileyici seviyede olduğunu iddia etmek mümkün değil. Karl Marx’ın kapitalizmden komünizme geçiş tahmini, Francis Fukuyama’nın serbest piyasa ekonomisi ve liberal demokrasi ikilisinin mutlak zaferi ile tarihin sonunun geldiği tahmini, modernleşme okulunun bütün toplumların benzer gelişme süreçlerinden geçeceği iddiası ve aynı süreçte din, etnisite gibi geleneksel toplumlara ait aidiyetlerin yok olacağı tahmini… Benzer pek çok başarısız tahmin sıralamak mümkün. Bu tahminlerin bir iki kişinin tahmini olarak kalmadığını da not edelim. Bazıları bir dönemin bütün sosyal bilimcilerini etkiledi, çalışmalarını yönlendirdi. Bunlara ek olarak, sosyal bilimcilerin büyük dünya savaşlarını, büyük ekonomik krizleri, sosyal devrimleri ve benzeri büyük siyasi hadiseleri öngörememeleri de geleceği tahmin başarısızlıklarına eklenmeli. 

Bu başarısızlıklar esasında sosyal bilimlerin son derece rasyonel metodolojisinin kısıtlılığı yüzünden. Sosyal bilimler bugünü ve geçmişi açıklamaya çalışır ve bu çabasında kullandığı metodolojik araçlar da var olan veya geçmişte var olmuş olguları materyal olarak kullanır. Neticede ise eldeki olgular arasında nedensellik ilişkisi kurar. Sosyal bilimci, X ve Y ile Z olguları arasında nedensellik ilişkisi kurarken, geleceğe dair yapacağı tahmin bu nedenselliğin bir uygulaması olacaktır.

Bugün veya geçmişte gerçekleşen olgular arasında kurulan nedenselliğin elbette gelecekte de gerçekleşmesi ihtimali her zaman vardır. Ancak gerçekleşmeme ihtimali de yüksektir. Zira, sosyal bilimler üç önemli kısıt altında çalışır:

Birincisi, tabii bilimlerin aksine sosyal bilimlerin ele aldığı olguların hiçbirisi laboratuvar ortamında kontrol edilebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla tabii bilimlerin bulduğu nedensellik ilişkileri çok daha kesin ilişkilerdir. Sosyal bilimsel ilişkiler ise daha çok ihtimali ilişkilerdir.

İkincisi, tabii bilimler kontrollü laboratuvar ortamlarında ilişkileri defalarca test etme ve yine kontrollü olarak parametreleri değiştirip, etkilerini ölçebilme lüksüne sahiptir. Diğer bir deyişle tabii bilimler X ve Y haricinde, Z’ye etki edebilecek bütün faktörleri kontrol edebilmektedir. Sosyal bilimler ise bu lükse sahip değildir. Aralarında ilişki kurulan olgular tarihte bir kez olmakta ve aynı şekilde tekrarı hemen hemen imkansız olgulardır. Dolayısıyla herhangi bir politik, ekonomik ve sosyal olgunun doğuşuna ve gelişimine katkı sağlayan bütün olguları hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkartamaz. Aslında X ve Y olguları, bilinmeyen ve hesaba katılmayan başka olgularla birlikte Z olgusuna sebep olmaktadır. Bilinmeyen ve hesaba katılmayan başka olguların/faktörlerin farklı türlü tezahür ettiği durumda ise X ve Y olgularının Z’ye etkisi daha farklı olabilir.

Üçüncüsü ise, elbette sosyal bilimlerin çalıştığı konuların merkezinde insan olması geleceği tahminde belki de en aşılmaz kısıttır. İnsan tabii bilimlerin çalıştığı objelerden farklı olarak kendi kendine düşünen, hesaplayabilen, strateji belirleyen ve en önemlisi öğrenen ve bunların neticesinde benzer durumlarda tamamen farklı davranış sergileyebilen ve hatta şansı yaver giderse yapısal kısıtları iradesiyle aşabilen bir varlıktır. Tabii bilimlerin geleceği tahminde zorlandığı küresel ısınma veya korona virüsünün yayılışı gibi konuların da insan ve insan topluluklarının tercihleri ile süreci etkileyebilecekleri konular olması şaşırtıcı değil. 

Sosyal bilimcilerin olgular arasındaki bulduğu nedenselliğin sınırlılığını gösteren benim bildiğim en çarpıcı örnek sosyolog ve siyaset bilimci Theda Skocpol’un sosyal devrimler analizi. Harvard Üniversitesi’nden doktorasını alan ve aynı üniversitede uzun yıllar hocalık yapan Skocpol, 1979 yılında yayınladığı ve artık bir klasik olan meşhur kitabı States and Social Revolutions’da, Fransız, Rus ve Çin devrimlerini karşılaştırarak toplumsal devrimlerin gerçekleşme şartlarını ve bu devrimlerin ortak özelliklerini analizi eder: devletin idari ve askeri gücünün çökmesi, köylü nüfusun harekete geçirilmesi, liderliğin olmaması, ve saire. Ancak, kitabın yayınlandığı aynı yıl, İran’da bir devrim olur ve Skocpol’un sosyal devrimlerin ortak özelliklerinin hemen hemen hiçbirisi İran’da görülmez. İran’daki devrim devletin veya rejimin halen daha güçlü olduğu ve yurtdışı desteğinin olduğu bir zamanda, tamamen şehirlilerin ulema sınıfının liderliğinde gerçekleştirdiği bir devrimdir. Bu elbette Skocpol’un Fransa, Rusya ve Çin analizini yanlışlamaz. Olan sadece İran’da farklı bir olgular kombinasyonunun devrimi ürettiğidir. 

Sosyal bilimsel metodolojinin kısıtları ve insan unsuru ortada iken, sosyal bilimsel nedensellikler üzerinden gelecek tahmini elbette eksik, hatta büyük oranda yanıltıcı olacaktır. 

İnsanı (Homo sapiens) evrim sürecinde diğer canlılardan ayıran ve ona avantaj sağlayan en kritik özelliği akıldır. Ancak insanın trajedisinin de kaynağı yine aklı gibi gözüküyor. Zira aynı akıl geleceği öngörmek ve böylelikle geleceğe hazırlıklı olmak ister. Trajikomik olan, insan aklının bu son derece doğal ihtiyacı karşılamak için elinde kendi ürettiği metotlar ve yine kendi ürettiği varsayımlardan ve inançlardan başka bir şeyi yoktur. Bu ise geleceği tahmin çabasında kadim çağın kahinleri ve modern çağın sosyal bilimcilerini birleştiren noktadır. 

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
15
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/03/2023 15:05:52 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8542

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Başkan, et al. Kahinlerden Sosyal Bilimcilere: İnsanlığın Geleceği Bilme Arzusu. (14 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 21 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8542
Başkan, B., Bakırcı, Ç. M. (2020, April 14). Kahinlerden Sosyal Bilimcilere: İnsanlığın Geleceği Bilme Arzusu. Evrim Ağacı. Retrieved March 21, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8542
B. Başkan, et al. “Kahinlerden Sosyal Bilimcilere: İnsanlığın Geleceği Bilme Arzusu.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 14 Apr. 2020, https://evrimagaci.org/s/8542.
Başkan, Birol. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kahinlerden Sosyal Bilimcilere: İnsanlığın Geleceği Bilme Arzusu.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, April 14, 2020. https://evrimagaci.org/s/8542.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.