Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Kitap Analizi: Evrim Kuramı ve Mekanizmaları

Kitap Analizi: Evrim Kuramı ve Mekanizmaları
9 dakika
1,776
 • Evrimsel Biyoloji
 • Bilim Kitabı

Kitap Hakkında

Tanıtım

Kitabın tanıtım yazısı şu şekildedir:

Elinizdeki kitap, Türkiye’de popüler bilim sahasında evrimin tüm meka­nizmalarını bir arada ele alan ilk kitaptır. Dolayısıyla bugüne kadar oku­duğunuz evrim kitaplarında aklınıza yatmayan bazı noktalar olduysa, muhtemelen bu soru işaretlerini çözmenizi sağlayacaktır. Evrim Ağacı’nın kurucusu ve bilim konuşmacısı olan Çağrı Mert Bakırcı’nın Evrim Kuramı ve Mekanizmaları kitabı, evrime yeni giriş yapacaklar ve bilgilerini geniş­letmek isteyenler için çok faydalı bir derleme olacaktır. Bilimin ağır dilini kırmak adına her bölüm başına eklenmiş ve bölüm içeriğini özetleyen kısa hikâyeler sayesinde kitabı bir solukta okuyacak ve her zaman yardımcı bir kaynak olarak kullanabileceksiniz.

Evrim ve Evrim Kuramı, gerek Türkiye’de gerek dünya genelinde uzun yıllardır süregelen çeşitli tartışmaların odağı olmuştur. Söz konusu tartışmaların akademik/bilimsel boyutunun yanı sıra toplumsal formasyonlar içerisinde daha çok sosyolojik/kültürel/dini temelli bir yönü de vardır. Evrim Teorisi, bu yönüyle, birçok bilimsel teoriye göre daha özgün ve popüler bir konumdadır. Söz konusu teorinin bazı dönemlerde siyasi gündemin konusu olduğu dahi görülmüştür. Bu derece farklı alanları etkileyen bir teorinin, bu teorinin bilimselliği ve metateorisi üzerinde hiçbir yetkinliği bulunmayan kişilerce –çoğu zaman art niyetle- ele alınması, işbu kuram üzerinde birçok yanlış anlaşılmanın ve önyargının doğmasına neden olmuştur. Evrim Teorisi, bugün, bilimin hiçbir güncel metodu kullanılmadan, bilimsel olduğu iddia edilen yöntemlerle çürütülmeye çalışılmaktadır. Bu minvalde, Evrim Teorisi, adeta cehalete karşı bir savaşın öznesi/cephesi durumundadır. Bu bağlamda, canlılığı, hayatı ve dünyayı daha iyi anlamlandırabilmek için üzerinde bilgi sahibi olunması gereken Evrim gerçeği ve bunun teorisi anlaşılmaya değer bir meseledir.

Bu Reklamı Kapat

Evrim Kuramı ve Mekanizmaları: Evrimin Temelleri ve Nasıl İşlediği Üzerine kitabı, Dr. Çağrı Mert Bakırcı’nın 1. basımını 2018’de, 5. basımını Şubat, 2020’de Ginko Bilim aracılığıyla yayımladığı bir eseridir. Kitabın Sunuş bölümünü, Türkiye’nin saygın bilim insanlarından Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy yazmıştır. Söz konusu kitap, yedi ana bölümden oluşmaktadır.

Kitabın İlk Bölümü

Kitabın ilk bölümü (Gerçeklerin Omzunda Yükselen Teoriler), sadece Evrim’le, hatta Biyoloji ile değil, genel olarak Doğa Bilimleri ile alakalıdır. Bu bölümde, Dr. Bakırcı; yasa/kanun, teori ve hipotez kavramlarını ele alarak Evrim konusuna çok genel ve isabetli bir giriş yapmaktadır. Bu bölümde, özet olarak, yasa/kanun ve teori arasında bir hiyerarşinin olmadığı, teorilerin ispatlanarak kanunlara/yasalara dönüşemeyeceği, kanunların/yasaların “Ne?” sorusuna, teorilerin ise “Neden?” ve “Nasıl?” sorularına cevap veren bilimsel unsurlar olduğu, hipotezlerin ise teoriler ile kanunlar/yasalar arasındaki bağlantıyı kurduğu açıklanmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Ayrıca, teori ve kanun/yasa arasında bir hiyerarşi kurulsa bile teorinin üst sırada yer alması gerektiği ifade edilmektedir. Kitabın ilk bölümü, oluşturduğu bu temel ile gelecek bölümlerin altyapısını oluşturmaktadır. Teori ve kanun/yasa ilişkisi hakkında herkesin anlayabileceği bir biçimde verilen bilgiler, ülke ülke gezerek “Theory of Evolution means it is just a theory" safsatasını savunan şarlatanlara karşı adeta bir bilim dersi niteliği taşımaktadır. Yani burada, Evrim Teorisi'nin sadece bir ‘teori’ olduğunu dile getiren safsatayı inceler.

