Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?

İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi? The Altai Project
8 dakika
2,690
Tüm Reklamları Kapat

İnisiyasyon (kabul töreni), sözlük anlamı olarak, özel bir seremoni ile bir kimseyi resmi olarak bir gruba tanıtma ya da bir genci yetişkinliğe hazırlama anlamına gelmektedir.[1] İnisiyasyon ritüellerinde kişi, ritüelin yapıldığı zamana kadarki bir süreci (doğum, ergenliğe erişme, evlenme, ölüm vs.) tamamlamış olup yapılan ritüelle birlikte yaşamında yeni bir aşamaya geçmektedir. Bundan dolayı inisiyasyon törenleri, insan hayatlarının spesifik dönemlerinde gerçekleşmektedir. Bu durum ise inisiyasyon ritüellerinin değerini arttırmaktadır.

Bu tarz ritüellerin uygulanmasında toplumdan topluma farklılıklar görülebilir. Bu farklılıkların en temel sebepleri arasında coğrafya, iklim, mensup olunan din ve etkilenilen kültürler yer almaktadır. "İlkel" olarak adlandırılan toplumlardan günümüzün "modern" toplumlarına değin çeşitli değişimlere uğramasına karşın, inisiyasyon ritüellerinin izlerini bugün bile hemen hemen her toplumda görmekteyiz. Daha "modern" toplumlarda süregelen bu törenlere örnek olarak bebek vaftizini veya sünnet uygulamasını örnek olarak gösterebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Erginlenme Ritüeli Neden ve Nasıl Yapılır?

İnisiyasyon törenlerinden bir tanesi olan erginlenme ritüeli, toplum veya aile tarafından beslenen çocukların belirli bir yaşa ulaştıklarında özel bir seremoni ile yetişkinliğe ulaştıklarının topluma ve kişinin kendisine ilan edilmesidir. Toplum tarafından kabul edilen ve toplumun içerisine dahil edilen kişiler, artık pasif konumdan aktif konuma geçerek toplumu ilgilendiren konularda alınan kararlara müdahil olabilmekte ve toplumun geleceği için birtakım sorumluluklar üstlenebilmektedir.

Erginlenme ritüellerindeki amaç, kişilerin eğitsel ve/veya dinsel anlamda belirli kurallara adapte olmalarını sağlamaktır. İlkel toplumların erginlenme törenlerinde genellikle erkek ve kız çocukları, çocukluk çağından kurtulup kabilenin yetişkin bir üyesi haline gelirler. Bazen bu tür törenlerde genç kız ve erkek çocukları zorlu testlere tabi tutulurlar. Toplum tarafından kabul edilmek, sınanmakla gerçekleşmektedir. Bunu başaran gençler bir isim alırlar ve kabileye kabul edilerek aidiyet kazanırlar.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Tahmin edilebileceği üzere erginlenme ritüellerinin yapısı ve içeriği, bu ritüellerde kullanılan malzemeler incelenen topluma göre farklılık arz etmektedir. Hatta aynı topluluğun zaman içerisinde, benimsedikleri erginlenme ritüellerinin değişebileceğini de göz önünde tutmalıyız. Bu da mekanın yanında zaman faktörünün de bu ritüelleri etkilediğini göstermektedir.

Papua Yeni Gine de bir nehir olan Sepik Nehri civarında yaşayan halkların inisiyasyon töreni.
Papua Yeni Gine de bir nehir olan Sepik Nehri civarında yaşayan halkların inisiyasyon töreni.
Wikimedia Commons

Türkler'de Ad Alma Uygulaması

Bu konu ile ilgili doğrudan ve dolaylı örnekler, bazı Türk destanlarında mevcuttur. Bu hikayelerde yeni doğan erkek çocukların ad alabilmeleri için baş kesip kan dökmesi, yani bir kahramanlık yapması beklenirdi. Bu konu ile ilgili olarak aşağıda Oğuz Kağan Destanı'ndan ve Dede Korkut hikayelerinden örnekler verilecektir.

