Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Parça-Bütün Safsataları: Parçaların Özellikleri Bütünde, Bütünün Özellikleri Parçalarında Görülmek Zorunda mı?

Kompozisyon Safsatası ve Bölünme Safsatası Arasındaki İlişki Nedir?

Parça-Bütün Safsataları: Parçaların Özellikleri Bütünde, Bütünün Özellikleri Parçalarında Görülmek Zorunda mı? No Apologies For Apologetics
9 dakika
3,495
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 19. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Parça-Bütün Safsataları, bir bütünü oluşturan parçalarla, o parçaların oluşturduğu bütün arasında niteliksel bir ilişki olmasını bir zorunluluk olarak ileri sürme safsatalarıdır. Genel olarak iki kategoride incelenirler:

 • Kompozisyon Safsatası (İng: "Composition Fallacy"), bir bütünü oluşturan parçalardan herhangi birinin özelliklerinin, bütünün tamamında bulunması gerektiğini savunduğunuzda ortaya çıkar.
 • Bölünme Safsatası (İng: "Division Fallacy"), bir bütünün sahip olduğu özelliklerin, o bütünü oluşturan parçaların tamamında bulunması gerektiğini savunduğunuzda ortaya çıkar.

Ana fikir, bir bütünün tüm parçaları aynı özelliğe sahipse bütünün de bu özelliğe sahip olması gerektiğidir. Bu fikrin bir safsata olmasının nedeni; her nesnenin her yönünde olan bir özelliğin, bırakın nesnenin ait olduğu sınıfı, nesnenin kendisinde bile bulunmaması ihtimalidir. Benzer şekilde, parçaların özellikleri de bütünün özelliklerini birebir yansıtmak zorunda değildir.

Bileşim Safsatası, Aceleci Genelleme Mantık Hatası ile oldukça benzerdir; ancak bunlar temelde farklı kavramlardır. Aceleci Genelleme, bir grubun çok küçük veya tipik olmayan bir kısmına ait bir özelliğin, aceleci bir şekilde tüm gruba atfedilmesidir. Yani parçaların özelliklerini gruba atfetmekten çok, parçalardan bir kısmının özelliklerini diğer parçalara da atfetme safsatasıdır. Elbette, bu genelleme nihayetinde Kompozisyon Safsatası'nı da doğurur; fakat argümanı savunanın amacına bağlı olarak iki safsata birbirinden ayırt edilebilir: Eğer amaç, bütünün bir diğer parçasının bir özelliğinden ötürü bir başka parçayı da aynı özellikle yargılamak ise, buna Aceleci Genelleme Safsatası denebilir. Eğer amaç, parçalardan birinin bir özelliğinden ötürü, grubun tamamının o özelliği taşıması gerektiğini söylemekse, bu Kompozisyon Safsatası olarak görülebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Kompozisyon Safsatası Nedir?

Kompozisyon Safsatası şu şekilde ifade edilebilir:

X'in tüm parçaları veya üyeleri Y özelliğine sahiptir, o halde X'in kendisi de Y'ye sahiptir.

Bu ifadenin formülize edilmiş hâli şöyledir:

 1. F; A, B, C gibi karakteristiklere sahiptir.
 2. O zaman F'lerden oluşan Z de A, B, C gibi karakteristiklere sahiptir.

Bu formdan da anlaşılabileceği gibi bir nevi "özelliklere/kompozisyona dayalı genelleme" durumu söz konusudur. Bunu, aşağıdaki form biraz daha açık ortaya koymaktadır:

 1. X'in parçalarının A, B, C karakteristikleri vardır.
 2. Dolayısıyla X'in bir bütün olarak A, B, C karakteristikleri vardır.

Örnekler, konuyu anlamanıza katkı sağlayacaktır:

Tüm Reklamları Kapat

 • Atomlar bilinçsizdir. Dolayısıyla atomlardan oluşan insanlar da bilinçsiz olmalıdır.
 • Evren'deki hiçbir şey ezeli ve ebedi değildir; dolayısıyla Evren'in kendisi de ezeli ve ebedi olamaz.
 • Evren'deki her şeyin bir nedeni olduğu için, Evren'in kendisinin de bir nedeni olmalıdır.
 • Bir madeni paranın atomları gözle görülemediğinden madeni para da gözle görülemez.
 • Bir arabanın tüm parçaları hafif ve taşınabilir olduğuna göre arabanın kendisi de hafif ve taşınabilirdir.
 • Bir savaş tankı, bir arabadan daha fazla benzin harcar. Dolayısıyla Dünya'daki tüm tanklar, toplamda, Dünya'daki tüm arabaların toplam harcadığından daha fazla benzin harcar.
 • Bir kaplan, bir insandan daha fazla yemek yer. Dolayısıyla kaplanların bir yılda yediği toplam yemek, tüm insanların bir yılda yediği toplam yemekten daha fazladır.
 • Takımın her bir oyuncusu, harika birer futbolcu. Dolayısıyla takım, harika bir takımdır.
 • Filmde kullanılan her efekt harikaydı. Dolayısıyla film, harika bir filmdir.
 • Sodyum (Na) ve Klor (Cl), tek başlarına insan için zararlı elementlerdir. Dolayısıyla oluşturdukları her türlü bileşik de insanlar için zararlıdır.
 • "Laissez-faire" kapitalist ekonomik sisteminde, her birey kendi ekonomik çıkarlarına göre hareket eder. Bu halde toplum da en iyi ekonomiye ulaşacaktır.
 • Bir uçağın hiçbir parçasının tek başına uçma becerisi olmadığına göre, uçak da uçamaz.

Bunların hepsi, mantık safsatasına dayalı argümanlardır. Hiçbirinin bilimsel ve/veya mantıksal geçerliliği bulunmamaktadır. Her birinde, parçadan yola çıkarak bütünle ilgili aceleci bir genelleme yapılmaktadır. Ancak yine her birinde, parçadan bütüne gidiş sırasında farklı unsurlar devreye girerek varılan sonucu hatalı kılmaktadır.

Örneğin bir tank, arabadan daha fazla benzin harcıyor olabilir; ancak Dünya’da günlük olarak aktif biçimde kullanılan araba sayısı, tank sayısından çok daha yüksek olduğu için, tankların toplamının daha fazla benzin harcaması gerektiği argümanı geçersiz olmaktadır.

Keza, atomların bilinçsiz olmasının, atomlardan oluşan her şeyin bilinçsiz olması gerektiğine yönelik argüman da, "sinerji" kavramını görmezden gelmektedir: Parçaların oluşturduğu bütün, parçaların her birinin ayrı ayrı toplamından daha esnek ve yüksek beceriye sahip olabilir; karıncaların her biri oldukça düşük zekalı olsa da, bir karınca sürüsünün müthiş bir sürü zekasına sahip olması gibi...

Safsatayı fark etmek her zaman o kadar kolay olmayabilir. Öyle ki, ünlü filozoflar bile Kompozisyon Safsatası'na kapılmışlardır. Aristo'nun Nikomakhos'a Etik adlı kitabından bir örneğe bakalım:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İnsan işlevsiz mi doğar? Yoksa göz, el, ayak ve her uzvun belli bir işlevi olduğu gibi insanın da bunlardan ayrı bir işlevi olduğu söylenebilir mi?

Burada sırf parçalar (organlar) birer işleve sahip olduğu için bütünün (insanın) da bir işlevi olduğu öne sürülmüştür. Ancak insanlar ve organları, bu şekilde örtüşmez. Örneğin bir hayvanın organlarını tanımlarken işlev önem arz eder; ancak tüm organizma da mı bu şekilde tanımlanmalıdır? İnsanların gerçekten üstün bir işlevi olduğunu farz etsek bile bu işlevin insanın organlarının işleviyle aynı olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle "işlev" terimi aynı argümanda farklı anlamlarla kullanıldığında Kelime Cambazlığı Safsatasına yol açabilir.

Ne yazık ki bu tür argümanlar, genel bilim tartışmalarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunların birer safsata olduğunu bilmek, karşı tarafa argümanlarınızı daha etkili bir şekilde izah etmenizi mümkün kılacaktır.

Safsata Olmayan Örnekler

Bir bütünün parçaları için doğru olan bir şeyin; bütün için de gerçekten doğru olabileceği unutulmamalıdır. Yukarıdakilere benzer ancak mantık hatası içermeyen ve öncüllerin doğru sonuçlara yol açtığı örnekler verilebilir:

 • Bir madeni paranın atomları kütleye sahip olduğundan paranın kendisinin de kütlesi vardır.
 • Bir arabanın tüm parçaları beyaz olduğundan bu arabanın kendisi de beyaz olmalıdır.

