Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin'i Yeniden Çevirmek

Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin'i Yeniden Çevirmek Deviantart
Web 2.0'a ait bir görselleştirme
23 dakika
3,124
 • Medya Araştırmaları
 • Sosyoloji

1. Giriş

İnternet temelli yeni medya uygulamaları, bireylerin ve kurumların iletişim kurma pratiklerini ve aynı zamanda bilginin üretim ve tüketim süreçlerini, çevrimiçi ortama taşıyarak ağ tipi yeni bir toplum modeli inşa etmektedir. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından oluşturulan İnternet Kullanıcıları İçin İnsan Hakları [Human rights for internet users] (2014) başlıklı kılavuzda, kültürel/bilimsel üretim pratiklerine yön veren düşünce ve ifade özgürlüğü, bilgiyi (yeniden)- yaratma/paylaşma araştırma ve kültür eserlerine erişim özgürlüğü, açık veri kaynağı oluşturma ve serbest lisanslama gibi demokratik değerler öne çıkmaktadır. Araştırma kapsamında, çeviri ve yeniden çeviri hareketi, bilginin yeniden üretim eylemine dönüşmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Evrim Ağacı adlı açık bilim topluluğu tarafından Darwin teorisine ve uygulama alanlarına ilişkin yürütülen yeniden çeviri hareketlerine yönelik netnografik bir çözümleme gerçekleştirmektir. Araştırmanın birincil dayanağını oluşturan Çeviri Sosyolojisi yaklaşımı bağlamında John Heilbron ve Gisèle Sapiro, çeviriyi toplumsal bir pratik ve uluslararası düzlemde gerçekleşen kültürel değiş-tokuşların itici gücü olarak ele almak gerektiğine dikkat çekerek, çeviri pratiğine katılan birey ve kurumlardan oluşan tüm eyleyicilerin çeviri çözümlemelerine dahil edilmesinin zorunluluğuna vurgu yapmaktadırlar (2008: 43). Çeviri Sosyolojisi, çeviri ürünün nasıl ortaya çıktığı ve arkasında görünmeyen yapıların nasıl işlediği ile eyleyicilerin neyi/nasıl deneyimledikleri üzerine yoğunlaşmaktadır (Demirel Bogenç, 2014: 408-409). Çevirinin, farklı gerçeklik düzlemlerinde üretilen ve çoklu mekanizmaların bir arada işlediği bir eylem şekli olduğunu kabul eden Çeviri Sosyolojisi, bu sürecin oluşmasında iş başında olan toplumsal değişkenleri teşhis etme görevini üstlenmektedir. Ağ temelli yeni toplumsallıkların (Castells, 2010, 2015; Gerbaudo, 2012), çeviri alanı üzerinde yarattığı karşı konulamaz etkilerine yakından bakıldığında, çeviri alanında yaşanan toplumsal dönemeçle birlikte ortaya çıkan dijital açılımın önemi giderek artmaktadır. Bununla birlikte, dijital ortam (yeniden)- çeviri pratikleri kapsamında öne çıkan kavramsallaştırmalar, bu doğrultuda çalışmanın ikincil düzlemdeki kavramsal altyapısını oluşturmaktadır. 

Tüm Reklamları Kapat

Günümüzde, açık bilim toplulukları, ekonomik çıkarın güdülmediği, bilimsel üretimin deneyimlendiği çevrimiçi paylaşım ortamları olarak tanımlanmaktadır. Bu yöndeki çevrimiçi oluşumların hedefleri arasında, bireyin, fırsat eşitliği çerçevesinde, bilimsel içeriklere serbest erişimi/ulaşımı ve bunları (yeniden)- kullanımı gündeme taşınmaktadır. Bilim 2.0 olarak adlandırılan bu doğrultudaki bilimsel üretim hareketlerinde, gerek profesyonel gerekse amatör kullanıcılar, sosyal medya platformları etrafında örgütlenmekte ve söz konusu olan bilimsel üretim ağının her aşamasında aktif roller üstlenmektedirler (Acfas, 2013). 

The Origin of Species (1859) Türkçeye ilk defa 1970 yılında Sol Yayınları tarafından çevrilmiştir. Çevirmen Sevim Belli tarafından kaleme alınan yapıt Türlerin Kökeni başlığını taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında yol gösterici olması açısından, toplumsal hareketler ile Darwin’in Türkiye’de yeniden çevrilmesini gündeme taşıyan gerçeklikler arasında yer alan ilişkisellik oldukça önemlidir. Bu nedenle, 2009 yılında Evrensel Basım Yayınları tarafından yayımlanan ve çevirmen Önal Ünalan’ın imzasını taşıyan Türlerin Kökeni adlı çeviri yapıtın önsözüne değinmek yerinde olacaktır. Bu bağlamda, ilgili önsözde öne çıkan satır başları şu şekildedir (Çubukçu, 2009: önsöz):

Tüm Reklamları Kapat

[...] Büyük işçi ve köylü hareketlerinin yanı sıra antiemperyalist gençlik hareketinin de doruk noktasını yaşadığı ve sosyalizmin en geniş aydın çevrelerinde ve siyasi hayatta etkili tartışmalara konu olduğu 1970 yılı, “Türlerin Kökeni”nin Türkiye’de yayınlanması için tamamen uygundur. [...] Evrim teorisi, diğer pek çok bilimsel teori gibi, yeni buluşlarla gelişmekte, bazı yönleri ise, ilk olmanın eksiklerini ve yanlışlarını içermektedir. Ama bütün bunlar, dinlerin ya da inançların değil, bilimin tartışması gereken konulardır. [...] 70’li yılları Türkiye’de bilimsel sosyalizmin yaygın biçimde tartışılıp öğrenilmeye çalışıldığı yıllar olarak hatırlarsak, sosyalizmin bilimsel temellerde öğrenilip kavranılması bakımından “Türlerin Kökeni”nin yayımını bir dönüm noktası olarak görürüz. [...] Kısa tarihçesinde görüldüğü gibi, onun yeni basımları, bir işaret fişeği gibi anlamlıdır. Ya “Türlerin Kökeni” yaşananlar dolayısıyla gündemdedir, ya da onun ortaya çıkışı, koşulların değişmekte olduğunun işaretidir… Darwin’in doğumunun 200’üncü, “Türlerin Kökeni”nin yayınlanmasının da 150’inci yılında Türkiye, insan olmanın vazgeçilemez koşulu olan özgürlükleri, demokratik yaşamı, insan haklarını, yoksulluğu ve cehaleti tartışıyor. [...].

