Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kadına Şiddeti Durdurun! Şiddete Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Neler Yapmalı?

Kadına Şiddeti Durdurun! Şiddete Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Neler Yapmalı? NBC News
13 dakika
6,103
 • Klinik Psikoloji
 • Toplum Psikolojisi

Kadına yönelik şiddet, yasal ve psikososyal, sonuçları nedeni ile farklı disiplinlerin ele alması gereken temel bir insan hakları ihlali ve toplumsal bir sağlık sorunudur. Kadına yönelik şiddet türleri arasında fiziksel şiddet, sözel veya psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet bulunmaktadır.[1]

Fiziksel şiddet, şiddetin en sık ve görünür biçimidir. Bu şiddet türü bedene yöneliktir ve hafif yaralanmalara neden olan eylemlerden cinayete kadar geniş bir yelpazede gerçekleşebilmektedir. İçerisinde kadını itip kakmak, bağırmak, dövmek, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, kesici maddelerle bedene zarar vermek ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasına izin vermemek gibi davranışlar vardır. Fiziksel şiddet kadın üzerinde kendini değersiz hissetme, öz saygısını yitirme ve korku gibi olumsuz etkiler bırakmaktadır.[8]

Tüm Reklamları Kapat

Psikolojik şiddet, kadını aşırı kontrol altında tutmak, aşağılamak, küçük düşürmek, alay etmek, yok saymak, sevgi ve şefkat göstermemek, evden kovmak ya da ayrılmakla ilgili tehdit etmek gibi davranışları içermektedir. Fiziksel şiddetin olduğu yerde genel olarak psikolojik şiddet de görülmektedir. Tespit edilmesi daha zordur; fakat etkisi fiziksel şiddete göre çok daha büyük kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Kadın üzerinde, öz saygı ve öz yeterlilik düzeylerinde azalma, kişilik gelişimi ile ilgili sıkıntılar, intihar düşüncesi ve hayali, değersizlik algısı ve strese dair fiziksel şikâyetler gibi etkiler yaratmaktadır.[1]

Ekonomik şiddet, kadının çalışmasına izin vermemek veya zorla çalıştırmak, başlık parası karşılığı kadını satmak, mirastan yoksun bırakmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamamak, bakmakla yükümlü olunan kadının barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi desteği sağlamamak ve kadının gelirine el koymak gibi davranışlardır. Bu şiddet türü yaşanılan toplumun gelenekselliğinden, kültüründen, toplumda hâkim olan ekonomik ideolojiler tarafından belirlenmektedir.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Cinsel şiddet, kadını kendi isteği dışında güç kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz, taciz, fuhuşa zorlama gibi olaylardır. Toplumda mahrem bir alan olarak görüldüğü için çoğu zaman gizlenir ve bu nedenle de tespiti oldukça güç bir olgudur. Cinsel şiddetin fiziksel ve duygusal birçok sonuçları doğabilmektedir.

Şiddet Türleri
Şiddet Türleri

Nasıl ve Nerede Sorun Yaşarlar?

Kadına yönelik şiddetin kaynağı ve yaygınlığı hem de ruhsal ve fiziksel olarak birçok sağlık problemi için risk faktörü oluşturması, kadını sosyal hayattan soyutlanması sonucu ile kompleks bir şiddet olgusudur. Kadına yönelik şiddet, insan hakları ihlalleri içinde büyük bir yer kapsamaktadır. Kadına yönelik şiddet genelde erkekler tarafından, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet gibi türler başta olmak üzere şiddetin her türüne maruz kalmaktadırlardır. Son yıllarda giderek artan bir inceleme alanı olarak, önleyici ve müdahaleci politikalar geliştirilmesi amacı ile araştırmalar daha da derinleştirilmekte ve bu sorunu gittikçe görünür kılınmaktadır.[10]

Çığlık gibi tek olan şiddet, bugün bilim gibi evrensel olmuştur. Dün yargılanıyordu, bugün ise yasa koymaktadır...[11]

