Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Patolojik Yalan Söyleme Hastalığı Nedir? Mitomani ile Nasıl Başa Çıkılır? Patolojik Yalanlar Tedavi Edilebilir mi?

Bazı İnsanlar Neden Patolojik Seviyede Yalancıdır?

Patolojik Yalan Söyleme Hastalığı Nedir? Mitomani ile Nasıl Başa Çıkılır? Patolojik Yalanlar Tedavi Edilebilir mi?
23 dakika
1,174
Tüm Reklamları Kapat

Klinik terminolojilerde "mitomani" veya "pseudologia fantastica" olarak da bilinen patolojik yalan, kompulsif veya alışkanlık haline gelmiş, derin ve kronik bir yalan söyleme davranışıdır. Günlük yaşamın bir parçası olarak bireyler tarafından söylenen tipik yalanlardan farklı olarak patolojik yalanlar süreğen, orantısız ve herhangi bir kazanç elde edilemeyecek durumlarda bile söylenmeleriyle ayırt edilirler. Bu tür yalanlar "patolojik" olarak kabul edilir, çünkü yalnızca yalan söyleyen bireyin değil, aynı zamanda çevresindekilerin de hayatını bozar ve bu nedenle önemli psikolojik, sosyal ve bazen de yasal sonuçlar doğurur.

Patolojik yalancıların söylediklerinin doğru olmadığını anlayıp anlamadıkları net değildir. Bazı insanlar söyledikleri şeyler açıkça yanlış olsa bile bunlara inanırlar. Diğer patolojik yalancılar ise ancak yalanları kanıtlandığında yalan söylediklerini kabul ederler.

İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında tanımlanan patolojik yalanlar, bir asrı aşkın bir süredir araştırmacıların ve klinisyenlerin ilgisini çekmektedir. Uzun gözlem geçmişine rağmen patolojik yalan söyleme, psikiyatrik ve psikolojik çerçeveler içinde tanımlanması en zor bozukluklardan biri olmaya devam etmektedir. Bu zorluğun bir nedeni, tipik olarak ahlaki ve etik spektrum içinde değerlendirilen bir davranış olan yalanın, ancak ve ancak kontrol edilemez hale geldiğinde ve rasyonel bir motivasyon olmadan ortaya çıktığında "psikopatoloji" alanına girmesinden kaynaklanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu makalenin amacı, patolojik yalan söyleme olgusunu sistematik olarak incelemek, tarihsel bağlamını, tanısal zorluklarını ve onu açıklamak için önerilen psikolojik teorileri irdelemektir. Bu keşif, patolojik yalancıları ara sıra veya bağlamsal olarak yalan söyleyenlerden ayıran özelliklerin analizini içermektedir. Makale ayrıca, patolojik yalancılığın bireyler ve toplumları üzerindeki etkilerini inceleyecek, mevcut tedavi yaklaşımlarını gözden geçirecek ve bu alandaki araştırmalar için gelecekteki yönelimleri tartışacaktır.

Kapsamlı bir anlayış sağlamak için, bu makale psikanalitik teoriler, bilişsel-davranışsal araştırmalar ve sosyolojik perspektifler de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel çalışmalardan elde edilen bulguları entegre edecektir. Bu analiz sayesinde makale, patolojik yalanın klinik ve günlük ortamlarda nasıl fark edildiği, yüzleşildiği ve yönetildiğine dair değerli içgörüler sunmayı ve bilgiyi hem ruh sağlığı alanlarındaki profesyoneller hem de eğitimli meslekten olmayan okuyucular için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.

Yalanların Çeşitleri

Herkes yalan söyler. Yalanların sebebi kimi zaman birinin duygularını incitmekten kaçınmak ya da rahatsız edici durumlardan kaçmak için olabilir. Bunlar genellikle "beyaz yalanlar" olarak bilinir, çünkü zarardan kaçınmayı amaçlarlar ve önemsiz konularla ilgilidirler. Birçok beyaz yalan, sadece kısmen yanlıştır veya sadece gerçeği abartır.

Bazense insanlar, başlarını belaya sokmaktan kaçınmak veya kendilerini bir tehditten korumak için yalan söylerler. Bu yalanlar genellikle daha kapsamlı uydurmalardır. Çok daha ciddi ve genelde sadece kişinin kendisine hizmet eden konular hakkında olma eğilimindedirler. Bu tür yalanlar "gri yalanlar" olarak bilinir, çünkü sosyal olarak kabul edilme olasılığı beyaz yalana göre daha düşüktür.

Tüm Reklamları Kapat

Son olarak, bazı insanlar apaçık kötü niyetli nedenlerle yalan söyler. Bu yalanlar genellikle diğer insanlar için ciddi miktarda olumsuz sonuçlar doğurur ve haksız veya adaletsiz durumlara yol açabilir. Herhangi bir kötü niyetli yalan, genellikle "gerçek yalan" olarak adlandırılır ve sosyal olarak kabul edilemez bulunur. 

Patolojik olarak yalan söyleyen kişiler genellikle gri veya gerçek yalanlar söylerler.

Patolojik Yalanın Tarihi

Günümüzde hem bilim camiasının hem de kamuoyunun ilgisini çeken patolojik yalan söyleme kavramının kökleri, ruh sağlığı çalışmalarının tarihinin derinliklerine uzanmaktadır. Bu durumun "pseudologia fantastica" terimi altında belgelenmiş ilk tanımı, 1891 yılında Alman psikiyatrist Anton Delbrück tarafından dile getirilmiştir. Delbrück bu durumu, etkilenen bireylerin dışsal ödüller ya da belirli amaçlardan ziyade içsel bir dürtüyle hareket ederek bazen gerçeğe benzer fantastik hikayeler yarattıkları, takıntılı bir şekilde yalan söyleme eğilimi olarak tanımlamıştır.