İletişimci ve yazar Çubukçu kaleme aldığı önsözde, Türkiye’de yaşanan ve halen yaşanmakta toplumsal hareketlerin, Darwin teorisini her seferinde yeniden gündeme taşıdığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yazar, değişen siyasi ve toplumsal koşullar doğrultusunda evrime ilişkin değerlerin ve düşüncelerin yeniden yazıldığını sözlerine eklemektedir. Çubukçu’nun görüşlerinin ardından, Darwin teorisinin Fransızcadaki yeniden çevirilerini inceleyen Annie Brisset’nin bu yöndeki tespitlerine yer verilmektedir. Bu bağlamda, Brisset (2004) kaynak yapıtı oluşturan Türlerin Kökeni’nin durağan olmayan yapısına ve bununla ilişkili olan yeniden çeviri olgusuna dikkat çekmektedir. Charles Darwin gerçekleştirdiği altı baskı sonucunda yapıtına son halini vermiştir. Brisset, evrime ilişkin düşüncelerin ve zihniyetin zaman içerisinde Darwin tarafından yeniden yazıldığını sözlerine eklemektedir. Çünkü bilimselliğin doğasında sürekli bir hareket bulunmaktadır. Bilimsellik ağını ören bitmişliğin ve bitmemişliğin arasındaki diyalektik ilişkidir. Yazar, yeniden çeviri eyleminin, bitmemişliğin ve inşacı yaklaşımın sonucu olarak belirdiğini ifade etmektedir. Brisset, din temelli baskılar sonucunda, diyalojik bir ilişki çerçevesinde Darwin’in her seferinde yapı söküme uğratılarak sonrasında yeniden inşa edildiği konusuna dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, yazar Darwinci düşüncenin doğasında bulunan yeniden çeviri potansiyelinin altını çizmekte ve yeniden çeviriyi bilginin beden değiştirmesi olarak tanımlamaktadır (Brisset, 2004: 43-44).

Toplumsal dalgalanmalar merceğinden bakıldığında, Türkiye’de Darwinci zihniyete ilişkin işaret fişeği değerindeki yeniden çeviri hareketleri sürekli yeniden üretilmektedir. Bu noktada, Anthony Pym’in yeniden çevirileri aktif ve pasif olarak sınıflandırdığı yaklaşımına başvurmak yerinde olacaktır. Anthony Pym’e göre, yeniden çeviri, aktif ve pasif olmak üzere iki farklı amaca hizmet etmektedir: “Pasif olarak nitelenen yeniden çeviriler, bir metnin, farklı okurlar için gerçekleştirilen çevirilerdir. Aktif olarak tanımlanan yeniden çeviri metinlerde ise, hedef okur kitlesi değişmez, yapılan her yeniden çeviri, ideolojik ve sosyo-kültürel dayatmalara karşı bir meydan okuma ve mücadele aracına dönüşmektedir” (1998: 82). Sözü edilen Evrim Ağacı topluluğunda, Darwin Teorisine ilişkin içeriklerin, Pym’in deyimiyle aktif bir amaca yönelik yeniden çevrildiği gerçeği araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Saha çalışmasının birinci aşamasında, Evrim Ağacı adlı çevrimiçi bilim topluluğunun arayüzünde yeniden çeviri içeriklerine ve çevirmen uzantılarına odaklanılarak netnografik bir ön okuma gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında, ilgili toplulukla yeniden çeviri ağlarını kuran yazarlardan, çevirmenlerden, editörlerden ve moderatörlerden oluşan eyleyicilerle çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirilmekte ve elde edilen veriler tematik çözümleme yöntemiyle irdelenmektedir. Bu noktada, ilgili eyleyicilere; özyaşamöykülerine, yeniden çeviri hareketleri ve tetikleyici motivasyon unsurlarına ve bu süreçte benimsedikleri yeniden çeviri stratejilerine yönelik sorular yöneltilmektedir.  

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

O halde, ağ toplumunda gönüllü, amatör ve/veya fan olarak nitelendirilen Darwin çevirmenlerinin, katılıma, paylaşıma ve işbirliğine dayalı ağ tipi bir örgütlenme modeliyle bir araya geldikleri Evrim Ağacı platformunda yapılanmakta olan aktif nitelikli yeniden çeviri pratiklerini, yeni toplumsal hareketler ile ilişkilendirmek mümkün müdür? Bu bağlamda, Evrim Ağacı ağında Darwin’i yeniden çevirmek, sözde ve sahte bilime yönelik karşı bir duruş ve/veya bir mücadele eylemi olarak nitelendirilebilmekte midir? Ya da Darwin Teorisine ilişkin yeniden çeviri hareketlerinin, katılımcı demokrasi anlayışının, tartışma kültürünün, bilgiye serbest erişim hakkı ve sivil toplum modelinin güçlenmesinde etkin bir rol oynadığı belirtilebilmekte midir?

Tüm bu sorulara aranacak yanıtlarla birlikte, ağ toplumuna ilişkin yeni kavramlar ve yöntemler eşliğinde, Evrim Ağacı topluluğu etrafında biçimlenen Darwin Teorisine yönelik yeniden çeviri hareketleri etik ve deontolojik bir kavrayışla tartışmaya açılmaktadır. Böylelikle, ağlar kuran yeniden çeviri pratiklerinin ve -çoklu- çevirmen kimliklerinin, söz konusu olan yeni toplumsal hareketlerin örgütlenme biçimiyle kurdukları ilişkiselliğin görünür kılınması mümkün olabilmektedir.

Araştırmanın birinci bölümünde, ağ toplumuna, yeniden yapılanan eyleyicilere, pratiklerine, örgütlenme biçimlerine ve yeni medya etiğine yönelik kavramsallaştırmalar üzerinde durulmaktadır. Daha sonrasında, araştırmanın yöntemsel çerçevesini oluşturan dijital ortam (yeniden)- çeviri pratiklerine ilişkin yaklaşımlarda öne çıkan vurgu noktaları ve netnografik çözümlemenin aşamaları irdelenmektedir. En son bölümde olan netnografik saha araştırması çerçevesinde ise, Darwin çevirmenlerinin yükselen seslerine kulak verilmektedir.

