Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

tolerant nedir?

hoşgörülü olmak nedir

tolerant nedir?
7 dakika
80
Blog Yazısı

İslam'ın önemli bir ilkesi olarak hoşgörü

Küreselleşme, iki kutuplu dünyamızı tek kutuplu bir köye dönüştürdü. Bu köyde yaşayan insanlar farklı görüşlere ve farklı kültürlere sahiptir. Böyle bir yerde yaşayanlar için "öteki" olarak ifade edilenlerin kendini ifade biçimlerine saygı duymak gerekir. Bu ihtiyaç hoşgörüdür. Farklılıklara hoşgörü zenginliğe, tartışmayı gelişmeye, huzursuzluğu barışa ve bireyciliği uyuma götüren temel faktördür. Her bireyin farklı ifade biçimine saygı duymak, her bireyin birbiriyle çelişen görüşlerine rağmen hoşgörülü bir tavır sergilemek hoşgörüdür. Hoşgörü, senin gibi düşünmeyenlere katılmak, değerlerinden uzaklaşmak değil, onları olduğu gibi kabul edebilmek ve iyi davranabilmektir. Hoşgörü din ve vicdan özgürlüğüdür.

Tüm Reklamları Kapat

Tolerans kelimesi Latince "tolerare" fiilinden gelir. Bu kelime "katlanmak, katlanmak, görmezden gelmek, sabretmek, göz yummak" anlamlarına gelmektedir.

İnsanların olduğu her yerde görüş farklılıkları her zaman olmuştur ve olacaktır. Ana şey, bu farklılığa karşı tutumdur. Bu ayrılığa bir yaklaşımdır. Hoşgörülü olmaktır. Hoşgörü, başkalarının haklarına ve haklarına saygı duymaktır. Hoşgörü, bir kişinin farklı fikirlere, inançlara, inançlara ve dünya görüşlerine yönelik kültür düzeyinin bir ölçüsüdür. İnsanları bağnazlıktan ve radikalizmden uzak tutan toplumsal bir faktördür.

Tüm Reklamları Kapat

Hoşgörü nedir?

Bizim için kabul edilemez olan başkası için değerli olabilir. Bizim için değerli olan başkası için cehalet sayılabilir. Bu konudaki dogmatizm kabul edilemez. Hoşgörü, tüm çelişkilere ve anlaşmazlıklara rağmen dinleme yeteneğidir. Tahammülsüzlük göstermeden önüne geleni kabul etme ilkesidir. Hoşgörü, karşı tarafın kavramını anlayabilmektir.

Hoşgörü benim gibi düşünmeyenlere karşı dizginlememek, saldırganlıktan kaçınmak, kendi çıkarlarım için susmaktır. Çünkü bu insan manipülasyonu. Kişinin kendisine yönelik ahlaki şiddettir. İnsanı insanlardan ayıran faktördür. Hoşgörü, karşısındakine insan olarak değer vermektir. Hoşgörü, hem kendi ahlaki duygularına hem de kendi ahlaki duygularına saygı bekledikleri için başkalarına saygılı davranmaktır. Hoşgörü tek taraflı değil, çok taraflı ilişkiler çemberinin tezahürüdür.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Hoşgörü fikri

Bu fikir, 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'daki dini çatışmaların bir sonucu olarak geçerli hale geldi. Ortaya çıkış amacı ise dini inançla ilgiliydi. 1648'de imzalanan Vestfalya Barışı, dini hoşgörüye ilişkin ilk belge olarak kabul edilir. Ancak o anlaşmanın ardından yaşanan 30 yıllık savaşın arifesinde gösterilen hoşgörüsüzlük, hoşgörünün oluşmadığını gösterdi. Batı dünyasında en hafif tabirle, hoşgörü, dini fanatizmin at oynadığı ülkelerde yüzyıllar boyunca yavaş yavaş şekillendi. Batı'da hoşgörü, Leonard Binder'in belirttiği gibi, bir grup Hıristiyan'ın diğer gruplara mensup diğer Hıristiyanları kabul etmesi sonucunda ortaya çıkmıştır (Leonard Binder, "Liberal İslam", (Çev. Yusuf Kaplan), Rey yay., Kayseri 1996). , s.4).

UNESCO Genel Konferansı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle 16 Kasım 1995'te düzenlenen 28. oturumunda Hoşgörü İlkeleri Bildirgesi kabul edilmiş ve Uluslararası Hoşgörü Günü ilan edilmiştir. Hoşgörü Günü her yıl 16 Kasım'da kutlanır.

