Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Ksantoma Nedir? Ksantomlar Hastalık Belirtisi mi ve Tedavi Edilebilir mi?

Ksantoma Nedir? Ksantomlar Hastalık Belirtisi mi ve Tedavi Edilebilir mi? Wikipedia
Göz çevresindeki ksantelazmalar
8 dakika
6,007
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Xanthoma
 • Türkçe Adı Ksantoma
 • İngilizce Adı Xanthoma
 • Latince Adı Xanthoma
 • OrphaNet

Ksantomlar, bir organ sistemi içinde lokalize lipit birikintileridir. Her ne kadar başlangıçta genellikle iyi huylu olsalar da, uzun vadede çoğu zaman genellikle sistemik hastalıkların önemli bir belirtisidirler. Altta yatan sistemik durumla ilişkili yüksek morbidite ve mortaliteden kaçınmak için derhal teşhis ve tedavi edilmelidir. Bu lezyonlar ilk olarak 1900'lerin başında, lipid metabolizması ile ilişkilerinin ortaya konması sonucunda tanımlanmıştır.[1]

Lipidler (yani yağlar), insanların temel besinlerinin arasında yer alan, tüm canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerdir. Lipidler diyetle fazla alındığında, yağ dokusu içerisinde depolanırlar. Fazla alınan karbonhidrat ve proteinler de vücutta yağa dönüştürülerek depolanmaktadırlar. Deri altında ve organların çevresinde depolanan yağlar, canlıyı soğuktan ve darbelerden korur.

Tüm Reklamları Kapat

Kanda lipid profillerinin aşırı yükselmesine hiperlipidemi denilmektedir. Yağ, şeker ve sodyum içeriği yüksek ultra işlenmiş besinlerle beslenme ve beraberindeki hiperlipidemi tablosu damarlarda tıkanmalara ve koroner hastalıklar başta olmak üzere kronik hastalıklara neden olabilmektedir. Hiperlipidemiye bağlı gelişen ksantoma adı verilen deri lezyonları, hiperlipideminin ciltte görülebilen bir semptomudur.

Klinik bir konu olarak ksantomlar; genel tıp, pediatri, dermatoloji ve cerrahi dahil olmak üzere birçok disiplini aynı anda ilgilendirir. Patofizyolojileri ve nasıl yönetilecekleri, güncel literatürde büyük ilgi uyandırmıştır. Esasında ksantomlar insan vücudunun tüm anatomik bölgelerinde ve organ sistemlerinde görülebilirler, ancak deri ve deri altı dokusuna doğru bir eğilim gösterme eğilimindedirler. Bu lezyonların doğal seyri ve yayılma biçimleri, bunların varlığından sorumlu olan, altta yatan spesifik sistemik hastalıkla yakından ilişkilidir.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Semptomlar

Ksantomalar genellikle deride bulunan histiyosit adı verilen hücrelerde lipid birikimleri sonucu oluşur. Kanda normal lipid seviyeleri veya hiperlipidemi ile görülebilmektedir. Deri altında biriken yağa ksantoma adı verilirken göz kapağında biriken yağa ksantelazma denilmektedir. Yağların birikimi vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilir. Renkleri sarı ve turuncu olabilmektedir. Ksantomaların tipik olarak görüldüğü bölgeler şunlardır:[2]

 • Eklemler, dizler, dirsekler
 • Ayaklar
 • Eller
 • Kalça

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Ultra işlenmiş besinlerden zengin beslenme; aşırı alkol tüketimi; yetersiz fiziksel aktivite; obezite, diyabet gibi kronik hastalıklar hiperlipidemi ve ksantoma oluşum riskini arttırabilmektedir.

Hiperlipidemi, kanda yağların yükselmesi anlamına gelir. Hiperlipidemi, ksantoma oluşumu için bir risk faktörüdür; ancak hiperlipidemi veya hiperkolesterolemisi olan tüm hastalarda ksantom gelişmez.[3] Bununla birlikte, ksantomatöz lezyonların varlığı, bu metabolik durumların benzersiz ve önemli bir klinik göstergesi de olabilir.[4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Hperlipidemi, lipid metabolizmasının primer bozukluğu şeklinde veya sekonder bozukluğa bağlı görülebilmektedir. Primer bozukluklar tek başına kolesterol yüksekliği, depo yağ çeşiti olan trigliserit yüksekliği veya iki durumun kombinasyonu şeklinde seyredebilmektedir. Sekonder bozukluklar ise diyabet, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, alkolizm, kronik karaciğer hastalıkları, protein yapı bozuklukları ve bazı ilaçların uzun süre kullanımları sonucu ortaya çıkabilmektedir. Beslenme alışkanlıklarına bağlı oluşabileceği gibi hiperlipideminin genetik formları da görülmektedir.

