Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnsanlar Neden ve Nasıl Konuşur?

İnsanlar Neden ve Nasıl Konuşur? Wikimedia Commons
7 dakika
1,955
Tüm Reklamları Kapat

Hockett'tan beri dilbilim ve antropolojide iletişim sistemlerince paylaşılan birçok özellik olduğu kabul edilir.[1] Bunların başında anlam-gösterge eşleşimlerinin sabit (İng: "semanticity"), rastgele (İng: "arbitrariness") ve öğrenilebilir (İng: "learnability") olması yer alır. Bu özellikler, böylelikle hem bilişsel hem de toplumsal düzeyde gözlemlenir ve dilin tasarım özellikleri olarak adlandırılır.

Ne var ki, bu özelliklerin önemli bir kısmı insan dışı türlerin iletişim sistemlerinde gözlemlenmez.[2] Örneğin, insanlar diğer türlerin aksine daha önce hiç dile gelmemiş ifadeleri üretebilir ve anlayabilir, iletişim sisteminin kendisi hakkında konuşabilir ve onunla bilinçli olarak yanlış ya da gerçekdışı söylemlerde bulunabilir.[1]

Tüm Reklamları Kapat

İlginçtir ki, diğer türlerin iletişim sistemlerinin insanın iletişim sisteminin özelliklerinin tamamını içermemesi dilbilim ve antropoloji arasında keskin bir yaklaşımsal ayrışıma yol açar. Öyle ki, çoğu dilbilimci dilin doğası söz konusu olduğunda insanların ve diğer türlerin iletişim sistemleri arasındaki ayrışımları vurgularken çoğu antropolog kesişimleri vurgular.

Dilbilim ve antropoloji arasındaki bir diğer ayrım noktasıysa dilin işlevidir. Birçok dilbilimci için anlamın kişiler arası kullanımdan soyutlanamayacağı Wittgenstein'dan beri su götürmez bir gerçektir.[3] Ancak dilin işlevi hususunda dilbilimciler dilin birtakım niyetleri gerçekleştirmesine odaklanır. Bununla birlikte, antropologlar dilin kişiler arası aidiyetleri belirtmesinin üstünde dururlar (İng: "indexicality"). Öyle ki, dilbilimsel yaklaşımda dil öncelikli olarak kişilerarası etkileşim gerektiren amaçlarımızı gerçekleştirmemize yararken antropolojik yaklaşımda mensup olduğumuz topluluklarla sosyal entegrasyonumuzu sağlamamıza yarar. Dilin doğası ve işlevi hususundaki bu disiplinler arası görüş ayrılıkları ses ve edimlerin işleyişlerinde kendilerini net bir şekilde açığa vurur.

Tüm Reklamları Kapat

İnsanın Ses Mekanizması

Sesler basit olarak çıkış yerleri ve çıkış biçimlerince ayırt edilebilir.[4] Türkçe'deki seslerin başlıca çıkış yerleri dudaklar, diş yuvası, öndamak ve artdamaktır. Bu seslerin başlıca çıkış biçimleriyse patlamalı, genizsil, sürtüşmeli ve yaklaşmalıdır. İlaveten, Türkçe de dahil olmak üzere çoğu dil seslerini ünlülük-ünsüzlük ve sertlik-yumuşaklık bakımından da ayırır. Bu şekilde, her bir ses çıkış yeri ve çıkış biçimi yönünden kendine özgü bir hal alır.[5] Örneğin, Türkçe'de "b" yumuşak dudaksıl patlamalı ünsüz, "s" ise sert sürtüşmeli dişyuvasıl ünsüzdür.

Uluslararası Sesletim Derneğinin ses çizelgesinden bir alıntı.
Uluslararası Sesletim Derneğinin ses çizelgesinden bir alıntı.
International Phonetic Association

Seslerin fiziksel ve üretimsel özellikleri spektogramlar ve manyetik rezonans görüntüleyiciler olmak üzere iki başlıca bağlamda incelenir. Spektogramlar seslerin titreşim sıklığı ve genliği gibi özelliklerinin zaman bağlamındaki görsel temsilleridir. Genelde spektogramlarda bir eksen titreşim sıklığını, diğer eksen titreşim zamanını, karaltılı alanlar da titreşim genliğini gösterir.[5]

Manyetik rezonans görüntüleyicilerse seslerin üretiminin vücut içerisinde nasıl gerçekleştiğini incelemek için kullanılırlar. Katılımcılar cihaza genelde baş bölgesinin yan kesiti (medyan ve sagital) çıkacak şekilde yerleştirilir ve böylelikle ses üretimi esnasında işleyen vücut yapılarının görüntüleri alınır.[6]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir spektogram örneği.
Bir spektogram örneği.
Wikimedia Commons

İnsanın ses aygıtı diyafram, akciğerler, soluk borusu (trakea), gırtlak (larenks), yutak (farenks), ağız boşluğu, geniz boşluğu ve dudaklar başta olmak üzere birçok yapıyı içerir. Akciğerlerden çıkan hava başta gırtlaktaki ses kıvrımları ("ses telleri" yanlış bir adlandırmadır) ve dilin ağız boşluğundaki bölümü (dilin dil kökü haricindeki kısımları) olmak üzere engelleyiciler tarafından işlenir.[5], [7]