Toplumda “şiddet” denildiği zaman akla ilk gelen kadına yönelik aile içi şiddettir. Kadına yönelik şiddet, uzun yıllardır süregelmektedir. Bu şiddet türü, ataerkillik ve özel mülkiyetle ilişkili olan ve tarihsel olarak birçok toplumda görülmektedir; sosyal bir problem olarak varlığını ne yazık ki uzun zamandan beri sürdürmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Diğer bir yandan ise akla gelen bir diğer olgu toplumsal cinsiyete dayalı şiddettir. Bu tür bir şiddet, ülkemizde ve dünyanın çoğu yerinde var olan potansiyelleri gerçekleştirmelerdeki en önemli engellerden birisi olmaya devam etmektedir. Başta kız çocukları ve kadınlar; aile içinde, sosyal hayatımızın her alanında fiziksel ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu yaşanan şiddet, kız çocuklarının eğitiminden mahrum bırakmakta, kadınların toplumda ve sosyal hayatta etkin kalabilmelerini engellemekte ve kadınların çocuklarına uyguladıkları şiddettin artması, istenmeyen evliliklerin artması, sakatlıklar ve ölümlere kadar çok kapsamlı, ağır sonuçlara sebep olmaktadır.

Toplumumuzda güçlü bir yere sahip olan "namus" kavramından güç alan insanların kadınlara uyguladıkları şiddet, en ölümcül ve görünür şiddet biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu yaşanan durumlar karşısında kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğü tehdit edilmektedir. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalara göre bu şiddet türlerinin azalması gerekirken, aksine artmaktadır. Moses’in dediği gibi, "şiddet olaylarının meydana geldiği her toplum, belli bir süre sonra şiddete alışmakta ve şiddet olayları ile ilgili haberlere karşı duyarsızlaşmaktadır."[5]

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin en hazin sonu da kadın cinayetleridir ve bu durum her geçen yıl artmaktadır. Kadına yönelik olan bu şiddetlerin sonuçlarıyla mücadele ederken kadına "zavallı biriymiş gibi ve acıyarak bakmak", onu güçsüz gibi görüp toplumda kadının konumunu küçültmeye yol açar. Kadına şiddete karşı olunmasının nedeni kadının zayıflığı değil, şiddetin durdurulması gereken bir tehdit olmasıdır. Şu anda şiddetin ana hedefindeki grupların başında kadınlar geldiği için, kadın şiddeti de doğal olarak daha ön planda olmaktadır. Dolayısıyla kadına şiddete karşı çıkmak cinsiyetçilik değildir; ancak kadına şiddete karşı çıkanları diğer şiddet olaylarına karşı çıkmamakla suçlamak sadece cinsiyetçilik olmakla kalmaz; aynı zamanda birden fazla mantık hatasına aynı anda düşmektir (bkz: aceleci genelleme, sen decilik ve peki buna ne diyorsunculuk).

#Kadınaşiddetehayır
#Kadınaşiddetehayır

Şiddete maruz kalmak, bedensel sağlık sorunları ile birlikte ruh sağlığı sorunları bakımında da ciddi bir risk faktörü oluşmaktadır. Şiddet geçmişi olan kadınların olmayanlara göre daha yüksek oranda psikopatolojik rahatsızlıklar görülmektedir. Şiddete uğrayan kadınların ruh sağlığı sorunlarının başında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) gelmektedir. [12], [13], [14], [15], [16]. Ayrıca şiddete maruz kalmak düşük öz saygı ve beden algısı düzeyleriyle de ilişkilendirilmektedir.[17]

Kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin önemli parçalarından biri, şiddete uğramış kadınlar veya varsa çocuklarına barınma, güvenlik, hukuki, psikolojik ve sağlık gibi destek sağlayarak, onları şiddet ortamlarından uzaklaştırmayı ve kendilerine şiddetten tamamen arınmış bir hayat kurma mücadelelerinde onların yanında olmayı hedefleyen kadın sığınma evleridir.

Tüm Reklamları Kapat

Kadınların Şiddet Sonucu Yaşadığı Psikolojik Sorunlar Nelerdir?

