Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnsanlarda Klinal Çeşitlilik: Genetik Kümeleme Araştırmaları, İnsan Irklarının Var Olduğunu Gösterir mi?

Modern Tıpta Etnik Köken ve Irk Kavramı Gerçekten Anlamlı ve Önemli mi?

İnsanlarda Klinal Çeşitlilik: Genetik Kümeleme Araştırmaları, İnsan Irklarının Var Olduğunu Gösterir mi?
14 dakika
5,056
Tüm Reklamları Kapat

İnsanlar, örüntü arayan hayvanlar olması dolayısıyla, hiçbir şey olmayan yerlerde bile örüntüler tespit etmeye meyillidir. Biz, aynı zamanda bir şeyleri sınıflandırmayla da çok ilgiliyiz. Muhtemelen hayata bu şekilde "kategorik bir şekilde" yaklaşmak, bilişsel olarak kolayımıza geldiği için... Eğer her bir yaprağı ayrı bir varlık gibi algılasaydık ve sadece "bir yığın yaprak" olarak göremeseydik, yaşayacağımız zorluğu düşünsenize!

Ama tabii ki bunun bir dezavantajı da var: Kategorilerimiz basit ve psikolojik olarak etkiye açık olduğu için yanlış yönlere gidebiliyoruz veya kompleks (ama gerçek olan) modelleri reddedebiliyoruz.

Tüm Reklamları Kapat

Bu tip meseleler ve sorular, genelde insanın genetik çeşitliliği konusundaki tartışmalarda da ortaya çıkıyor. Bu durum, bu alanda yayınlanan karmakarışık genetik ve hesaplamalı analizlerin; hayal gücümüzü gıdıklayan çarpıcı görsel grafiklerle birlikte sunulunca bizi bu şekilde düşünmeye daha da fazla itiyor. Halbuki bizler, bu araştırmaların altında yatan metodolojiye aynı derecede dikkat ve özen göstermiyoruz!

İnsanlarda "Genetik Kümelenme" ve Irk Araştırmaları Ne Kadar Anlamlı?

Ne var ki gerçeklik, sandığımızdan çok daha karmaşık. Genetik araştırmalarda sözü edilen genetik kümeler, farklılıklara aşırı önem verirken, benzerlikleri çoğunlukla yok sayıyor ve düşük örnekleme yoğunluğu dolayısıyla coğrafi uzaklıktan etkileniyor.

Tüm Reklamları Kapat

Modern analizlerin gösterdiği üzere, birkaç istisna ile birlikte insan genetik çeşitliliği klinal yapıdadır (E.N. kademeli ve yumuşak geçişler gösteren biçimde olduğu). "Ayrık, genetik ırklar" yaklaşımı doğru bir açıklama değildir.

İnsan genetik çeşitliliği, yeterince büyük bir örneklem ve tüm coğrafi lokasyonları kapsayacak biçimde incelendiğinde, ayrık gruplar (
İnsan genetik çeşitliliği, yeterince büyük bir örneklem ve tüm coğrafi lokasyonları kapsayacak biçimde incelendiğinde, ayrık gruplar ("ırklar") halinde var olmadığı; bunun yerine gruplar arası kademeli geçişlerden oluştuğu görülür. Buna "klinal çeşitlilik" adı verilir.
Steve Hsu

Sıklıkla etnisitenin tıpta faydalı olduğu söylenir ama bu durum, aynı zamanda da sağlık eşitsizlikleri, ön yargı, ayrımcılık, sağlık hizmeti arama davranışı, uysallık ve sosyoekonomik statü gibi değişkenlerden dolayı aşırı karmaşık. Halbuki yapılan çalışmalar, etnik durumun bir insanın alelleri için olsa olsa kaba bir belirteç olduğunu ve bireylerin genlerinin diziminin çok daha fazla işe yarayacağını gösteriyor. Aynı zamanda "ırksal tıbba" odaklanmak; orak hücreli anemi, Akdeniz anemisi ve kistik fibroz gibi bazı hastalıklar için yanlış teşhisler yapılmasına yol açıyor.

