Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

TÜM BEYİN, OMURİLİK, BEYİN BOŞLUKLARI, BEYİN ZARLARI VE BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS)

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
8 dakika
843
Blog Yazısı

Sinir sistemi, sinir hücreleri ve sinir liflerinden oluşmuş karmaşık bir sistemdir. Bu sistem zeka, idrak, hafıza ve bilinç gibi özelliklerin yanında, endokrin sistemle birlikte iç iç ortamla dış ortamda oluşan değişikliklere ani yanıt oluşturur. Sinir sistemi iskelet kaslarına gönderdiği emirlerle organizmanın dış ortamdaki değişikliklerini düzenleyip kontrol eder. İç ortamın düzenleme ve kontrolünü ise düz kas, kalp kası ve salgı bezlerine gönderdiği emirlerle sağlar.

Sinir sistemi anatomik olarak bir bütün olsa da fizyolojik açıdan merkezi sinir sistemi (pars centrale) ve çevresel sinir sistemi (pars peripherica) olarak iki bölüme ayrılır.

Tüm Reklamları Kapat

Merkezi sinir sistemi beyin (encephalon) ve omurilikten (medulla spinalis) oluşur. Hayati önem taşıyan bu organlar kafatası ve omurga kanalı içinde korunmaktadır.

1- Tüm Beyin (Encephalon)

Tüm beyin terimi, beyin (cerebrum), beyin sapı, ara beyin (diencephalion), beyincik (cerebellum) in tamamını ifade eder. Beynin ortalama ağırlığı kadınlarda 1000-1250 gram, erkeklerde 1200-1350 gram kadardır. Vücutta bulunan 100 trilyon hücrenin 100 milyarı beyinde bulunur. Ayrıca beyinde nöroglia denen bağ dokusunda da 1 trilyon bağ dokusu mevcuttur.

Tüm Reklamları Kapat

A) Tüm Beyin Sapı (Truncus Encephali)

Beyin sapı olarak da adlandırılır. Omurilik ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan yapıdır. Altta omurilik ile üstte ara beyin arasında yer alır. 1. ve 2. kranial sinirler hariç diğer tüm kranial sinirler buradan çıkarlar. Beyin sapı; soğanilik (bulbus/medulla oblangata), köprü (pons) ve orta beyin (mesencephalon) olmak üzere üç bölümden oluşur.

Soğanilik (Bulbus/Medulla Oblanga

Beyin sapının omurilik ile birleşen en alt bölümüdür. Altta omurilik üstte pons ile devam eder. Bulbustan üst merkezlere giden ve üst merkezlerden motor ve sensitif yollar geçer. Bulbusta 9,10,11,12 kafa çiftlerinin motor çekirdekleri ile 5,8,9 ve 10. kafa çiftlerinin sensitif çekirdekleri bulunmaktadır. Dolaşım, sindirim ve solunum merkezleri bulbusta bulunur. Ayrıca kusma, aksırma, hapşırma, öksürme, hıçkırma ve yutma merkezleri de burada bulunur.

Köprü (Pons)

Betin sapının orta bölümüdür. Bulbus ile orta beyini birleştirdiği için köprü adını almıştır. Beyinciğin önünde yer alır. Oval biçimde ön yüzü kabarıktır. Ön yüzü, sfenoid kemiğin dorsum sellae bölümü ve oksipital kemiğin pars basilaris ile komşudur. Arka kısmı 4.karıncığın tabanının yarısını oluşturur. Köprünün yukarı kısımlarında solunum merkezi ve çiğneme merkezi bulunur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Orta Beyin (Mesencephalon)

Pons ile ara beyin arasında yer alan beyin sapının en küçük bölümüdür. Aquaductus cerebra orta beyinin içinden geçer. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunan 3.karıncığı 4.karıncığa bağlar.

Orta beyinden, beyin merkezini alt bölümlere bağlayan sinir telleri geçmektedir. Yürüme ve yer değiştirme merkezi (lokomotor merkez) ile pupilla refleksinin merkezi de burada bulunur. Dopamin salgılayan orta beynin hasar görmesi sonucunda parkinson hastalığı meydana gelir.

B) Beyin (Cerebrum)

Merkezi sinir sisteminin en büyük ve en karmaşık kısmıdır. Longitudinal fissura (yarık) ile sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden (hemisfer) oluşmuştur. Her iki hemisfer corpus collosum ile tabanda birbirine bağlanmıştır.