2. Ağ Toplumu: Kavramlar ve yaklaşımlar

Küreselleşme hareketiyle birlikte yirmi birinci yüzyılda, internet tabanlı yeni medya ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, geleneksel toplum modelinin parçalanıp, bölünmesine ve bunun sonucunda ağ tipi yeni bir toplum modelinin inşa edilmesine zemin hazırlamaktadır. Ağ toplumu, dijital toplum, enformasyon toplumu ya da kitle toplumu... Farklı kavramlar ışığında tanımlanan yeni toplum modeli, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimin irdelenmesine yönelik yeni soruşturma biçimlerini beraberinde getirmektedir. Ağ toplumunun kavramsal temellerini oluşturan Manuel Castells’in (2010, 2015) bu yönde tasarladığı rehber niteliğindeki kavramsal perspektif öne çıkmaktadır. Ağ toplumunda, iletişim diğer süreçler gibi ağlar etrafında örgütlenmektedir. Böylece, ağlar toplumların yeni sosyal morfolojisini oluştururken; üretim, deneyim, iktidar ve kültür gibi dinamikleri yeniden üretmektedir. Ağlar etrafında biçimlenen toplumsal yapı son derece dinamik ve açık bir sistemdir ya da başka bir ifadeyle kendini sürekli yeniden üretmektedir. Ağ toplumlarında, geleneksel yapının aksine, iletişimsel veri akışı, bir merkezden çok yöne doğru, çok yönden çok yöne doğru, eş zamanlı ya da eş zamanlı olmayan, küresel ölçekte etkileşimli mesaj değişimiyle yatay iletişim ağları üzerinde gerçekleşmektedir (Castells, 2010: 179). 

Ağ toplumunda, yeniden yapılanan eyleyiciler kimlerden oluşmaktadır? Söz konusu olan eyleyicilerin, kültürel üretim pratikleri ve örgütlenme biçimleri hangi kavramlar etrafında şekillenmektedir?

Tüm Reklamları Kapat

2.1. Yeniden yapılanan eyleyiciler, pratikleri ve örgütlenme biçimleri

Ağ toplumuyla birlikte, internet ağı etrafında şekillenen yeni medya ya da başka bir deyişle web 2.0 temelli iletişim ortamları, toplumsal olduğu kadar bireysel ilişki kurma biçimlerini yeniden inşa etmektedir. İnternet ağı etrafında yapılanan iletişim ortamları denildiğinde, ilk akla gelen uygulama hiç kuşkusuz sosyal medya paylaşım ağlarıdır. Yeni toplumsallaşma alanı olarak kabul gören sosyal medya ağları, bireylere ve kurumlara alternatif iletişim kurma mecraları yaratmaktadır. Bloglar, wikiler, çevrimiçi topluluklar, fotoğraf/video paylaşım siteleri, dijital oyun platformları, mikro-bloglar vb. oluşumlar sosyal ağların kapsamına girmektedir. 

Ağ mantığı üzerine kurulan yeni toplumsallıklar, ürünü, üreteni, tüketeni, üretim ve tüketim biçimlerini, iletişim kanallarını ya da daha geniş bir ifadeyle tüm toplumsal ve kültürel hareketleri yeniden üretmektedir. Bu gibi sosyal medya ağları, zamandan ve mekândan bağımsız bir biçimde, kullanıcıya, farklı türdeki yeni medya içeriklerini (yeniden)-üretme/yaratma, arşivleme, yorumlayabilme, dolaşıma sokabilme ve tüketme fırsatı tanımaktadır (Şener, 2013: 254). Jenkins’e göre, paylaşımcı, katılımcı ve işbirlikçi üretim modellerini temel alan çevrimiçi topluluklar, ortak ilgi alanları/beğenileri ekseninde, internet temelli iletişim ortamlarında yakınlaşan bireylerden oluşmaktadır. Çevrimiçi topluluklar, bireylerin ve kurumların, kolektif aidiyet ve dayanışma duygularını geliştirmelerini sağlayan kimlik inşa ve bilinç yükseltme yeri olarak kavramsallaştırmaktadır (2006: 5). Çevrimiçi pratikler çerçevesinde yükselen katılımcı kültür, gönüllüler, amatörler, profesyonel-amatörler (pro-am), fanlar, dijital aktivistler ve üreten-tüketiciler olarak nitelendirilen bireylerden oluşmaktadır (Jenkins, 2006: 135-36). 

Sözü edilen eyleyiciler benimsedikleri farklı davranış biçimleriyle ve üretim pratikleriyle, toplumsal ilişki ağlarını yeniden inşa etmektedirler. Bu çerçevede, çevrimiçi ağlar kuran yeni toplumsal hareketler yeni bir demokrasi kültürü yaratmayı hedeflemektedir (Castells, 2015: 246). Çok sayıda merkez arasında yaşanan etkileşimin şekillendirdiği özerk iletişim ağları, resmi bir lidere ya da kontrol merkezine ve dikey örgütlenmeye ihtiyaç duymadan, içeriğin üretimini ve tüketimini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, yeni toplumsal hareketler akışkan örgütlenme biçimini ve koreografik liderlik anlayışını benimsemektedirler (Gerbaudo, 2012: 12). 

Ağ toplumunun sunduğu fırsatlar ve tehditler karşısında, bireyin, yeni medya etiğine yönelik kavrayışı hangi ilkelere dayanmaktadır?

Tüm Reklamları Kapat

2.2. Yeni medya etiği

Ağlarda örgütlenen yeni toplumsal hareketlerle birlikte, yeni medya etiği kavramı gündeme taşınmaktadır. Yeni medya etiği, web 2.0 temelli iletişim ortamlarında ortaya çıkan etik sorunlar ve sorunlara yönelik farkındalık olarak ele alınmaktadır. Yeni medya etiği, internet ağında yayılan enformasyonla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlu durumlar hakkında sistematik bir düşünce biçimi sunmaktadır (Binark ve Bayraktutan, 2013: 25-26). Görüldüğü üzere, bireysel pratiklerin önünü açan yeni medya ortamlarının kullanıcıya sunduğu fırsatların yanı sıra, bir takım tehditleri de beraberinde getirdiği aşikârdır. Bu bağlamda, kullanıcı, mahremiyetin ve özel hayatın ihlali, kişisel verilerin korunmaması, nefret söyleminin üretilmesi, telif haklarının çiğnenmesi, içeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi, yanıltıcı başlıklandırma ve veri madenciliği gibi etik sorunsallar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada, ortak iletişim etiğine dayalı çok aktörlü ve çok boyutlu sorumluluk bilinciyle birlikte kullanıcıya, özdüşünümselliğe dayalı eleştirel yeni medya okuryazarlığına ilişkin bilgiler, beceriler ve yetiler kazandırılması bu yönde çözüm önerileri sunmaktadır. İçeriklerin üretiminde, dolaşımında ve tüketiminde uygulanan serbest lisanslama, meşru kullanım ve bazı hakları saklıdır gibi hukuki alternatif düzenlemelere başvurulması, yeni medya etiği kapsamındaki diğer denetim mekanizmalarını oluşturmaktadır (Binark ve Bayraktutan, 2013: 157).

