Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Listeriyoz Nedir? Listeria monocytogenes Bakterisi Neden Tehlikelidir?

Gıda Güvenliğinin Halk Sağlığı ile İlişkisine Bir Bakış...

Listeriyoz Nedir? Listeria monocytogenes Bakterisi Neden Tehlikelidir? The Conversation
L. monocytogenes' in mikroskobik görüntüsü
11 dakika
10,467
 • Biyoloji
 • Hücre Biyolojisi
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

Listeria monocytogenes, doğada yaygın bulunan, Gram (+), fakültatif anaerob (normalde oksijenli ortamda gelişirken, oksijensiz ortamda da gelişebilen), sporsuz, kapsülsüz bir patojendir. Katalaz (+), oksidaz (-) olup, kanlı agarda β-hemolizin oluşturmaktadır. Hemolizin, birçok Gram pozitif ve negatif mikroorganizma tarafından sentezlenen toksik substanslardır ve alyuvarları parçalama özelliği bulunmaktadır. Hemolizinler alyuvarların membranında zedelenmeler yaparak hemoglobinin dışarı çıkmasına yol açarlar.

Listeria monocytogenes, karbonhidratları fermente edip gaz oluşturmadan asit oluşturur. 24-25oC gibi dar bir sıcaklık aralığında, peritrik tipi (hücrenin bir ucundan çıkan demet şeklindeki kamçı/kamçılar) flagellalarıyla tumbling (yuvarlanma benzeri) hareket yapmaktadır. Hücreleri kısa, çubuk veya kokobasil şeklinde olup 0.5-2 μm uzunluğunda ve 0.4-0.5 μm enindedirler. Optimum gelişme sıcaklığı genellikle 35-37oC arasında olup, suşları -0,4 ila 45oC gibi geniş bir sıcaklık aralığında gelişme gösterebilirler. 370C 'de hareket kalibiyeti daha zayıftır.

Bu Reklamı Kapat

Halotoleranttır; dolayısıyla yüksek tuz konsantrasyonu (%10-12) varlığında dahi gelişebilmektedirler. Minimum su aktivitesi (Aw) <0,90 olarak belirlenmiştir. L. monocytogenes, 4.1-9.6 gibi geniş bir pH aralığında çoğalabilmekte, optimum (en ideal) geliştiği pH aralığı ise 6.0-8.0’dır.

Listeria monocytogenes, biyofilm (mikroorganizmaların cansız yüzeylere yapışarak hücre dışı polisasakkaritler, proteinler ve diğer bileşenlerden oluşturdukları tabaka) oluşturma kabiliyeti ile cam, paslanmaz çelik, kauçuk ve polistiren gibi gıdayla temas eden yüzeylere yapışarak uzun süre hayatta kalabilmektedir. Bu çok yönlülüğü, organizmanın çevreyle ilgili bilgi özümsemesini gerektirmekte ve değişen koşullara uyum sağlamak için hızlıca bu bilgileri işlemesi gerekmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Listeria cinsi 6 tür içerir: L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, L. ivanovii, L. welshimeri ve L. gray. Bu türler arasında en yaygın olarak Listeria monocytogenes insanlar ve hayvanlarda hastalık oluşturmaktadır. Listeria türleri 4 serotipe (alt tür) ayrılmış olsa da daha sonraları yapılan çalışmalarda ise 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e, 5,7,6a, 6b gibi değişik serotipleri tespit edilmiştir. L. monocytogenes 4b serotipi en önemli patojenik (hastalık yapıcı) suş olarak saptanmıştır. 

Listeria monocytogenes’in Genel Özellikleri

Bu mikroorganizma, enfekte olmuş tek mideli (monogastrik) hayvanların periferik kanlarında, monositlerin (bir akyuvar türü olup enfekte olmuş vücut hücrelerinin savunmasında görevlidirler) ve nötrofillerin (bir akyuvar hücresi olup organizmayı mikroorganizmaların istilasından korurlar) içinde intraselüler (hücre içi) yaşayabildiği için bu adı almıştır. 

Listeria monocytogenes, ubiquter (her yerde bulunan) olup diğer enterik (bağırsak) patojenlerden farklı olarak buzdolabı sıcaklığında gelişebilmesi yani psikrotrof bir bakteri olması dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir mikroorganizmadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Isıl işlem, soğutma, dondurma, kurutma, yüksek tuz konsantrasyonu, düşük pH vb. stres faktörlerine karşı bile canlılığını koruyabilen, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından risk teşkil eden tehlikeli bir patojendir.

