Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Çok Eşli (Poligam) Kuş Türlerinde Cinsel Seçilim: Poligam Ötücü Kuşlar, Şarkılarını Daha Hızlı Değiştiriyor!

Çok Eşli (Poligam) Kuş Türlerinde Cinsel Seçilim: Poligam Ötücü Kuşlar, Şarkılarını Daha Hızlı Değiştiriyor! Wikipedia
Erkek ispinoz kuşu
7 dakika
1,961
 • Ornitoloji
 • Cinsel Seçilim

Vanderbilt Üniversitesinden biyologlar, Nature dergisinde poligam (birden fazla dişiyi etkilemeye çalışan) ötücü kuşlardaki cinsel seçilim ile alakalı bir çalışma yayınladı. Araştırmada poligam erkek kuşların şarkılarının, monogam (tek eşli) kuşların şarkılarından daha hızlı bir şekilde değiştiği gözlemlendi. Bu değişimin sebebi cinsel seçilim; ancak bu olguyu poligam kuşlarda farklı kılan neydi?

Araştırmanın amacı, İngiliz biyolog Charles Darwin'in kitaplarında bolca yer verdiği kuşlardaki cinsel seçilim mekanizmalarını, özellikle poligam türlerle ilgili olanları test etmekti.

Bu Reklamı Kapat

Darwin, bazı canlıların eşlerini etkilemekte nasıl daha başarılı olduğu sorusunu cinsel seçilim teorisiyle açıkladı. Doğal seleksiyon bireysel hayatta kalma (ve doğurganlık) değişkenliğinden kaynaklanırken, cinsel seleksiyon çiftleşme başarısındaki değişkenlikten kaynaklanmaktadır. Darwin'in teorisi, çevre koşullarına en iyi şekilde uyum sağlayanların eş olarak seçilmesinin yararlı olduğunu söyler. Eş seçimi bireysel başarıda önemli bir rol oynar. Çünkü dişiler doğaya adapte olmakta başarılı erkeklerle çiftleştiğinde yavrularının da hayatta kalma şansı artar. Gelecek kuşaklar da genlerindeki bu avantajlardan yararlanır.

Tavus Kuşu "Paradoksu"

Birçok türde seçici olan tür dişidir, bu nedenle erkekler seçilme şanslarını arttırmak için daha fazla özellik geliştirirler. Bazı türler, özellikle kuşlar çevre adaptasyonundan bağımsız, seçilme şanslarını yükseltmeye odaklı özellikler (renkli tüyler) geliştirir.

Bu Reklamı Kapat

Bu durum, doğal seçilim açısından bir tehdit oluşturabilir. Örneğin, erkek tavus kuşunun göz kamaştıran tüyleri, onu avcılara karşı açık bir hedef haline getirir. Ancak bu tüyler, yok olarak doğal seçilime yenik düşmemiştir. Çünkü bu yöntemle dişilerin ilgisini çekerler. Darwin bu tutarsızlıktan (erkek kuşların dişileri etkilemek için hayatlarını "tehlikeye" atmaları) hiç memnun değildi, hatta bununla ilgili 1860'da Asa Gray'e şöyle demişti (ve bu sözleri, bilim dışı kaynaklarca bolca çarpıtılmıştır):

Ne zaman tavus kuşunun kuyruğundan bir tüy görsem hasta hissediyorum.

The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi ve Cinsel Seçilim) isimli kitabında Darwin, tavus kuşunun kuyruğu paradoksuna çözüm olarak erkeklerin dişilerin eş olarak onları seçmesini sağlayacak ama onlara pahalıya mal olacak, doğaya adaptasyonlarını engelleyecek özellikler üretmeye ihtiyaç duyabileceklerini belirten cinsel seçilim teorisini öne sürdü. Dişiler, bu sinyaller sayesinde dolaylı yoldan seçtiği eşinin hayatta kalma becerisinin yüksek olduğunu anlar. Yani erkeğe pahalıya mal olan özellikler en etkileyici olanlardır. Sonuçta tavus kuşunun "güzelliği" doğal seçilimin bir kusuru olarak değil, dişilerin tercihinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

1980'lerde Newcastle Üniversitesinden Marion Petrie, Darwin'in teorisini test etmek için tavus kuşlarının kuyruklarındaki değişimin cinsel başarılarına etkisiyle alakalı bir araştırma deneyi yaptı. Deneyde tavus kuşlarından (Pavo cristatus) bir kontrol grubu oluşturuldu, içlerinden bir tanesinin çiftleşme mevsiminde kuyruğundaki göz lekelerini azaltıldı. Sonuçta bu tavus kuşunun cinsel başarısında düşüş gözlemlendi. Ayrıca kuyruğundaki göz lekelerinin fazlalığının bağışıklık sistemlerinin güçlü olmasıyla bağlantısı belirlendi. Dişiler, gösterişli görünümlerinin yanı sıra göz lekesi fazlalığı bir sağlık belirtisi olduğundan buna da dikkat ediyordu. Ancak 2011 yılında Carleton Üniversitesinden Roslyn Dakin, göz sayısının kuyruğundaki tüy sayısı az olanlara bir ayrıcalık tanıdığı, bunun dışında büyük bir etkisi olmadığını belirledi. Ayrıca renk ve desenin de önemi vardı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Poligam Kuşlarda Cinsel Seçilim Nasıl İşliyor?

