Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?

Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?
9 dakika
929
Evrim Ağacı Akademi: Popülasyon ve Komünite Ekolojisi Yazı Dizisi

Bu yazı, Popülasyon ve Komünite Ekolojisi yazı dizisinin 1. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Popülasyonlar, dinamik varlıklardır. Büyüklükleri ve kompozisyonları, çevredeki mevsimsel ve yıllık değişiklikler, orman yangınları ve volkanik patlamalar gibi doğal afetler ve tür içi/dışı kaynak rekabeti dahil olmak üzere birçok faktörün etkisiyle dalgalanır. Popülasyonları tanımlamak ve ne tür değişikliklere uğradıklarını bulgulamak amacıyla tasarlanan bir dizi matematiksel araç ile popülasyonları istatistik çerçevesinde inceleyen alana demografi adı verilmiştir.

Bu matematiksel araçların çoğu insan popülasyonlarını incelemek üzere geliştirilmiştir. Örneğin bir popülasyondaki bireylerin yaşam beklentilerine yönelik detaylı bilgi veren yaşam tabloları, başlangıçta hayat sigortası şirketleri tarafından sigorta tarifelerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Buna bağlı olarak "demografi" terimi, bazen yalnızca insan popülasyonlarının incelenmesi olarak anlaşılsa da demografi araçları, yaşayan tüm popülasyonları incelemek amacıyla kullanılabilmektedir.

Popülasyon Boyutu ve Yoğunluğu

Popülasyonlar, popülasyon büyüklükleri (toplam birey sayısı) ve popülasyon yoğunlukları (birim alan başına düşen birey sayısı) ile karakterize edilir. Bir popülasyonda yoğun ya da seyrek dağılmış çok sayıda birey olabilir; bununla beraber bir bölgede yoğun veya çok seyrek dağılmış az sayıda bireye sahip popülasyonlar da bulunabilmektedir. Popülasyon büyüklüğü, popülasyonun içerdiği genetik varyasyon miktarıyla doğrudan ilişkilidir ve bu çerçevede popülasyonun adaptasyon potansiyelini etkileyebilmektedir. Yoğunluk ise besin rekabeti ve bireylerin eş bulma yeteneği gibi popülasyon içi etkileşimler üzerinde etkilere sahiptir. Daha küçük organizmalar, daha büyük organizmalara göre daha yoğun dağılma eğilimindedir.

Tüm Reklamları Kapat

Avustralya memelilerinde popülasyon yoğunluğu ile vücut büyüklüğü arasında tipik bir ters orantı bulunur.
Avustralya memelilerinde popülasyon yoğunluğu ile vücut büyüklüğü arasında tipik bir ters orantı bulunur.
Libre Texts

Popülasyondaki Birey Sayısının Tespiti

Popülasyon büyüklüğünü belirlemenin en doğru yolu, tüm bireyleri saymaktır. Bununla beraber bu yöntem, genellikle lojistik veya ekonomik olarak masraflıdır ve kapsam arttıkça uygulanabilirliği düşmektedir. Bilim insanları da bu sebeple her habitatın temsil değeri bulunan bir bölümünü örneklem olarak alır ve bu örneklem çerçevesinde ulaştıkları sonuçları popülasyonun tamamına uyarlama yoluyla incelemelerde bulunur.

Popülasyonların boyut ve yoğunluğunu belirlemek amacıyla kullanılan örneklem yöntemleri genellikle incelenen organizmanın özelliklerine göre yapılandırılır. Bitkiler gibi hareket etmeyen organizmalar veya çok küçük ve yavaş hareket eden organizmalar için tahta, plastik veya metalden yapılmış ve habitatın farklı noktalarına yerleştirilen kareler, yani kuadratlar kullanılabilir. Kuadratlı sayım yöntemi ile doğru nüfus boyutu ve yoğunluğu tahminlerinde bulunabilmek için yeterli sayıda kuadratın habitat içinde rastgele yerlere yerleştirilmesi ve içeriklerinin sayılması gerekir. Bu bağlamda habitata yerleştirilecek kuadrat sayısı ve boyutu, incelenen organizmanın türü ve dağılım şekli göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Memeliler gibi daha küçük hareketli organizmalar için genellikle yakala - tekrar yakala adı verilen bir teknik kullanılır. Bu teknik, yakalanan hayvanların işaretlenmesini ve popülasyonun geri kalanıyla karışması için çevreye geri salınmasını içerir. Bu "yakalamadan" sonra bir örneklem daha "yakalanır" ve bilim insanları, yeni yakaladıkları örneklemde daha önceden yakaladıkları ve işaretledikleri hayvanları sayar. Bu noktada popülasyon ölçümünü mümkün kılan varsayım şu şekildedir: Popülasyon boyutu arttıkça ikinci defa yakalanan (işaretli) bireylerin sayısı daha az olacaktır. Örneğin ilk etapta 80 tarla faresinin yakalandığı ve işaretlendiği; ikinci etapta ise 100 tarla faresinin yakalandığı ve yakalanan farelerden yalnızca 20'sinin işaretli olduğu bir durumda popülasyon boyutu (N) şu şekilde hesaplanır:

ilk etapta yakalanan fareler × ikinci etapta yakalanan fare sayısıikinci etapta yakalanan işaretli fare sayısı=N\frac{ilk\ etapta\ yakalanan\ fareler\ ×\ ikinci\ etapta\ yakalanan\ fare\ sayısı}{ikinci\ etapta\ yakalanan\ işaretli\ fare\ sayısı} = N

Tüm Reklamları Kapat

Örneğimizde popülasyon sayısı 400 olarak hesaplanmaktadır:

80×10020=400\frac{80 ×100}{20} = 400

Bununla beraber gerçek popülasyon boyutu hatalı ölçüm olasılığı ve örneklem yöntemlerinden kaynaklanan yanlılıklar nedeniyle bir miktar farklı olabilir.

Tür Dağılımı

Yoğunluk ölçümlerine ek olarak bir popülasyonun yayılım alanı içindeki dağılımı da ilgili popülasyon hakkında değerli bilgiler içerir. Bir habitat içinde yer alan bir türün bireylerinin belirli bir zamanda dağılımına tür dağılım örüntüsü adı verilir. Tür dağılımları, geniş dağılım örüntü kategorileri ile sınıflandırılmakta ve takip edilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir popülasyon içindeki bireyler rastgele dağılmış, gruplaşmış veya görece eşit aralıklarla bölünmüş olabilir. Bunlar sırasıyla rastgele, kümeli ve düzenli (tekdüze) dağılım modelleri olarak bilinir. Farklı dağılımlar, incelenen türlerin biyolojisinin önemli yönlerini yansıtır ve popülasyon büyüklüklerini tahmin etmek için gereken matematiksel yöntemleri de etkiler:

 • Rastgele dağılıma örnek olarak karahindiba ve tohumları rüzgarla dağılan ve uygun ortamlarda düştükleri her yerde çimlenen diğer bitkiler verilebilir.
 • Kümeli dağılım, meşe ağaçları gibi tohumlarını doğrudan yere bırakan bitkilerde; balık ve fil sürüleri gibi sosyal gruplar halinde yaşayan hayvanlarda görülebilir.
 • Düzenli dağılım ise adaçayı gibi yakınındaki bireylerin büyümesini engelleyen maddeler salgılayan bitkilerde ve yuvalama amacıyla belirli bir bölgeyi koruyan penguenler gibi kendi bölgesini savunan hayvan türlerinde gözlemlenmektedir. Bu türlere ait her bir bireyin bölgesini savunmaya yönelik davranışları, habitatın benzer büyüklükteki bölgelere ayrılmasına sebep olur. Böylesi bir ayrım da düzenli bir dağılım modelini meydana getirir.

Bu bilgilerden de anlaşılabileceği gibi, bir popülasyon içindeki bireylerin dağılımı, popülasyonu oluşturan bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında basit bir yoğunluk ölçümünden daha fazla bilgi sağlamaktadır. Örneğin düşük yoğunluklu dağılım gösteren türler de, rastgele bir dağılıma sahip soliter türler de kümelenmiş/sosyal türlere kıyasla eş bulmakta daha fazla zorluk çeker.

Türler rastgele, kümeli veya düzenli bir dağılımda bulunabilir. Örneğin (a) karahindiba gibi tohumlarını saçan bitkiler rastgele dağılıma; (b) filler gibi gruplar halinde seyahat eden hayvanlar kümeli dağılıma; ve (c) penguenler gibi bölgelerini savunan kuşlar düzenli dağılıma örnek olarak verilebilir.
Türler rastgele, kümeli veya düzenli bir dağılımda bulunabilir. Örneğin (a) karahindiba gibi tohumlarını saçan bitkiler rastgele dağılıma; (b) filler gibi gruplar halinde seyahat eden hayvanlar kümeli dağılıma; ve (c) penguenler gibi bölgelerini savunan kuşlar düzenli dağılıma örnek olarak verilebilir.
(a) Rosendahl; (b) R. Wood; (c) B. Tubby

Demografi

Popülasyon boyutu ve yoğunluğu, bir popülasyonun belirli bir zamanda mevcut durumunu tanımlar. Doğum oranı, ölüm oranı ve ortalama yaşam süresi gibi popülasyon dinamikleri ise zaman içinde popülasyon değişimlerini konu alan demografi alanının konusudur. Popülasyon dinamikleri, genellikle bir hayat tablosu aracılığıyla sunulmaktadır.