Kitabın İkinci Bölümü

İkinci bölümde (Canlılığın Başlangıcına Bir Yolculuk), canlılığın nasıl ortaya çıkmış olabileceği tartışılmaktadır. Bu süreci açıklamak için Dünya’nın oluştuğu dönemden, 4,5 milyar yıl öncesinden, itibaren anlatım başlatılmaktadır. Milyarlarca yıl önce, okyanuslarda bulunan volkanik bacalarının su içinde yer alması, uygun sıcaklık ortamı oluşturması, bazı maddelerin formlarını içerisinde koruyabileceği kapsüller içermesi gibi nedenlerle bu bacaların canlılığa giden moleküler sürecin başladığı yer olabileceği ileri sürülmektedir. Bu minvalde, Evrim’in aslında sadece biyolojik değil, aynı zamanda kimyasal bir yönünün de olduğu, uygun ortamlar oluştuğunda kimyasal maddelerin de evrildiği vurgulanmaktadır. Bu durum, “Kimyasal Evrim” olarak ifade edilmektedir. Bunun ardından, “canlı” ifadesinin ne manaya geldiği incelenmekte ve canlının “organizasyon” ve “aktivite” ilkelerini taşıyan öge olduğu açıklanmaktadır. Bu noktada, Dr. Bakırcı’nın meselenin felsefi boyutunu öne çıkararak canlı/cansız ayrımının doğada esasen var olmadığını bu farkın sadece insanların nitelendirmesinden kaynaklandığını söylemesi kitabın çok yönlülüğünü ortaya koymaktadır.

Kitabın Üçüncü Bölümü

Üçüncü bölüm (Evrimin Çeşitlilik Yaratıcı Mekanizmaları), genel bir bakışla, kitabın, Evrim’in biyolojik boyutuna iyice odaklanıldığı bölümü olarak görülebilir. Bu bölümde, Darwin’in Evrim Teorisi’ni inşa ederken önceki bilim insanlarının yarattığı literatürden faydalandığı açıklanmaktadır. Buna göre Darwin; Lamarck, Cuvier ve Malthus gibi bilim insanlarının çalışmalarını incelemiş ve kendi gözlemlerini ve araştırmalarını da dikkate alarak bir değişimden bahsetmiştir. Bu durum, bilimin kişisel çabalardan ibaret olmadığını bir gelenek hâlinde geliştiğini de vurgulamaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu bölümde ökaryot, prokaryot, mikroevrim, makroevrim gibi birçok kişinin lise döneminden hatırlayabileceği kavramlar yine sade bir dille anlatılmıştır. Bunların dışında; mayoz bölünme, çaprazlanma, gen akışı, genetik sürüklenme, mutasyon, transpozon, viral etkenler, plazmid ve yatay gen transferi gibi evrime katkı sağlayan çok sayıda mekanizma detaylıca açıklanmış ve bunların dışında da çok sayıda mekanizma olduğu belirtilmiştir.

Kitabın Dördüncü Bölümü

İhtiyaca Bağlı Olarak Yaratılan Canlılar: Yapay Seçilim başlıklı dördüncü bölüm, organik evrimin temel unsurlarından birisi olan seçilim konusunun net olarak ele alınmaya başlandığı kısımdır. Bu bölümde, canlıların evriminde insan faktörünün etkisi işlenmiştir. Bu bağlamda, “karnabahar, brokoli, lahana, alabaş” gibi birçok bitkisel gıda maddesinin insanların müdahalesi sonucunda ortaya çıktığı aktarılmıştır. Ayrıca; evcil köpek, inek gibi hayvanların da insan faktöründen etkilenerek evrimleştiği ifade edilmiştir. Son olarak Darwin’in, teorisini geliştirirken Yapay Seçilim gerçeğini fark ettiği ve bunun doğal olarak da işleyebileceğini düşündüğü açıklanarak Doğal Seçilim’in anlatılacağı bir sonraki bölüm için bir temel oluşturulmuştur.