Hiperlipidemili hastalarda, dolaşımdaki lipoproteinler vasküler endotelyal hücreler arasında nüfuz ederek dermis, deri altı dokular ve tendonlarda birikirler. Doku makrofajları tarafından fagositoz daha sonra bu birikintilerin lipid bileşenlerinin bu bölgelerden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu mekanizmanın, ksantomlarda bulunan karakteristik "köpük hücrelerin" kaynağı olduğu bildirilmektedir.

Teşhis Yöntemleri

Sitoplazmalarında lipid birikmiş makrofajlardan oluşan köpüksü hücrelerin histopatolojik incelemelerde görülmesi ksantoma teşhisindeki ana bulgudur. Ksantomalar uzmanlar tarafından fiziki muayenede kolayca fark edilebilirler.[5]

Ksantomlu hastaların ilk klinik değerlendirmesinde hem bölgesel hem de sistemik hastalığa odaklanmalıdır. Lokorejyonel lezyonlar söz konusu olduğunda, ksantomun teşhisini yapmak için genellikle bir klinik muayene yeterlidir. Bu hastalarda radyografiler tipik olarak normaldir. Tendinöz ksantomlar için ultrason çalışması yapılabilir; ayrıca manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi ileri görüntüleme teknikleri, ayırıcı tanıları ekarte etmek ve cerrahi planlama için yardımcı olabilir. Ksantom tanısı konulduktan sonra, eş zamanlı olarak sistemik bir çalışma da yapılmalıdır.

Ailesel hiperkolesterolemi gibi morbid durumların erken teşhis edilmesi, tedavideki gecikmeleri önleyebilir. Bu nedenle, tedavi eden klinisyen tarafından yapılacak çalışma, plazma trigliseritleri, plazma kolesterolü, serum LDL ve yüksek yoğunluklu lipoproteinleri (HDL) içeren laboratuvar araştırmalarını içermelidir. Bu testler, tercihen açlık koşullarında ve yerel laboratuvar tarafından öngörülen diğer toplama ve işleme standartlarına göre yapılmalıdır.[6] Diffüz düzlem ksantomlar veya palmar kırışık ksantomlar gibi spesifik klinik sunum paternleri, bu tür bulgularla ilişkili bilinen patognomonik durumlar için araştırmayı garanti etmelidir. Metabolik sendrom için yapılan çalışmanın bir parçası olarak, belirtildiği gibi kan şekeri ve hemoglobin A1c de yapılabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ayırıcı Tanı

Literatürde olağandışı sterol birikintileri tarafından üretilen nadir ksantom vakaları bildirilmiştir. Bunlara, serebrotendinöz ksantomatozis (kolestanol birikimi) ve beta-sitosterolemi de dahildir.[7] Bu hastalarda ayrıca aterosklerotik yük insidansı daha yüksektir; bu nedenle hem lokal hem de sistemik hastalığın dikkatli yönetimi esastır.[8]

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Ksantomaların tedavisi primer hastalığın tedavisi şeklindedir. Erken tedavi ile hiperlipidemi düzeltilir ve deri lezyonları geriye çekilir. Medikal tedavi yeterli olmazsa cerrahi veya lazer gibi farklı yöntemler uygulanabilir.

Lipid bozuklukları tedavisinde farmakolojik ajanlar kadar farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerinin de önemi büyüktür. Diyetin düzenlenmesi hiperlipidemi tedavisinin önemli bir parçasıdır. Hiperlipidemi tedavisinde birinci basamak beslenme tedavisinin adımları şunlardır:

 • Kolesterolün diyetle günlük alımı 300 mg ile sınırlandırılır.
 • Doymuş yağ alımı toplam enerjinin %10'uyla, toplam yağ alımı ise %30'uyla sınırlandırılır.

Bu yöntemlerle istenilen hedeflere ulaşılamazsa ikinci basamağa geçilir. İkinci basamaktaki adımlar şunlardır:

Tüm Reklamları Kapat

 • Kolesterolün diyetle günlük alımı 200 mg ile sınırlandırılır.
 • Doymuş yağ alımı toplam enerjinin %7'siyle sınırlandırılır.