20. yüzyılın başlarında bu durumun psikanalitik mercekler aracılığıyla anlaşılmasında daha fazla gelişme kaydedilmiştir. Örneğin Sigmund Freud, nevroz ve psikozla ilgili daha geniş tartışmalarında yalan söyleme mekanizmalarına değinmiş, ancak patolojik yalan söylemenin kendisine kapsamlı bir şekilde odaklanmamıştır. Bunun yerine, bazı bireylerin neden bu tür aşırı sahtekârlık davranışları geliştirebileceğini daha derinlemesine araştırmak, genellikle bunu savunma mekanizmalarına veya çözülmemiş çocukluk çatışmalarına bağlamak, Freud takipçilerine ve sonraki psikanalistlere bırakılmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.

Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı'nı seçtik.

Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Psikiyatrik araştırmalar genişledikçe, özellikle 20. yüzyılın ortalarında, patolojik yalancılığın karakterizasyonu, şizofrenide görülen sanrılar veya uydurmalar gibi diğer bozukluklardan farklılaşmasını da içermeye başlamıştır. Healy ve arkadaşları, 1915 yılında yaptıkları bir çalışmada, patolojik yalanın bariz kişisel çıkarlara hizmet eden veya psikotik semptomların bir parçası olan yalanlardan farklı olarak, alışkanlık haline gelmiş doğasını vurgulamışlardır.

Patolojik yalancılığın anlaşılmasını daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur da pseudologia fantastica ile birbirinin yerine kullanılmaya başlanan "mitomani" terimi de dahil olmak üzere, çok sayıda terim ve tanımın ortaya atılması olmuştur. Mitomani, genellikle tek başına bir bozukluktan ziyade bir belirti olarak tanımlanmış, tipik olarak kişilik bozukluklarıyla, özellikle de dramatik, düzensiz veya duygusal davranışlarla belirgin olanlarla ilişkilendirilmiştir.

20. yüzyılın ikinci yarısında ve 21. yüzyılda, patolojik yalan söyleme konusundaki tartışmalar, sınırda kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve narsisistik kişilik bozukluğu gibi diğer klinik tanılarla kesişme noktasına doğru ilerlemiştir. Bu bozuklukların karmaşıklığı ve örtüşmesi, klinisyenler ve araştırmacılar arasında patolojik yalanın ayrı bir psikiyatrik bozukluk mu yoksa daha geniş davranışsal sorunların bir belirtisi olarak mı değerlendirilmesi gerektiği konusunda süregelen tartışmalara yol açmıştır.

Patolojik yalan söylemeyi anlamanın tarihsel yolculuğu, psikiyatri ve psikolojinin karmaşık insan davranışlarını sınıflandırma ve tedavi etme konusundaki hem ilerlemelerini hem de süregelen zorluklarını yansıtmaktadır. On yıllar boyunca değişen bakış açıları, yalnızca ruh sağlığı bozukluklarının kavramsallaştırılmasındaki değişiklikleri değil, aynı zamanda teşhis yaklaşımları ve terapötik müdahalelerdeki gelişmeleri de göstermektedir. Bu tarihsel perspektif, güncel tanı kriterlerini ve patolojik yalancıların psikolojik profilini keşfetmek için zemin hazırlamaktadır ve bu konular, alandaki çağdaş tartışmalar için çok önemlidir.

Tanı Kriterleri ve Özellikleri

Patolojik yalan, detaylı tarihsel araştırmasına ve önemli sosyal etkisine rağmen, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5) veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD-11) dahil olmak üzere çoğu modern tanı kılavuzunda bağımsız bir tanıma sahip değildir. Bunun yerine, patolojik yalan söyleme genellikle çeşitli kişilik bozukluklarıyla ilişkili bir semptom olarak görülmektedir. Bu resmi tanı kriterlerinin eksikliği, bu davranışları sergileyen bireylerin hem klinik olarak tanımlanmasında hem de tedavisinde benzersiz zorluklar ortaya çıkarmaktadır.

Patolojik Yalan Söylemenin Özellikleri

Patolojik yalan söylemenin temel özelliği, genellikle büyük ya da küçük meseleler hakkında, bunu yapmak için açık bir neden olmaksızın yalan söyleme ihtiyacı hissetmektir. Tipik olarak normal yalanları yönlendiren sıradan sosyal, yasal veya finansal baskılar aksine, patolojik yalanlar rasyonel bir gerekçeden kaynaklanmaz. Bunun yerine patolojik yalancılar, başkaları veya kendileri tarafından farklı görülmeye yönelik içsel bir arzuyla motive olurlar ve bu da öz imaj veya kimlikle ilgili köklü bir soruna işaret eder.

Tüm Reklamları Kapat

Genellikle patolojik yalanlar şu özellikleriyle ayırt edilirler:

 • Sıklık ve Spontanlık: Sıradan yalancılar daha hesaplı bir şekilde insanları aldatırken, patolojik yalanlar sıktır, spontane olarak gelişir ve kapsamlı bir planlama içermez.
 • Karmaşıklık: Patolojik yalancılar tarafından söylenen yalanlar, dinleyicileri büyüleyen, zengin, inandırıcı anlatılar çizerek çılgınca ayrıntılı ve ayrıntılı olabilir.
 • İç Tutarlılık: Karmaşıklıklarına rağmen, patolojik yalancıların hikayeleri genellikle zaman içinde tutarlılıktan yoksundur. Yeni uydurmalar önceki hikayelerin üzerine bindikçe veya onları değiştirdikçe yalancı kendisiyle çelişebilir.
 • Savunmacı Doğa: Patolojik yalancılar, kendilerine meydan okunduğunda uydurdukları hikayeleri şiddetle savunma eğilimindedirler ve genellikle önceki iddialarını desteklemek ya da tutarsızlıkları örtmek için yeni yalanlar üretirler.
 • Suçluluk Duygusu Eksikliği: Ara sıra yalan söyleyenlerin aksine, patolojik yalancılar yalanları ortaya çıktığında ve başkalarına zarar verdiklerinde bile, aldatıcı davranışları hakkında kayda değer bir suçluluk veya pişmanlık eksikliği sergilerler.