Şiddetin kadınlar üzerinde oluşturduğu psikolojik etkileri şiddetin türüne, şiddetin süresine sosyal desteğe ve başa çıkma yöntemine göre değişiklik gösterir. Başlangıç olarak; benliğinde hissizleşme, gelecekte tekrar olacak mı korkusu, kadında güvensizlik, çaresizlik, umutsuzluk duygularını hissetmeye yol açar. Kadının kendisine olan saygısında, kendisine verdiği değerde ve öz yeterlilik değerlerinde azalma, kendini beceriksiz hissetme, herhangi bir sorumluluk almada görülen isteksizlik, duygusal ilişkilerde zorluk, diğer bireylerle kurduğu ilişkilerde sorun yaşarlar. İntihar düşünceleri vardır.

Bu durum, sistematik olarak şiddete maruz kalan kadınların nesiller boyunca toplumda hak ettikleri yeri bulamamalarına neden olur, başarılarının önüne set çeker. Günümüzde kadınlara ve diğer ezilmiş azınlıklara verilen haklı değer ve hatta pozitif ayrımcılık, asırlardır süregelen bu tür baskıların neden olduğu sistematik problemleri tersine çevirmeye, kadınların sosyal hayatta daha kolay yer edinmesinin önünü açmaya yaramaktadır. Asırlardır sistemlere ve zihinlere işlemiş olan kalıpların bir gecede tersine çevrilmesi imkansızdır; bu nedenle toplum olarak belirli kolaylıkların ve kadınlara geçici süreyle verilen öncelik ve ayrıcalık tanınması yoluyla ezilmiş grupların yeniden entegrasyonu hedeflenir.

#Kadınaşiddetehayır
#Kadınaşiddetehayır

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Şiddet gören kadınlarda görülen psikopatolojik bozukluklar depresyon, anksiyete ve yaygın olarak Travma Sonrası Stres Bozukluğu görülür. Kadının yaşadığı şiddeti tekrar tekrar düşünmesi ve zihninde sahnelemesi korku ve kaygı yaratır. Kendi benliğine dair güvenlik algısının zarar görmesiyle yaşanılan güvensizlik ve çaresizlik duygusu, olayın tekrar yaşanıyormuş gibi tepkiler davranışlar göstermesi, rüyalarında yaşadığı şiddet olayını görmesi travma sonrası stres bozukluğu tanısı almalarındaki önemli kriterlerdir.

#Şiddetehayır
#Şiddetehayır

Şiddete uğramış sığınma evlerinde kalan kadınların %48'inde TSSB belirtileri yüksek düzeyde gözlenirken, %33’ünde depresyon gözlenmektedir. Yaşam boyu birden fazla şiddet türüne (çocukluk çağı cinsel istismarı, aile içi şiddet, tecavüz, cinsel taciz vb.) maruz kalmak, kadınların genel sağlık durumları üzerinde daha fazla olumsuz etkide bulunmakta; bu etkinin bir göstergesi ve aynı zamanda nedenlerinden biri olarak yorumlanabilecek biçimde birden fazla şiddet türüne maruz kalmış kadınlarda TSSB’na sıklıkla rastlanmaktadır.[18], [19]

Tüm Reklamları Kapat

Çocukluk çağı ihmal ve istismar yaşantıları, daha sonraki dönemlerde görülen reviktimizasyona (yeniden kurban olmaya) zemin hazırlamakta, böylece TSSB’na karşı risk yaratmaktadır.[20] Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde karşılaşılan farklı şiddet yaşantıları kümülatif bir etki yaratarak TSSB belirtilerini arttırmaktadır.[21] Partnerleri tarafından birden fazla şiddet türü (fiziksel, cinsel, psikolojik) uygulanan kadınlarda daha fazla sayıda TSSB belirtisi görülmektedir.[22]

#Kadınaşiddetehayır
#Kadınaşiddetehayır

Kadına Yönelik Şiddetin Kuramsal Açıklamaları

Psikanalitik kuram alanında çalışan psikologlar, birey olma yolunda cinsiyetin rolü, kimlik gelişimi, şiddetin kuşaklar arası aktarımı ve özdeşim süreçleri çerçevesinde şiddeti doğurduğu düşünülen psikolojik mekanizmaları araştırmaktadır. Aile içi şiddete uğrayan ya da tanık olan çocuklarda içselleştirilen korku, öfke, çökkünlük duyguları ve bu duygularla şekillenen ruhsal yapı, şiddetin farklı şekillerini ortama yansıtan bir saldırganlık kaynağı oluşturmaktadır, böylece şiddet kuşaktan kuşağa aktarıldığı düşünülür.[23]