İşaret dillerinde ses aygıtının ürettiği seslerin yerini el, kol ve yüz gibi işaret uzuvlarının sergilediği görsel birimler alır. Dilbilimsel terminolojide işaret dillerinin görsel birimleri de ses (İng: "phone") olarak adlandırılır ve konuşma dillerindeki temel olgulara tabidir.[7], [8]

İnsanın Vokal Anatomisi.
İnsanın Vokal Anatomisi.
Wikimedia Commons

Ses Örüntüleri

İnsan beyni dilin seslerini kategorik olarak algılar. Yani, sesler işlenirken birtakım farklı sesler aynı kategoriye düşer. Bu kategorik algılama dillerin ses envanterlerinde sesbirimler ve sesbirimsel değişkeler olmak üzere iki başlıca ses olgusunu ortaya çıkarır. Ses olgularının istatistiksel eğilimleri ses örüntülerini meydana getirir.[7]

Sesbirim, bir dilde anlamsal farklılığa yol açan herhangi bir ses kategorisidir.[7], [9] Örneğin, "v" ve "y" sesleri Türkçe'nin sesbirimleri arasındadır fakat "w" sesi değildir. Nitekim Türkçe'de "dergi" sözcüğündeki "d" sesinin yerine "v" ve "y" seslerini konması "vergi" ve "yergi" olmak üzere iki farklı anlamlı sözcük ortaya çıkarırken "w" sesinin konması anlamlı bir sözcük ortaya çıkarmaz.

Böylelikle, sesbirimler belirlenirken yalın çiftler (İng: "minimal pair"), yani birbiriyle sadece bir seste ayrışan anlamlı sözcük ikilileri karşılaştırılır.[7], [9] Örneğin, Türkçe'deki "dergi-vergi", "vergi-yergi" ve "dergi-yergi" yalın çiftleri "d", "v" ve "y" seslerinin müstakil sesbirimleri olduğunu gösterir.

Tüm Reklamları Kapat

Sesbirimsel değişke (İng: "allophone") ise bir ses kategorisine giren herhangi bir sestir.[7], [9] Örneğin, Türkçe'de "ı", "i", "u" ve "ü" sesleri sıklıkla tek bir sesbirimin değişkeleri şeklinde davranır. Bu değişkeler kalınlık ve kapalılık yönünden benzeştikleri seslerle aynı ortamlara gelme eğilimindedir. Böylelikle, tek bir "I" sesbirimi "kalmış", "gelmiş", "bulmuş" ve "gülmüş" sözcüklerinde olduğu gibi "ı", "i", "u" ve "ü" değişkelerinde kendini gösterir.

Önemli bir husus da her bir değişkenin kendiyle aynı sesbirime bağlı diğer değişkelerle bütünleyici dağılım (İng: "complementary distribution") içerisinde olmasıdır.[7], [9] Dolayısıyla, bir değişke başka bir değişkeyle yer değiştiremez. Örneğin, "*kalmüş", "*gelmuş", "*bulmiş" ve "*gülmış" gibi dizimler standart Türkçe'de mümkün değildir.

Edim Koşulları

Edimler basit olarak kişilerin dili kullanarak gördükleri işler olarak düşünülebilir. Bunların başında duygu, düşünce, haber gibi bilgi verme esasına dayalı düzsöz edimleri gelir (İng: "locutionary act").

Ancak bir ifadenin kişiler arasında gördüğü işler sıklıkla bilgi vermenin ötesine geçer. Bu diğer edimler arasında başlıcaları edimsöz (İng: "illocutionary act") ve etkisöz (İng: "perlocutionary act"). Edimsözler bir ifadenin sarf edilmesinin ifadenin konu edindiği işin kendi olduğu durumlardır. Örneğin, "teşekkür ederim" demek teşekkür etmektir, buna karşın "eve gidiyorum" demek eve gitmek değildir. Etkisözlerse hitap edilen kişide bir etki yaratmayı amaçlar. Örneğin, "Tuz var mı?" ifadesi tuzun olup olmadığını öğrenmek için değil, birine tuzu uzattırmak için sarf edilir.[10], [11]

Tüm Reklamları Kapat

"Öyleyse ben de sizi karı koca ilan ediyorum!" ifadesi karı koca ilan etme işinin kendisi olduğu için gerçekleştirimsel bir söz edimidir.
"Öyleyse ben de sizi karı koca ilan ediyorum!" ifadesi karı koca ilan etme işinin kendisi olduğu için gerçekleştirimsel bir söz edimidir.
Wikimedia Commons