3. Yöntemsel çözümleme: Dijital Ortam (yeniden)- çeviri pratikleri ve netnografi

Çevrimiçi deneyimler çerçevesinde yükselen yeni toplumsallıklar, çeviri pratiğine ve çevirmen kimliğine yönelik yeni kavramsallaştırmaların oluşmasına öncülük etmektedir. Bu bağlamda, ağ toplumunun, hem çeviri pratiği hem de çevirmen kimliği üzerindeki olası yansımaları hangi kavramlar etrafında şekillenmektedir? Çeviri eylemini kuran toplumsal ilişki ağlarını düşünmek, aslına bakılırsa kuramsal ve uygulamalı alanda, araştırmacının bakış açısını yani pozisyonunu değiştirmesini beraberinde getirmektedir. Bu şekilde, yeni toplumsallıklar etrafında üretilen internet tabanlı iletişim ağlarında öne çıkan (yeniden)- çeviri pratiklerinin ve çoklu çevirmen kimliklerinin, söz konusu olan yeni dünya düzeniyle kurdukları ilişkisellik görünür kılınabilmektedir.

3.1. Katılımcı ve paylaşımcı (yeniden)- çeviri 2.0 pratikleri

Çeviri alanındaki dijital açılımı gündeme taşıyan Deborah Folaron’ın belirttiği gibi, günümüzde, birçok disiplin, internet ve web teknolojilerinin yarattığı dönüşümleri kavrayabilmek için birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Bu nedenle, ağ toplumunu çözümleyen tüm yaklaşımlar -internet sosyolojisi, sosyal medya çalışmaları gibi, 7/24 iletişim ağlarında gerçekleşen çeviri hareketlerini ve bu ağları deneyimleyen çevirmenin davranış biçimlerini gözlemleyebilmek için yöntemsel çerçeveler sunmaktadır. Böylelikle, disiplinlerarası geçişlilik düzleminde kurulacak olan etkileşime dayalı ilişkiler sayesinde çeviri alanı dijital çağa ayak uydurabilecektir (Folaron, 2012: 6). Bu noktadan hareketle, araştırmanın ikincil kavramsal çerçevesini oluşturan dijital çeviri pratiklerini ve bununla ilişkili olan kavramsallaştırmalar üzerinde durmak yerinde olacaktır. Bu bağlamda, katılımcı ve paylaşımcı (yeniden)- çeviri hareketleri, dijital (yeniden)- çeviri toplulukları ve kullanıcı temelli (yeniden)- çeviri içeriği (O’Hagan, 2009: 116; O’Hagan, 2011: 14; O’Hagan, 2016: 941); pro-am, fan, angaje, aktivist ve gönüllü çevirmen kimlikleri (Gambier, 2012: 8-9); profesyonel olmayan çevirmenler, sivil toplum modeli, demokratikleşme, kültürlerarası diyalog ve fırsat eşitliği (Pérez-González ve Susam-Saraeva, 2012: 152); dijital (yeniden)- çeviri pratikleri ve demokratikleşme hareketi (Demirel Bogenç, Görgüler, 2015: 146-147; Demirel Bogenç, vd., 2018: 3), gönüllü çevirmenler ve toplumsal yardımlaşma (Férnandez Costales, 2012: 115); adhokratik (yeniden)- çeviri toplulukları, akranlararası (peer-to-peer) (yeniden)- çeviri pratikleri (Pérez-González, 2010: 260) ve kitle destekli (yeniden)- çeviri (McDonough-Dolmaya, 2012: 176) gibi kavramlar araştırmanın öne çıkan dayanak noktalarını oluşturmaktadır. 

3.2. Netnografik çözümleme yöntemi

Çeviri pratiğinin deneyimlendiği Evrim Ağacı topluluğuna yönelik netnografik çözümleme yöntemine başvurmak, çeviri alanını yeniden yapılandıran dijital açılımı destekler niteliktedir. Netnografi, Robert Kozinets (2006) tarafından geliştirilen niteliksel bir araştırma yöntemidir. Net ve etnografi sözcüklerinin bir araya gelmesi sonucunda oluşan netnografi kavramı, internet veya teknolojik ağ etnografisi anlamına gelmektedir. Netnografik yöntem, çözümleme öznesi olarak çevrimiçi topluluklar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, netnografi, ağ üzerinde etkileşimde bulunan kullanıcıların, eylemlerine/davranışlarına yönelik içerik temelli yürütülen çözümleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Ağ temelli içeriklerin çözümlenmesi söz konusu olduğunda, birden fazla araştırma tekniğinin bir arada kullanılması gündeme gelmektedir. Saha çalışmalarına odaklanan netnografide, katılımsız ve katılımcı gözlem, içerik, söylem ve tematik çözümleme gibi alt araştırma teknikleri öne çıkmaktadır (Kozinets, 2006: 280-281). 

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Red Velvet Espresso Blend Kahve 250 gr.

The Coffee Belt Red Velvet Espresso Blend Kahve 250 gr.

Red Velvet filtre kahveyi Güney Amerika’nın aromatik Arabica çekirdekleri ve bir miktar tatlı Indian AA Cherry Robusta ile harmanladık. İsminin anlamı “Kırmızı Kadife” gibi yumuşak ve pürüzsüz bir kahve ortaya çıkarttık.

Red Velvet Güney Amerika kahvelerinin Kakao, Ceviz gibi tipik aromalarını barındıran, günün her saatinde keyifle tüketebileceğiniz, fiyat ve performans olarak sizi şaşırtacak bir kahve. The Coffee Belt Kalitesi ile şimdi sizlerle.

The Coffee Belt Nedir?

Kahve, kuzeyde yengeç, güneyde oğlak dönencesi boyunca uzanan ve Ekvator’a paralel bir kuşak oluşturan bölgede yetişir. Buna kahve kuşağı (Coffee Belt) denir. Onlarca farklı ülkenin sıralanarak oluşturduğu bu kuşakta, en seçkin kahveleri sizin için seçip titizlikle kavuruyoruz. The Coffee Belt yüksek kaliteli %100 orijin kahve çeşitleri ve blend (harman) kahveleri ile her zaman seçkin, her zaman taze.