Birden fazla dişinin dikkatini çekmeye çalışan poligam erkek türlerde ise bu özellik -cinsel seçilim içerisindeki rekabet- bir silahlanma yarışına dönecektir. En başarılı erkekler, en cazibeli olanlarsa, o zaman türün diğer erkek bireyleri arasında rekabet başlayacak, bu, popülasyonu kazandığı özelliklerle noktalara sürükleyecektir. Eş bulmak için artan rekabet, seçilen ve geliştirilen özelliklerin gitgide daha özenli hale gelmesini sağlayacaktır. Darwin çok eşli türlerle ilgili bu teoriye kitabında (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex) yer verdi ve kuşların cinsel seçilimine önemli bir bölüm ayırdı. (Kuşların tüm hayvanlar içerisinde en etkileyici olanı olduğunu söylüyordu.)

Kuşların şarkıları, tavus kuşunun kuyruğunun akustik bir versiyonuydu. Dişi seçiminden ötürü erkek kuşlar şarkı repertuvarları konusunda birbirleriyle rekabet ederek dişilerin ilgisini çekmeye çalışıyordu. Özellikle poligam kuşlarda bu rekabet daha güç olduğundan poligam erkek kuşlar monogam türdeşlerinden daha karmaşık şarkılar geliştiriyor olmalıydı.

Vanderbilt Üniversitesi, bu teoriyi test için yaptığı çalışmada çok eşli kuşların şarkı repertuvarlarının uç özelliklere sahip olacak şekilde (karmaşıklık bir şekilde) evrimleşme olgusuna rastlanmamıştı. Ancak şarkılar hece repertuvarındaki artış ile daha hızlı, sık bir şekilde değişiyordu.

Yapılan çalışmada 764 tür için çiftleşme sistemleri (çok eşli ve tek eşli), 142 tür için EPP (İng: "extra-pair paternity", Tr: "ekstra çiftleşme") sınıflandırmalarıyla veri tabanı oluşturuldu. Çiftleşme stratejileri karşılaştırılarak bunun şarkıların evrimindeki etkisi araştırıldı.

Çok eşli çiftleşme, kuşlarda sıkça rastlanan bir çiftleşme stratejisidir. Poligam türlerdeki bireysel başarı, monogam türlerden daha fazladır. Ancak aynı zamanda bu strateji, daha fazla erkek bireyi ekstra çiftleşmede (Az sonra bahsedeceğimiz EPP) başarılı olmazlarsa dişisiz bırakabilir. EPP ile çiftleşme şansı yakalayan erkek birey, daha fazla yumurta dölleyecektir.

Bu Reklamı Kapat

EPP, bir dişinin sosyal olarak bağ kurup çiftleştiği erkeğin dışında başka erkeklerle de çiftleşme durumudur. Ötücü kuşlarda EPP yaygın olarak görülmekle birlikte (örn: zebra ispinozu), poligam ötücü türlerde monogam türlerden daha fazladır. Bu nedenle EPP'nin kuşların şarkıları üzerindeki etkilerini araştırmak, poligam ve monogam kuşların şarkılarını karşılaştırmakta önemli bir rol oynuyordu.

Zebra ispinozları
Zebra ispinozları
Wikipedia

Yüksek EPP durumunda dişi kuşların tercihlerinin de bir yöne kayacağını, dolayısıyla örneğin şarkıların karmaşıklığının artabileceği düşünüldü. Poligam türlerde EPP yüksek olduğuna göre şarkıları da daha karmaşık olmalıydı.

Ötücü kuşlar için şarkıların eş seçiminde, cinsiyetler arası rekabette ve diğer sosyal ilişkilerde önemli bir yeri var. Bu şarkılar jenerasyonlar boyunca değişebilir, popülasyondaki çeşitliliği artabilir. Birçok ötücü kuş ailesinde dişilerin daha fazla heceli veya daha büyük repertuvara, daha uzun şarkılara sahip erkekleri seçtiği biliniyor. Örneğin poligam bir tür olan büyük kamışçın kuşunun dişileri hem eş seçerken, hem de EPP seçerken (fazladan çiftleşeceği birey) şarkılardaki bu özelliklere dikkat ediyor. Sonuçta, şarkıların evrimi ile EPP birbiriyle bağlantılı gibi görünüyordu.

