Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?

İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi? The Altai Project
8 dakika
763
 • Kültürel Antropoloji

İnisiyasyon (kabul töreni), sözlük anlamı olarak, özel bir seremoni ile bir kimseyi resmi olarak bir gruba tanıtma ya da bir genci yetişkinliğe hazırlama anlamına gelmektedir.[1] İnisiyasyon ritüellerinde kişi, ritüelin yapıldığı zamana kadarki bir süreci (doğum, ergenliğe erişme, evlenme, ölüm vs.) tamamlamış olup yapılan ritüelle birlikte yaşamında yeni bir aşamaya geçmektedir. Bundan dolayı inisiyasyon törenleri, insan hayatlarının spesifik dönemlerinde gerçekleşmektedir. Bu durum ise inisiyasyon ritüellerinin değerini arttırmaktadır.

Bu tarz ritüellerin uygulanmasında toplumdan topluma farklılıklar görülebilir. Bu farklılıkların en temel sebepleri arasında coğrafya, iklim, mensup olunan din ve etkilenilen kültürler yer almaktadır. "İlkel" olarak adlandırılan toplumlardan günümüzün "modern" toplumlarına değin çeşitli değişimlere uğramasına karşın, inisiyasyon ritüellerinin izlerini bugün bile hemen hemen her toplumda görmekteyiz. Daha "modern" toplumlarda süregelen bu törenlere örnek olarak bebek vaftizini veya sünnet uygulamasını örnek olarak gösterebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Erginlenme Ritüeli Neden ve Nasıl Yapılır?

İnisiyasyon törenlerinden bir tanesi olan erginlenme ritüeli, toplum veya aile tarafından beslenen çocukların belirli bir yaşa ulaştıklarında özel bir seremoni ile yetişkinliğe ulaştıklarının topluma ve kişinin kendisine ilan edilmesidir. Toplum tarafından kabul edilen ve toplumun içerisine dahil edilen kişiler, artık pasif konumdan aktif konuma geçerek toplumu ilgilendiren konularda alınan kararlara müdahil olabilmekte ve toplumun geleceği için birtakım sorumluluklar üstlenebilmektedir.

Erginlenme ritüellerindeki amaç, kişilerin eğitsel ve/veya dinsel anlamda belirli kurallara adapte olmalarını sağlamaktır. İlkel toplumların erginlenme törenlerinde genellikle erkek ve kız çocukları, çocukluk çağından kurtulup kabilenin yetişkin bir üyesi haline gelirler. Bazen bu tür törenlerde genç kız ve erkek çocukları zorlu testlere tabi tutulurlar. Toplum tarafından kabul edilmek, sınanmakla gerçekleşmektedir. Bunu başaran gençler bir isim alırlar ve kabileye kabul edilerek aidiyet kazanırlar.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Tahmin edilebileceği üzere erginlenme ritüellerinin yapısı ve içeriği, bu ritüellerde kullanılan malzemeler incelenen topluma göre farklılık arz etmektedir. Hatta aynı topluluğun zaman içerisinde, benimsedikleri erginlenme ritüellerinin değişebileceğini de göz önünde tutmalıyız. Bu da mekanın yanında zaman faktörünün de bu ritüelleri etkilediğini göstermektedir.

Papua Yeni Gine de bir nehir olan Sepik Nehri civarında yaşayan halkların inisiyasyon töreni.
Papua Yeni Gine de bir nehir olan Sepik Nehri civarında yaşayan halkların inisiyasyon töreni.
Wikimedia Commons

Türkler'de Ad Alma Uygulaması

Bu konu ile ilgili doğrudan ve dolaylı örnekler, bazı Türk destanlarında mevcuttur. Bu hikayelerde yeni doğan erkek çocukların ad alabilmeleri için baş kesip kan dökmesi, yani bir kahramanlık yapması beklenirdi. Bu konu ile ilgili olarak aşağıda Oğuz Kağan Destanı'ndan ve Dede Korkut hikayelerinden örnekler verilecektir.

Oğuz Kağan Destanı'nda Ad Alma

Uygurca yazılmış olan ve İslamiyet öncesi motiflerin sık bir şekilde işlendiği Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan'ın halka zulmeden bir yaratığı (gergedanı) öldürdüğü pasaj şu şekildedir:[4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir büyük orman vardı, Oğuz yurdundan içre,

Ne nehir ne ırmaklar, akardı bu ormandan içre.