Psikolojik Profil

Patolojik bir yalancının psikolojik profili genellikle kişilik bozukluklarıyla uyumlu özellikler ve davranışlar içerir. Yaygın özellikler şunlardır:

 • Narsisizm: Görkemli bir kendini önemseme duygusu ve hayranlık arzusu.
 • Dürtüsellik: Dürtüleri kontrol etmede güçlük ve riskli veya tavsiye edilmeyen davranışlarda bulunma eğilimi.
 • Manipülatiflik: Kişisel kazanç veya zevk için başkalarını etkileme veya kontrol etme eğilimi.
 • Empati Eksikliği: Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını tanıma veya bunlara saygı duyma konusunda kayda değer bir eksiklik.

Bu özellikler, patolojik yalan söylemenin hem bir semptom hem de bir başa çıkma mekanizması olabileceğini ve belki de kişisel kimlik veya öz saygıda altta yatan bir istikrarsızlıktan kaynaklanabileceğini göstermektedir. Bu özelliklerin borderline kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve histrionik kişilik bozukluğu gibi bozukluklarla birlikte görülmesi, patolojik yalan söyleme ile daha geniş psikopatolojik çerçeveler arasında karmaşık bir etkileşim olduğunu göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Teşhiste Karşılaşılan Zorluklar

Patolojik yalan için net tanı kriterlerinin olmaması, tanı ve tedaviye yönelik klinik yaklaşımı zorlaştırmaktadır. Psikiyatristler ve psikologlar, patolojik yalan söyleme davranışlarının varlığı ve önemi hakkında bilinçli yargılarda bulunmak için gözlemlerine ve hastanın geçmişine güvenmelidir. Bu süreç genellikle patolojik yalan söylemeyi, aynı zorlayıcı veya yaygın doğaya sahip olmayabilecek diğer sahtekârlık biçimlerinden ayırt etmeyi içerir.

Bu tanısal zorluklar göz önüne alındığında, bu yazımızın bir sonraki bölümü, bazı bireylerin neden patolojik yalan söyleme örüntüsü geliştirdiğini açıklamaya çalışan çeşitli teorik perspektiflere yönelecektir. Bu teorileri anlamak, etkili terapötik stratejiler geliştirmek ve bu karmaşık davranışa ilişkin genel kavrayışımızı ilerletmek için çok önemlidir.

Patolojik Yalan Söyleme Üzerine Teorik Perspektifler

Patolojik yalan söylemenin karmaşıklığı, her biri bu davranışın altında yatan nedenleri ve mekanizmaları anlamak için bir çerçeve sağlamaya çalışan çeşitli teorik yorumları teşvik etmiştir. Bu teoriler psikanalitik, bilişsel-davranışsal ve sosyolojik disiplinleri kapsamakta ve olguya çok boyutlu bir bakış açısı sunmaktadır.

Psikanalitik Teoriler

Psikanalitik teoriler genellikle patolojik yalan söylemenin bilinçdışı çatışmalardan ve çocukluk deneyimlerinden kaynaklandığını düşünür. Sigmund Freud ve takipçileri, yalan söylemeyi normal gelişim aşamalarının bir parçası olarak görürken, spesifik olarak "patolojik yalan söyleme", potansiyel olarak bu aşamalardaki bir bozulmadan kaynaklanan bir sapma olarak görülmektedir. Bu görüşe göre patolojik yalan, kaygıya karşı bir savunma mekanizması ve kontrol duygusunu yeniden tesis etmenin ya da öz saygıyı artırmanın bir yolu olabilir. Yalanlar, yalancının egosu için gerçek dünyadan daha kabul edilebilir bir gerçeklik yarattığı bir fantezi veya dilek gerçekleştirme işlevi görebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yakında - Her Şeyi Güzelleştirecek ya da Berbat Edecek On Yenilikçi Teknoloji

“Yılın Bilim Kitabı”
WALL STREET JOURNAL • POPULAR SCIENCE
NEWYORK TIMES BESTSELLER
“Kelly ve Zach bir kristal küre vaat etmişti ama bu ondan da fazlası. Yakında, sizi güldürecek ve –nasıl olduğunu fark etmeden– günümüzün çığır açıcı teknolojilerini gerçekten anlamanızı sağlayacak. Bu kitabı yakındadan da yakında okumalısınız.”
–ALEXIS OHANIAN, Reddit’in kurucusu

Üç boyutlu yazıcıda basmak varken hâlâ ev inşa etmek niye? İhtiyacımız olan hammaddeyi neden en yakın asteroitten almayalım? Bir uzay asansörü
yapsak, masrafını çıkarır mı? Kulağa delice gelse de tüm bunların gerçek olabileceği bir zamanda yaşıyoruz! Ünlü karikatürist Zach Weinersmith ile araştırmacı Dr. Kelly Weinersmith, vücudumuzda gezinip hastalıkları iyileştirecek mikro robot sürülerinden nükleer füzyon enerjisiyle çalışan ekmek kızartma makinelerine, yakın gelecekte yaşamlarımızı güzelleştirecek –tabii her şey yolunda giderse– on yenilikçi teknolojiyi mercek altına alıyor. Kendi araştırmalarını, işin mutfağındaki bilimcilerle yaptıkları görüşmeler ve Zach’in özgün mizahıyla harmanlayan Weinersmith’ler, ortak geleceğimizin barındırdığı muhteşem olasılıkları ve onları gerçek kılmak için aşılması gereken bariyerleri görmemizi sağlıyor.