Edimler, uygunluk ve iş birliği olmak üzere iki bağlantılı ilke tarafından koşullandırılır. Uygunluk ilkesi, dil ediminin mevcut bağlamla alakalı, konuşmanın katılımcıları için önemli ve edimde bulunan kişi tarafından inanılarak dile getirilmiş olması gibi çeşitli koşulları barındırır. İş birliği ilkesiyse sarf edilen her ifadenin konuşmanın katılımcılarının azami derecede ortak yararına olmasını gerektirir ve kendini dört temel kuralda gösterir. Nitelik kuralı söylenenlerin doğru, usul kuralı dolaysız, ilişki kuralı konu ve bağlamla alakalı ve nicelik kuralı ne çok az ne de çok fazla bilgilendirici olmasını ifade eder. Her konuşmacı bilinç dışı bir şekilde diğer konuşmacıların iş birliği ilkesine sadık kaldığını varsayar.[11], [12]

Kalabalık bir ortamda, başkaları tarafından sarf edilen uygunluk ilkesine aykırı çoğu ifade kişi tarafından dikkate alınmaz.
Kalabalık bir ortamda, başkaları tarafından sarf edilen uygunluk ilkesine aykırı çoğu ifade kişi tarafından dikkate alınmaz.
Wikimedia Commons

Her ifade, anlamı gereği birtakım dile gelmemiş fakat mantıken gerekli başka önermeleri beraberinde getirir. Bu önermeler gerektirim (İng: "implication") olarak adlandırılır. Örneğin, "Cahit'in sevgilisiyle yolda karşılaştık" ifadesinin bir gerektirimi "Cahit'in sevgilisi var" önermesidir.

Ne var ki, konuşmada çoğu zaman ifadeler ve gerektirimlerinden fazlası iletilir. Bu örtülü iletilerin önemli bir bölümü iş birliği ilkesinin ihlal edilmesiyle ortaya çıkar ve sezdirim (İng: "implicature") olarak adlandırılır. Örneğin, "Sinemaya mı gitsek?" ifadesi "Sınav haftamdayım" ifadesiyle cevaplandığında, sinemayla alakalı bir mevzu olmayan sınav haftasıyla ilgili bir bilgi verilir. Ancak konuşmacının işbirlikçi olduğu varsayıldığından ötürü kişinin sinemaya gelemeyeceği sonucu çıkarılır.[13]

"Ay hava ne kadar güzel, değil mi?" ifadesini "Depresif havalara bayılırım" şeklinde yanıtlamak nitelik kuralını ihlal ederek kişinin havayı güzel bulmadığını ima eder.
"Ay hava ne kadar güzel, değil mi?" ifadesini "Depresif havalara bayılırım" şeklinde yanıtlamak nitelik kuralını ihlal ederek kişinin havayı güzel bulmadığını ima eder.
Wikimedia Commons

Sonuç

Konuşma, dilbilimsel yaklaşımda birtakım niyetleri gerçekleştirmeye yarayan insani bir olguyken antropolojik yaklaşımda sosyal entegrasyonu sağlayan türler arası bir olgudur. Konuşma; sesleri üretip algılayabilmek, ses öbekleriyle anlamları eşleştirebilmek, anlamları konuşmanın gerçekleştiği bağlamda yorumlayabilmek ve işbirlikçi bir şekilde hareket edebilmek gibi birçok bilişsel ve toplumsal yönü olan becerilerin birlikte kullanımına dayanır. Böylelikle, her söz dile getirilenden fazlasını söyler ve dile gelmekten fazlasını yapar.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
25
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/12/2023 07:41:38 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14882

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Evrim Tarihi
Eğilim
Canlı Cansız
Neandertal
Şiddet
Hız
Haber
Kurt
Güve
İstatistik
Galaksi
Koronavirüs
Yeni Koronavirüs
Gazetecilik
Diş Hekimi
Hayvan Davranışları
Matematik
Bebek Doğumu
Modern
Nükleik Asit
Genel Halk
Mantık
Vejetaryen
Köpek
Mistik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Tıraş Edilen Sakal Daha Gür Çıkar mı?
Tıraş Edilen Sakal Daha Gür Çıkar mı?
Kendiliğinden Hareket Eden Taşların Sırrı Ne?
Kendiliğinden Hareket Eden Taşların Sırrı Ne?
Lisede Öğretilen
Lisede Öğretilen "Mendel Genetiği" TAMAMEN Hatalı mı?
Dünyada Yaşam Var mı?
Dünyada Yaşam Var mı?
Hazırlıklı Olmak Depremin Sonucunu Gerçekten Değiştirir mi?
Hazırlıklı Olmak Depremin Sonucunu Gerçekten Değiştirir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Y. T. Kurşunlu, et al. İnsanlar Neden ve Nasıl Konuşur?. (20 Haziran 2023). Alındığı Tarih: 10 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14882
Kurşunlu, Y. T., Alparslan, E. (2023, June 20). İnsanlar Neden ve Nasıl Konuşur?. Evrim Ağacı. Retrieved December 10, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14882
Y. T. Kurşunlu, et al. “İnsanlar Neden ve Nasıl Konuşur?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 20 Jun. 2023, https://evrimagaci.org/s/14882.
Kurşunlu, Yasin Tuna. Alparslan, Eda. “İnsanlar Neden ve Nasıl Konuşur?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, June 20, 2023. https://evrimagaci.org/s/14882.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close