Trigliseritleri yüksek olan hastaların diyetlerinde basit şeker alımı da diyetisyen yardımıyla kısıtlanmalıdır. Eğer hastada obezite mevcutsa, obezitenin tedavisi ile hastanın lipid değerleri düzeltilebilir. Şiddetli hiperlipidemide yaşam tarzı değişiklikleri ve farmakolojik tedavi esastır. Kardiyovasküler risklerin azaltılması amacıyla sigaradan uzak durulmalı, gerekliyse diyetisyen eşliğinde ağırlık kaybı sağlanmalıdır. Kişiye özel egzersiz planlanarak fiziksel olarak aktif kalınmalıdır.[9]

Aşil tendonu gibi lezyon eksizyonundan sonra yara iyileşmesinin zor olabileceği alanlarda, dikkatli yumuşak doku yönetimi uygulamak ve yara kapatma tekniklerini optimize etmek (olası flep kullanımı dahil) zorunludur.[10] Tıbbi yönetimde birincil amaç, hastanın lipid profilini optimize etmektir. HMG-CoA redüktaz inhibitörleri bu konuda oldukça başarılı olmuştur ve bir yandan potansiyel olarak ksantomatöz lezyonların boyutunu azaltırken diğer yandan hiperlipidemiyi kontrol etme gibi ikili bir yarara da sahiptir.[11]

İlginç bir şekilde, karaciğer nakli ve plazmaferez sonrasında daha küçük ksantomların spontan rezolüsyonuna ilişkin raporlar da bulunmaktadır. Bu bulgular, sistemik hastalığı kontrol etmenin birincil hedef olarak önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu metabolik hastalıkların tedavisinde daha yeni tedavi seçenekleri ortaya çıkmıştır. Örneğin proprotein konvertaz subtilisin/kexin tip 9 genine karşı monoklonal antikorların, ailesel hiperkolesterolemide etkili ajanlar olduğu bulunmuştur.[4] Ksantoma disseminatum'un 2-klorodeoksiadenozin ile tedavisi, son zamanlarda çeşitli raporlarda oldukça etkili olarak açıklanan bir başka umut verici ajandır.[12]

Komplikasyonlar

Ksantomların yönetimindeki yan etkiler genellikle sistemik tedavi ile ilişkilidir. Örneğin, HMG CoA redüktaz inhibitör tedavisinin kullanımı iyi bilinen bir yan etki profiline sahiptir. Bu yan etkiler, daha yaygın olarak bildirilen statin ile ilişkili kas semptomlarından (hastaların %10'una kadar olan hafif miyalji dahil), rabdomiyoliz ve nekrotizan otoimmün miyopati gibi daha nadir fakat daha çok korkulan komplikasyonlara kadar uzanır.[13]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Globe Dünya Küresi: Magenta, 26 cm, Işıklı

Yeryüzündeki tüm ülkeleri, sınırlarını, başkentlerini, önemli şehirlerini gösteren Globe Magenta, hayallerinizdeki ülkeleri işaretleyeceğiniz hem gerçek bir eğitim materyali hem de şık bir aksesuar görünümündedir.

 • Harita Türü: Siyasi
 • Çap: 26 santimetre
 • Işık Durumu: Işıklı
Devamını Göster
₺500.00
Globe Dünya Küresi: Magenta, 26 cm, Işıklı

Bu nedenle, ksantomlu hastalar için sistemik tedavi, bu tür ilaçların olumsuz etkilerini tanıyabilen ve yönetebilen bir sağlayıcı tarafından başlatılmalı ve yakından yönetilmelidir. Ksantomatöz lezyonların eksizyonundan kaynaklanan cerrahi komplikasyonlar da iyi tanımlanmıştır. Tendinöz ksantomlar, gecikmiş yara iyileşmesi açısından yüksek risk altında olduğu iyi bilinen bölgelerde gelişme eğiliminde olduğundan, yara komplikasyonlarını ve lokal nüksü önlemek için dikkatli cerrahi planlama şarttır.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Ksantomlu hastalarda elde edilen klinik sonuç, çeşitli faktörlere bağlıdır. En önemlisi, altta yatan sistemik hastalığın uygun şekilde yönetilmesidir. Bu hastalarda, homozigot ailesel hipokolesterolemi gibi altta yatan bazı sistemik hastalıklar, erken ve yüksek ölüm oranlarına sahip olabilir. Diğer hastalar, hayatta kalma oranlarında önemli gelişmeler sağlayabilen yaşam tarzı değişiklikleri ve sistemik tedavilerle yönetilebilir. Lokal hastalık açısından, daha küçük ksantom lezyonlarının çoğu ya boyut olarak küçülebilir ya da etkili sistemik tedavi ile tamamen düzelebilir. Boyutları veya anatomik yerleşimleri nedeniyle semptomatik olan lokal lezyonlarda, dikkatli cerrahi planlama ile eksizyon sonrası nüks en aza indirilebilir. Kısmi rezeksiyon veya kitle küçültme, bu lezyonlarda çok yüksek nüks oranı ile ilişkilendirilmiştir.[6]