Her konuda olduğu gibi hoşgörü konusunda da aşırılıklara ve farklılıklara izin verilmemelidir. Hoşgörü değerlerin çiğnenmesi değildir. Hoşgörü aşağılayıcı veya küçük düşürücü değildir. Hoşgörüyü ortadan kaldıracak hoşgörüsüzlük tolere edilmeyecektir. Kurşun yiyene çiçek verene gösterilen davranışın adı hoşgörü değildir.

Hakaret, saldırı gibi davranışlar hoşgörü dışındadır. Hoşgörü, kendisi gibi düşünmeyenlerin varlığını kabul etmektir. Aşırı hoşgörü bireylerde değersizleşmeye ve sorumsuzluğa yol açabilir. Hoşgörü karşılıklıdır.

Tüm Reklamları Kapat

İslam'da Hoşgörü

İslam'da hoşgörü, dinin ana unsuru olarak kabul edilir. İslam'ın ilk ana kaynağı olan Kuran'da Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sizin dininiz size, benim dinim banadır" (Kafirun Suresi, 6). Bu ayetten insanların farklı inanç ve görüşlere sahip olabileceği ve bu insanlara karşı tavrın nasıl şekilleneceği açıkça anlaşılmaktadır. Bir başka âyet-i kerimede ise, karşı tarafın "ilah" saydıklarına ve ilahlaştırdıklarına nasıl davranılacağı şöyle emredilmiştir: "Allah'tan başkasına tapanlara lânet etmeyin. Yoksa bilmedikleri şey yüzünden Allah'a düşmanlıkla lanet ederler..." (Enam Suresi, 108).

İnsanların farklı inançlara, kanaatlere, düşüncelere, dünya görüşlerine sahip olabileceği de ayetten anlaşılmaktadır. Ayete göre yanılsalar da varlıkları inkar edilemez. Ancak bir konuyu da unutmayalım ki, insanlar doğuştan fikir sahibi değildirler, sonradan aldıkları eğitimle belli inançlar edinirler.

Allah Kuran-ı Kerim'de Peygamberine şöyle buyurmaktadır: "Biz seni onların üzerine bekçi yapmadık, sen onların vekili değilsin!" Senin görevin ancak tebliğ etmektir" (Enam Suresi, 107; Ali İmran Suresi, 20), "Herkesin kazandığı günah ancak kendisine aittir. "Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez" (Enam Suresi, 164), hoşgörü, birlikte yaşama ve tercihinin sonucunu görme açısından herkesi kendi inancına, dinine ve görüşüne göre kabul etmek demektir.

Tüm Reklamları Kapat

İslam'a göre hoşgörü, farklı inançlara sahip insanlar arasında bir köprüdür. Allah diyor ki: "Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık..." (Hucurat Suresi, 13). Hoşgörü, insanların birbirini tanımasının ve karşılıklı ilişkilerin oluşmasının temelidir.

Allah her zaman sabırlı olmayı ve hoşgörülü olmayı emreder. Bu emir, güçlü veya zayıf zamanlar için değil, tüm zamanlar için geçerli olan bir kuraldır. Allah, kendisini inkar eden, kendisini ilah sanan, zalim ve sapkın bir Mısır hükümdarı olan Firavun'a Hz. Musa (as) ve kardeşi Hz. Gerçekten yoldan saptı ve çok ileri gitti. Onunla nazikçe konuş. Belki de nasihatı kabul etsin veya ondan sakınsın!" (Taha Suresi, 43-44). Hz. Muhammed (sav)'in gösterdiği hoşgörünün sonucu Kuran'da şöyle bildirilir: "Allah'ın rahmetinden dolayı onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılıp giderlerdi..." (Ali İmran Suresi, 159).

Hoşgörü güçlünün karşısında hoşgörü göstermemektir. Hoşgörü, kendinden daha zayıf veya eşit durumda olanlara karşı aynı tavrı gösterebilmektir. Müslümanlar, İslam'ın ilk zamanlarında hoşgörülü olmuşlar, ancak güçlü oldukları dönemlerde bu kuraldan asla sapmamışlardır. Hâlâ "kitap ehli" sayılan dinleri bir yana bırakalım, İslam'ın müşriklerle ve Allah'a ortak koşan müşriklerle münasebetleri nasıl tavsiye ettiğine bir bakalım: "Müşriklerden biri senden af ​​dilerse, onu bağışla ki affetsin. Tanrı'nın sözünü dinle. Sonra onu emin olduğu bir yere götürün..." (Tevbe Suresi, 6).