Beyin yüzeyi kıvrımlı bir görüntüye sahiptir. Bu kıvrımların kabartılarına gyrus denir. Tüm kıvrımlar serebral korteks tarafından örtülmüştür.

Enine bir kesi yapılarak iç beyin yapısı incelendiğinde dış kısımda gri madde, iç kısımda ise ak madde görülür. Ak maddelerin içinde bazı gri yapılar vardır. Dış kısımdaki gri alanlar nöron somalarından (hücre gövdesi) oluşan serebral kortekstir. Serebral korteks 2mm kalınlığında önemli fonksiyonlara sahip bir katmandır. İç kısımlardaki ak maddeyi myelin aksonlar oluşturur. Ak madde içinde görülen gri yapılar ise talamus, hipotalamus ve basal ganglionlardır.

Tüm Reklamları Kapat

Her hemisfer; frontal, parietal, temporal ve occipital olmak üzere 4 lobdan oluşur. Her bir hemisfer için serebral kortekste özel fonksiyonlara sahip bölgeler vardır. Bu bölgelere korteks alanları denir. Bu alanlar motor(frontal lobda), koku ve tat alma(temporal lobda) merkezleridir.

C) Ara Beyin

Beynin iç kısmıdır. Serebral hemisferler ile orta beyin arasında yer alır. Üçüncü vertikül içine yerleşmiştir. Ara beyin Epithalamus, thalamus, subthalamus, metathalamus ve hypothalamus bölümlerinden oluşur.

Talamus

Serebral korteksin derinlerinde yer alan yumurta şeklinde gri madde kitlesidir. Ara beynin %80'ini kaplar. Afferent nöronlarla taşınan koklama duyusu hariç diğer tüm duyu impuluslarının geçtiği kısımdır. Talamusta farklı görevlere sahip çekirdekler vardır. Bu çekirdekler, işitme, görme, tatma, dokunma, titreme, basınç, soğuk, sıcak ve ağrı duyuları ile ilgilidir.

Hipotalamus

Üçüncü vertikülün taban ve yan duvarlarının alt kısmında yer alır. Hipotalamus, otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre eder. En önemli görevleri, kan basıncı ve kalp hızının düzenlenmesi, vücut ısısının düzenlenmesi, susama, idrar miktarının düzenlenmesi, elektrolit dengesinin düzenlenmesi, uterusun kasılarak doğumun kolaylaştırılması, seksüel dürtülerin ortaya çıkarılması, açlık-tokluk, uyku-uyanıklık, öfke, korku, heyecan gibi ruhsal davranışların düzenlenmesidir. Ayrıca hipofiz salgıları da hipotalamus tarafından dengelenir.

Tüm Reklamları Kapat

Epitalamus

Üçüncü vertikülün yanında bulunur. Ara beynin arka üst bölümüdür. Melatonin hormonu buradan salgılanır.

Subtalamus

Ara beynin vertralinde yer alır. Motor aktivitenin ayarlanmasını sağlar.

D) Beyincik (Cerebellum)

Kafa boşluğunun arkasında pons ve bulbusun üst arka kısmında yer alır. Yaklaşık 150 gram ağırlığında ovilimsi şekillidir. Beyincik, hemisferium cerebelli denen iki yarım küre ile bunları birbirine bağlayan vermis adı verilen orta parçadan oluşmuştur. Beyinciğin dış kısmında gri madde, iç kısmında ise ak madde bulunmaktadır. Dışını kabuk gibi saran gri maddeye korteks cerebelli denir.

Ak madde içinde derinlerde gri madde kitleleri gömülüdür. Gömülü olan bu gri maddeler beyincik çekirdeklerini oluşturur. Beyinciğin dört çift çekirdeği vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yeni Bir Toplum Felsefesi

Yeni materyalizmin temsilcilerinden Meksikalı filozof, sanatçı, çağımızın özgün düşünürlerinden Manuel De Landa, Yeni Bir Toplum Felsefesi’nde ufuk açıcı bir toplumsal ontoloji geliştiriyor.