Peki neden son iki cümle hatalı değilken öncekiler hatalıydı? Kompozisyon Safsatası'nda dikkat edilmesi gereken şey, cümlelerin kuruluş şeklinden ziyade, içeriğidir. İçeriklere baktığınızda bahsedilen özelliklerle ilgili ilginç bir şey fark edeceksiniz: Bir özelliğin parçalardaki varlığı, bütünde de bu özelliğin varlığına sebep olacak nitelikteyse, o özellik parçadan bütüne aktarılabilir. Doğru olan örneklerden ilkinde görüldüğü gibi, madeni paranın kütlesi vardır, çünkü atomlarının kütlesi vardır. Sonraki örnekte ise araba beyazdır, çünkü tüm parçaları beyazdır.

Bu, argümanda belirtilmeyen bir öncüldür ve Dünya hakkındaki bilgilerimize bağlıdır. Örneğin, tüm parçaları hafif olsa da bir arabanın muhtemelen taşınamayacak kadar ağır olacağını biliriz. Hafif ve taşınabilir parçalar kullanmak arabanın kendisini hafif ve taşınabilir yapmaz. Benzer olarak bir madeni para, atomlarını göremediğimiz için görünmez olmaz.

Birisi yukarıdakiler gibi bir argüman öne sürdüğünde, argümanın doğruluğundan şüphe ediyorsanız hem öncüllerin hem de sonucun içeriğini dikkatlice incelemelisiniz. Ayrıca kişiden parçalar için doğru olan şeyi bütün için de doğru yapan bağlantıyı göstermesini isteyebilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Bölünme Safsatası Nedir?

İkinci alt tür olan bölümlere dayalı safsata ise, bunun tam tersi olarak düşünülebilir ve şöyle ifade edilebilir:

X'in tüm parçaları veya üyeleri Y özelliğine sahiptir, o halde X'in kendisi de Y'ye sahiptir.

Bunun formülize edilmiş hâli şöyledir:

 1. Bir bütün olan X'in; A, B, C gibi karakteristikleri vardır.
 2. Dolayısıyla X'in parçalarının da A, B, C gibi karakteristikleri vardır.

Örneklerle gösterelim:

Tüm Reklamları Kapat

 • Bu top mavidir, dolayısıyla bu topu oluşturan atomlar da mavi renkte olmalıdır.
 • Canlıları oluşturan hücreler organiktirler. Dolayısıyla hücreleri oluşturan kimyasallar da organik olmalıdır.
 • Murat büyük bir apartmanda oturmaktadır, dolayısıyla Murat'ın evi de büyük olmalıdır.
 • Sodyum klorür (sofra tuzu) güvenle yenilebilir; dolayısıyla parçaları olan Sodyum ve Klor da güvenle yenilebilir.
 • Dünya çapında düşünüldüğünde erkekler, kadınlardan daha fazla okula gönderilmekte ve eğitim almaktadırlar; dolayısıyla Dr. Hasan Kantar, Dr. Meltem Zengin'den daha zekidir.
 • ABD, Dünya'daki en zengin ülkedir; dolayısıyla ABD'de yaşayan herkes zengin olmalıdır.
 • Profesyonel sporculara akıl almaz paralar ödendiğine göre, her sporcu zengin olmalıdır.
 • Adalet sistemimiz adil olduğuna göre, bu zanlı da adil bir şekilde yargılanmıştır.
 • Din tarihinde çok kötü ve cani şeyler yapılmıştır. Dolayısıyla tüm dindarlar kötü ve canidir.

Yine, bu örneklerin her biri, her ne kadar günlük yaşantımızda sıklıkla duyduğumuz argümanlar olsa da, tamamen hatalıdır. Bunların neden hatalı olduğunu anlamak, bilimsel gerçekleri değerlendirmek konusunda size büyük avantajlar sağlayacaktır.

Yukarıda saydıklarımızdan sonuncusu çok sık kullanıldığından açmakta fayda görüyoruz: Bu örnekteki spesifik duruma, ilişki nedeniyle suçlama (İng: "guilt by association") da denmektedir. Siyasi, etnik, dini, vb. konularda karşımıza çıkan bazı kötü özellikler, o grubun bütün bireylerine atfedilir ve daha sonra, o grubun belirli bir üyesinin (ya da her üyesinin) aklımıza gelen kötü şeylerden sorumlu tutulması gerektiği sonucuna varılır. Bu nedenle, bu grupla olan ilişkilerinden dolayı suçlu olarak etiketlenirler.