Hayat Tablosu

Hayat tabloları, bir organizmanın yaşam öyküsü ve bireylerin ortalama yaşam süresi hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu tablolar, insanlarda ortalama yaşam süresini belirlemek amacıyla sigortacılık endüstrisi tarafından aktüeryal tablolar temel alınarak modellenmiş ve oluşturulmuştur.

Hayat tabloları ile örneğin bir popülasyondaki tüm yaş gruplarına ait bireylerin bir sonraki doğum gününden önce ölme olasılıkları, yaşayan bireylerin hangi yaş aralığında öleceği bilgisi (ölüm oranları ve her aralıktaki ortalama yaşam süresi) hesaplanabilmektedir.

Ovis dalli (Dall yaban koyunu) için oluşturulmuş bu hayat tablosunda ölüm sayıları, yaşayan birey sayıları, ölüm oranı ve ortalama yaşam süreleri görülebilmektedir.
Ovis dalli (Dall yaban koyunu) için oluşturulmuş bu hayat tablosunda ölüm sayıları, yaşayan birey sayıları, ölüm oranı ve ortalama yaşam süreleri görülebilmektedir.
Libre Texts

Yukarıdaki tabloda Kuzey Amerika'nın kuzeybatısı bölgesine özgü bir tür olan Dall yaban koyunları üzerine yapılan bir çalışmadan alınmış bir hayat tablosu örneği gösterilmektedir. Popülasyonun A sütununda yaş aralıklarına bölündüğüne dikkat ediniz. D sütununda gösterilen bin koyun başına ölüm oranı; B sütununda görebileceğiniz, belirli aralıklarda ölen bireylerin sayısının, aralığın başındaki yaşta hayatta olan bireylerin sayısına (C sütunu) bölünmesine ve bin ile çarpılmasına dayanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

o¨lu¨m oranı=o¨len birey sayısıyaşayan birey sayısı×1000ölüm\ oranı = \frac {ölen\ birey\ sayısı}{yaşayan\ birey\ sayısı} × 1000

Örneğin üç ve dört yaşları arasında deney başındaki bin koyundan kalan 776'sının 12'si ölmektedir. Bu sayı da bin ile çarpılarak bin koyun başına ölüm oranı hesaplanmaktadır.

o¨lu¨m oranı=12776×1000≈15.5ölüm\ oranı = \frac{12}{776} × 1000 ≈ 15.5

Tüm Reklamları Kapat

D sütununda verilen ölüm oranı verilerinde, koyunlarda altı aylık ile bir yaş arasındaki dönemde yüksek bir ölüm oranı görülmektedir. Bu ölüm oranı 8-12 yaş aralığında daha da artmakta; hayatta kalan koyunların sayısı giderek azalmaktadır. Bu yaban koyunlarına yönelik veriler, koyunların bir yaşını doldurabilmesi takdirinde ortalama 7.7 yıl daha yaşayabileceğini göstermektedir.[1]

Hayatta Kalma Eğrileri

Popülasyon ekologları tarafından kullanılan bir başka araç da, tüm yaş aralıklarında hayatta kalan bireylerin sayısının zaman tabanlı grafiği, yani hayatta kalma eğrisidir. Bu eğriler, farklı popülasyonların hayat öykülerini karşılaştırmamıza olanak sağlar. Üç tür hayatta kalma eğrisi vardır.

 • Tip 1 eğrilerde ölüm oranı ilk ve orta yıllarda düşüktür ve popülasyon, çoğunlukla yaşlı bireyler içerir. Bu eğriyi sergileyen organizmalar tipik olarak az sayıda yavru üretir ve yavrularına iyi bakarak hayatta kalma olasılıklarını artırır. İnsanlar ve memelilerin çoğu tip I hayatta kalma eğrisi sergiler.
 • Tip 2 eğrilerde ölüm oranı tüm yaşam süresi boyunca görece sabittir ve ölümün yaşam süresinin herhangi bir noktasında meydana gelme olasılığı eşittir. Birçok kuş popülasyonu orta veya tip II hayatta kalma eğrisi sergilemektedir.
 • Tip 3 eğrilerde en yüksek ölüm oranı erken yaşlarda görülmektedir; ancak yaşını almış bireylerin ölüm oranı çok daha düşüktür. Tip III organizmalar tipik olarak çok sayıda yavru üretir, yavrularına hiç bakmaz veya çok az bakar. Ağaçlar ve deniz omurgasızları tip III hayatta kalma eğrisi sergiler; zira bu organizmaların çok azı genç yaşlarında ölümden kaçabilmektedir. Bununla beraber yaşlılığa erişen organizmaların görece uzun bir süre hayatta kalma olasılığı çok daha yüksektir.
Hayatta kalma eğrileri, bir popülasyondaki bireylerin yaşa göre dağılımını gösterir. İnsanlar ve memelilerin çoğu Tip 1 hayatta kalma eğrisine sahiptir, yani ölüm, ağırlıklı olarak ileri yaşlarda gerçekleşir. Kuşlar Tip 2 hayatta kalma eğrisine sahiptir, yani her yaşta ölüm eşit derecede olasıdır. Ağaçlar Tip 3 hayatta kalma eğrisine sahiptir, yani çok az ağaç genç yaşlarını atlatabilmektedir; ancak belirli bir yaştan sonra hayatta kalma olasılığı oldukça yükselir.
Hayatta kalma eğrileri, bir popülasyondaki bireylerin yaşa göre dağılımını gösterir. İnsanlar ve memelilerin çoğu Tip 1 hayatta kalma eğrisine sahiptir, yani ölüm, ağırlıklı olarak ileri yaşlarda gerçekleşir. Kuşlar Tip 2 hayatta kalma eğrisine sahiptir, yani her yaşta ölüm eşit derecede olasıdır. Ağaçlar Tip 3 hayatta kalma eğrisine sahiptir, yani çok az ağaç genç yaşlarını atlatabilmektedir; ancak belirli bir yaştan sonra hayatta kalma olasılığı oldukça yükselir.
Libre Texts