Gıdalarda L. monocytogenes tespitinde sıfır tolerans politikası geçerlidir. Tespitinde sayım yerine doğrudan 25 gram örneğe var/yok testi uygulanmaktadır. EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) tarafından ele alınan L. monocytogenes kriterleri, tüketime hazır gıdaları kapsamakta ve ilgili koşullar aşağıda belirtilmektedir:

 1. Bebeklere ve özel tıbbi amaçlara yönelik tüketime hazır gıdaların 25 g’ında L. monocytogenes bulunmamalıdır.
 2. Piyasadaki tüketime hazır diğer gıdaların raf ömrü süresince 100 kob/g (koloni oluşturan birim/gram; katı besiyerinde mikroorganizma sayımını gösteren birimdir) düzeyinden daha fazla L. monocytogenes bulunmamalıdır.
 3. Üretim alanında bırakıldığında bakteri gelişmesine uygun ürünlerin 25 gramı L. monocytogenes içermemelidir.

Türk Gıda Kodeksi, 2011 Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği ile ise:

 1. Tüketime hazır gıdalar,  
 2. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler,
 3. Yumurta ve ürünleri,   
 4. Balıkçılık ürünleri,
 5. Et suyu ürünleri,     
 6. Meyve-sebzeler ve ürünleri,
 7. Meyve suları ve alkolsüz içecekler,
 8. Hazır yemekler,
 9. Özel beslenme amaçlı gıdalar (bebek mamaları vb.)’ın 0-25 gram veya mililitresinde L. monocytogenes bulunmamalıdır,

şeklinde düzenleme getirilmiştir. Bu, söz konusu patojen ile ilgili en güncel tebliğdir.

Epidemiyolojisi

L. monocytogenes ubiquter olması dolayısıyla su, lağım suyu, mezbaha atıkları, silaj (sığır, koyun ve keçi gibi geviş getiren memeli hayvanların yem ihtiyacını karşılayan ve silolarda saklanan yüksek nem içeren fermente edilmiş yemler), sağlıklı ve mastitisli (meme hastalığı) ineklerin sütleri, insan ve hayvan dışkısı vb. doğada birçok yerde bulunabilmektedir. Ayrıca süt ve ürünleri, sığır ve domuz eti ile fermente sucuk gibi et ve ürünleri, turp, lahana gibi taze sebzeler ile deniz ürünlerinden ve gıdaların hazırlandığı ortamlardan izole edildiği de çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Listeria’nın çevreye yayılması enfekte hayvandan, toprak ve yeşil yemlerin kontaminasyonuna, buradan da et ve süt hayvanlarına bulaşması şeklinde bir döngü gösterdiği bildirilmiştir. Böylece kontamine sebze, meyve, süt ve etten de insanlara geçiş gerçekleşmektedir. 

Bu Reklamı Kapat

Semptomlar ve Komplikasyonlar

L. monocytogenes’ in sebep olduğu Lizteriyoz, nadir görülen fakat ciddi hastalıklara sebep olan olan bir enfeksiyondur. İnsanlara bulaşmasının temel sebebinin kontamine gıdaların tüketilmesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber, çok nadir de olsa, enfeksiyon hayvanlardan insanlara, insanlardan insanlara taşınabilmektedir. Neonatal (yenidoğan) enfeksiyonlarda L.monocytogenes, enfekte olmuş anne rahminden veya doğum kanalından geçerken çocuğa bulaşabilmektedir. 

Gıda işleme teknolojilerinde; asidik veya tuzlu ortamlara, düzgün soğuk muhafaza koşullarına her ne kadar güveniliyor olsa da bu patojenin gıda kaynaklı hastalıklar oluşturmada çok başarılı olduğu unutulmamalıdır. Son yıllarda listeriyoz vakalarındaki artış birçok Avrupa ülkesi tarafından rapor edilmiştir. Bu artış özellikle 65 yaş üstü bireylerde görülmekle beraber coğrafya, cinsiyet, etnik köken veya sosyoekonomik faktörlerle ilişiği olmaksızın hastalık oluşturmaktadır.