İnsanlar eşit yaratılmamıştır. İnsanlar eşit yaratılmadıkları için hoşgörü kaçınılmaz bir değerdir. Aynı hücreden doğan ikizler arasında bile farklılıklar barizdir. İslam, Müslümanların farklı din mensuplarına, hatta inanmayanlara karşı nasıl hoşgörülü olmaları gerektiğini, insanların farklı yaratılışları ilkesiyle açıklamaktadır. İslam'a göre çeşitlilik, dünya imtihanının bir gereğidir. Çeşitlilik olmasaydı hoşgörüden bahsetmeye gerek kalmazdı.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
EKOLOJİK BİR TOPLUMA DOĞRU

20. yüzyılın ikinci yarısı yeni düşünsel arayışların ve yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışına tanık oldu. Sınıf,cinsiyet, ırk, milliyet ve düşünce ayrımlarını sorgulayan bu hareketler arasında en büyük etkiyi ise ekoloji hareketi yarattı.

Daha önce “Özgürlüğün Ekolojisi” adlı başyapıtını yayımladığımız Bookchin bu kitabında bir eylem adamı üslubuyla ekoloji hareketinin ideolojik, politik ve toplumsal yönleri üzerinde duruyor. Salt bir çevre koruma bilinci çerçevesinde değil, bir toplum ve bilim felsefesi, anti-hiyerarşik ve anti-otoriter bir toplum projesi, bir eylem ve yaşam tarzı olarak ekolojiyi ele alıyor.

Bookchin’e göre devrim yalnızca kurumları ve ekonomik ilişkileri değil, canlı ya da cansız tüm evrenle girdiğimiz ilişkileri, bilinci, yaşamı yorumlayışımızı, erotik arzularımızı da kucaklamalıdır. Bunun için sadece ataerkil aileye değil, tüm tahakküm ve hiyerarşi tarzlarına; sadece burjuva sınıfına değil, tüm toplumsal sınıflara ve mülkiyet biçimlerine karşı olan özgürlükçü bir bilinç ve eylem tarzı geliştirilmelidir.

Bookchin sanayileşme, kentleşme ve kapitalizm konularında anarşist-komünist bir yaklaşımın farklılığını ve derinliğini savunarak, kentlerin eko-cemaatlere ayrılarak eko-sistemlere uygun tasarlanmasını öneriyor. Teknolojinin “yaratım”potansiyelini “tahrip” kapasitesinden ayırıp, toplumla doğal dünyanın kucaklaşmasına katkıda bulunacak tarzda yeniden düzenlenmesini istiyor.

Bookchin sanayileşme, kentleşme ve kapitalizm konularında anarşist-komünist bir yaklaşımın farklılığını ve derinliğini savunarak, kentlerin eko-cemaatlere ayrılarak eko-sistemlere uygun tasarlanmasını öneriyor. Teknolojinin “yaratım” potansiyelini “tahrip” kapasitesinden ayırıp, toplumla doğal dünyanın kucaklaşmasına katkıda bulunacak tarzda yeniden düzenlenmesini istiyor.

Bookchin’in eleştirilerinden Marksizm de nasibini alıyor. Marksizmi sınıflar, ekonomi ve iktidar eksenine hapsolarak bir kapitalizm ideolojisi haline gelmekle suçlayan Bookchin bir bütün olarak hiyerarşi ve tahakküme imkân veren temellere inilmesi ve bunların ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Bunun için de doğrudan eyleme, özyönetime ve eko-cemaatlere gerek vardır. Doğrudan eylem, özgür yurttaşlardan oluşan cemaatler yoluyla kamusal alanı doğrudan yönlendirebilen aktif inisiyatifleri amaçlar; aynı zamanda kendisi böyle bir sürecin sonucudur. Tahakküm ve hiyerarşi ilişkilerinin yerini özyönetimin alması yeni bir tür yurttaş öznenin, yani özgür ve kendi kaderini belirleyen yurttaşın sahneye çıkması, devlete karşı yurttaş örgütlerinin ve halk meclislerinin oluşturulması anlamına gelir. İkinci Dünya Savaşı ve sonrası kuşağı biyosfere kendinden önceki tüm kuşakların verdiği toplam zarardan daha fazlasını vermiştir. Radyoaktif/kimyasal atıklar, zehirli katkı maddeleri, tıkanan yollar, yaşanmaz hale gelen kentler, çevresel ve kültürel kirlenme zararlı sonuçlardan sadece birkaçı. Kısacası her alanda tam bir ekolojik tahribat yaşanıyor. Ve artık, toplumsal ve doğal tarihin çığlıklarına kulak vermenin, vicdanın sesini dinlemenin zamanı geldi geçiyor.