Kitabın Beşinci Bölümü

Kitabın beşinci bölümü (Doğa Bir Savaş Alanıdır: Doğal Seçilim), Evrim’in en sık duyulan mekanizmalarından birisi olan Doğal Seçilim’i işlemektedir. Bu bölümde de Evrim fikrinin Darwin ile başlamadığı, bunun Darwin’den yüzlerce yıl önce dile getirildiği, ancak Darwin’in Evrim’i bilimsel olarak işleyen ve bunu bir metodoloji ile yaparak bilimsel bir teori hâline getiren ilk kişi olduğu hatırlatılmaktadır. Doğal Seçilim’in bir doğa yasası olduğunu ifade eden Dr. Bakırcı, mevcut evren koşulları sürdüğü müddetçe Doğal Seçilim’in doğada işler kalacağını açıklamaktadır. Yine yanlış anlaşılabilen bir mesele olan “en güçlünün” veya “en zekinin” hayatta kalacağına dair algıya karşı “en uyumlu” olanın bekasını sürdüreceği bu bölümde etraflıca anlatılmaktadır. Bölümün devam eden satırlarında, Doğal Seçilim’e dair bilimsel gelişmelerin Darwin’den sonra da devam ettiği örneklerle açıklanmaktadır.

Kitabın Altıncı Bölümü

Altıncı bölümde (Üreme İçin Bir Savaş: Cinsel Seçilim), canlıların temel olarak iki biyolojik gayesinden, “hayatta kalmak” ve “üremek” bahsedilmektedir. Cinsel Seçilim’in, eşeyli üreyen canlıların çiftleşme mücadelesi ve ikna eylemleri ile ilgili olduğu anlatılmaktadır. Bölümde, Cinsel Seçilim ile Doğal Seçilim arasında bir denge olduğu ve zaman zaman bu iki unsurdan birisinin çevre şartları altında öne çıkabileceği izah edilmektedir.

Kitabın Son Bölümü

Kitabın son bölümü (Kollamaya Cesaretin Var Mı? Akraba Seçilimi), bir diğer Evrimsel mekanizma olan Akraba Seçilimi’ni incelemektedir. Bu bölümde, fedakârlık, şefkat, dayanışma gibi psikolojik yönü ağır basan ve Doğal Seçilim ile çelişebilen durumlara neden olan ögelerin genetik yakınlıktan kaynaklandığı, canlıların temel gayelerinden birisinin genlerini gelecek nesillere aktarabilmek olduğu ve bu nedenle söz konusu canlıların kendileriyle ailelik/akrabalık bağı taşıyan bireyler lehine öz çıkarlarından feragat edebilecekleri anlatılmaktadır. Canlıların fedakârlık yapma rasyonalitesi “Hamilton Kuralı” üzerinden matematiksel olarak da ifade edilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Kitaba Genel Bakış ve Yorumlar

Pozitif Eleştiriler

Kitap, genel olarak incelendiğinde, Evrim’i ve bunun kuramsal boyutunu hem akademik üsluptan ve tekniklerden fazla kopmadan, hem de biyoloji altyapısı sınırlı olan okurlara hitap edebilecek yalınlıktan uzaklaşmadan anlatabilmeyi başarmıştır. Dolayısıyla, kitap, bu noktada amacına ulaşmakta muvaffakiyetli olmuştur. Dr. Bakırcı, kendine has akıcı üslubunu yazıya da yansıtabilmiştir. Öyle ki kitabın bazı bölümleri okunurken Dr. Bakırcı’nın sesi okuyucunun zihninde belirebilmiştir. Kitabın bölüm başlarında, edebi nitelik taşıyan ve ana konu ile bağlantılı olan hikâyeler sunulmuş ve okuyucu, meselenin biyolojik boyutuna hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu durum, kitabın bilimsel yönünü bir miktar azaltsa da eserin zaten salt akademik/bilimsel olma iddiası ve çabası olmadığı göz önünde bulundurulduğunda kitabın kalitesi açısından bir sorun yaratmamıştır.