Güncel olarak ECDC ve EFSA’nın ortak bildirisine göre, 2011 yılında Avrupa’da 1470 listeriyoz vakası bildirilmiş ve bu sayının %12.7’si ölümle sonuçlanmıştır. Yine aynı çalışmada, 2014’ten 2019’a kadar geçen sürede en güncel listeriyoz salgını soğuk-fümelenmiş balık tüketimi kaynaklı olduğu bildirilmiştir. Danimarka’ da 9, Estonya’da 6, Finlandiya’da 2, Fransa’da 1 ve İsveç’te 4 vaka tespit edilmiş ve bu vakaların 5’i hayatını kaybetmiştir. 

fetüs
fetüs
Genetic Literacy Policy

Listeriyoz iki formda seyretmektedir: Non-invaziv gastrointestinal listeriyoz ve invaziv (istilacı, başka dokulara ilerleyen) listeriyoz. İmmunocompetent (bağışıklığı güçlü) bireylerde non-invaziv listeriyoz, tipik ateşli gastroenterit olarak seyrederken immun sistemi baskılanmış bireylerde, yaşlılar ve hastalarda septisemi (kana bakteri veya toksin bulaşması) veya meningoensefalit (menenjit ve beyin iltihabının aynı anda görülmesi) şeklinde görülebilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

İnvaziv listeriyoz, enfekte olmuş anneden plasenta yoluyla fetüse geçebilmektedir. Perinatal (28. gebelik haftasından başlayarak doğumdan sonraki 4. hafta sonuna kadar uzanan zaman aralığı) listeriyoz aborta (düşük), ölü fetüse veya yeni doğanda sepsis veya menenjite yol açabilmektedir.

Neonatal (doğumla doğumdan sonraki 28 günlük dönem) listeriyoz ise iki klinik formda seyretmektedir: Erken-başlangıçlı (early-onset) ve geç-başlangıçlı (late-onset). Geç-başlangıçlı tip, doğumdan birkaç hafta sonra görülebilmektedir. Gebelikte listeriosis doğmamış çocuk için ciddi bir tehdittir. Maternal-fetal (anne-ölüm) enfeksiyonların doğrulandığı listeriosis vakalarının üçte biri abort veya ölümle sonuçlanmaktadır. 

Gebelikle ilişkili olmayan vakalarda listeriyoz esas olarak, meningoensefalit (meninkslerin iltihabı veya enfeksiyonu olan menenjit ile beyin iltihabı veya enfeksiyonu olan ensefalitin aynı anda görüldüğü hastalık) veya septisemi ile tezahür etmektedir. Ortalama kuluçka süresi 3 hafta olarak tahmin edilmektedir. Vakalarda, ürüne maruziyeti takiben 3-70 gün içerisinde salgın meydana gelmektedir. Bir başka form olan Rhombencephalitis listeriosis ise beyin sapında görülen sıra dışı bir listeriyoz formudur. Ayrıca; konjonktivite (göz iltihabı), deri enfeksiyonu, peritonit (karın zarı iltihabı), lenfadenit (lenf düğümü iltihabı), karaciğer apsesi, beyin apsesi, kolesistit (safra kesesi iltihabı), dalak apsesi, plöropulmoner enfeksiyon, eklem enfeksiyonu, osteomiyelit (kemik enfeksiyonu), perikardit (kalp zarı iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı), arterit (atardamar duvarı iltihabı), nekrotizan fasiit (yumuşak doku ve bağdokunun ölümü), endoftalmi (gözde oluşan ciddi bir enflamatuar reaksiyon) olgularına da neden olabilmektedir. 

Avrupa’da klinik vakaların yaklaşık %10-20’si gebelik ve yenidoğanla ilişkili olup vakaların çoğu yaşlılar ve immun sistemi baskılanmış bireylerden oluşmaktadır. 

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yeryüzü Müzesi ve İlk (2'li Yerli Bilimkurgu Seti)

Bu seti edinerek elde edeceğiniz kitaplar şunlardır:

 1. Yeryüzü Müzesi, Kolektif
 2. İlk, Kolektif

Bu ürün, Evrim Ağacı okurlarına İthaki Yayınları tarafından sunulan bir fırsattır.

Devamını Göster
₺75.00
Yeryüzü Müzesi ve İlk (2'li Yerli Bilimkurgu Seti)

Tarihçe

Listeria monocytogenes isimli mikroorganizma ilk kez 1891 yılında Fransa’da Georges Hayem tarafından, Alman hastalardan izole edilmiştir. Organizmanın Gr (+) ve çubuk şeklinde olduğunu tespit etmiştir. Hayem’den iki yıl sonra 1893 yılında Almanya’da Friedrich Gustav Jakob Henle tarafından aynı mikroorganizma gözlenmiştir. Sonrasında 1911’de Gustaf Hülphers, İsveç tavşanlarının karaciğerinden aynı organizmayı izole etmiş, 1925 tarihinde ise bu mikroorganizmanın sebep olduğu hastalık Almanya’da koyunlarda gözlenmiştir.