Özet

Belirli bir habitatta yaşayan bir türün bireyleri anlamına gelen popülasyonlar dinamik yapılardır; boyutu ve özellikleri mevsimsel değişikliklerden, doğal afetlerden ve tür içi/türler arası rekabetten etkilenmektedir.

Popülasyonların bu özelliklerini istatistiği temel alan bir bilim olan demografi çalışmaktadır. Demografi alanında kullanılan birçok araç, insan popülasyonları temel alınarak tasarlanmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Tamtamların Sesi – Afrika’dan On Masal

Zamansızdır masallar

Elimizden tutup bizi hayali diyarlarda gezmeye çıkarırlar

Bekler orada gizemli insanlar, efsanevi yaratıklar, sihirli olaylar

Çeşit çeşit renkler, duygular

Bu kitap dizisinde dünyanın dört bir yanından en güzel masallar bir araya geldi. Farklı farklı çizerler de hepsini resimledi.

İnsanlığın beşiği Afrika’da anlatılan masallar çağlar boyunca herkese yol göstermiş. Bu masallardan bazıları bu kitapta toplanmış. Rüzgârın oğlu, tavşanlar, sincaplar, leoparlar, çakallar ve daha nicesi bakalım neler yapmış?

Devamını Göster
₺130.00
Tamtamların Sesi – Afrika’dan On Masal
 • Dış Sitelerde Paylaş

Bir habitatta yaşayan küçük ve görece hareketsiz tür popülasyonları kuadrat adı verilen metal, plastik veya ahşap karelerin habitata aralıklarla rastgele yerleştirmesi yoluyla; memeliler gibi hareketli tür popülasyonları ise yakala - tekrar yakala yöntemiyle ölçülebilir.

Bir türün dağılım örüntüsü birçok faktör tarafından belirlenmektedir. Türler habitat içinde rastgele, kümeli veya düzenli dağılımda olabilir. Örneğin karahindibalar tohumlarını rüzgara saçarak çoğalmaları sebebiyle rastgele; filler gruplar halinde yaşadığı için kümeli; penguenler ise bölgelerini koruyan kuşlar olmaları sebebiyle düzenli dağılım gösterme eğilimindedir.

Demografi bağlamında hayat tabloları ve hayatta kalma eğrileri ise bir popülasyonun doğum ve ölüm oranları çerçevesinde ortalama yaşam süresinin hesaplanmasında ve popülasyon genelinin yaş aralıklarında yaşam ve ölüm risklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Popülasyon ve Komünite Ekolojisi Yazı Dizisi

Bu yazı, Popülasyon ve Komünite Ekolojisi yazı dizisinin 1. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
20
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/05/2024 16:11:57 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13658

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Solunum
Yaşamın Başlangıcı
Küresel Salgın
Karanlık
Oyun Teorisi
Organizma
Evrim
Ufo
Arı
Radyasyon
Isı
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Optik
Ribozim
Orman
Alzheimer
Elektromanyetizma
Venüs
Hareket
Nörobilim
Genetik
Regülasyon
Dişler
Genel Görelilik Teorisi
Video
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?. (14 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 20 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13658
Texts, L., Karagözoğlu, M. (2023, January 14). Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?. Evrim Ağacı. Retrieved May 20, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13658
L. Texts, et al. “Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 14 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13658.
Texts, Libre. Karagözoğlu, Mert. “Popülasyon Demografisi ve Dinamikleri: Canlı Popülasyonları Nasıl Büyüyor, Nasıl Küçülüyor?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, January 14, 2023. https://evrimagaci.org/s/13658.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close