“Yakında şamatası bol, aynı ölçüde kışkırtıcı ve yetmezmiş gibi bilgi arsızı bir
kitap.”
–TIM HARFORD, Görünmeyen Ekonomist’in yazarı

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺170.00
Yakında - Her Şeyi Güzelleştirecek ya da Berbat Edecek On Yenilikçi Teknoloji
 • Dış Sitelerde Paylaş

Freudyen bir analiz açısından patolojik yalanlar şu iki açıdan değerlendirilebilirler:

 • Ego Savunma Mekanizması: Patolojik yalancılar, aşağılık veya kırılganlık duygularına karşı egolarını savunmak için aldatmayı kullanırlar.
 • Kimlik Oluşumu Sorunları: Yalan, kişinin kimliğini şekillendirmek veya kabul görmek için sürekli bir araç olarak kullanıldığında patolojik bir sorun haline gelir.

Bilişsel-Davranışçı Yorumlar

Bilişsel-davranışçı teoriler, patolojik yalan söylemenin gelişiminde öğrenme ve pekiştirmenin rolüne odaklanmaktadır. Bu bakış açısı, yalan söyleme davranışlarının, bireyin hoş olmayan durumlardan kaçınmasına veya istenen sonuçları elde etmesine başarılı bir şekilde izin verdiğinde pekiştirildiğini öne sürmektedir. Zamanla bu davranışlar kökleşmiş ve otomatik hale gelir. Buna göre:

 • Pekiştirme: Olumlu pekiştirme (örn. dikkat çekme, cezadan kaçma) ile sonuçlanan yalanların tekrarlanma olasılığı daha yüksektir.
 • Bilişsel Çarpıtmalar: Patolojik yalancılar, abartılı bir hak duygusu veya yakalanma ihtimallerinin düşük olduğuna dair inanç gibi bilişsel çarpıtmalar da sergileyebilirler.

Sosyolojik ve Çevresel Faktörler

Sosyolojik teoriler, çevresel ve sosyal faktörlerin patolojik yalan söylemenin gelişimi üzerindeki etkisini vurgular. Bu yaklaşım, aile dinamiklerinin, sosyal etkileşimlerin ve kültürel geçmişin davranışa nasıl katkıda bulunabileceğini dikkate alır. Bu çerçevede şu iki açı önemlidir:

 • Aile Dinamikleri: Tutarsız ebeveynlik tarzları, sıcaklık eksikliği ve yüksek düzeyde çatışma, çocukların stresi yönetmek veya dikkat çekmek için yalan söylemeyi öğrendikleri bir ortam yaratabilir.
 • Kültürel Etkiler: Bazı kültürler hikaye anlatma becerisine veya taktiksel aldatmaya yüksek değer verebilir, bu da bazı bireylerde davranışı normalleştirebilir ve hatta pekiştirebilir.

Perspektiflerin Bütünleştirilmesi

Bütüncül bir yaklaşım, tüm bu teorilerden unsurları dikkate alarak patolojik yalan söylemenin bireyin psikolojik durumu, öğrenilmiş davranışları ve sosyal çevresi arasındaki karmaşık etkileşimin bir sonucu olabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, benlik saygısı zayıf olan (psikanalitik), yalan söylemenin ödül getirdiğini öğrenmiş (bilişsel-davranışçı) ve aldatmayı güçlü bir şekilde cezalandırmayan (sosyolojik) bir sosyal bağlamda var olan bir bireyin patolojik yalan söyleme kalıpları geliştirmesi daha olasıdır.

Bu teorik perspektifler, patolojik yalanın çeşitli tezahürlerini ve nedenlerini anlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesine de rehberlik eder. Klinisyenler, bu davranışın çok yönlü doğasını takdir ederek, yalnızca semptomları değil, aynı zamanda temel psikolojik, davranışsal ve sosyal nedenleri de ele alan müdahaleleri uyarlayabilirler.

Bir sonraki bölümde, bu teorilerin gerçek dünyadaki uygulamalarına ve klinisyenlerin patolojik yalancılığı teşhis ve tedavi ederken karşılaştıkları pratik zorluklara dair içgörü sağlayan belirli vaka çalışmalarını ve klinik raporları inceleyeceğiz.

Vaka Çalışmaları ve Klinik Raporlar

Patolojik yalan söylemenin klinik raporlar ve vaka çalışmaları aracılığıyla araştırılması, gerçek dünyadaki tezahürleri ve bu davranışın teşhis ve tedavisinde yer alan karmaşıklıklar hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Bu vaka çalışmaları yalnızca patolojik yalanın ortaya çıkabileceği çeşitli yolları göstermeye değil, aynı zamanda ruh sağlığı uzmanlarının karşılaştığı pratik zorlukları vurgulamaya da hizmet etmektedir.