Ne çok av hayvanları ormanda yaşar idi,

Ne çok av kuşları da, üstünde uçar idi!

Ormanda yaşar idi, çok büyük bir gergedan.

Tüm Reklamları Kapat

Yer idi yaşatmazdı, ne hayvan, ne de insan!

Basarak sürüleri, yer idi hep atları,

Zahmet verir insana, alırdı hayatları!

Vermedi hiçbir defa insanoğluna aman,

Tüm Reklamları Kapat

Öyle bir canavar ki işte böyle çok yaman!

Oğuz Kağan derlerdi çok alp bir kişi vardı,

Avlarım gergedanı diye, o yere vardı.

...

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Schadenfreude-Başkasının Talihsizliğinden Duyulan Keyif

Karizmatik patronumuz kendisini gülünç duruma düşürdüğünde, rakiplerimiz tökezlediğinde, düzenbaz siyasetçilerin foyaları meydana çıktığında, herkesin hayranlığını kazanan ünlülerin zaafları ifşa olduğunda, can sıkıcı düzeyde başarılı kimseler çuvalladığında hissedilen o leziz hazzı hepimiz az çok tanırız. Almancada başkasının talihsizliğinden duyulan bu keyfe tek kelimeyle Schadenfreude deniliyor.

Tiffany Watt Smith, neşe getirdiği kadar utançla da sarmalanmış, kendi hüsranlarımızın acısını dindirmek uğruna başkalarının hüsranlarına nasıl da can simidi gibi sarıldığımızı yüzümüze vuran bu çelişkili duyguyu yapıcı ve yıkıcı yönleriyle mercek altına alıyor; gündelik yaşam, siyaset, felsefe, sanat ve kültür üzerinden yaptığı yorumlar ve kişisel itiraflarla mizah dolu bir anlatı sunuyor.

Sosyal medya çağında barındırdığı tüm riskleri ve aşırılıklarına rağmen bizi başarısızlıklarımızla barıştıran, yetersizlik duygumuza rağmen yaşama sarılmamıza yardımcı olan, yaşamın absürdlüğünü görmemizi sağlayan Schadenfreude’yle yüzleşmeye davetlisiniz – samimiyet ve neşeyle.

“Hiç kimse kendi kusurları üzerine düşünmeyi sevmez, halbuki bizi biz yapan pek çok yönümüzü bu kusurlar ifşa eder. Başka insanların talihsizliklerinden keyiflenmek kulağa basitlik gibi gelebilir – belli belirsiz bir fesatlık emaresi, bir fiske de garez. Ama yakından bakacak olursanız hayatınızın en gizli kalmış fakat önem taşıyan yönlerini bir anlığına bu duyguda yakalayabilirsiniz.”

Devamını Göster
₺52.00
Schadenfreude-Başkasının Talihsizliğinden Duyulan Keyif

Kargıyla gergedanın, başına vurdu Oğuz!

Öldürüp gergedanı, kurtardı yurdu Oğuz!

Keserek kılıcıyla, hemen başını aldı,

Döndü gitti evine, iline haber saldı!

...

Türkmenistan parası üzerindeki Oğuz Kağan portresi.
Türkmenistan parası üzerindeki Oğuz Kağan portresi.
Wikimedia Commons

İslamiyet öncesi döneme ait olduğu düşünülen ve Uygurca yazılmış olan Oğuz Kağan Destanı'nda çok fazla mitolojik unsurlara ve olaylara rastlamaktayız. Yukarıdaki anlatıda bahsi geçen yaratığın/gergedanın da gerçekten var olup olmadığı meçhuldür. Ancak bu destan alıntısı, Türkler'de ad alma olayının dolaylı bir yansımasıdır. Çünkü gergedanı öldürmeye giden Oğuz'un bir ismi vardır ancak halkına yararlı bir faaliyette bulunduğu için de hükümdar olan Oğuz Kağan'a bir meşruiyet sağlamıştır.

Şu da belirtilmelidir ki konu edilen destanların dillendirilme ve zamanı geldiğinde yazıya geçirilme amacının erginlenme törenlerini veya ad alma uygulamasını anlatmak olmadığını göz önünde bulundurmalıyız. Bundan dolayı da konumuz ile ilgili doğrudan ve kesin ifadeler bulmayı beklememeliyiz.