Neden The Coffee Belt?

The Coffee Belt kahve çeşitlerimizde %100 o bölge ve ülkeye ait yüksek kaliteli kahve çekirdeklerini seçtik. Daha temiz ve lezzetli bir kahve deneyimi için çiğ çekirdek kahvelerde belli oranda bulunan kusurlu (defekt) kahve çekirdeklerini ayıkladık.

Taze Kavrulmuş Kahve

Her ülke ve bölgenin kahve çekirdekleri farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Kahvenin içerisinde yer alan aromaları daha iyi ortaya çıkartmak için çekirdeğin karakteristik özelliğine, ülkenin ve bölgenin yapısına göre en iyi kıvamda taze taze kavurduk.

The Coffee Belt markalı kahvelerimizi “The Coffee Belt Roasting”de haftalık olarak kavurup sipariş anında taze taze paketliyoruz!

İçtiğin her yudum kahve nefis keşiflere dönüşsün diye.UYARI: Bu ürün, müşterilerimizin tercihine göre özel olarak öğütülerek (veya hiç öğütülmeden) temin edilmektedir; yani müşteri talebine özel olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle lütfen sipariş notlarına talep ettiğiniz öğütme türünü ekleyiniz:

 1. Çekirdek (Öğütme İstemiyorum)
 2. Filtre Kahve Makinesi,
 3. Espresso (Öğütülmüş),
 4. French Press,
 5. Moka Pot,
 6. Hario V60,
 7. Aeropress,
 8. Metal Filtre,
 9. Chemex – Pour Over.

Tercih belirtilmemesi halinde öğütülmemiş çekirdekler gönderilecektir ve tarafınızdan öğütülmesi veya değirmen olan bir yerde öğüttürülmesi gerekecektir.

Devamını Göster
₺80.00
Red Velvet Espresso Blend Kahve 250 gr.

Araştırma konusuna geri dönülecek olunursa, “Darwini (yeniden)- çevirmek ve yazmak”, “açık bilim ve Darwin”, “Türkçede Darwin”, “çevrimiçi topluluklar ve evrimsel biyoloji”, “Darwin ve gönüllülük”, “açık veri kaynakları ve Darwin”, “toplumsal hareketler/sorumluluk ve Darwin” gibi belirlenen anahtar sözcükler aracılığıyla, Google’da yapılan arama sonucunda Evrim Ağacı topluluğuna ulaşılmıştır. 

4. Sahanın Sesi: Evrim ağacı, Darwin’i yeniden çevirmek ve netnografik izdüşümleri

Evrim Ağacı adlı çevrimiçi açık bilim topluluğuna yönelik (yeniden)- çeviri odaklı yürütülen netnografik inceleme şu aşamalardan oluşmaktadır: 

4.1. İçerik çözümlemesi

İlgili topluluğun arayüzüne yönelik yeniden çeviri ve çevirmen odaklı, pusu tekniğine başvurularak gerçekleştirilen netnografik içerik çözümlemesi, makro ve mikro olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır: 

- Makro düzeyde, ilgili topluluğun açılış sayfalarındaki tanıtım, vizyon ve misyon sekmelerinde yukarıda önemi vurgulanan ağ toplumuna ilişkin kavramsallaştırmaların izdüşümleri takip edilmektedir.

- Mikro düzeyde ise, bu defa, ilgili topluluğun arayüzünde yer alan arama motorları aracılığıyla yeniden çeviri içeriklerinin ve çevirmen kimliğinin izleri sürülmektedir. Bu bağlamda yanıt aranan sorular şunlardır: Yeniden çeviri içeriğini ve çevirmen kimliğini çevreleyen sekmeler hangi (alt)- başlıklardan oluşmaktadır? Yeniden çeviri içerikleri ve çevirmen kimliği hangi kavramlar aracılığıyla nitelendirilmektedir?

Evrim Ağacı topluluğu, temelleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından atılan popüler ve akademik bilgi (yeniden)- üreten bir paylaşım ağıdır. 2010 yılında kurulan Evrim Ağacı topluluğu, çevrimiçi bir oluşum olmakla birlikte gönüllülük ilkesine dayanan açık bilim hareketidir. İlgili topluluğun kurucuları ve üyelerinin her biri üniversitelerde akademik çalışmalar yürüten, farklı bölümlerde ve sınıflarda okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Topluluğun birincil görevleri arasında, bilimi topluma ulaştırmak, bilimsel gerçeklerle toplumu bilgilendirmek ve popüler bilim ürünleri yaratmak gibi pratikler bulunmaktadır. Topluluk, evrim teorisine yönelik toplumsal yaşantıda karşılaşılan bilim dışı kaynakların sunduğu yanlış anlaşılmaların giderilmesi için bilimsel içerikler (yeniden)- yaratmakla birlikte, diğer dillerde üretilen içerikleri Türkçeye yeniden çevirmektedir. Topluluğun, Twitter hesabı 338.751, Facebook ağı ise 513.000 kullanıcı tarafından takip edilmektedir (https://evrimagaci.org/).

Evrimsel biyolojiye ve ilgili bilim dallarına yönelik toplumsal bilinçlendirme hareketi olan Evrim Ağacı topluluğunun benimsediği ilkeler arasında, şahsi inançlardan ve ideolojilerden bağımsızlık, bilimin üstünlüğü, bilimin tarafsızlığı, gönüllü şeffaflık, kullanıcı haklarının korunması, bilimin somutluğu, topluluk huzurunun korunması, bilimsel yöntemin uygulanması, emeğin üstünlüğü, yapıcı eleştirinin üstünlüğü, etiğin mutlak öznelliği ve açık kapı gibi vurgu noktaları öne çıkmaktadır. Topluluğun arayüzünde, bilim ağacı, yaşam ağacı, evrimsel biyoloji, seçki, sözlük ve projeler öne çıkan sekmelerden bazılarıdır (https://evrimagaci.org/).