Son zamanlarda, Steven Novella, insan genetik çeşitliliği ve bunun genetik araştırmalar ve tıpla ilişkisini inceleyen oldukça tarafsız bir tartışma yazısı yazdı. Novella'nın söylediği şeylerin çoğu doğru olsa da, genetik kümeleme ve ırksal tıp hakkındaki tartışması iki açıdan hayati derecede sorunlu: ayrık genetik ırk kavramına yönelik kanıtlar aşırı tutarsız ve bu kanıtlar, ayrık genetik ırk kavramını Novella'nın sandığı kadar desteklemiyor. Bu durum, onun modern bilimin ayrık genetik ırkların varlığını desteklediği gibi hatalı bir sonuca varmasına sebep olmuş.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İnsanlar ve popülasyonlar arasında bazen tıpta yararlı olabilecek türden genetik farklılıklar var mı? Evet, var. Ancak o genetik farklılıklar, ayrık genetik ırklar şeklinde tanımlanamazlar ve ırksal tıbbın göz önünde bulundurmamız gereken bazı tıbbi dezavantajları ve kısıtlamaları da var.

Tibet Platosu'ndaki insanların genetik dağılımlarını gösteren bir grafik
Tibet Platosu'ndaki insanların genetik dağılımlarını gösteren bir grafik
PLOS One

Genetik Kümeleme Nasıl Çalışır?

Genetik kümelemenin neden ayrık insan ırkları görüşünü desteklemediğini anlamak için, genetik kümelemenin nasıl çalıştığını ve eğer bu detayları tam olarak algılamazsak nasıl yanlış yollara sapabileceğimizi anlamalıyız.

Genetik kümeleme 2 adımda çalışır. İlk adım, örneklerinizin arasındaki ikili uzaklık ölçümlerini hesaplamayı içerir. Bu size veri setinizdeki herhangi iki örneğin birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını gösterir. İkinci adıma ise (hiyerarşik) kümeleme denir ve örnekler, uzaklık ölçümlerine göre kümelere ayrılırlar. Hiyerarşik kümelemeden başka kümeleme yöntemleri de var, mesafeyi ölçmenin birçok farklı yolu var ve hiyerarşik kümelemeyi yapmanın da birçok farklı yolu var.

Bu durumda en önemli adım, uzaklık ölçümü hesaplamasını anlamak. Bunun için en yaygın iki metot, Öklid uzaklığı ve Pearson korelasyonudur. Basitçe söylenirse, aldığınız 2 veriyi grafikteki 2 nokta, aralarındaki uzaklığı da noktalar arası uzaklık ölçümü olarak düşünebilirsiniz. Ana fikir şu: Bu hesaplama, aynılık veya benzerliklerin değerinden ziyade, farklılıkları fazlasıyla vurgular. Büyük farklılıklar yüksek uzaklık değerleri verirken, yüksek benzerlikler düşük uzaklık değerleri verir ve özdeşlikler genetik uzaklığa sıfır değer vermek demektir.

Genetik kümeleme hakkında bir öncü olarak D’haeseleer (2005) makalesi okunabilir. Her ne kadar örnek olarak gen ekspresyonu verisini kullansa da, temel prensipler hangi veriyi kümelediğinden bağımsız olarak, evrenseldir.

Tüm Reklamları Kapat

Neden Genetik Kümeleme Ayrık Genetik Irkları Desteklemez?

Eğer genetik kümelere bakarsanız, benzerlikler küçümsenip özdeşlikler yok sayıldığı için sadece farklılıklara bakmış olursunuz. Bu, genetik bilimcilerin bazı çevresel seçilim baskıların veya ilaçlar gibi maddelerin gen ekspresyonu (gen ifadesi) konusunda ne tür değişimler yarattığını görmek için kullandığımız bir yöntemdir. Ancak eğer bunu popülasyonların genetik yapıları hakkında iddialar öne sürmek için kullanırsak, bu metotta bireyler arası farklılıklar lehine temel bir ön yargı yaratmış oluruz.

Genetik Kümeleme Veri Setinin %99.9'unu Görmezden Gelir!