Örnek vakalardan biri, "Hasta A" olarak anılan, depresyon ve anksiyete için tedavi arayan ancak daha sonra kişisel başarıları ve ilişkileri hakkında sık sık hikayeler uydurduğu gözlemlenen bir kişiyi içermektedir. Zamanla bu uydurmalar o kadar karmaşık bir hal almıştır ki Hasta A'nın sosyal ve profesyonel hayatına müdahale etmeye başlamış, izolasyona ve stresin artmasına yol açarak altta yatan depresif semptomları daha da kötüleştirmiştir. Bu vakada benimsenen terapötik yaklaşım başlangıçta depresyonu ele almaya odaklanmış ancak patolojik yalan söyleme ile de ilgilenecek şekilde ayarlanması gerekmiştir. Tedavi stratejisi, yalan söyleme davranışını değiştirmeye yardımcı olmak için bilişsel-davranışçı terapiyi, pekiştirme kalıplarını ele alarak ve uydurmaya başvurmadan kaygıyı yönetme tekniklerini tanıtarak birleştirmiştir.

Klinik bir raporda yer alan bir diğer önemli vaka, patolojik yalan söylemenin ana bileşenlerinden biri olduğu antisosyal kişilik bozukluğuyla uyumlu semptomlar sergileyen "Hasta B" ile ilgilidir. Bu hasta geçmişi, iş geçmişi ve hatta sağlık durumu hakkında sürekli olarak yalan söylemiş, bu da genellikle yasal sorunlara ve kişiler arası çatışmalara yol açmıştır. Bu senaryoda, klinisyenler kişilik bozukluğunu yönetirken aynı zamanda yıkıcı yalan söyleme davranışını azaltmaya çalışmak gibi ikili bir görevle karşı karşıya kalmıştır. Müdahale stratejisi, hem öz farkındalığı ve empatiyi artırmayı amaçlayan psikoterapiyi hem de dürtüsellik ve saldırganlığı yönetmek için farmakolojik tedavileri içermekte ve bu tür vakalarda genellikle gerekli olan çok yönlü yaklaşımı göstermektedir.

Bu örnekler patolojik yalancıların tedavisindeki karmaşıklığın altını çizmektedir, özellikle de yalan söyleme diğer psikolojik bozukluklarla iç içe geçmişse... Ayrıca, sadece patolojik yalanın kendisini değil, aynı zamanda hastanın daha geniş psikolojik manzarasını da dikkate alan özel bir terapi yaklaşımına duyulan ihtiyacı vurgulamaktadırlar. Ayrıca, bu vaka çalışmaları, yalan söyleme davranışının tam kapsamı ve etkisi tedavinin başlangıcında hemen anlaşılamayabileceğinden, kapsamlı ve devam eden bir değerlendirme sürecinin önemini ortaya koymaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Klinik yaklaşımı daha da karmaşık hale getiren, yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren hastalarla güven tesis etmenin zorluğudur. Terapötik bir ilişki kurmak açıklık ve dürüstlük gerektirir ki bu da içgüdüsü aldatma olan bireylerle başarılması temelde zor olabilir. Bu engel yalnızca teşhis ve tedavi planlamasını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda psikolojik müdahalelerin etkinliği büyük ölçüde hastanın katılımına ve dürüstlüğüne bağlı olduğu için terapötik sonuçları da etkiler.

Bu nedenle, vaka çalışmaları patolojik yalanla başa çıkmada pratik zorluklara ve stratejilere doğrudan bir pencere açarken, aynı zamanda karmaşık insan davranışlarının klinik uygulamalarla kesiştiği ruh sağlığı alanında çalışmanın daha geniş zorluklarını da yansıtmaktadır. Her vaka kendine özgü zorluklar ortaya koymakta ve hem bireyin psikolojik profilinin hem de yalan söyleme davranışının kendine özgü dinamiklerinin incelikli bir şekilde anlaşılmasını gerektirmekte ve etkili sonuçlara ulaşmada kişiselleştirilmiş tedavi planlarının temel rolünü vurgulamaktadır.

Patolojik Yalanların Etkileri ve Sonuçları

Patolojik yalan söylemenin etkileri ve sonuçları, bireyin çok ötesine geçerek kişiler arası ilişkileri, profesyonel hayatı ve hatta yasal meseleleri bile etkilemer. Bu durumun yaygın doğası, etkilerinin derin ve geniş kapsamlı olabileceği ve genellikle hem yalancı hem de etrafındakiler için önemli sıkıntılara yol açabileceği anlamına gelir.

Sosyal açıdan patolojik yalancılar, genellikle kendilerini tehlikeli bir konumda bulurlar. Kişisel ve profesyonel ilişkiler için temel olan kişilerarası güven, patolojik yalancının yalanları ortaya çıktıkça giderek erozyona uğrar. Zamanla bu erozyon, arkadaşlar, aile ve iş arkadaşları aldatıcı davranıştan uzaklaştıkça izolasyona yol açabilir. Patolojik yalancı için sonuçlar sadece sosyal değil, aynı zamanda içseldir; aldatmaya sürekli katılım, kişinin kendi kimliği hakkında kafa karışıklığına yol açabilir ve kendi gerçekliğinin uydurma hikayelerden oluşan bir mozaik haline gelebileceği noktaya kadar gerçek ve yalan arasındaki çizgileri bulanıklaştırabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Patolojik yalan, özellikle de profesyonel ortamlarda yıkıcı etkilere sahip olabilir. Sağlıklı bir kariyer, ancak ve ancak güven ve dürüstlük temeli üzerine inşa edilebilir ve bir kişi sürekli olarak yalan söylediğinde, bunların her ikisi de tehlikeye girer. Elbette patolojik yalanlar anlık kazanımlara veya kısa dönem ilerlemelere yol açabilir, ancak bu yalanlar bir kez keşfedildiklerinde, genellikle iş kaybı, zedelenmiş itibar ve azalan kariyer beklentileri gibi ciddi sonuçlara yol açar. Dahası, hukuk, tıp veya kamu hizmeti gibi katı etik standartları olan mesleklerde, bu tür davranışların ortaya çıkması yasal sonuçlara ve mesleki barodan çıkarılma veya lisans sorunlarına yol açabilir.