Kullanıcı türevli içerik üretimini destekleyen topluluğun arayüzünde yer alan içerik üret uzantısı, çeviri kuralları, editör kuralları, yazı yayınlamak için ve içerik kullanım izinleri gibi alt başlıkları kapsamaktadır. Araştırma konusu kapsamında ele alınan çeviri kuralları sekmesi aracılığıyla, sabit ve düzenli bir çeviri ekibi kurmayı amaçlayan topluluk, gönüllü bilim yazarlarına ve çevirmenlerine benimseyecekleri çeviri stratejilerine yönelik bilgi vermektedir. Bu çerçevede, bize danışın, dilbilgisi kurallarına mutlaka uyun, noktalama işaretlerine dikkat, İngilizce-Türkçe geçişi gibi sekmeler, ilgili yazarlarla ve çevirmenlerle paylaşılmaktadır (bkz. Şekil 1) (https://evrimagaci.org/ceviri-kurallari-6982).

Şekil 1: Çeviri Kuralları Uzantısı
Şekil 1: Çeviri Kuralları Uzantısı

İlgili topluluğun arayüzünde yer alan seçki başlıklı uzantı, kullanıcının, (yeniden)- çeviri içeriklere ulaşabilmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede, Antropoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe vb. alt başlıklar öne çıkmaktadır. Bunlar arasından Biyoloji alt başlığı seçildiğinde, Tarih Öncesi Virüsler ve Beynin Fonksiyonu başlıklı yeniden çeviri içeriğine erişilmektedir. Bu bağlamda, görsel verilerle desteklenen ve İngilizceden Türkçeye çevrilen içeriğin temelini oluşturan kaynak içerik uzantısı ile çevirmene ilişkin bilgiler kullanıcının bilgisine sunulmaktadır (bkz. Şekil 2) (https://evrimagaci.org/tarih-oncesi-virusler-ve-beynin-fonksiyonu-7515).

Şekil 2: Tarih Öncesi Virüsler ve Beynin Fonksiyonu başlıklı yeniden çeviri içeriği
Şekil 2: Tarih Öncesi Virüsler ve Beynin Fonksiyonu başlıklı yeniden çeviri içeriği

Araştırma konusu kapsamında dikkat çeken bir diğer unsur ise, topluluğun hazırlayıp kullanıcının erişimine sunduğu Evrim Ağacı Bilim Terimleri Sözlüğü olarak adlandırılan içeriktir. Evrim biyolojisine ilişkin İngilizce terimlerin Türkçe yeniden çevirilerine bu terimce çalışmasında yer verilmektedir. Bununla birlikte, ilgili topluluğun arayüzünde bazı sık karşılaşılan kalıp ve sözcüklerin çevirileri başlıklı bir diğer çalışma bulunmaktadır (bkz. Şekil 3) (https://evrimagaci.org/sozluk).

Tüm Reklamları Kapat

Şekil 3: Evrim Ağacı Bilim Terimleri Sözlüğü başlıklı içerik
Şekil 3: Evrim Ağacı Bilim Terimleri Sözlüğü başlıklı içerik

Evrim Ağacı Bilim Sözlüğü’nün ardından, netnografik içerik çözümlemesi kapsamında üzerinde durulan son nokta ise ilgili topluluğun arayüzünde öne çıkan Ekibimiz başlıklı uzantıdır. Topluluk içerisinde yer alan gönüllü çevirmenlerin listesine arayüzde yer verilmektedir. Bu çerçevede, 1. Nesil Editörler sekmesinin ardından 1. Nesil Yazarlar ve Çevirmenler içeriğine ulaşılmaktadır. Çevirmenlerin, “toplumu, modern bilimden haberdar etmeyi amaçlayan bir misyon benimsedikleri ve yabancı kaynaklarda yer alan bilim haberlerini, son gelişmeleri, önemli keşif ve icatları Türkçeye (yeniden)- çevirerek/yazarak aktardıkları” yönündeki vurgu arayüzde öne çıkmaktadır (bkz. Şekil 4) (https://evrimagaci.org/ekibimiz).

Şekil 4: 1. Nesil Yazarlar ve Çevirmenler Uzantısı
Şekil 4: 1. Nesil Yazarlar ve Çevirmenler Uzantısı

Yukarıda söz edilen yazarlar ve çevirmenler başlıklı uzantı aracılığıyla, topluluk içerisinde yeniden çeviri pratiklerini deneyimleyen gönüllü yazarların ve çevirmenlerin yaşamöykülerine yönelik bilgilere erişmek mümkündür. Dijital kimlik bilgilerinin yanı sıra ilgili çevirmene ilişkin şu bilgilere yer verilmektedir: “Evrim Ağacı yazarı ve çevirmenidir. Alanı Kimya’dır ama beşeri bilimlerle yakından ilgilenir. Gerçeğe ulaşmak için bilimsel şüphecilik ve bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğini savunan doğa aşığı bir hümanisttir” (bkz. Şekil 5) (https://evrimagaci.org/ekibimiz).

Şekil 5: Çevirmen Profili
Şekil 5: Çevirmen Profili

4.2. Çevrimiçi söyleşiler

Sözü edilen çevrimiçi söyleşiler kapsamında, araştırma örneklemini oluşturan 5 çevirmene, yaşam öykülerine ilişkin ipuçları içeren bir soru yöneltilmektedir. Bu çerçevede, ilgili çevirmenlerin, eğitim, meslek ve uzmanlık alanı bilgilerine yönelik yanıtları şu şekildedir (bkz. Tablo 1):

Netnografik saha çalışmasının merkezinde yer alan çevirmenlerin, eğitim bilgilerine bakıldığında, biyolog, uçak ve mekatronik mühendisi, nörolog, tarihçi ve akademisyen gibi kimliklerin öne çıktığı görülmektedir. Evrim biyolojisi ve ilişkili diğer alanlar kapsamında doktora eğitimlerini sürdüren katılımcıların yanı sıra, ilgili çevirmenlerin söylemlerinde robotik, eklem dokuları ve rejenerasyon evrimi gibi diğer uzmanlık alanları vurgulanmaktadır. İlgili topluluklarda yeniden çeviri pratiğini deneyimleyen görüşmeciler kendilerini çevirmen, yazar, teknik metin yazarı, editör ve evrim çalışkanı gibi farklı kavramlar etrafında tanımlamaktadırlar. 