Oğuz Kağan Destanı Uygur yazması aslıdır. Paris Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır.
Oğuz Kağan Destanı Uygur yazması aslıdır. Paris Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır.
turkbitig.com

Oğuz Kağan Destanı, Türk hükümdar tiplemesine bir model oluşturmaktadır. Tarih boyunca çoğu hükümdar soyunu Oğuz Kağan'a dayandırma eğilimi göstermiştir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, hükümdarın halkın gözünde meşru görülme isteğidir. Moğol fetihleriyle birlikte örnek hükümdar olarak Oğuz Kağan üst başlığının yanında Cengiz Han motifini de görmekteyiz. Bu tarz durumlar tarihe mal olmuş, adından ve fetihlerinden çokça bahsettirmiş olan büyük hükümdarlara bir nevi "kurucu ata" sıfatı yakıştırmak suretiyle gerçekleşmektedir.

Meşruiyet sağlama durumu esasen Türkler'deki hükümdarlık anlayışı ile ilgilidir. Türk hükümdarı halkın kalbini kazanmak mecburiyetindeydi ve bütün halk üzerinde sınırsız bir tasarruf hakkı bulunmamaktaydı. Yani her ne kadar halkın başındaki kimse olarak görülse de mutlak bir otoritesi bulunmamakta ve gücü boy beyleri ve kurultay tarafından sınırlanmaktaydı.[5]

Oğuz Kağan gibi Türk hükümdarlarının görevi sadece halkın güvenini kazanmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda halkının doyurulup zenginleşmesini de kapsıyordu. Bu durum 732 tarihinde Bilge Kağan tarafından diktirilen Kültigin Abidesinin Güney yüzünün 10. satırında şu şekilde ifade edilir:[6]

Tüm Reklamları Kapat

Aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum...
Kültigin Anıtı, Moğolistan.
Kültigin Anıtı, Moğolistan.
Wikimedia Commons

Alıntıdan anlaşıldığı kadarıyla, Türk hükümdarı halkına karşı sorumluydu. Ancak zamanla farklı kültürlerin etkisi başta olmak üzere birçok nedenle bu olgunun değiştiğini görmekteyiz. Bu bakımdan destandaki Oğuz Kağan ile Kültigin Anıtındaki Bilge Kağan arasında bir benzerlik bulunmaktadır.

Dede Korkut Hikayelerinde Ad Alma

Türklerde ad alma örneklerinden bir tanesi de Dede Korkut hikayelerinde geçmektedir.  Özellikle Bay Bora Bey oğlu Bamsı Beyrek hikayesinde ad alma uygulaması açık bir biçimde kendisini göstermektedir. Hikaye özet olarak şu şekildedir:[3]

Bayındır Han (Dede Korkut destanlarındaki kahramanların "bey"i olarak geçer), büyük bir şölen düzenler ve bütün Oğuz beylerini bu törene davet eder. Bay Bora Bey de bu törene iştirak edenler arasındadır. Bora Bey, Bayındır Han'ın oğulları tarafından çevrildiği görünce ağlamaya başlar. Bu sırada Salur Kazan isminde bir Oğuz beyi Bora Bey'in yanına giderek neden ağladığını sorar. Bora Bey ise, "Oğlum, kardeşim yoktur. Tanrı bana lanet etmiştir. Neden ağlamayayım?" der.

Bu olayı gören etraftaki Oğuz Beyleri hep birlikte Bora Bey için dua etmeye başlar. Beyler arasında Bay Bican Bey isminde bir kişi de kızı olması için beylerden dua ister. Bu olayın üzerinden bir müddet geçtikten sonra Tanrı, Bay Bora Bey'e bir oğul, Bay Bican Bey'e de bir kız verir. Bora Bey'in oğlu 15 yaşına gelir ve yakışıklı bir yiğit olur. İşte bu noktada hikaye bize oğulun ad alabilmesi için ne yapması gerektiğini söyler:

Tüm Reklamları Kapat

O zamanda bir oğlan baş kesmese, kan dökmese, ad koymazlardı.

Hikaye buradan sonra Bamsı Beyrek'in maceralarını özellikle Bay Bican Bey'in kızı olan Banı Çiçek ile kavuşma öyküsünü anlatır. Konumuz ile ilişkili olmadığı için burada hikayenin devamına değinilmeyecektir.