Özellikle genetik çeşitliliğin çok düşük olduğu türlerde bu yöntem çok tehlikelidir. Örneğin, insanlarda bireyler arası genetik farklılıklar çok düşüktür. Eğer tekil nükleotit farklılıklarına (yani Tek Nükleotid Polimorfizmlerine, SNP'lere) bakarsak, 2 birey arasındaki fark %0.1’dir (National Human Genome Research Institute, 2016). Yani ortalamada 1000 SNP’den 999’u bireyler arasında tıpatıp aynıyken, 1000’de 1 SNP değişiyor.

Genetik kümeleme yöntemi, veri setinin %99.9’unu görmezden gelip geriye kalan %0.1’e odaklanır. Bu durum, 650 bin SNP ve 400 civarı mikrosatelite bakan modern yüksek verimli tarama sistemleri, genetik çeşitliliğin büyük çoğunluğunun (çalışmaya ve genetik elemente göre %84.7- %95 arası) bireyler arasında ve kıtasal gruplar içinde meydana geldiğini bulduğunu düşününce daha da riskli duruma geliyor (Li et al., 2008; Rosenberg et al., 2002).

Genetik Kümeleme, Coğrafî Ara Popülasyonları Görmezden Gelir!

Bir başka önemli mesele ise insanlardaki genetik kümeleme analizleri genelde düşük bir örnekleme yoğunluğuna sahiptir. Eğer dikkatli olmazsak, coğrafi uzaklıkla genetik farklılığı birbirine karıştırabiliriz. Mesela eğer İsveç, Somali ve Hindistan’dan birer düzine insan alıp sıralarsak ve bu veriye bir kümeleme analizi yaparsak, doğal olarak, kümeler elde ederiz. Hâlbuki eğer bu alanlar arasında yaşayan diğer tüm toplumları da sıralamış olsaydık görecektik ki, insan genetik çeşitliliği genellikle aralıksız ve klinaldir, böylece ayrık genetik kümeler illüzyonu yok olurdu.

Tüm Reklamları Kapat

Coğrafyi mesafeye bağlı olarak genetik mesafenin değişimi
Coğrafyi mesafeye bağlı olarak genetik mesafenin değişimi
PLOS One

Serre ve Pääbo (2004) şöyle diyor:

Bu sonuçların ışığında ve klasik genetik işaretleyicilerin kapsamlı çalışmalarıyla (Cavalli-Sforza et al. 1994) uyumlu şekilde görünüyor ki, küresel insan genetik çeşitliliğinde mesafeden kaynaklanan aşamalı çeşitlilik ve izolasyon, büyük genetik farklardan daha yaygın. Elbette bu genetik farkların farklı dil ailelerindeki insanlar arasındaki gibi daha yerel skalalarda var olmadığı anlamına gelmiyor (mesela Barbujani and Sokal 1990; Sokal et al. 1990). Bu, aynı zamanda, kıtasal gruplar arasında ne olursa olsun hiçbir fark olmadığı anlamına da gelmiyor. Aslında, Rosenberg ve arkadaşlarının (2002) gösterdiğine göre, yeterince işaretleyici kullanılır ve genetik yapının olağanüstü gücüne bakılırsa, kıtalar arasında belli miktarda genetik farklılıklar da fark edilebilir. Bununla birlikte, dünya çapında klinler insan çeşitliliğini kladlardan daha iyi temsil ediyorlar ve kıtalar klinlerde diğer coğrafi ve kültürel bariyerlerden daha önemli bir farklılık göstermiyor.

Yani eldeki kanıtlar ayrık insan ırklarını desteklemiyor; kullanılan örnekleme stratejisi ve hesaplama araçları hakkında dikkatli düşünmeli ve verilerden ne tür sonuçlara varabileceğimizi iyi değerlendirmeliyiz. İnsanlar, örüntü arayan havyanlardır ve genetik kümeleri ayrık genetik ırklar olarak okumak daha kolaydır ama gerçeklik bundan çok farklıdır.

