Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Kırılgan Erkeklik ve Saldırganlık: Modern Toplumda Erkeklik Algısı, Erkeklerin Yükünü ve Saldırganlığını Nasıl Artırıyor?

Kırılgan Erkeklik ve Saldırganlık: Modern Toplumda Erkeklik Algısı, Erkeklerin Yükünü ve Saldırganlığını Nasıl Artırıyor? Cutacut
9 dakika
4,586

Ataerkil sistemde, erkekliğin doğuştan gelen bir üstünlük olduğuna inanılır. Oysa sistemin işleyişine baktığımızda, sistemin tüm erkeklere değil, yalnızca sözde "gerçek erkeklere" avantaj sağladığı görülür. Önemli olan, toplumsal cinsiyet beklentilerine uygun şekilde davranarak "erkek olmayı" hak etmektir. Hak edilen erkeklik statüsü ise sonsuza kadar kalıcı olmaz. Aksine "gerçek bir erkek gibi" davranılmayan ilk anda yitirilir ve "gerçek bir erkek" olabilmek için toplumun yeniden buna ikna edilmesi gerekir. Vandello ve Bosson tarafından öne sürülen Kırılgan Erkeklik Kuramı'na (İng: "Precarious Manhood Theory") göre; erkeklerin "gerçek bir erkek" olmaya ilişkin kaygılarının çoğunun kaynağı, erkekliğin yapısına ilişkin temel bir varsayımdır:[1] Erkeklik, kazanılması zor; ama kaybedilmesi kolay bir statüdür ve sürekli toplumsal kanıt sunmayı gerektirir.

"Erkek doğulmaz, erkek olunur!" inancının çok eski dönemlerden beri var olduğu Gilmore tarafından dünya çapında yürütülen antropolojik çalışmalarla kanıtlanmıştır.[2] İlkel kabilelerdeki erkeklik ritüelleri buna örnek olarak gösterilebilir. Örneğin Brezilya’daki Sateré Mawé kabilesindeki oğlan çocuklarının erkek olmaya hazır olduklarını ispatlamaları için yaklaşık otuz dakika boyunca ellerini mermi karıncalarıyla (İng: "bullet ants") dolu bir eldivenin içinde tutmaları gerekir.[3] Papua Yeni Gine’deki Chambri kabilesindeki çocuklar ise "gerçek bir erkek" olabilmek için, kabilenin önde gelenleri tarafından ucu sivriltilmiş aletlerle sırtlarına atılan kesiklerin acısına dayanmalıdırlar. Kesikler, sırta rastgele değil, tamamlandığında timsah derisi görünümü alacak şekilde atılır; çünkü timsah, bu kabile için gücü temsil eden, kutsal bir hayvandır.[4] Çeşitli bitkisel yağlar ve müziklerle rahatlatılmaya çalışılsalar da bu esnada bazı çocuklar acıdan bayılırlar.

Bu Reklamı Kapat

Pek çok farklı kabilede çeşitli şekillerde kendini gösteren bu tür ritüellerin ortak özellikleri, genel olarak fiziksel dayanıklılığı, tehlikeli rakiplere karşı yarışmayı ya da çocukluktan erkekliğe geçişi simgeleyen ve herkesin önünde gerçekleşen riskli gösterileri içermeleridir.[5]

Günümüz modern toplumlarında ilkel kabilelerdekine benzer ritüellerle karşılaşmıyor olmamız, erkeklikle ilgili kaygıların modasının geçmiş olduğunu düşündürmemelidir. Bu kaygılar, günümüzde de varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Örneğin ABD’de yapılan bir çalışmada üniversite öğrencileri tarafından erkekliğe geçiş daha çok sosyal faktörlerle açıklanırken, kadınlığa geçiş ise regl olmak ve doğum yapmak gibi fiziksel veya biyolojik değişimlerle açıklanmıştır.[6] Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise erkeklere ilk defa ne zaman gerçek bir erkek olduklarını hissettikleri sorulmuş, her zaman, sünnet, askerlik ve ilk cinsel deneyim yanıtlarının ilk sıralarda yer aldığı gözlenmiştir.[7] Dolayısıyla, modern toplumlarda erkekliğin sosyal kazanımlarına duyulan ihtiyacın ortadan kalkmadığını, yalnızca şekil değiştirdiğini söylemek mümkündür.