Şu vurgulanmalıdır ki Türk geleneğinde çok büyük olasılıkla, bir çocuk ilk doğduğunda ona bir isim verilmektedir; ancak bu isim, o çocuğun nihai ismi olmamakta ve gerçek ismini alabilmesi için çocuktan bir kahramanlık ya da olağan dışı bir davranış beklenmektedir.

Destanda açık bir biçimde görülüyor ki kahramanın ad alması onun kahramanlığına özellikle de kan döküp baş kesmesine bağlıydı. Yukarıdaki Oğuz Kağan Destanı'nda da Oğuz Kağan, canavarı öldürdükten sonra ölüsünü olduğu gibi bırakmıyor, başını kesip yurduna haber vermeye gidiyordu.

Sonuç

Erginliğe geçiş aşamasında yapılan törenlerde, törenin baş aktörü olan gencin toplum tarafından hoş görülecek bazı faaliyetlerde bulunması beklenmektedir. Törenin işleyiş şekli ve içeriği hakkında bir genelleme yapmaktan kaçınmamız gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü bu törenlerin içeriğini etkileyen coğrafya ve kültür başta olmak üzere birden fazla etmen bulunmaktadır. Hatta aynı topluluk içerisinde farklı uygulamalar da görülebilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Türkler'deki bu uygulamanın ise Türkler'in yaşam koşullarına uygun gibi görülmektedir. Özellikle göçebe ve yarı-göçebe Türk toplulukları sürekli doğa ve etrafındaki komşuları ile yaşam mücadelesi içerisindedir. Artı ürünün fazlaca üretilmediği ve doğanın her zaman cömert davranmadığı (kıtlıkların ve kuraklıkların yaşandığı) göz önüne alınırsa, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için komşuları ile ticarete ya da savaşa dayalı bir ilişki içerisinde olmaları zaruridir. Bu durum onların ister istemez askeri anlamdaki yeteneklerini geliştirmiş gibi durmaktadır. Böyle bir ortamda yaşayan toplulukların erginliğe geçiş törenlerinde bir aksiyonun ve mücadelenin olması ise doğal gözükmektedir.

Yukarıda ifade edilen hareketli hayatın bir getirisi olarak destanlardaki kahramanlar çoğu kez esir olan babasını "kafir" elinden kurtarmış, aşılması zor sınavlardan geçerek sevdiklerine ulaşmış, halkının başına musallat olmuş canavarlarla savaşmış ve doğaüstü yetenekler sergilemişlerdir. Bütün bunlar baş kesip kan dökmesi istenen kahramanların ad almalarına birer sebep teşkil etmiştir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
16
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ Longman Dictionary of Contemporary English Online. (Sözlük, 2022). İnisiyasyon. Not: Sözlüğün URL bilgisi: https://www.ldoceonline.com/dictionary/initiation..
 • ^ N. Sümer. (2018). Initiation Ceremony In Primitive Tribes And Some Religions. Dini Araştırmalar, sf: 61-80. | Arşiv Bağlantısı
 • M. S. Kaçalin. (2017). Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı. Yayınevi: Türk Dil Kurumu Yayınları. sf: 342.
 • ^ B. Ögel. (2014). Türk Mitolojisi I. Cilt. Yayınevi: Türk Tarih Kurumu. sf: 132-133.
 • ^ B. Ögel. (2017). Türklerde Devlet Anlayışı. Yayınevi: Ötüken Neşriyat A. Ş.. sf: 136-7.
 • ^ M. Ergin. (2017). Orhun Abideleri. Yayınevi: Boğaziçi Yayınları. sf: 39.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/02/2023 15:39:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13439

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Dalga Boyu
Nükleik Asit
Wuhan
Kuyruksuz Maymun
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Kartal
Eşey
Ana Bulaşma Mekanizması
Afrika
Tehlike
Yüksek
Olumsuz
Hücre
Yumurta
Rna
Canlılık Cansızlık
Kadın Doğum
Hücre Biyolojisi
Dinozor
Cansız
Yapay Zeka
Uydu
Evrim Teorisi
Uzun
İlişki
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
K. Aydın, et al. İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?. (25 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 9 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13439
Aydın, K., Bakırcı, Ç. M. (2023, January 25). İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?. Evrim Ağacı. Retrieved February 09, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13439
K. Aydın, et al. “İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 25 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13439.
Aydın, Kasım. Bakırcı, Çağrı Mert. “İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 25, 2023. https://evrimagaci.org/s/13439.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.