Safsata Olmayan Örnekler

Kompozisyon Safsatası'nda olduğu gibi, Bölünme Safsatası'nda da safsata gibi gözüken ama gerçekte safsata olmayan örnekler bulunabilir:

 • Tüm köpekler Canidae ailesi altındadır. Dolayısıyla benim köpeğim de Canidae ailesindendir.
 • Tüm insanlar ölümlüdür. Dolayısıyla Socrates de ölümlüdür.

Diğerlerinin aksine, bu iki örnek neden geçerli bir argüman sunuyor? Bu fark, dağıtıcı nitelik (İng: "distributive property") ve kolektif nitelik (İng: "collective property") arasındaki fark ile ilişkilidir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
 • Dış Sitelerde Paylaş

Bir sınıfın tüm üyeleri tarafından paylaşılan öznitelikler, o üyelerin gruba üye olmaları nedeniyle tüm üyeler arasında dağıtılıyorsa, dağıtıcı nitelik olarak adlandırılır. Sadece doğru parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan niteliklereyse kolektif nitelik denir. Bunun nedeni, bireylerin değil, bir koleksiyonun bir özelliği olmasıdır.

Şu iki örnek, aradaki farkı anlamanızı sağlayacaktır:

 • Yıldızlar büyüktür.
 • Yıldızlar çok sayıdadır.

Her ifade, "yıldız" kelimesini bir öznitelikle niteler. İlkinde, "büyük" özniteliği, dağıtıcı niteliktir. Grupta olsun ya da olmasın, her yıldızın ayrı ayrı sahip olduğu bir niteliktir. İkinci cümlede, "çok"luk özniteliği, kolektif bir niteliktir. Bir yıldızın değil, bir yıldız grubunun bir özelliğidir ve yalnızca bir yıldız koleksiyonunun var olması nedeniyle var olur. Hiçbir yıldız, tek başına "çok sayıda" özelliğine sahip olamaz.

Bu, bunun gibi birçok argümanın neden yanlış olduğunun ana nedenini de göstermektedir. Nesneleri bir araya getirdiğimizde, çoğu zaman, parçalar için ayrı ayrı kullanılamayan yeni özelliklere sahip bir bütünle sonuçlanabilirler. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, "Bütün, parçaların toplamından daha fazladır." sözüyle genellikle kastedilen budur. Orada da söylediğimiz gibi, atomların belirli bir şekilde bir araya getirilmesinin canlı bir köpek oluşturması, tüm atomların canlı olması gerektiği veya atomların kendilerinin de köpek olması gerektiği anlamına gelmez.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 19. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
31
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Bilim Budur! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: ThoughtCo. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/05/2024 05:39:48 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11434

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Karanlık Madde
Veri Bilimi
Uçuş
Dna
Irk
Yiyecek
Göç
Metabolizma
Kitlesel Yok Oluş
Doğa Yasası
Afrika
Araştırma
Böcek
Retrovirüs
Tümör
Taksonomik Sınıflandırma
Bebek Doğumu
Canlılık Cansızlık
Organizma
Elementler
Ekonomi
İlişki
Oyun
Mühendislik
Böcek Bilimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Cline, et al. Parça-Bütün Safsataları: Parçaların Özellikleri Bütünde, Bütünün Özellikleri Parçalarında Görülmek Zorunda mı?. (14 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 27 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11434
Cline, A., Alparslan, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, February 14). Parça-Bütün Safsataları: Parçaların Özellikleri Bütünde, Bütünün Özellikleri Parçalarında Görülmek Zorunda mı?. Evrim Ağacı. Retrieved May 27, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11434
A. Cline, et al. “Parça-Bütün Safsataları: Parçaların Özellikleri Bütünde, Bütünün Özellikleri Parçalarında Görülmek Zorunda mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Eda Alparslan, Evrim Ağacı, 14 Feb. 2022, https://evrimagaci.org/s/11434.
Cline, Austin. Alparslan, Eda. Bakırcı, Çağrı Mert. “Parça-Bütün Safsataları: Parçaların Özellikleri Bütünde, Bütünün Özellikleri Parçalarında Görülmek Zorunda mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, February 14, 2022. https://evrimagaci.org/s/11434.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close