EPP'nin yüksek olduğu erkeklerin şarkı repertuvarlarının daha büyük olduğu zebra ispinozlarında gözlemlenmişti, ancak Kındıra kamışçında durum tam tersiydi (Yüksek EPP, daha az karmaşık şarkı demekti). Ayrıca 21 adet Yeni Dünya karatavukları üzerinde yapılan araştırmada, karatavukların çiftleşme sisteminde şarkıların karmaşıklığının bir etkisi olmadığı gözlemlendi. Buna poligam bir tür olan Acrocephalus ötleğenlerinin birkaç monogam türden daha basit repertuvarlara sahip olduğu sonucu da eklenince, poligam türlerdeki cinsel seçilimin sanıldığının aksine daha karmaşık şarkılara yol açmadığı sonucuna ulaşıldı.

Bu Reklamı Kapat

Aslında monogam ve poligam türlerin şarkılarının karmaşıklığında önemli bir farklılık yoktu. Bu sonuca EPP'nin düşük olduğu bazı türlerde daha karmaşık şarkıların olması nedeniyle varıldı (EPP ve şarkıların karmaşıklığı aslında ters orantılıydı).

EPP ile hece repertuvarı arasındaki ilişkiyi gösteren bir figür. Hece repertuvarı, 1.8 ile 241 arasında değişiyor. Kırmızıya doğru gidildikçe repertuvar küçülüyor. Beyaz kare yüksek EPP, siyah kare düşük EPP yüzdelerini temsil ediyor. Siyah daireler %10'dan küçük EPP'yi temsil ediyor. Figürde kırmızı renkteki (yani düşük repertuvarlı) dallara baktığımızda kutucuklarının beyaz renkte (yüksek EPP) olduğunu görüyoruz. Bu bize düşük repertuvarlı kuşların yüksek EPP'ye sahip olduğunu gösteriyor.
EPP ile hece repertuvarı arasındaki ilişkiyi gösteren bir figür. Hece repertuvarı, 1.8 ile 241 arasında değişiyor. Kırmızıya doğru gidildikçe repertuvar küçülüyor. Beyaz kare yüksek EPP, siyah kare düşük EPP yüzdelerini temsil ediyor. Siyah daireler %10'dan küçük EPP'yi temsil ediyor. Figürde kırmızı renkteki (yani düşük repertuvarlı) dallara baktığımızda kutucuklarının beyaz renkte (yüksek EPP) olduğunu görüyoruz. Bu bize düşük repertuvarlı kuşların yüksek EPP'ye sahip olduğunu gösteriyor.
Nature

Poligam ötücü kuş türlerinin şarkılarının neden karmaşıklığa doğru evrimleşmediği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak dişinin seçeceği erkeği belirlemekte kısa bir zaman harcaması gerekliliği, erkeklerin şarkıları daha hızlı öğrenme gerekliliğini beraberinde getirdiği için erkekler karmaşık ve uzun şarkılardan -öğrenmesi zaman gerektiren- uzak duruyor olabilirler. Şarkılardaki hece repertuvar büyüklüğünün hızlı evriminin mekanizması da hala bir araştırma konusu.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 4
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Tebrikler! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • K. T. Snyder, et al. (2019). Polygyny Is Linked To Accelerated Birdsong Evolution But Not To Larger Song Repertoires. Nature. | Arşiv Bağlantısı
 • C. Darwin. The Descent Of Man. (2 Mayıs 1871). Alındığı Tarih: 2 Mayıs 2020. Alındığı Yer: darwin online | Arşiv Bağlantısı
 • E. Richards. (2017). Darwin And The Making Of Sexual Selection.
 • M. Petrie, et al. Experimental And Natural Changes In The Peacock's (Pavo Cristatus) Train Can Affect Mating Success. (4 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Springer Link | Arşiv Bağlantısı
 • R. Dakin, et al. Peahens Prefer Peacocks Displaying More Eyespots, But Rarely. (4 Mayıs 2011). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Science Direct | Arşiv Bağlantısı
 • T R Birkhead, et al. Extra-Pair Copulation And Sperm Competition In The Zebra Finch. (7 Ağustos 1988). Alındığı Tarih: 5 Mayıs 2020. Alındığı Yer: PubMed | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/06/2022 11:28:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8558

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Evrim Kuramı
Dünya Sağlık Örgütü
Mit
Aile
Antik
Doğa Yasası
Hastalık Kataloğu
Şempanzeler
Göğüs
Farmakoloji
Cinsel Yönelim
Cinsel Seçilim
Beslenme Davranışları
Covıd-19
Mucize
Tıp
Kurbağa
Transkripsiyon
Atmosfer
Mühendislik
Şehir Hastanesi
Spor
Eşcinsellik
Hasta
Ahlak
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.