Yasal olaraksa patolojik yalancılar(hele ki yalanları dolandırıcılık, yanlış suçlamalar veya yasalara aykırı diğer aldatıcı faaliyetler gibi alanlara uzanıyorsa), çeşitli hukuki zorluklarla karşılaşabilirler. Temelde doğruluk ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilmiş olan hukuk sistemi, hukuk davalarından cezai kovuşturmaya kadar aldatma konusunu ele alacak mekanizmalara sahiptir. Patolojik yalancılar için, yalan söyleme davranışlarını dizginleyememek, önemli yasal cezalarla sonuçlanabilir ve bu da sosyal ve mesleki zorluklarını daha da karmaşık hale getirebilir.

Yalancılar ve kandırdıkları kişiler üzerindeki duygusal ve psikolojik etkiler de aynı derecede önemlidir. Aldatılanlar için, kendilerine yalan söylendiğini keşfetmek ihanet, kafa karışıklığı ve duygusal acı duygularına yol açabilir. Bu duygular, güvenin temel taşlardan biri olduğu yakın kişisel ilişkilerde özellikle yoğun olabilir. Patolojik yalancılar için sonuçlar genellikle net değildir; davranışları tipik olarak aldatma anında suçluluk duygusundan yoksun olsa da, sonuçların farkına varılması, özellikle ilişkileri kötüleştikçe ve sosyal izolasyonları arttıkça utanç, pişmanlık ve kendinden nefret etme duygularına yol açabilir.

Dolayısıyla, patolojik yalan söylemenin geniş kapsamlı etkileri, etkili yönetim ve tedavi stratejilerine duyulan kritik ihtiyacın altını çizmektedir. Bu stratejiler yalnızca yalanın kendisini değil, aynı zamanda davranışa katkıda bulunan daha geniş psikolojik ve sosyal dinamikleri de ele almalıdır. Bir sonraki bölümde, patolojik yalan söylemeyi ele almak için kullanılan çeşitli tedavi yaklaşımları incelenecek, bunların etkinliği ve terapötik süreçte karşılaşılan zorluklar tartışılacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Patolojik Yalancılar Nasıl Tedavi Edilir?

Patolojik yalan söylemenin tedavisi ne yazık ki oldukça karmaşık bir çaba gerektirir; çünkü bu davranış, genellikle kişilik bozuklukları gibi diğer psikolojik durumlarla iç içedir. Etkili tedavi stratejileri tipik olarak çok-açılıdır (İng: "multimodal") ve yalnızca yalan söylemeyi değil, aynı zamanda davranışa katkıda bulunan altta yatan psikolojik faktörleri de ele almak için uyarlanmış çeşitli terapötik yaklaşımları içerir.

Bilişsel-davranışçı terapinin (BDT) patolojik yalancılığın tedavisinde özellikle etkili olduğu bulunmuştur. Bu terapötik yaklaşım, uyumsuz davranışlara yol açan düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanmaktadır. Patolojik yalan söyleme bağlamında BDT, bireylerin yalan söylemelerinin tetikleyicilerini ve sonuçlarını tanımalarına, hikaye uydurma ihtiyaçlarının altında yatan çarpık inançlara meydan okumalarına ve başkalarıyla daha sağlıklı ilişki kurma yolları geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Terapistler, dürüstlük becerilerini geliştirmek için hastalarla birlikte çalışır; bu da genellikle rol yapma senaryolarını ve doğru davranış için küçük, yönetilebilir hedefler belirlemeyi içerir. Bu süreç aşamalıdır ve yeni düşünce ve davranış kalıplarının oluşturulmasına yardımcı olmak için tutarlı çaba ve pekiştirme gerektirir.

Patolojik yalan söylemenin daha geniş kişilik bozukluklarının belirtisi olduğu durumlarda, terapi bu altta yatan sorunları ele almayı amaçlayan teknikleri de içerebilir. Örneğin, diyalektik davranış terapisi (DDT) öncelikle borderline kişilik bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır, ancak patolojik yalancılığı tedavi etmek için de uygulanmıştır. DDT, bireylerin yalan söyleme dürtüleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmalarına ve sosyal etkileşimlerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek farkındalık, duygusal düzenleme ve kişilerarası etkinlik becerilerinin geliştirilmesini vurgular.

Farmakolojik müdahaleler, özellikle yalan söyleme davranışını şiddetlendirebilecek anksiyete veya depresyon gibi eş zamanlı ruh sağlığı sorunlarına dair kanıtlar varsa, tedavi planının bir parçası olarak düşünülebilir. İlaçlar bu semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak yalan söyleme dürtüsünü azaltabilir. Bununla birlikte, patolojik yalan söylemenin kendisini tedavi etmek için onaylanmış özel bir ilaç yoktur; daha ziyade, ilaç kullanımı, ruh halini dengelemeyi veya dürtüselliği azaltmayı ve böylece yalan söyleme davranışını dolaylı olarak etkilemeyi amaçlayan destekleyici bir stratejidir.

Tüm Reklamları Kapat

Terapötik ilişkinin kendisi patolojik yalan tedavisinin kritik bir bileşenidir. Terapist ve hasta arasında bir güven temeli oluşturmak, durumun doğası göz önüne alındığında zor olsa da esastır. Terapistler açık, yargılayıcı olmayan bir iletişim ortamını teşvik ederken aynı zamanda terapide ortaya çıkan aldatıcı davranışları ele almanın hassas dengesini sağlamalıdır. Bu dinamik, terapistlerin yüksek derecede sabır, beceri ve empati kullanmasını gerektirir.