Tüm Reklamları Kapat

İkinci soruya gelindiğinde, çevirmenlere, çevrimiçi ağlarda yapılanan Darwin’i yeniden çevirme hareketleri ve bu yönde benimsedikleri motivasyon unsurlarının neler olduğu sorulmaktadır. Bu başlık altında, görüşmeciler, deneyimledikleri yeniden çeviri pratiklerine ilişkin tetikleyici ve motive edici unsurları şu sözlerle dile getirmektedirler (bkz. Tablo 2): 

Bu soru kapsamında elde edilen veriler, yukarıda sözü edilen ağ temelli yeniden çeviri pratikleri ve yeni toplumsal hareketler arasında kurulan ilişkiselliği görünür kılmaktadır. Çevirmenlerin bu yönde geliştirdikleri söylemlerinde, bilimi yaygınlaştırmak, popüler bilim algısına akademik katkı sağlamak, bilgiyi insanlık yararına kullanmak, Darwin’i geniş kitlelere yaymak, akıl ve mantığı önde tutmak, gönüllü pratikler üstlenmek, bilimsel açık veri kaynağı oluşturmak, ideolojik çatışmalardan uzak durmak, barışçıl bir platform yaratmak ve Darwin’i kolay kullanılabilir/erişilebilir kılmak gibi vurgu noktaları öne çıkmaktadır. Türkiye’de, ilgili çevirmenleri, evrim teorisi etrafında örgütlenen ve ağlarda yapılanan yeniden çeviri hareketlerine iten motivasyon unsurlarını, yeni toplumsal hareketlere ilişkin eylem taktikleriyle ilişkilendirmek mümkündür. Bu çerçevede, paylaşıma, katılıma ve işbirliğine dayalı kültürel üretim pratiklerinin desteklenmesi, tutkuların/zevklerin öne çıkması, angaje, aktivist ve üreten tüketici kimliğinin oluşması ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesi gibi ağ toplumuna ilişkin kavramlaştırmaların yansımaları, yukarıda yer verilen çevirmenlerin söylemlerinde görünürlük kazanmaktadır. 

Netnografik araştırmanın son aşamasını oluşturan aşağıdaki soru kapsamında, ilgili çevirmenlerin, Darwin’i Türkçeye yeniden çevirirken uyguladıkları stratejiler çözümlenmektedir. Bu bağlamda, çevirmenler, gerek bireysel gerekse kolektif düzlemde benimsedikleri yeniden çeviri kararlarını şu kavramlar aracılığıyla açımlamaktadırlar (bkz. Tablo 3):

İlgili çevirmenler, bu doğrultuda geliştirdikleri stratejilerini tanımlarken, sürdürülebilirlik, çevrimiçi kaynaklara başvurma, kolektif düzeltme mekanizmaları yaratma, yeniden yazma, ortak çeviri kuralları belirleme, terminoloji çalışmaları yürütme, inisiyatif, sorumluluk üstlenme, birlik, beraberlik algısını güçlendirme, etkileşime dayalı iletişim ortamının desteklenmesi, yatay örgütlenme ağı kurma ve öz-eleştirel kavrayış benimseme vb. kavramların altını çizmektedirler. Yukarıda, görüşmecilerin ürettikleri söylemlerde öne çıkan vurgu noktalarında, yeni toplumsal hareketler etrafında yapılanan katılıma, paylaşıma dayalı bilgi üretim ağlarının, yatay örgütlenme şeklinin, koreografik liderlik algısının, bilginin serbest dolaşım ilkesinin, açık erişim hakkının, hukukun üstünlüğünün ve özerklik uzamının izdüşümlerine rastlanmaktadır. Bunlarla birlikte, ağ toplumunda, diyalog kültürünü yaratan demokratik değerler, bireyin özdenetime dayalı sivilleşme eğilimi ve ortak iletişim etiğine odaklanan eleştirel yeni medya okuryazarlığının önemi, ilgili çevirmenlerin, evrimi yeniden çevirirken benimsedikleri stratejiler üzerinden okunabilmektedir. 

Tüm Reklamları Kapat

5. Sonuç gözlemleri

Çeviri alanında yaşanan dijital açılım, çeviri pratiğinin ve çevirmen kimliğinin incelenmesine yönelik hem kavramsal hem de uygulamalı alanlarda, yeni bakış açılarına duyulan ihtiyacı gündeme taşımaktadır. Türkiye’de, çevrimiçi uygulamalarda yapılanan Darwin teorisine yönelik yeniden çeviri pratikleriyle, ağ temelli toplumsal hareketler arasında çok yönlü bir ilişkisellik kurulmaktadır. Böylece, açık bilim platformlarındaki yeniden çeviriler, sözde ve sahte bilime yönelik karşı bir duruş ve/veya bir mücadele aracı olarak nitelendirilebilmektedir. Bununla birlikte, yeniden çeviri hareketlerinin, katılımcı bir demokrasi anlayışının ve sivil bir toplum modelinin güçlenmesinde etkin bir rol oynadığı belirtilebilmektedir. Burada, vurgulanması gereken, çoklu sorumluluklar, gerçek bilimsellik ve dijital ortam yeniden çeviri hareketlerinin önemidir!

Dijital ortam farkındalığının artırılması, yeni medya okuryazarlığının disiplinler-ası/-ötesi yeni çeviri çalışmalarına girmesiyle kuşkusuz kalıcı kılınabilmektedir. Bunun için, sahadaki yeniden çeviri hareketlerinin sesini duymak ve çevrimiçi yeniden çeviri hareketleriyle, bilgi kirliliği/ideolojik yanlı çeviri pratiklerine karşı bir duruş sergilemek olmazsa olmazdır. Ayrıca, çeviri çalışmalarında hukuki boyutun ve terim çalışmalarının önemi vurgulanmalıdır. Yenilenen her bilgi paylaşılarak sürdürülebilir kılınmalı ve özdüşünümsel-düşünümsel yeniden yazma/çeviri hareketleriyle, kuram-uygulama ilişkiselliği içinde “sahanın sesi”yle yeniden yapılandırılmalıdır. Çevrimiçi yeniden çeviri hareketleri, özellikle, bireysel bir hareketin, toplumsal dönüşümü nasıl tetikleyebileceği konusunda ve bireyin sivilleşmesi/demokratikleşmesi yönünde örnek olarak değerlendirilebilmektedir. Böylece, çok yönlü bir aktif duruştan söz edilebilmekte ve hem okur hem çevirmen açısından demokratikleşme/sivilleşme yönünde yapılanma etik ve deontolojik bir kavrayışla gerçekleşebilmektedir. Demokratik değerlere yönelik artan farkındalık, çeviri hareketleriyle, bireyin toplumsal/kültürel üretim alanına katılımını da güçlendirmektedir. 