1926’da Murray ve arkadaşları, laboratuvar tavşanlarında septik bir hastalık (bir mikroorganizmanın toksinlerinin kan damarlarına zarar vermesi) gözleyerek bunu monositoz (çevresel kanda mikrolitrede 1000’in üzerinde monosit bulunmasıyla karakterize edilen, lenfomalı ve diğer hematolojik hastalıklarda görülebilen bir durum) ile ilişkilendirip, mikroorganizmaya Bacterium monocytogenes adını vermişlerdir. Daha sonrasında, organizmanın ismi değişikliğe uğrayarak Lord Lister adlı bir cerrahın anısına Listerella hepatolytica, ardından da Listerella hominis olarak adlandırılmıştır. Günümüzde kullanılan Listeria monocytogenes adını ise 1940 yılında Kuzey Afrika’da kemirgenlerin kanından izole eden Harvey Pirie vermiştir. 

Listeria kaynaklı ilk enfekte vaka, 1929 yılında Danimarka’da Nyvelt tarafından raporlanmıştır.

Gıdalarda Varlığı

Et Ürünleri

Et ve et ürünleri L. monocytogenes ile üretimin değişik aşamalarında kontamine olmaktadır. Şöyle ki mezbaha ve çevresinin et ürünlerinin kontaminasyonunda birincil kaynak olduğu bildirilmektedir. Kıymalardaki Listeria kontaminasyonu karkas ya da parça etlerden daha fazladır. Etlerin işlenmesi sırasında geçirdiği işlemlerin kontaminasyon düzeyini önemli derecede arttırdığı bilinmektedir. ABD’de, Tüketime Hazır kırmızı et ve kanatlı eti ürünlerinin L. monocytogenes açısından en riskli grubu oluşturduğu vurgulanmıştır. Türkiye’de ise tüketime hazır ürünlerde (kanatlı karkası, çiğ kanatlı eti gibi) L. monocytogenes için sıfır tolerans istenmektedir. 

Süt Ürünleri

Süt; yüksek su aktivitesi, orta derecede pH (6.4-6.6)’ sı, yüksek besin öğeleriyle patojenler için mükemmel bir besin ortamıdır. Sütte L.monocytogenes kontaminasyonunda ana kaynaklar olarak; gıda işleyicisi, süt işleme ekipmanları ve çiğ sütün kendisi olarak kabul edilmektedir. Her yıl milyonlarca vaka, kontamine süt kaynaklı hafif veya ölümle sonuçlanan şiddetli komplikasyonlarla etkilenmektedir.

L. monocytogenes, interselüler (hücrelerarası) bir parazittir ve bu özelliğiyle kontamine olmuş sütte lökositler içinde bulunabilmektedir. Lökositler içinde olması pastörizasyon sırasında ısıl işlemden etkilenmeyip hayatta kalabilmesini sağlamaktadır. Yani düşük konsantrasyonlardaki varlığı bile potansiyel bir tehlike teşkil etmesi için yeterlidir.

Özellikle 1980’li yıllarda süt ve ürünlerinin tüketimine bağlı olarak çeşitli ülkelerde Listeria monocytogenes kaynaklı, ölüm oranı yüksek gıda zehirlenmeleri görülmüştür. 1983 yılında Massachusetts'de pastörize süt tüketimi ile meydana gelen epidemide 14 kişi, 1985 yılında California'da görülen bir başka epidemide ise Meksika tipi peynir tüketilmesi sonucu 48 kişi hayatını kaybetmiştir.

Peynir üzerinde biraz daha durulması gerektiği düşünüldüğünde üretim, olgunlaşma ve muhafaza sırasında peynirlerin kompozisyonu, üretim şekli, olgunlaşma şartı ve süresi L. monocytogenes'in yaşam süresini etkileyebileceği bildirilmiştir. L. monocytogenes'in salamura beyaz peynirlerde 90 günden fazla, şavak salamura beyaz peynirlerinde 120 günden fazla ve cheddar peynirinde ise bir yıldan fazla canlı kaldığı, mavi (blue) peynirinde 110-120 günde belirlenebildiği, hatta camembert peynirinde olgunlaşma dönemince (120 gün) gelişmesini sürdürebildiği bildirilmiştir. 

Sebzeler

Bitkiler, L. monocytogenes’ in doğal habitatları arasındadırlar. Welshimer (1960), L. monocytogenes’ in 295 gün toprakta canlı kalabileceğini ortaya koymuştur. L. monocytogenes, toprakta ve yüzey sularında yaygın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle ekin bitkilerinin kirlenme potansiyeli oldukça yüksektir ve L. monocytogenes taze sebzelerden sıklıkla izole edilmiştir.