Bu Reklamı Kapat

Diğer yandan, tüm bunlar, kadınların da geçmeleri gereken dönüm noktaları olmadığı anlamına gelmez; kaldı ki kuramın iddiası da bu yönde değildir. Kırılgan erkeklik yaklaşımı, kadınlıkla karşılaştırıldığında erkekliği kazanmak için gereken sosyal dönüm noktalarının sayıca daha çok ve daha kritik olduğunu öne sürer.[8] Yoksa annelik gibi önemli bir dönüm noktasının kadınlığa geçiş üzerindeki etkisinin göz ardı edilmesi mümkün değildir.

Kısacası, "gerçek bir erkek" ya da "gerçek bir kadın" olmak için, hem biyolojik hem de sosyal kazanımlara atıf yapılmakla birlikte, erkekliğe geçiş için daha fazla sosyal kazanımlara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu bakış açısını erkeklik kaybının nasıl açıklandığı bağlamında ele alan bir çalışmada, 75 heteroseksüel üniversite öğrencisinden uzun bir otobiyografik öyküden alıntılandığı söylenen kısa bir ifadeyi okumaları istenir.[6] Katılımcıların yer aldığı koşula bağlı olarak bu ifade "Hayatım beklediğim gibi değil. Ben bir erkektim (kadındım). Artık ben bir erkek (kadın) değilim." şeklindedir. Ardından, katılımcılar bu hikâyenin yazarının bu ifade ile neyi kastetmiş olabileceğine ilişkin açık uçlu bir soru yanıtlarlar. Çalışmanın sonuçlarına göre, "(...) artık erkek değilim." ile ilgili ifade, fiziksel nedenlerden (cinsiyet değişimi operasyonu, menopoz vb.) çok, sosyal nedenlerle (iş kaybı, hayal kırıklığı vb.) açıklanırken, "(...) artık kadın değilim." ifadesi ise daha çok fiziksel gerekçelere dayandırılır. Beklendiği üzere, kadınlık kaybı daha çok fiziksel, erkeklik kaybı ise daha çok sosyal faktörlerle ilişkilendirilmiştir.

Bunların yanı sıra, kadınların toplumsal cinsiyet statülerini tamamen yitirme tehdidiyle karşılaşma olasılıkları erkeklerinkinden çok daha düşüktür. Toplumsal cinsiyet normlarıyla tutarlı davranışlar sergileyemeyen bir kadın, genellikle "kötü/ahlaksız/yetersiz bir kadın" olmakla itham edilirken (ve nadiren "gerçek bir kadın olmadıkları" söylenirken), toplumsal cinsiyet normlarına aykırı davranan erkekler, erkeklik statülerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar, "gerçek bir erkek" olarak görülmezler. Bu da erkekliğin sürekli kırılgan bir zeminde olmasına yol açar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Erkeklik Neden Kadınlıktan Daha Kırılgandır?

Erkekliğin neden kadınlıktan daha kırılgan olduğu ve sosyal kanıt gerektirdiğine ilişkin farklı bakış açıları bulunmasına karşın, en ikna edici kanıtlar evrim kuramı ve sosyal rol yaklaşımından gelmektedir.

Evrimsel Yaklaşım

Evrimsel yaklaşıma göre kırılgan erkekliğin temelinde, sosyal statünün rekabetçi kazanımı ve arzulanan partneri elde etmek için gereken kaynakların azlığı yer almaktadır.[9], [10] Atasal çevrede, başkalarının önünde erkekliklerini kanıtlayan bireylerin arzulanan olası partnerlerle eşleşme şansları diğerlerinden daha yüksekti. Hatta çok eşliliğin yaygın olduğu dönemler göz önüne alınırsa, statü hiyerarşisinin en üstünde yer alan erkeklerin çok sayıda kadınla eşleşme ve böylece soyunu devam ettirme olasılığı hiyerarşinin altında yer alanlardan çok daha fazlaydı. Statü kazanmanın yolu da erkekliğini kanıtlamaktan geçmekteydi.

Sosyal Rol Yaklaşımı

Sosyal Rol Yaklaşımı ise kadınlar ve erkeklerdeki fiziksel farklılıkların öngörülebilir bir iş bölümüyle sonuçlandığını ve bu durumun erkeklik hakkında çeşitli normatif inançlar gelişmesine yol açtığını ileri sürmektedir.[11] Erkekler fiziksel güçleri nedeniyle iş bölümünde daha zorlu ve tehlikeli işlerde yer almışlardır. Daha riskli ve zor işlerde çalışan erkekler daha yüksek sosyal statüye sahip olurken, daha az risk gerektiren işlerde çalışanlar daha düşük statü elde etmişlerdir.