Eşleri tarafından fiziksel şiddete uğrayan kadınların, şiddet içeren evliliklerini neden sonlandıramadıkları veya neden ayrıldıkları eşlerine geri döndükleri sorusunu, mazoşizm kavramından yola çıkarak psikanalitik bir bakış açısı ile yorumlanmaya çalışılmıştır.[24] Mazoşizm, genellikle acı duyma yoluyla haz almaya dayanan bir psikolojik sorun olarak değerlendirilir. Psikanalitik teori, bu tür davranışları erken dönem istismar yaşantıları ile ilişkilendirerek, çocukluk çağında aileleri tarafından istismar edilmiş kadınların acı çekmekten zevk aldıkları için değil, bağlanma figürleri ile kurdukları travmatik eşlemeler ve şiddet döngüsü nedeniyle ilişkilerinde kalmaya veya onlara geri dönmeye zorlandıklarını göstermektedir.[24]

Bilişsel Davranışçı kuramda ise; gerçek tehditten ziyade algılanan tehdit, TSSB belirtilerinin birçoğunun daha iyi bir yordayıcısıdır. Bilişsel terapi, kişinin çevresindeki olayları uyumlu olmayan biçimde algılama biçimini ele alabilir. Ayrıca suçluluk gibi olumsuz duygulara sebep olan gerçek dışı varsayım ve inanışları değiştirmek için de kullanılabilir.[7]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dâhiler Sınıfı - Marie Curie: Atom Kadın

DÂHİLER SINIFI: OKUMASI KOLAY, UNUTMASI ZOR

Marie Curie, atomun gizemlerini keşfeden kadın. Pek çok yerde kadınlar ünİversiteye kabul bile edilmezken, iki farklı alanda Nobel Ödülü kazanmış tek bilim insanı. Merak ve tutku dolu bir öykü: Çünkü bilim nefes kesen bir maceradır.

Büyük ilgi gören Dâhiler Sınıfı serisi MARIE CURIE: Atom Kadın ile devam ediyor.

Dâhiler Sınıfı Serisi Hakkında:
Bunlar, her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriyle ve hatta kaderleriyle dünyayı değiştirmiş kadınların ve erkeklerin hayat hikâyeleri; şaşkınlık ve hayranlık duymanızı sağlayacak, hayal gücü ve merak duygunuzu harekete geçirecek büyüleyici hikâyeler. Dâhiler Sınıfı serisi bu özel insanları çocuklarla (9 yaş ve üstü) tanıştırmak üzere tasarlandı. İlk olarak yayımlandığı İtalya’da büyük övgü toplayan ve ardından pek çok dile çevrilen Dâhiler Sınıfı, minik ebadı, renkli illüstrasyonları, bilgiyi heyecan ve macerayla birleş-tiren anlatımıyla çocukların kolay okuyacağı, zor unutacağı, onlara öğrendikle-rinden daha da fazlasını merak ettirecek bir seri.

*9 YAŞ VE ÜZERİ*

Devamını Göster
₺69.00
Dâhiler Sınıfı - Marie Curie: Atom Kadın

Bilişsel terapi ve sürekli maruz bırakmanın ikisi de TSSB belirtilerini azaltmak üzerinde yaklaşık olarak eşit olarak etkilidir. TSSB tedavisinde çeşitli türlerden antidepresan ilaçlar da etkili bir tedavi türüdür. Gerçek uygulamada, bilişsel-davranışçı terapi sıklıkla ilaç kullanımı ile birlikte olur.[7]

#Kadınaşiddetehayır
#Kadınaşiddetehayır

Sonuç ve Öneriler

Kadın ve erkek arasında asırlardır gelen ve halen devam etmekte olan, eşit olmayan ve güç ilişkilerinin bir göstergesi olan kadına yönelik şiddet; ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun teşkil etmektedir. Coğrafi, kültürel, ekonomik, sınır tanımaksızın tüm dünyada ve ülkemizde varlığını halen sürdürmektedir.