Sonuç olarak, Evrim Ağacı topluluğunun, Darwin teorisi etrafında yükselen yeniden çeviri pratiklerinin ve bunları deneyimleyen çevirmen kimliklerinin, ağ temelli yeni toplumsal hareketlerin dayandırıldığı katılımcı/paylaşımcı demokrasi anlayışı, bilgiye erişim hakkı, fırsat eşitliği ve sivil toplum modeli gibi değerlerin yayılımı konusunda harekete geçmeyi/geçirmeyi başardıkları ve bilimsel alanda farkındalığın artırılmasında işaret fişeği görevi üstlendikleri görülmektedir.

Not: Bu yazı ilk olarak Frankofoni dergisinin Şubat-Mart 2019'da basılan 34 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Tıpkıbasımı için dergi editörlerinden ve yazarlarından izin alınmıştır. İzin almaksızın kullanılamaz.

Frankofoni Dergisi Bilgileri: Bogenç Demirel, E., & Z. Görgüler (Şubat-Mart 2019). “Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin'i Yeniden Çevirmek”, Hacettepe Üniversitesi Frankofoni Dergisi, no. 34, s.79-94.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
35
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Üzücü! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • M. Binark, et al. (2018). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya Ve Etik. ISBN: 6054511853. Yayınevi: Kalkedon Yayınları.
 • A. Brisset. (2004). Retraduire Ou Le Corps Changeant De La Connaissance. Sur L’historicité De La Traduction. Palimpsestes, sf: 39-67. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Castells. (2009). The Rise Of The Network Society: The Information Age: Economy, Society, And Culture. ISBN: 1405196866. Yayınevi: Wiley-Blackwell.
 • M. Castells. (2012). Networks Of Outrage And Hope: Social Movements In The Internet Age. ISBN: 0745662854. Yayınevi: Polity.
 • C. Darwin. (2009). Türlerin Kökeni. ISBN: 9786054156153. Yayınevi: Evrensel Basım Yayın.
 • E. B. Demirel, et al. (2015). Pratique Réflexive Sur La Traduction Collaborative En Ligne En Turquie: 100% User-Made Translation. Parallèles, sf: 137-148. | Arşiv Bağlantısı
 • E. B. Demirel, et al. (2018). Traduire La Science En Plein Air Ou À L’ère Du Web 2.0: Exemples De Turquie. Academia, sf: 1-16. | Arşiv Bağlantısı
 • E. B. Demirel. (2014). Çevirinin Bourdieu Sosyolojisiyle Yapılanan Yüzü, Çeviri Sosyolojisi. Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları.
 • A. C. Fernandez. (2012). Collaborative Translation Revisited: Exploring The Rationale And The Motivation For Volunteer Translation. Forum, sf: 115-142. | Arşiv Bağlantısı
 • D. A. Folaron. (2012). Digitalizing Translation. Translation Spaces, sf: 5-31. | Arşiv Bağlantısı
 • P. Gerbaudo. (2012). Tweets And The Streets: Social Media And Contemporary Activism. ISBN: 074533248X. Yayınevi: Pluto Press.
 • J. Heilbron, et al. (2008). Outline For A Sociology Of Translation. Current Issues And Future Prospects. Benjamins Translation Library, sf: 93-107. | Arşiv Bağlantısı
 • H. Jenkins, et al. (2006). Fans, Bloggers And Gamers. Exploring Participatory Culture. ISBN: 0814742858. Yayınevi: NYU Press.
 • R. Kozinets. (2006). Click To Connect: Netnography And Tribal Advertising. Journal of advertising research, sf: 279-288. | Arşiv Bağlantısı
 • J. McDonough-Dolmaya. (2009). Analyzing The Crowdsourcing Model And Its Impact On Public Perceptions Of Translation. The Translator, sf: 167-191. | Arşiv Bağlantısı
 • M. O'Hagan. (2009). Evolution Of User-Generated Translation: Fansubs, Translation Hacking And Crowdsourcing. The Journal of Internationalization and Localization, sf: 94-121. | Arşiv Bağlantısı
 • M. O'Hagan. (2011). Community Translation: Translation As A Social Activity And Its Possible Consequences In The Advent Of Web 2.0 And Beyond. Linguistica Antverpiensia, New Series–Themes in Translation Studies, sf: 11-23. | Arşiv Bağlantısı
 • M. O'Hagan. (2016). Translations Massively Open Translation: Unpacking The Relationship Between Technology And Translation In The 21St Century. International Journal of Communication, sf: 929-946. | Arşiv Bağlantısı
 • L. Pérez-González. (2010). Ad-Hocracies Of Translation Activism In The Blogosphere: A Genealogical Case Study. Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason, sf: 259-287. | Arşiv Bağlantısı
 • L. Pérez-González, et al. (2012). Non-Professionals Translating And Interpreting: Participatory And Engaged Perspectives. The Translator, sf: 149-165. | Arşiv Bağlantısı
 • A. Pym. (2014). Method In Translation History. ISBN: 1900650126. Yayınevi: Routledge.
 • ACFAS. La Révolution De La Science Ouverte Et De L’accès Libre. (6 Mayıs 2019). Alındığı Tarih: 6 Mayıs 2019. Alındığı Yer: ACFAS | Arşiv Bağlantısı
 • Y. Gambier. Traduction: Des Métiers Différents, Un Processus Commun. (6 Mayıs 2019). Alındığı Tarih: 6 Mayıs 2019. Alındığı Yer: Turun Yliopisto | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/03/2023 00:58:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7786

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Kütleçekimi
Fizik
Taksonomi
Habercilik
Müzik
2019-Ncov
Sağlık Bakanlığı
Kuantum
Sinir
Periyodik Tablo
Kimya Tarihi
Metal
Bağışıklık Sistemi
Yatay Gen Transferi
İspat
Karadelik
Böcek
Etimoloji
Öne Çıkan
Evrim Ağacı Duyurusu
Nükleotit
Davranış
İnternet
Viroloji
Kadın Sağlığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Z. S. Görgüler, et al. Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin'i Yeniden Çevirmek. (6 Mayıs 2019). Alındığı Tarih: 27 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7786
Görgüler, Z. S., Ağacı, E., Bogenç Demirel, . (2019, May 06). Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin'i Yeniden Çevirmek. Evrim Ağacı. Retrieved March 27, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7786
Z. S. Görgüler, et al. “Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin'i Yeniden Çevirmek.” Edited by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, 06 May. 2019, https://evrimagaci.org/s/7786.
Görgüler, Zeynep Süter. Ağacı, Evrim. Bogenç Demirel, . “Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin'i Yeniden Çevirmek.” Edited by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, May 06, 2019. https://evrimagaci.org/s/7786.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.