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Ksantomlar herhangi bir yaşta ortaya çıkabilse de, tipik olarak ailesel hiperkolesterolemi gibi predispozan sistemik durumları olan hastaların ikinci on yılında ortaya çıkma eğilimindedirler.[4] Ailesel hiperkolesterolemili geriatrik hastaların yaklaşık %75'inde tendinöz ksantoma olduğu gösterilmiştir.[14] İsviçre'deki bir oftalmoloji bölümünde yapılan ve göz kapaklarında oluşan 5504 iyi huylu kutanöz neoplazmasının geniş bir retrospektif çalışmasında, yaklaşık %6'sının ksantolazma olduğu bulunmuştur.[15] Ksantomlar sıklıkla çeşitli sistemik hastalıklarla ilişkili olduğundan, bu lezyonların prevalansı doğal olarak bu durumların prevalansı ile bağlantılıdır.

Önlem Yöntemleri

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını edinmek ve düzenli egzersiz yapmak hiperlipidemi ve ksantoma oluşumunda önleyici olabilir. Kırmızı et tüketiminin azaltılması; beyaz etin derisiz ve yağsız kısımlarının tercih edilmesi; sosis, sucuk ve salam gibi işlenmiş ürünlerden uzak durulması; omega-3 gibi sağlığı iyileştirici yağların diyette arttırılması; haftada 2-3 kere balık tüketilmesi; basit şekerler yerine tam tahıllı karbonhidrat kaynaklarının seçilmesi; her gün taze sebze ve meyve tüketilmesi; liften zengin kurubaklagillerin düzenli olarak diyete dahil edilmesi; kızartma yerine haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi ve mümkün oldukça yemeklerin evde pişirilmesi hiperlipideminin önlenmesindeki beslenme tarzı değişiklikleridir.

Etimoloji

Ksantom, Yunancada "sarı" anlamına gelen "xanthos" kelimesinden gelmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
27
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/09/2023 23:59:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12147

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ağrı
Cinsiyet
Köpekbalığı
Demir
Yangın
Diş
Dalga
Grip
Matematik
İhtiyoloji
Memeli
Beslenme Bilimi
Astronomi
Biyoloji
Avcı
Dna
Nobel Ödülü
Yavru
Göç
Gezegen
Astronot
Kuşlar
Çağ
Küresel
Akıl
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Dünyada Yaşam Olduğu Ne Kadar Uzaktan Anlaşılıyor?
Dünyada Yaşam Olduğu Ne Kadar Uzaktan Anlaşılıyor?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
"Kütle" Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?
Tırnaklarınız Ne İşe Yarıyor?
Tırnaklarınız Ne İşe Yarıyor?
Çocuk Kral: Tutankhamun'un Laneti Gerçek Olabilir mi?
Çocuk Kral: Tutankhamun'un Laneti Gerçek Olabilir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Z. Bakkal, et al. Ksantoma Nedir? Ksantomlar Hastalık Belirtisi mi ve Tedavi Edilebilir mi?. (8 Ağustos 2022). Alındığı Tarih: 23 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12147
Bakkal, L. Z., Bakırcı, Ç. M. (2022, August 08). Ksantoma Nedir? Ksantomlar Hastalık Belirtisi mi ve Tedavi Edilebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved September 23, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12147
L. Z. Bakkal, et al. “Ksantoma Nedir? Ksantomlar Hastalık Belirtisi mi ve Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 08 Aug. 2022, https://evrimagaci.org/s/12147.
Bakkal, Leman Zeynep. Bakırcı, Çağrı Mert. “Ksantoma Nedir? Ksantomlar Hastalık Belirtisi mi ve Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 08, 2022. https://evrimagaci.org/s/12147.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close