Detaylar hakkında araştırmacılar arasında tartışmalar olsa da (alel korelasyonları için hangi modelin kullanılması gerektiği üzerindeki tartışmalar gibi gibi), Serre ve Pääbo’yu eleştiren Rosenberg ve arkadaşları (2005) bile genetik kümelerin biyolojik ırklara denk gelmediğini kabul ediyor:

Kümeleme hakkındaki kanıtlarımız, biyolojik ırk gibi bir kavrama verdiğimiz bir destek olarak düşünülmemelidir. Genel olarak, insan genetik çeşitliliğinin gösterimi, insanın evrimsel tarihi ve popülasyonlar arasında frekans olarak çeşitlenen tıp açısından önemli genotiplerin belirlenmesi gibi konulardaki ileri araştırmayı kolaylaştırma imkânları açısından değerlendirilmelidir. Klinler de kümeler de bu işe yararlığı karşılayan yapılar arasındadır: Örneğin, alel frekans çeşitliliğinin klinlerinin, Avrupa’nın genetik tarihinin açıklanması için önemli olduğu ve kümelerin, genetik ilişkilendirme çalışmalarındaki popülasyon yapılarından kaynaklanan yanlış pozitif ilişkilendirmelerin önlenmesi için değerli olduğu görülüyor. Biyolojik ırkların varlığı veya yokluğu hakkındaki argümanlar, spesifik bir bağlamın yokluğunda bilimsel yararlılıktan bağımsızdır ve şu gerçek unutulmamalıdır ki insanlarda genetik çeşitlilik çalışmalarının birincil amacı; insanın evrimsel tarihi, insan biyolojisi ve hastalıkların genetik sebeplerini belirlemektir.

Bir diğer önemli nokta ise, genetik kümelemenin ayrık genetik ırkları gösterdiğini savunanlar genelde, Serre ve Pääbo’nun karşı çıktığı orijinal Rosenberg makalesini alıntılarlar. Yani araştırmacılar bile ırk yorumlaması konusunda aynı fikirde değiller.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Wee Willie and Other Stories (Rudyard Kipling)

Percival William Williams, who is affectionately called ‘Wee Willie Winkie’ because of the nursery rhyme, is the only son of the Colonel of the 195th. The six-year-old is well-liked by everyone in the regiment, but becomes especially good friends with a subaltern he nicknames ‘Coppy’. One day, Winkie confesses to Coppy that he saw Coppy kissing Miss Allardyce, whose father is a Major. Coppy persuades Winkie to keep silent about the matter, since he is engaged to Miss Allardyce, but they haven’t announced it yet. Three weeks later, Winkie sees Miss Allardyce ride
her horse across the river in an attempt to prove her mettle. He knows that the ‘Bad Men’ (who he equates with the goblins in a storybook) live on the other side of the river, so he rides out after her, even though he is grounded. Miss Allardyce’s horse stumbles and falls, and Miss Allardyce twists her ankle. Winkie catches up to her and sends his pony, Jack, back to the cantonment for help as some natives approach. The natives debate whether to return Miss Allardyce and Winkie for a reward or hold them for ransom. When Winkie’s riderless horse returns to the cantonment, E Company immediately marshals and sets out to find him. The Company frightens away the natives, and Winkie is lauded as a hero for saving Miss Allardyce. He announces that people should start calling him by his given name because, as the narrator says, he has “enter[ed] into his manhood.”

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺55.00
Wee Willie and Other Stories (Rudyard Kipling)

Rosenberg ve arkadaşları (2005) genetik kümelemeye daha pragmatik bir bakış getirmeye karar verdiler. Irksal sınıflandırmalar, objektif olarak gerçek olmasalar ve sadece coğrafi uzaklık ve kümeleme metodolojisinin ürünü olsalar bile, yararlı olabilirler mi? Örneğin tıp açısından işlevsel olabilirler mi? Mesele böylece, ilk göründüğünden daha da karmaşık bir hal alıyor.

Ama bunu incelemeden önce, balık genetiği ve evrime kısa bir bakış atacağız.

İnsan Irklarına Dair Bazı Şüpheli İddialar...