Bu müdahalelere rağmen, patolojik yalancılığın tedavisi zor olmaya devam etmektedir. Başlıca engellerden biri, patolojik yalancılarda sıklıkla gözlemlenen değişim motivasyonu eksikliğidir; bunun nedeni kısmen davranışlarının zararlı etkilerini tam olarak fark edememeleri veya uzun süredir devam eden bir başa çıkma mekanizmasından vazgeçme konusunda kararsız hissetmeleridir. Tedavinin başarısı, bireyin terapötik sürece katılmaya hazır olması ve değişmeye istekli olmasından önemli ölçüde etkilenir.

Genel olarak, patolojik yalancılığın tedavisi, her bireyin kendine özgü psikolojik profilinin incelikli bir şekilde anlaşılmasını, dikkatlice yapılandırılmış bir terapötik yaklaşımı ve dürüstlüğü ve kişisel gelişimi teşvik eden destekleyici bir tedavi ortamını içerir.

Birinin Yalan Söylediğini Nasıl Anlarsınız?

Birçok insan yalan söylerken doğruyu söylemediklerini ele veren "söylemlere" sahiptir. Ancak birinin yalan söylediğini anlamanın herkes için geçerli olan tek bir yolu yoktur. Bunun yerine, yalan söyleyip söylemediğini anlamak istediğiniz kişiye özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir. Tanıdığınız biri size çok yalan söylüyorsa, bu işaretler bir süre sonra kendini gösterecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak genel olarak, yalancıların ortak özellikleri şunlardır:

 • Çelişkili Hikayeler: Birisi doğruyu söylemediğinde, hikayesinin ayrıntılarını düzgün tutmakta zorlanabilir. Sık sık yalan söyleyen biri eninde sonunda önceki yalanlarının izini kaybeder ve onlarla çelişmeye başlar. Bunu fark ederseniz, yalan söylüyor olabilirler. 
 • Doğrulanamayan Detaylar: Yalancılar, yalanlarını daha gerçekçi göstermek için ayrıntılar ekleyebilirler. Araştırmalar, patolojik yalancıların doğrulanamayan ayrıntıları dahil etme eğiliminde olduklarını göstermektedir. 
 • Aşırı Dramatik veya Uzun Hikayeler: Yalanların dramatik ve uzun olma olasılığı daha yüksektir. Bir kişi sıklıkla aşırı dramatik veya yoğun durumlarla ilgili anekdotlar anlatıyorsa yalan söylüyor olabilir.

Sonuç

Patolojik yalan söylemeye yönelik araştırmalar, tanının yapılmasından tedavi stratejilerinin geliştirilmesine dek bir dizi psikolojik, etik ve pratik zorlukla sınırlandırılmaktadır. Bu yazımızda, bu karmaşık davranışın anlaşılması ve yönetilmesinde çok yönlü bir yaklaşımın önemini vurgulamayı amaçladık.

Bilimin önde gelen ruh sağlığı kılavuzlarında patolojik yalan söyleme için resmi bir tanı kategorisinin bulunmaması, psikiyatrik sınıflandırma sistemlerinde önemli bir boşluğa işaret etmektedir. Bu boşluk, sadece tanı ve tedaviye yönelik klinik yaklaşımı zorlaştırmakla kalmamakta, aynı zamanda psikoloji ve psikiyatri camiasında ve daha geniş anlamda kamuoyunda patolojik yalan söyleme algısını da etkilemektedir. Patolojik yalan söylemenin özellikleri ve etkileri incelendiğinde, bu davranışın bireysel yaşamları ve ilişkileri önemli ölçüde bozabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, daha sağlam araştırmalar yapılması ve belki de ruh sağlığı sistemlerinin bu tür davranışları nasıl kategorize ettiği ve ele aldığının yeniden değerlendirilmesi argümanını desteklemektedir.

Patolojik yalan söylemeye ilişkin teorik perspektifler göz önünde bulundurulduğunda, tek bir teorinin bu davranışın bütün tezahürlerini yeterince açıklayamadığı ortaya çıkmaktadır. Psikanalitik yaklaşım, yalan söyleme dürtüsünün altında yatabilecek iç çatışmalar ve gelişimsel sorunlar hakkında fikir verirken, bilişsel-davranışçı teoriler bu davranışların sürdürülmesinde öğrenme ve pekiştirmenin rolünü vurgulamaktadır. Sosyolojik perspektifler ise bize zaman içinde kişiliği ve davranışı şekillendiren çevresel etkileri hatırlatmaktadır. Bu eklektik teorik manzara, patolojik yalan söylemenin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörleri dikkate alan bütünleştirici bir yaklaşım gerektirdiğini göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Yazımızda ele aldığımız klinik vaka çalışmaları, patolojik yalancılığın tedavisinde karşılaşılan pratik zorlukları da göstermektedir. Bu zorluklar arasında, başkalarını sık sık aldatan bireylerle terapötik güven inşa etmenin zorluğu ve diğer psikolojik bozukluklarla iç içe geçtiğinde patolojik yalanı ele almanın karmaşıklığı yer almaktadır. Bu gerçek dünya örnekleri, klinisyenlerin yalnızca patolojik yalancılığın semptomlarını değil, aynı zamanda altında yatan nedenleri de ele alan esnek, kişiselleştirilmiş tedavi planlarını benimsemelerinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Dahası, patolojik yalan söylemenin sonuçları, etkili müdahalelere duyulan ihtiyacın altını çizmektedir. Kompulsif yalan söylemenin sosyal, mesleki ve yasal yansımaları, proaktif ve kapsamlı tedavi çözümleri aramak için güçlü bir gerekçe sağlamaktadır. Etkili tedavi, sadece bireyin ruh sağlığını ve davranışsal kontrolünü iyileştirerek fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aldatıcı davranışlarla ilişkili ilişkisel ve toplumsal maliyetleri azaltarak daha geniş sosyal etkilere de sahiptir.