Kadına şiddetin çözümünün yükü, kadınlara yüklenmemelidir. Kadına uygulanan şiddetin ezici çoğunluğunu erkekler uygulamaktadır; dolayısıyla erkeklerin bu konuda küçük yaştan itibaren eğitilmesi, kadın şiddetinin toplumsal bir mesele olarak görülmesi, bu tür davranışsal sergileyenler için hem toplumsal kınama nezdinde hem de yasal düzlemde caydırıcı ve ağır cezalar verilmesi, kültürün içindeki kadını ikinci sınıf vatandaş konumunda gören algıların düzeltilmesi yönünde eğitim ve kampanya çalışmaları düzenlenmesi, kadına toplum içinde en az eşit söz hakkı verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası ve 6284 Numaralı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi ulusal yasaların etkili bir şekilde uygulanması önemli adımlar olacaktır.

Bunların en kısa sürede yapılması elzem olsa da, gerçekçi bir bakış açısıyla bakıldığında elbette bir toplumun algısının gün aşırı bir şekilde değişmesi mümkün olmayacak, dolayısıyla bu yönde çabalar sarf edilirken dahi kadına şiddet ve cinsiyetçilik devam edecektir. Bu nedenle bir yandan toplumun genelinin kadına şiddete karşı eğitilmesi ve bu sorunun kökten çözülmesi çabaları devam ederken, diğer yandan da an itibariyle şiddet gören kadınların korunması ve kollanması gerekmektedir. Burada karşımıza kadın sığınma evleri ve psikolojik yardım ağları çıkmaktaıdr.

Evrensel dünyanın en önemli sorunlularından biri şiddettir. Şiddete ait haberlere artık alışılmış bir duruma gelinmiştir. Eğer çok vahşice veya değişik değilse konu, medyanın da ilgisini çekmez bir hale gelmiştir. Çünkü toplumlar artık şiddete karşı duyarsızlaşmıştır ve bu tür haberlere ilgi göstermemektedir. Evrensel bir sağlık sorunu olan kadına yönelik şiddetle mücadele, sığınma evlerinin gerekliliği tartışılmaz bir biçimde kabul görmüştür.[1]

Sığınma evlerinde barınan kadınlar ve çocuklara sunulan hizmetlerin sadece güvenlik ve barınmayla sınırlı kalmıştır. Sığınma evleri kuruluş amaçlarını yerine getirilmesinde yeterli değildir. Sığınma evinde kalan kadınlara verilen hizmetler arasında, yaşanılan şiddetin nedenleri ve sonuçlarına dair bilinçlendirici çalışmaların yapılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dair farkındalığın artırılması da yer almalıdır.

Kadınların eğitim, ekonomik ve siyasal katılım alanlarında güçlendirilmesi gerektiğine ve bu alanlarda yaşadığı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır.[1]

Kadına yönelik şiddet toplumsal bir yapı problemidir ve bu problemin engellenmesi ya da çözülmesi için toplumsal kurumlar arasında iş birliği sağlanmalıdır.

Sığınma evinde yaşayan kadınların başta TSSB olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunlarına sıklıkla rastlandığı görülmüştür. Ayrıca düşük benlik saygısı da sığınma evinde yaşayan kadınların büyük bir çoğunluğunun yaşam standartlarını ve psikolojik iyilik halini bozan bilişsel süreçlerin başında gelmektedir. Bu sonuçlarla yakından ilişkili olarak sığınma evinde yaşayan kadınların öz kıyım girişiminde bulunma oranının yüksek olduğu da dikkat çekmiştir.

Yapılan bir diğer çalışmalarda ise ortaya çıkan çarpıcı sonuçlardan biri, ağır şiddet doğrudan maruz kalmış kadınların küçük bir bölümünün yaşadıkları şiddet ile başa çıkabilmek için psikolojik destek alması olmuştur. Sığınma evinde yaşayan kadınlara psikolojik desteğin sağlanması, kadınların yeniden kuvvetlenebilmesi ve hayatlarını yeniden kurabilmeleri için verilmesi gereken hizmetlerden biri olmalıdır. Bu nedenle, her sığınma evinde, kurum bünyesi altında ya da dışarıdan destek ile bir psikoloğun görev alması, kadınlar için olumlu bir gelişme yol açacaktır. Bu uzmanlar gerektiğinde daha farklı tıbbî ve psikolojik destek içinde yönlendirme yapabilmelilerdir.[25]