Novella diyor ki:

Ben, öncülü (en çok genetik çeşitliliğin kıtasal gruplar arasında oluşması) kabul ediyorum ama; sonucu (ayrık genlerin insan genetik çeşitliliğinin hatalı bir tanımı olması) kabul etmiyorum. Genetik olarak bakarsak tüm omurgalılar balıktır. Balık kladı içinde balıkla diğer omurgalılar arasında olduğundan daha büyük bir genetik çeşitlilik var. Karada yaşayan omurgalılar geniş balık genetik ağacında ince bir dal temsil ediyor.

Aynı şekilde, Afrikalılar arasında, Afrikalılar ve diğer tüm insan popülasyonları arasında olduğundan daha büyük bir genetik çeşitlilik var. Bu basitçe, insanların geniş bir genetik çeşitlilik geliştirerek uzun süre Afrika’da yaşadıkları ve Afika’dan ayrılan popülasyonun Afrika genetik ağacında ince bir dal temsil ettiği gerçeğini yansıtıyor. Hepimiz Afrikalıyız, tıpkı balık olduğumuz gibi.

Burada filogenetik hakkında dikkatli olmalıyız. Balıklar klad değildir, birçok farklı türü (amfibiyanlar, avianlar, avian olmayanlar, memeliler vb.) ortaya çıkaran parafiletik bir gruptur. Bu balıkların, farklı organizmaların evrimsel tarihten ziyade, dış görünüşteki benzerlikler ve yaşama şeklinden dolayı bir arada kalan bir "form grubu" olduğu anlamına gelir.

Yani balıklar yapay olarak şişirilmiş bir genetik çeşitliliğe sahiptir. Bu, aynı zamanda da kordalılardaki (filum/şube oldukları için) geniş genetik çeşitlilik ve insanlardaki (türümüz son zamanlarda genetik darboğaza (bottleneck) girdiği için) düşük genetik çeşitlilikten dolayı yetersiz bir analoji.

Şu noktaya da dikkat edilmeli ki, muhtemelen herhangi bir kıtanın içinde, diğer kıtalarla arasında olduğundan daha büyük bir genetik çeşitlilik vardır. Sadece Afrika’da değil.

Genetik çeşitliliğin kıtasal gruplar içinde, onlar arasında olduğundan daha fazla var olması gerçeğinin arkasındaki temel fikir şudur: İnsan genetik çeşitliliğini doğru şekilde tanımlamak istiyorsan, basitçe, genetik çeşitliliği %5-15’lik kısmının kıtalar arasında olduğunu vurgulayıp geriye kalan %85-95’inin başka yerlerde olduğunu önemsizleştiremeyiz. İnsan genetik çeşitliliğinin büyük oranda klinal olduğunu söylemeyi tercih etmeliyiz.

Bir diğer yaygın itiraz ise, her ne kadar gradyandaki değişiklikler birbirini takip eden şekilde olsa bile, gradyanın iki ucunun birbirinden farklı olmasıdır. Bu doğru; ancak zaten ayrık ırkların reddedilmesi, tüm insanlar veya popülasyonların genetik açıdan aynı olduğunu söylemez. Bir fikrin yanlışlanması, diğerini de yanlışlamaz.

Tüm Reklamları Kapat

Ana fikir şu: İnsan genetik çeşitliliğinin ayrık ırklarla değil, klinal çeşitlilikle en iyi şekilde temsil edilmektedir. İnsanlar arasında kesinlikle genetik farklılıklar vardır; ama bunların, ayrık ırklar fikrinin destekçilerinin düşündükleriyle alakası yoktur.

Irksal Tıbbın Alacakaranlığı: Etnik Köken Tıp İçin Ne Kadar Önemli?

Bu noktada bazı insanlar, ayrık ırkların insan genetik çeşitliliğine doğru bir bakış olmadığını kabul etseler de, bu fikrin (örneğin tıp araştırmaları için) pragmatik bir değeri olduğunu iddia ederek savunulabileceğini öne sürebilirler. Sonuçta, ortalama 260 Afro-Amerikalı'nın her gün prematüre öldüğünü düşünürsek, ölüm oranında Afro-Amerikalılar ve beyazlar arasında farklılıklar olduğu söz konusu değil midir? Farklı kıtasal grupları etkileyen hastalıklar yok mudur? İlaç tedavisine farklı tepkiler vermiyorlar mı? Bazı gruplarda diğerlerinden daha yaygın olan ve tıp için anlam ifade eden gen varyasyonları yok mudur?