EFSA-ECDC’ nin 2018’ de yayınladığı ortak teknik raporda 15 Haziran 2018 tarihi itibariyle uluslararası patlak veren Listeria salgınından dondurulmuş mısır ve sebzelerin sorumlu olduğu, salgından 47 vakanın etkilendiği ve 9 vakanın öldüğü bildirilmiştir. Ülkeler arasında Danimarka, Avusturya, Finlandiya, İsveç ve İngiltere bulunmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Listeria monoctogenes ve gıdalardaki varlığı
Listeria monoctogenes ve gıdalardaki varlığı
Los Angeles Time

Sonuç

ABD Kamu Sağlığı Servisi, her yıl 6.5-81 milyon diyarel (ishal ile birlikte görülen) vakadan 9000’inin L. monocytogenes, E.coli ve Salmonella gibi patojenler nedeniyle ölümle sonuçlandığını, Mead ve ark., (1999) ise, ABD’de her yıl 2500 klinik listeriyoz vakasının olduğunu ve bu sayının 500’ünün ölümle sonuçlandığını bildirmektedir. İlginçtir ki Avrupa’da 2000 yılından beri listeriyoz insidansının (yaygınlığı) artmış olduğu görülmektedir.

Dünya çapında hükümetler, listeriyoz kaynaklı yüksek ölüm oranları nedeniyle, gıda güvenliği kuruluşlarını/otoritelerini kurmuşlar ve gıda üretim hattında L. monocytogenes oluşumunu önlemek için ciddi önlemler almışlardır. Bu önlemler arasında örneğin; ABD’de Tüketime Hazır Gıdalarda ‘’sıfır tolerans’’ politikası kabul edilmiştir. Çünkü listeriyoz nedeniyle yalnızca ABD’de, yıllık tıbbi maliyet kaybı 2.3 milyon dolar kadar olduğu kaydedilmiştir. 

Doğada yaygın olarak bulunması, kolaylıkla kontamine olması, diğer patojenlere kıyasla çeşitli stres faktörlerine karşı dirençli olması/ direnç kazanabilmesi ve buzdolabı sıcaklığında gelişimini sürdürebilmesi dolayısıyla üretimde bu patojen için sıfır tolerans hedeflenmeli, gıda güvenliği sistemlerinde (HACCP) belirlenmiş kritik limitler dikkate alınmalıdır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Muhteşem! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Bilim Budur! 3
 • Korkutucu! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ECDC, et al. Multi-Country Outbreak Of Listeria Monocytogenes Serogroup Ivb, Multi-Locus Sequence Type 6, Infections Linked To Frozen Corn And Possibly To Other Frozen Vegetables. (2 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 13 Haziran 2019. Alındığı Yer: EFSA | Arşiv Bağlantısı
 • P. S. Mead, et al. (2019). . Food-Related Illness And Death In The United States. Emerging Infectious Disease, sf: 607-625. | Arşiv Bağlantısı
 • EFSA. (2009). The Community Summary Report On Food-Borne Outbreaks In The European Union In 2007. The EFSA Journal, sf: 271. | Arşiv Bağlantısı
 • Ş. Öngören. (Sempozyum dizisi, 2005). Hematolojik Malinitelerde Rutin Laboratuvar Incelemelerinde Değişiklikler. Not: İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • C. W. Donnelly, et al. (2013). Listeria Monocytogenes, Guide To Foodborne Pathogens. ISBN: 978-0-470-67142-9. Yayınevi: Wiley-Blackwell.
 • S. Reiner, et al. (2011). Molecular Biology Of Surface Colonization By Listeria Monocytogenes: An Additional Facet Of An Opportunistic Gram-Positive Foodborne Pathogen. Environmental Microbiology, sf: 835-850. | Arşiv Bağlantısı
 • R. H. Orsi, et al. (2011). Listeria Monocytogenes Lineages: Genomics, Evolution, Ecology And Phenotyphic Characteristics. International Journal of Medical Microbiology, sf: 79-96. | Arşiv Bağlantısı
 • Türk Gıda Kodeksi. Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği. (29 Aralık 2011). Alındığı Tarih: 14 Haziran 2019. Alındığı Yer: www.resmigazate.gov.tr | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/05/2022 21:57:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7836

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Metal
Önlem
Elementler
Sahtebilim
Küresel Isınma
Bilinç
Editör Seçkisi
Koaservat
Canlılık Cansızlık
İnsan Sağlığı
Tarih
Patlama
Boyut
Evrimsel Biyoloji
Çeşitlilik
Haber
Kertenkele
Tohum
Şempanzeler
Richard Dawkins
Mars
Hasta
Kuvvet
Analiz
Kalıtım
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et