Görsel, Afrika'daki Salvation Army'nin hazırladığı ve Şubat 2015'te tüm interneti birkaç günlüğüne kasıp kavuran mavi-siyah elbise furyasından faydalanan bir kampanyanın Türkçeye uyarlanmış halidir.
Görsel, Afrika'daki Salvation Army'nin hazırladığı ve Şubat 2015'te tüm interneti birkaç günlüğüne kasıp kavuran mavi-siyah elbise furyasından faydalanan bir kampanyanın Türkçeye uyarlanmış halidir.
Evrim Ağacı

Yapılan çalışmalarda, fiziksel şiddet nedeniyle psikolojik destek alan kadınların sayısı cinsel şiddet alan kadınlara oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu da kadınların cinsel şiddet yaşantılarını her zaman paylaşmadıklarını göstermektedir.[25] Psikolojik sorunların kaynağını doğru bir şekilde anlayabilmek ve etkili bir biçimde başa çıkma yollarını geliştirebilmek için şiddet mağduru kadınlarla yapılan terapötik çalışmalarda cinsel şiddetin varlığı mutlaka değerlendirme içine alınmalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Kadınların işlevselliğini ve yaşam uyumunu önemli bir ölçüde bozan TSSB’nin, kadın sığınma evlerinde yapılan bireysel ve grup terapilerinde mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. Danışmanlık ya da psikoterapi çalışmalarının, kadınlar sığınma evinden ayrıldığı zaman yarıda kalmaması için uygun koşulların oluşturulması ve gerekli izleme çalışmalarının yapılması önerilmektedir.[25]

Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaşılan önemli sorunlardan biri, şiddete uğrayan kadının, daha sonra aile üyeleri veya bizzat şiddet uygulayan tarafından uzlaşmaya ikna edilmesi ya da şikâyetinden vazgeçmeye veya ifadesini değiştirmeye zorlanmasıdır.[26]

Bu sorunun varlığının farkında olunması ve insan haklarına uygun bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kadınlar üzerine kurulmuş kısır döngüler hiçbir şekilde kırılamayacak ve kadın şiddeti, evrensel bir insan hakları problemi olarak değil, "aile içerisinde" çözülebileceğine inanılan yerel bir rahatsızlık olarak algılanacaktır. Nasıl ki bir cinayet, bedenin ortadan kaldırılmasıyla yok olmuyorsa, kadına şiddet de bir kez yaşandıktan sonra, o yaşantıyla ilgili şikayetten dönülmesi yoluyla ortadan kalkmamalıdır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
25
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Üzücü! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Korkutucu! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Kadına yönelik şiddet türleri arasında fiziksel şiddet, sözel veya psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet bulunmaktadır.

Başlangıç olarak; benliğinde hissizleşme, gelecekte tekrar olacak mı korkusu, kadında güvensizlik, çaresizlik, umutsuzluk duygularını hissetmeye yol açar.

Mazoşizm, genellikle acı duyma yoluyla haz almaya dayanan bir psikolojik sorun olarak değerlendirilir.

Cinsel şiddet, kadını kendi isteği dışında güç kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz, taciz, fuhuşa zorlama gibi olaylardır.

Ekonomik şiddet, kadının çalışmasına izin vermemek, zorla çalıştırmak, başlık parası karşılığı kadını satmak, mirastan yoksun bırakmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamamak, bakmakla yükümlü olunan kadının barınma ve kadının gelirine el koymak gibi davranışlardır.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/03/2023 16:04:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9419

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Koç, et al. Kadına Şiddeti Durdurun! Şiddete Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Neler Yapmalı?. (7 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 20 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9419
Koç, A., Bakırcı, Ç. M. (2020, October 07). Kadına Şiddeti Durdurun! Şiddete Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Neler Yapmalı?. Evrim Ağacı. Retrieved March 20, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9419
A. Koç, et al. “Kadına Şiddeti Durdurun! Şiddete Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Neler Yapmalı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 07 Oct. 2020, https://evrimagaci.org/s/9419.
Koç, Aziz. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kadına Şiddeti Durdurun! Şiddete Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Neler Yapmalı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 07, 2020. https://evrimagaci.org/s/9419.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.