Toplumsal süreçleri “birey” ve “toplum” benzeri şeyleştirilmiş genellikler bakımından düşünmeyen, aynı şekilde mikro ve makro olmak üzere iki sabit düzeyde gerçekleştiği fikrini altüst eden bir yeni ontolojidir bu. Kitapta tanımlanan gerçekçi toplumsal ontoloji, kişilerden devasa ulus-devletlere dek çeşitlilik barındıran toplumsal varlıkları, tarihsel süreçler aracılığıyla inşa edilmiş öbekleşmeler biçiminde ele alıyor. Her ne kadar Fransız düşünür Gilles Deleuze’ün öbekleşme kuramından hareket etse de, bu yaklaşım onun zorluklarını ve eksikliklerini irdeleyerek genişleten ve onu bir adım öteye taşıyan, toplumsal gerçekçiliğin kusurlarını bertaraf etmeye imkân tanıyan “yeni bir öbekleşme kuramı”nın temel fikirlerini ve kavramlarını barındırıyor. Bu kitabın ekseninde Deleuze’ün yanı sıra, Max Weber, Fernand Braudel, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Erving Goffman gibi düşünürler de yer alıyor.

Yeni Bir Toplum Felsefesi özgün olduğu kadar derinlikli bir modern toplum analizidir; en önemlisi de indirgemeciliğe, özcülüğe ve şeyleştirmeye kökten bir karşı çıkıştır.

Devamını Göster
₺64.00
Yeni Bir Toplum Felsefesi

Beyinciğin görevleri; Kas tonusunu ayarlayarak vücudun dengesini korumak ve kas hareketlerinin zamanlamasını ayarlamaktır. Beyincik bu görevini gözlerden yardım alarak yapar. Beyinciğin tahribatında hareketlerde uyumsuzluk, güçsüzlük, karmaşıklık, konuşmada bozukluk ve göz titremesi gibi durumlar görülür.

2-Omurilik (Medulla Spinalis)

Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içindeki bölümüdür. Yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda, 1 cm çapında, 30 gr. ağırlığındadır. Kadınlarda 1-2cm daha uzundur.

Omurilik vertebraların korpus ile arkusları arasında bulunan canalis vertebralis içinde bulunur. Birinci servical atlasın hizasında beynin bulbus bölümüyle birleşir. Koksiksin 2. vertebrasında da sonlanır.

Omuriliğin ortasında boydan boya uzanan canalis centralis adı verilen bir kanal bulunur. Kanalın içinde beyin omurilik sıvısı(BOS) bulunur.

Omurilik transvers kesitte incelendiğinde dış kısmında ak madde, iç kısmında ise gri madde olduğu görülür. Ak maddeti myelin aksonlar oluşturur. Medulla spinalis içerisinde aksonlar, gruplara ayrılarak yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya uzanırlar ve tractus adı verilen sinir yollarını oluştururlar. Yukarıdan aşağı inen tractuslar efferent (motor) yollardır. Aşağıdan yukarı çıkanlar ise afferent (duyusal) yollardır.

Gri madde H harfi ya da kelebek şeklinde görülür. Bu kısım bağlayıcı ve motor sinir hücrelerinden oluşur. Vücudun değişik bölümlerinden gelen ağrı, soğuk, sıcak, dokunma gibi duyusal uyartılar medulla spinalisten merkezi sinir sistemine giriş yaparlar.

Medulla spinalis, çevreden aldığı uyartıları sinir telleri ile beyine iletir. Bu uyaryılar beynin farklı bölümleri tarafından değerlendirilir ve uyartılara yanıtlar beyinden medula spinalise gelir. Bu yanıtlar, motor sinir telleri ile organlara iletilir. Ayrıca refleks olaylar da medulla spinalisten sağlanır.

3-Beyin Boşlukları (Ventriculus)

Tüm beyinde birbiri ile bağlantılı dört adet boşluk vardır. Bu boşluklara beyin ventrikülü (karıncık) adı verilir. Beyin hemisferleri içinde yer alan ventriküllere lateral ventriküller de denir. 2 adettir. 3. ventrikül ara beyinde, 4. ventrikül bulbus ile pons arasında piramit şeklinde bir boşluktur.

Boşlukların birbiri ile bağlantıları, aralarında bulunan delik ve kanallarla sağlanır. 4. ventrikülde beyin omurilik sıvısının araknoid zar aralığına geçmesini sağlayan aralıklar vardır.