Kadınların işgücüne katkıları da aynı düzeyde önemli olmasına rağmen, erkeklerinkine benzer riskler içermemektedir. Başka bir deyişle, kadınların işgücüne katkılarındaki farklılıklar ya da çeşitlilik, erkeklerin katkılarındakinden daha azdır. Buna karşın, kadınların işgücüne katkıları ne kadar olursa olsun, dünyaya çocuk getirmek ve o çocuğu yetiştirmek için verdikleri emek nedeniyle, çok nadiren bir "işe yaramaz" olarak değerlendirilirler. Erkeklerin işgücüne katkılarındaki risk ve çeşitlilikten kaynaklanan statü çeşitliliği ise "gerçek bir erkek" unvanını, kazanılması zor ama kaybedilmesi kolay bir hale getirir.[6]

Erkeklik Statüsünü Kaybetmekten Korkan Erkeklerin Saldırganlığı

Erkekler, başkaları tarafından görülecek şekilde zor ve riskli davranışlar sergileyerek, "gerçek bir erkek" olduklarını yeniden ispatlamaya çalışırlar. Bu süreç, bazen daha fazla finansal risk alma olarak kendini gösterir, bazen de kendi cinsel deneyimlerini abartma eğilimi olarak...[12], [13]

Bu Reklamı Kapat

Saldırgan Kelimeler

Her zaman başkalarının önünde gerçekleşmese de saldırganlık da erkeklerin kendilerini ispatlamak için en çok tercih ettikleri stratejilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkekliğinin tehdit altında olduğu algısı ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla üniversite öğrencileriyle yürütülen bir çalışmada, hatalı geribildirim yöntemi kullanılarak cinsiyet tehdidi manipülasyonu yapılır.[6] Bu yönteme göre, katılımcılara bir cinsiyet bilgi testi uygulanır ve test sonucu çalışmanın amacı doğrultusunda manipüle edilerek kişilere verilir.

Detaylandırırsak: Çalışmada algılanan erkeklik tehdidi yaratılmak istenen deney grubu ve herhangi bir müdahale yapılmayan kontrol grubu yer almaktadır. Deney grubundaki erkeklere testten aldıkları puanların kadınsı cinsiyet kimliğini yansıttığını dair geribildirim verilir. Ayrıca, deney grubundaki erkeklere test puanlarının ortalama bir kadının puanına yakın olduğu bir grafik ile ekranda gösterilirken, kontrol grubundakilere puanlarının ortalama bir erkeğin puanına yakın olduğu gösterilir. Böylelikle, deney grubunda yer alan katılımcıların erkekliklerine yönelik bir tehdit algılamaları beklenir.

Ardından katılımcılardan görünüşte alakasız bir kelime tamamlama testi yanıtlamaları istenir. Bu testteki 28 kelime bölümünün 8'i fiziksel saldırganlıkla ilişkili ya da ilişkisiz bir kelime olarak tamamlanabilmektedir: K I _ _ (İng: "kill", yani "öldür" veya "kite", yani "uçurtma" olarak tamamlanabilir) ya da G U _ (İng: "gun", yani "silah" veya "gum", yani "sakız" olarak tamamlanabilir). Araştırmacılar tarafından asıl incelenen de bu kelimelerin hangi grup tarafından nasıl tamamlanacağıdır.

Çalışma sonuçları, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında deney grubundaki erkeklerin fiziksel saldırganlıkla ilişkili daha fazla kelime tamamladıklarını gösterir. Yani erkekliklerine yönelik tehdit algılayanların fiziksel saldırganlıkla ilişkili bilişlerinin etkinleştiği söylenebilir.

Bu Reklamı Kapat

Saldırgan Aktiviteler

Saldırganlık ve algılanan erkeklik tehdidi arasındaki ilişkiyi davranışsal düzeyde inceleyen başka bir araştırmada ise, katılımcıların yarısından cinsiyetsiz bir eylem olan halat örmeleri, diğer yarısından ise kalıpyargısal kadınsı bir eylem olan cansız bir mankenin saçını yapmaları istenir.[14] Bu eylemler esnasında kamera kaydı alınacağı ve sonrasında 10-20 öğrenciye bu kayıtların izletileceği belirtilir. Aslında herhangi bir kayıt alınmaz; bunun söylenmesinin amacı, eylemleri görünür hale getirmektir.

Sonrasında, başka iki aktivite için katılımcılara seçenek sunulur: boks ya da basketbol. Boksu seçen katılımcılara kum torbası yumruklatılır ve yumruklama şiddeti ölçülür. Basketbol görevinde ise katılımcılar duvara takılı plastik potaya basket atarlar. Seçilen aktivite bittikten sonra "geriye zaman kaldığı" bahanesiyle, her katılımcıya diğer görev de yaptırılır. Bunun amacı, aktivite seçimi ve yumruklama şiddeti açısından gruplar arasında farklılık olup olmadığına bakılmak istenmesidir.