Bu konunun, birtakım farklı faktörlerden dolayı, göründüğünden daha karmaşık olduğu ortaya çıkıyor.

Sosyoekonomik Statü

Öncelikle, gözlemlenen farklılıkların büyük miktarı; sağlık hizmetlerindeki yetersizlikle, bunları karşılayan kişilerin bilinçsiz ön yargılarıyla, ayrımcılıkla ve gelir, eğitim ve işsizlik düzeylerindeki farklılıklarla ilişkilendirilebilir. Bu yüzden, farklı etnik kökenlerden gelen bireylerden gelen ham veriyi karşılaştırırken elmayla elmayı değil, elmayla portakalı karşılaştırmış oluyoruz.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırmalar sosyoekonomik statünün sağlık durumunda etnik gruptan daha önemli bir faktör olduğunu ve sağlık hizmetlerindeki eşitsizlik ve ayrımcılıkların çeşitli sağlıksal sonuçlarla (hipertansiyon, her türden ölüm, astım insidansı, zayıf zihinsel sağlık, inflamasyon, koroner arter kalsifikasyonu, obezite, kortizol düzensizliği, yetersiz uyku, sigara içme ve diğer madde kullanımları vb. ve aynı zamanda daha az sağlık hizmeti arayışı ve uyum davranışı (Williams and Wyatt, 2015)) bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada, bu durum muhtemelen tıbbi araştırmaları etnik kökene göre sınıflandırmak için iyi bir neden.

Coğrafi Patojenler

İkinci olarak, bazı farklılıklar kıtasal gruplardan ziyade, coğrafi patojenlerin bir sonucu. Orak hücreli aneminin Afrika’da daha yaygın olduğu doğruyken, bu, genelde, sıtmanın yaygın olduğu bölgeler için söz konusudur.

Eğer coğrafi karıştırıcı değişkenler ve benzer durumlar (çoğu çalışma genetik veri yerine, ifade edilen etnik grubu kullanıyor) hakkında dikkatli olmazsak, sahte bağlantılar tespit edebiliriz. (Weiss and Fullerton, 2005)

Alel Frekansı Farklılıkları

Üçüncüsü, alel frekanslarındaki farklılıklar çoğu zaman düşüktür ve sadece bir kısmının tıbbi tedavilere farklı tepkiler verdiği bulunmuştur. Örneğin, arter sertliğiyle ilgili olan nitrik oksit sentazı G89T4 SNP için alel frekansındaki farklılık, Afro-Amerikanlar ve beyazlar arasında sadece yaklaşık %20 oranındadır (Chen, 2004). Bu özel durumda, Afro-Amerikanlar için özel bir tedavi şekli oluşturmak, onların hepsinin faydasına olmayacağı gibi, beyazların da azınlığı için faydalı olacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Genomun Alellere Üstünlüğü

Dördüncüsü, etnik grubunuz hangi alellere sahip olduğunuzun kaba bir temsilcisi olduğu için, doktorlar hastalarının sahip olduğu genom versiyonunu da dizebilirler. Bu çok daha faydalı olacaktır.

Irksal Tıbba Yönelik Zayıf Kanıtlar

Beşincisi, çoğu ırksal tıpla ilgili keşif ya çürütüldü ya da başta düşünüldüğü kadar uygun olmadığı görüldü. Örneğin, bir zamanlar anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörlerinin Afro-Amerikanlarda kan basıncı kontrolü için daha az etkili olduğu düşünülmüştü ancak daha iyi bir çalışma, bunun etnik gruptan bağımsız etki ettiğini göstermiştir (Saunders and Gavin, 2003).

BiDil tedavisinin, kalp yetmezliği olan Afro-Amerikanlarda diğer tedavilerden daha iyi bir çözüm olduğu gösterilmişti ama asıl çalışma diğer gruplardan olan insanları içermiyordu (Brody and Hunt, 2006) ve bu durum, ırksal tıbbın şüpheli olduğu fikrini düşündürüyor.