Dr. Bakırcı, Evrim ile alakalı olarak “insanın maymundan gelmediği, tek seçilim mekanizmasının Doğal Seçilim olduğu” gibi yanlış bilinen hususlara açıklık getirmiş ve Evrim’e karşı sunulan birçok kötü niyetli argümana cevap vermiştir. Aslında, eser içerisinde, bu tarz hurafelere hiç yer vermeyip sadece gerçeklere odaklanılabilirdi. Ancak Evrim Teorisi, biyolojinin bir alt dalı olmasının yanı sıra toplumsal/kültürel boyutlara da sahiptir. Bilimsel metodolojiden ve biyolojinin temelinden bihaber olan insanların yoğun bir şekilde adeta bilgisizlik kirliliği yarattığı bir ortamda Evrim Teorisi’ne ilişkin yalanlara ve yanlışlara bir açıklama getirmek, meselenin esasından bir parça uzaklaşmaya değerdir. Ayrıca, Dr. Bakırcı’nın –aynı zamanda bir mühendis olarak- Evrim Teorisi’nin ileride, robotik bilimiyle de birleşeceğine dair bir öngörüde bulunması kitabın akademik gücünü artırmıştır.

Kitapta çok sayıda bilimsel deneyden söz edilmiştir ve bunların bir bölümü çok uzun yıllar süren deneylerdir. Örneğin, 22 sene süren Lenski Deneyi, Evrim Teorisi’nin ne kadar uzun ve ciddi bilimsel çalışmalarca test edildiğini ve desteklendiğini ortaya koymuştur. Kitapta yer alan sadece bu örnek bile yarım saatlik YouTube videosuyla Evrim’i çürüttüğünü zırcahil özgüveniyle ilan eden yobaz kesime karşı ince bir cevap olma özelliği taşımaktadır. Kitabın en etkileyici ve belki de en acı yönü ise lisede, Evrim Teorisi’ne değinmeksizin öğretilen birçok konunun aslında Evrim ile çok iç içe olduğunu göstermesi ve Biyoloji dersinin birçok öğrenci için neden “ezber yükü” olarak görüldüğünü hissettirmesidir.

Negatif Eleştiriler

Kitabın eksik kalmış/geliştirilmesi gereken bazı noktaları da vardır. Kitapta kaynakça bölümü vardır, ancak kitap genelinde ilgili sayfalarda atıflar yapılsaydı, örneğin bahsedilen deneylere ilişkin kaynaklar metin içinde veya dipnotta sunulsaydı, kitabın pratik ve akademik yönü daha sağlam olabilirdi. Ayrıca, kitapta, okuyucunun hayata bakışını değiştirmek konusunda oldukça iddialı ifadeler kullanılmıştır. Böyle bir konuda bu kadar büyük bir özgüven ile okuyucu üzerinde köklü değişiklikler yaratma iddiasında bulunmak, okuyucunun kitabı okurken kendi algısını değişmeme yönünde kapatmasına neden olabilecektir.

Sonuç

Tüm unsurlar dikkate alındığında, Dr. Bakırcı’nın bu kıymetli çalışması, Evrim ve bunun terminolojisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan kişilere hitap edebilecek bir içeriğe ve üsluba sahiptir. Kitap, okuma alışkanlığı olmayan bir kişinin bile birkaç günde bitirebileceği bir akıcılıkta ve sadeliktedir. Dr. Bakırcı, aslında son derece teknik bir boyutu olan bilimsel bir teoriyi ve hakikati, hem bilimsellikten uzaklaşmadan hem de okuyucuyu kavramlara boğmadan sunmayı başarmıştır. Bu bağlamda, Evrim Kuramı ve Mekanizmaları: Evrimin Temelleri ve Nasıl İşlediği Üzerine kitabı, Evrim Teorisi üzerine bir temel oluşturabilmek adına okunması gereken bir eserdir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/08/2022 08:23:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9349

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Gün
Modern
Evrimsel
Evrim Kuramı
Biyoloji
Hayvanlar Alemi
Güve
Beslenme Bilimi
Sosyal Medya
Sars-Cov-2
Diyabet
Nöron Hücresi
Mühendislik
Araştırma
Astronomi
Onkoloji
Balıklar
Obezite
Diş Hekimliği
Arkeoloji
Goril
Ara Geçiş Türleri
Kilo
Antropoloji
Kan Hastalıkları
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.