Sonuç olarak bu yazımız, patolojik yalan söylemenin ciddi bir şekilde ele alınması gereken psikolojik bir mesele olarak önemini vurgulamaktadır. Gelecekteki araştırmalar, bu davranışın etiyolojisini ve sürdürülmesini anlamadaki mevcut boşlukları doldurmayı amaçlamalıdır. Ayrıca, farklı bağlamlarda ve popülasyonlarda çeşitli tedavi yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek için daha fazla ampirik çalışmaya ihtiyaç vardır. Psikoloji ve psikiyatri topluluğu, patolojik yalan söylemenin karmaşıklığını keşfetmeye ve ele almaya devam ederek, bu zorlu durumdan etkilenen bireylere daha iyi hizmet verebilir ve kendileri ve çevrelerindeki kişiler için sonuçları iyileştirebilirler.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
15
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • R. Thom, et al. (2017). Pseudologia Fantastica In The Emergency Department: A Case Report And Review Of The Literature. Case Reports in Psychiatry, sf: 1-5. doi: 10.1155/2017/8961256. | Arşiv Bağlantısı
 • D. A. Curtis, et al. (2020). Pathological Lying: Theoretical And Empirical Support For A Diagnostic Entity. American Psychiatric Association Publishing, sf: 62-69. doi: 10.1176/appi.prcp.20190046. | Arşiv Bağlantısı
 • B. H. King, et al. (2007). Pseudologia Fantastica. Wiley, sf: 1-6. doi: 10.1111/j.1600-0447.1988.tb05068.x. | Arşiv Bağlantısı
 • T. J. Hardie, et al. (2017). Pseudologia Fantastica, Factitious Disorder And Impostership: A Deception Syndrome. SAGE Publications, sf: 198-201. doi: 10.1177/002580249803800303. | Arşiv Bağlantısı
 • J. S. GREY, et al. (2020). Pseudologia Fantastica: An Elaborate Tale Of Combat-Related Ptsd. Journal of Psychiatric Practice®, sf: 241-245. doi: 10.1097/PRA.0000000000000462. | Arşiv Bağlantısı
 • N. Newmark, et al. (2004). Pseudologia Fantastica And Factitious Disorder: Review Of The Literature And A Case Report. Elsevier BV, sf: 89-95. doi: 10.1016/S0010-440X(99)90111-6. | Arşiv Bağlantısı
 • J. L. Skeem, et al. (2011). Psychopathic Personality. SAGE Publications, sf: 95-162. doi: 10.1177/1529100611426706. | Arşiv Bağlantısı
 • D. A. Curtis. Pathological Lying: Theory, Research, And Practice. ISBN: 9781433836220.
 • D. A. Curtis. Pathological Lying: Theory, Research, And Practice. ISBN: 9781433836220.
 • W. Healy. Pathological Lying, Accusation And Swindling. ISBN: 9781419140303.
 • WebMD. What To Know About Pathological Liars. (6 Mayıs 2021). Alındığı Tarih: 24 Nisan 2024. Alındığı Yer: WebMD | Arşiv Bağlantısı
 • Verywell Mind. ​​Coping With Someone Who Lies All The Time. Alındığı Tarih: 24 Nisan 2024. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • A. Kandola. Pathological Liars: Everything You Need To Know. (7 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 24 Nisan 2024. Alındığı Yer: Medical News Today | Arşiv Bağlantısı
 • MedicineNet. Pathological Liar Vs. Compulsive Liar: Differences, 3 Types & Signs. Alındığı Tarih: 24 Nisan 2024. Alındığı Yer: MedicineNet | Arşiv Bağlantısı
 • H. I. Lebow. How To Spot A Pathological Liar: Signs, Causes, And How To Deal. (10 Eylül 2014). Alındığı Tarih: 24 Nisan 2024. Alındığı Yer: Psych Central | Arşiv Bağlantısı
 • B. Goodman. Pathological Lying Could Finally Be Getting Attention As A Mental Disorder. (3 Şubat 2023). Alındığı Tarih: 24 Nisan 2024. Alındığı Yer: CNN | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/07/2024 17:57:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/17411

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Element
Venüs
Haber
Köpekgil
Doğru
Elementler
Evrim Ağacı
Elektrik
Diş Gelişimi
Nöronlar
Beyin
Abd
Yörünge
Kertenkele
Su
Gazetecilik
Müzik
Elektromanyetik
Evrimsel Süreç
Evrim Teorisi
Dünya Dışı Yaşam
Hücre
Aşı
Beslenme Davranışı
Kalıtım
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Patolojik Yalan Söyleme Hastalığı Nedir? Mitomani ile Nasıl Başa Çıkılır? Patolojik Yalanlar Tedavi Edilebilir mi?. (24 Nisan 2024). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/17411
Bakırcı, Ç. M. (2024, April 24). Patolojik Yalan Söyleme Hastalığı Nedir? Mitomani ile Nasıl Başa Çıkılır? Patolojik Yalanlar Tedavi Edilebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved July 22, 2024. from https://evrimagaci.org/s/17411
Ç. M. Bakırcı. “Patolojik Yalan Söyleme Hastalığı Nedir? Mitomani ile Nasıl Başa Çıkılır? Patolojik Yalanlar Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Apr. 2024, https://evrimagaci.org/s/17411.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Patolojik Yalan Söyleme Hastalığı Nedir? Mitomani ile Nasıl Başa Çıkılır? Patolojik Yalanlar Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, April 24, 2024. https://evrimagaci.org/s/17411.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close