Devamını Göster
₺58.00
EKOLOJİK BİR TOPLUMA DOĞRU

Allah şöyle buyurmaktadır: "...Biz her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik. Allah dileseydi, sizi birleşmiş bir ümmet yapardı. Fakat (bu çeşitlilik), Allah'ın verdiği şeylerle sizi sınaması içindir. Öyleyse hayırlarda yarışın. Hepinizin nihai dönüşü Allah'adır. Allah, aranızda anlaşmazlığa düşeceğiniz şeyleri size haber verecektir!" (Maide Suresi, 48).

Eğer insanlar din ve vicdan hürriyeti konusunda hür olmasaydı, ya hepsi dini inkar etmeye ve zulme maruz kalmaya zorlanırdı ya da bütün insanlık Allah'a ve yaratılmış farklı ruhlara, yeteneklere ve çabalara inanmaya zorlanırdı. eşit sayılacak ve adaletsizliğe yol açacaktır. Ve sınavın hiçbir anlamı olmayacaktı. Kuran'da hoşgörülü olmak için adaletli olunması emredilmektedir: "Akraba da olsanız konuşurken adaletli olun..." (Enam Suresi, 152).

Allah'ın Peygamberi Musa örneğinde zalimlerin bile Allah'ı davet ederken nasıl davranması gerektiğine değinmiştik. Aynı zamanda İslam, kendilerinde Müslüman olmayan kutsal bir kitaba sahip olanlarla nasıl diyalog kurulacağını da emretmektedir: "De ki: "Ey Kitap Ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir söze gelin! "Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona şirk koşmayalım ve birbirimizi Allah yerine Rab kabul etmeyelim!” Yine yüz çevirirlerse onlara de ki: "Şahit olun ki biz gerçekten Allah'a teslim olanlarız!" (Ali İmran Suresi, 64).

Allah'ın "De ki: İster inanın ister inkar edin..." (İsra Suresi, 107). De ki: Gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inanmak isterse inanmasın..." (Kehf Suresi, 29) İslam'ın din özgürlüğüne verdiği değeri göstermektedir.

Kuran, "Dinde zorlama (şiddet) yoktur" (Bakara Suresi, 256) ayetiyle inanç özgürlüğü ilkesini formüle etmiştir. "Ne kadar istersen, insanların çoğu inanmaz", "Sen dilediğini doğru yola eriştiremezsin ama Allah dilediğini doğru yola eriştirir", "Onlar inanmayacaklar diye kendini mi öldüreceksin?" (Şura Suresi, 3) gibi ayetler hoşgörüyü anlamak için en güzel sözlerdir.

İslam'da din özgürlüğü

Bu kavram İslam'da o kadar kesindir ki, peygamberlerin bile imanı zorlama yetkisi yoktur. Hz. Muhammed (asm), kâfirlerin, müşriklerin veya genel olarak tüm insanların iman etmelerini hararetle istemesine ve insanların inkarına üzülmesine rağmen, Allah defalarca görevinin insanlara sadece doğruları tebliğ etmek ve tebliğ etmek olduğunu söylemiştir. . Bu konuda Kuran'da "Peygamberin tek görevi açıktan tebliğ etmektir" (Nur Suresi, 54) denilmektedir. "Herkes doğru yoldaysa, ancak kendisi için doğru yoldadır. Kim saparsa, "Ben sadece uyaran peygamberlerden biriyim" de. (Neml Suresi, 92). "Peygamberin görevi ancak açıktan tebliğ etmektir!" (Ankebut Suresi, 18). "Görevimiz sadece açıkça vaaz etmektir!" (Yasin Suresi, 17). "(Bu müşrikler) senin davetinden yüz çevirirlerse (cesaretini yitirme). Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Size düşen tebliğdir..." (Şura Suresi, 48). "Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. İnsanları inanmaya mı zorlayacaksın?!" (Yunus Suresi, 99).

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
15
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Bu blog yazısıyla ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/04/2023 15:36:00 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13564

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Abd
Film
Risk
Epistemik
Vegan
Basınç
Mucize
Çin
Korku
Doğa Yasaları
Göz
Antibiyotik
Çiçek
Müfredat
Sürüngen
Robot
Bilgisayar
Hücreler
Mikrop
Maske
Ergen
Makine
Uzaylı
Halk Sağlığı
Kimyasal Bağ
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Size Özel
Güncel
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
T. Muradov. tolerant nedir?. (11 Aralık 2022). Alındığı Tarih: 2 Nisan 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13564
Muradov, T. (2022, December 11). tolerant nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved April 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13564
T. Muradov. “tolerant nedir?.” Edited by . Evrim Ağacı, 11 Dec. 2022, https://evrimagaci.org/s/13564.
Muradov, Tehmez. “tolerant nedir?.” Edited by . Evrim Ağacı, December 11, 2022. https://evrimagaci.org/s/13564.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.