Bütün boşlukların duvarlarında ince damarsı ağ yapıda oluşumlar vardır. Pleksus choroides denen bu oluşumlar BOS salgılar. Ventriküllerin birbiri ile bağlantısından dolayı beyin omurilik sıvısı bütün boşlukları dolaşmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

4-Beyin Omurilik Zarları (BOZ,Meninges)

Merkezi sinir sisteminin vücuttaki diğer dokulara oranla daha yumuşak olması nedeniyle korunmaya ihtiyacı vardır. Bu koruma üç zarla yapılır. Bunlar dıştan içe doğru dura mater, arachnoidea mater ve pia mater'dir.

Dura mater

Bu zar, beyin ve medulla spinalisi saran zarların en dışta olanıdır. Kalın bir yapıya sahip damar ve sinirden zengin esneme özelliği olmayan bir zardır. Dura materin beyini saran kısmına dura mater cranialis ya da encephali denir. Medulla spinalisi saran kısmına ise dura mater spinali denir. Dura materin beyni saran kısmı, birbirine sıkıca yapışık iç ve dış olmak üzere iki tabakadan oluşmuştur. Dış tabaka ile kafa kemiklerinin iç yüzü arasındaki boşluklara sinus venosi denir. Sinus venosislerde beyin venöz kanı bulunur. Dura materin beyini saran kısmının iç tabakası, beynin bölümleri arasında falx cerebri, falx cerebelli ve tentorium olmak üzere üç tane uzantı gönderir. Bu uzantılar başın hareketi esnasında beynin kafatası boşluğu içinde sabit kalmasını sağlar.

Dura mater ile arachnoidea mater arasında spatium subdurale denen bir aralık bulunur ve bu aralıkta beyin omurilik sıvısı vardır.

Arachnoidea mater

Dura mater ve pia mater arasında yer alır. Beyin ve medulla spinalisi saran ince, damarsız bir zardır. Dura mater ile arasında spatium subdurale denen bir aralık vardır. Pia mater ile arasında da spatium subarachnoideum denen aralık bulnur. Bu her iki aralıkta da beyin omurilik sıvısı bulunur.

Tüm Reklamları Kapat

Beyin zarlarının iltihaplanması sonucu gelişen hastalığa menenjit denir.

Pia mater

Tüm beyin ve omuriliğin her tarafını yapışarak saran ince bir zardır. İçindeki bol damar ağı ile beyin dokusunu besler. Medulla spinalisi saran kısmı daha kalın ve daha az damarlıdır.

5- Beyin Omurilik Sıvısı (BOS, Liquor cerebrospinalis)

BOS beyin ventriküllerinde bulunan plexus choroideuslardan salgılanır. BOS; merkezi sinir sistemini oluşturan organları (beyin,omurilik) mekanik travmalara karşı koruyucu yastık görevi yapar. Ayrıca merkezi sinir sisteminin beslenmesi, metabolik atıkların uzaklaştırılması ve hipotalamusta salgılanan bazı hormonların hipofize taşınması gibi görevleri vardır.

BOS'un ortalama miktarı 130 ml.dir. İnsanlarda günde ortalama 500-700 ml. üretilir. Fazla kısmı venöz kana geçer. Berrak ve renksiz bir sıvıdır. içerisinde inorganik tuzlar, glikoz ve protein bulunur. Sinir sistemi hastalıklarında tanı amaçlı incelenmektedir. Tanı amaçlı BOS'un incelenmesi lumbal ponksiyon işlemi ile yapılır. Bu işlem 3. ve 4. lumbal vertebraların spinal çıkıntıları arasından tekniğe uygun olarak girilen bir iğne ile spatium subaracnoideumdan alınır. Ayrıca lumbal ponksiyon ile spatium subarachnoideuma anestezik madde verilerek spinal anestezi de yapılır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
5
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Bu blog yazısıyla ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/03/2023 16:15:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13355

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Güneş
Depresyon
Koaservat
Gerçek
Çin
İfade
Rna
Yapay
Mavi
Besin
Çiçek
Sahte
Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf
Antik
Yangın
Fizik
Hızlı
Oyun Teorisi
Gezegen
Santigrat Derece
Dişler
Yüksek
Ergen
Çağ
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. I.. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ. (19 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 27 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13355
I., A. (2022, November 19). MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ. Evrim Ağacı. Retrieved March 27, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13355
A. I.. “MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ.” Edited by . Evrim Ağacı, 19 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/13355.
I., Ayşe. “MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ.” Edited by . Evrim Ağacı, November 19, 2022. https://evrimagaci.org/s/13355.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.