Irksal Tıbbın Yanlış Teşhisleri

Altıncısı; ırksal tıp, orak hücreli anemi, Akdeniz anemisi ve kistik fibroz gibi bazı hastalıklar için yanlış teşhisler yapılmasına sebep olabiliyor. Kistik fibrozun Afrika’da daha az teşhis edildiği görülüyor çünkü beyaz insanların sahip olduğu bir hastalık gibi düşünülüyor. Yani ırksal tıbbın hastalık teşhisi için sadece pragmatik yararları değil, eksi tarafları da var.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Sonuç olarak, etnik kökenin tıpla tamamen alakasız olduğunu göstermek mümkün değil. Ama aklımızda tutmalıyız ki:

 1. İşin içinde sosyoekonomik statü ve sağlık hizmeti eşitsizlikleriyle veya ön yargı ve ayrımcılık da var.
 2. İşin içinde coğrafi veya metodolojik detaylar da var.
 3. Alel frekans farklılıkları genellikle sadece basit düzeydedir.
 4. İfade edilen etnik grup hangi alellere sahip olunduğu hakkında kaba bir temsilci, o yüzden yararlılık bakımından sadece bireyin genom dizilimini de yapabiliriz.
 5. Irksal tıpla ilgili bazı ikonik çalışmaların yanlış olduğu görüldü.
 6. Etnisiteyle bağlantısı çok güçlü olduğu düşünülen hastalıkları teşhis ederken ırksal tıbbın olumsuz yönleri olduğu görülüyor.

Kısacası, etnik kökenin tıbba katkısı muhtemelen sıfır değil; ama genelde inanılandan çok daha az ve ayrık genetik ırklarla bağlantılı veya ilgili olmak zorunda da değil.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
30
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Debunking Denialism | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/10/2023 05:45:56 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8093

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Sıcak
Hastalık Yayılımı
Bilişsel
Uydu
Mers
Köpekler
Önyargı
Coğrafya
Müzik
Kadın Sağlığı
Çiçek
Semptom
Radyo
Taklit
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Enfeksiyon
Teyit
Kişilik
Bilim Tarihi
Albert Einstein
Aşı
Gen
Biyoçeşitlilik
Optik
Evrim Ağacı Duyurusu
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Fukushima'nın Radyoaktif Suları Okyanusa Boşaltılınca Ne Olacak?
Fukushima'nın Radyoaktif Suları Okyanusa Boşaltılınca Ne Olacak?
Bu Lamba Sizi Hackerlardan Nasıl Koruyor?
Bu Lamba Sizi Hackerlardan Nasıl Koruyor?
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Kırık Kalp Sendromu: Aşk Acısı Sizi Öldürebilir mi?
Kırık Kalp Sendromu: Aşk Acısı Sizi Öldürebilir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Karlsson, et al. İnsanlarda Klinal Çeşitlilik: Genetik Kümeleme Araştırmaları, İnsan Irklarının Var Olduğunu Gösterir mi?. (6 Aralık 2019). Alındığı Tarih: 5 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8093
Karlsson, E., Yılmaz, H., Bakırcı, Ç. M. (2019, December 06). İnsanlarda Klinal Çeşitlilik: Genetik Kümeleme Araştırmaları, İnsan Irklarının Var Olduğunu Gösterir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved October 05, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8093
E. Karlsson, et al. “İnsanlarda Klinal Çeşitlilik: Genetik Kümeleme Araştırmaları, İnsan Irklarının Var Olduğunu Gösterir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Hesna Yılmaz, Evrim Ağacı, 06 Dec. 2019, https://evrimagaci.org/s/8093.
Karlsson, Emil. Yılmaz, Hesna. Bakırcı, Çağrı Mert. “İnsanlarda Klinal Çeşitlilik: Genetik Kümeleme Araştırmaları, İnsan Irklarının Var Olduğunu Gösterir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Hesna Yılmaz. Evrim Ağacı, December 06, 2019. https://evrimagaci.org/s/8093.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close