Sonuç olarak, aktivite seçimi arasında farklılık bulunmaz; ancak yumruklama şiddetinin gruplar arasında anlamlı farklılaştığı gözlemlenir. Nötr bir eylem gerçekleştiren katılımcılarla kıyaslandığında, "kadınsı eylemler" gerçekleştirdiğine inanan, yani erkekliğine yönelik tehdit algılayan katılımcılar, kum torbasını daha şiddetli yumruklamıştır. Katılımcıların ilk önce hangi aktiviteyi (boks ya da basketbol) seçtikleri kontrol edildiğinde dahi sonuç değişmez. Şüphesiz, kum torbası yumruklama zarar verme amaçlı bir saldırganlık değildir; ancak yine de bu durum saldırganlığa istekliliğin geçerli bir davranışsal göstergesi sayılabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, algılanan erkeklik tehdidi ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen deneysel çalışmalar genel olarak erkekliklerinin zarar gördüğünü düşünen erkeklerin bir baş etme mekanizması olarak saldırganlığa başvurduğuna ilişkin kanıtlar ortaya koymaktadır.

Şüphesiz, bu bulgular, şiddeti meşrulaştırmaz; ancak erkek şiddetinin nedenlerinin anlaşılması, azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara sağlayacağı katkılar açısından oldukça önem taşımaktadır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 27
 • Muhteşem! 6
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 4
 • Üzücü! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ J. A. Vandello, et al. (2013). Hard Won And Easily Lost: A Review And Synthesis Of Theory And Research On Precarious Manhood. Psychology of Men and Masculinity. doi: 10.1037/a0029826. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. D. Gilmore. (1990). Manhood In The Making. ISBN: 9780300050769. Yayınevi: Yale University Press.
 • ^ J. B. Botelho, et al. (2011). Comunidade Sateré-Mawé Y'apyrehyt: Ritual E Saúde Na Periferia Urbana De Manaus. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, sf: 723-744. doi: 10.1590/S0104-59702011000300007. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ BBC News. Why Some Men In Papua New Guinea Cut Their Skin To Resemble Crocodiles. (26 Ağustos 2018). Alındığı Yer: BBC News | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. K. Bosson, et al. (2011). Precarious Manhood And Its Links To Action And Aggression. Current Directions in Psychological Science. doi: 10.1177/0963721411402669. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b c d J. A. Vandello, et al. (2008). Precarious Manhood.. Journal of Personality and Social Psychology, sf: 101. doi: 10.1037/a0012453. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ H. B. Boratav. (2017). Erkekliğin Türkiye Halleri. Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • ^ J. K. Bosson, et al. (2013). Manhood, Womanhood, And The Importance Of Context: A Reply To Commentaries. Psychology of Men & Masculinity, sf: 125. doi: 10.1037/a0032437. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. M. Buss, et al. (1993). Sexual Strategies Theory: An Evolutionary Perspective On Human Mating. Psychological Review. doi: 10.1037/0033-295X.100.2.204. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. Trivers. (Kitap Bölümü, 1972). Parental Investment And Sexual Selection. Not: B. Campbell (Ed.), Sexual selection and the descent of man içinde (ss. 136 –179). Chicago: Aldine de Gruyter..
 • ^ A. H. Eagly. (Kitap Bölümü, 2000). Social Role Theory Of Sex Differences And Similarities: A Current Appraisal. Not: Eckes, T. ve Trauther, H. M. (Ed.), the developmental social psychology of gender içinde (s. 123-160). Mahwah, New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates, Publishers..
 • ^ J. R. Weaver, et al. (2013). Intrepid, Imprudent, Or Impetuous? The Effects Of Gender Threats On Men's Financial Decisions. Psychology of Men ve Masculinity. doi: 10.1037/a0027087. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Cheryan. (2008). Compensating For Threatened Manliness. Not: Yayınlanmamış araştırma raporu..
 • ^ J. K. Bosson, et al. (2009). Precarious Manhood And Displays Of Physical Aggression. Personality and Social Psychology Bulletin. doi: 10.1177/0146167208331161. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/05/2022 01:35:49 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11469

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Orman
Deprem
Şehir
Paleontoloji
Gen İfadesi
İnsan Sağlığı
Olasılık
Türleşme
Ateş
Koaservat
Tümör
Evren
Hayvan Davranışları
Nükleer
Homeostasis
Kuş
Kadın Sağlığı
Doğal Seçilim
Onkoloji
Özel Görelilik
Göç
Maske Takmak
Santigrat Derece
Uyku
Bilgisayar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et