Oğuz Kağan Destanı'nda Ad Alma

Uygurca yazılmış olan ve İslamiyet öncesi motiflerin sık bir şekilde işlendiği Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan'ın halka zulmeden bir yaratığı (gergedanı) öldürdüğü pasaj şu şekildedir:[4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir büyük orman vardı, Oğuz yurdundan içre,

Ne nehir ne ırmaklar, akardı bu ormandan içre.

Ne çok av hayvanları ormanda yaşar idi,

Ne çok av kuşları da, üstünde uçar idi!

Ormanda yaşar idi, çok büyük bir gergedan.

Tüm Reklamları Kapat

Yer idi yaşatmazdı, ne hayvan, ne de insan!

Basarak sürüleri, yer idi hep atları,

Zahmet verir insana, alırdı hayatları!

Vermedi hiçbir defa insanoğluna aman,

Tüm Reklamları Kapat

Öyle bir canavar ki işte böyle çok yaman!

Oğuz Kağan derlerdi çok alp bir kişi vardı,

Avlarım gergedanı diye, o yere vardı.

...

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir

Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir 

Todd May

 

Derin bir gerçeklik krizi içindeyiz. Bildiklerimiz, yargılarımız ve kavramlarımız bu krizi aşmamıza yetmediği gibi onun giderek şiddetlenmesine neden oluyor. Peki her şeyi bilgiye dönüştürmek yerine dünyayı tecrübe etmenin farklı yollarını bulamaz mıyız? Yaşamı yargılamaktansa onu geliştirecek yeni imkânların peşine düşemez miyiz? Yaşamı nasıl kavradığımızla nasıl bir yaşam sürdürdüğümüz arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması, bu gerçeklik krizini aşmanın yollarından biri olabilir mi?

 

Todd May’in Deleuze incelemesi, gerçekliğin yeni ifade biçimlerini etik, politik ve ontolojik düzeylerde araştıran çarpıcı hamleler yapıyor. Bu hamlelerin merkezindeyse ontolojimizle gündelik hayatımız arasında kenetlenmiş bir ilişki olduğu savı yer alıyor.

 

Todd May’e göre varlık tıpkı origami sanatında olduğu gibi dışarıdan bir müdahale olmaksızın kıvrılma ve açılma süreçlerinden geçerek oluş çizgileriyle kurulur. Her çizgi tüketilemez bir güçtür; artık karşımızda özdeşliklerden kurulu bir dünya değil, yaratılması gereken çizgiler tarafından katedilen bir güçler alaşımı vardır. Oluş halindeyiz, tıpkı diğer her şey gibi kıvrılıp açılıyor ve yeniden kıvrılıyoruz. Düşüncelerimiz, değerlerimiz ve dünyamız da bununla yüzleşmek zorunda. Başka bir yaşam ihtimali tam da burada saklı olabilir mi? Todd May, Gilles Deleuze felsefesinin içkinlik, süre ve olumlama sorunlarıyla örülen yaşam düşüncesinin izlerini sürüyor.

Devamını Göster
₺80.00
Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir

Kargıyla gergedanın, başına vurdu Oğuz!

Öldürüp gergedanı, kurtardı yurdu Oğuz!

Keserek kılıcıyla, hemen başını aldı,

Döndü gitti evine, iline haber saldı!

...

Türkmenistan parası üzerindeki Oğuz Kağan portresi.
Türkmenistan parası üzerindeki Oğuz Kağan portresi.
Wikimedia Commons

İslamiyet öncesi döneme ait olduğu düşünülen ve Uygurca yazılmış olan Oğuz Kağan Destanı'nda çok fazla mitolojik unsurlara ve olaylara rastlamaktayız. Yukarıdaki anlatıda bahsi geçen yaratığın/gergedanın da gerçekten var olup olmadığı meçhuldür. Ancak bu destan alıntısı, Türkler'de ad alma olayının dolaylı bir yansımasıdır. Çünkü gergedanı öldürmeye giden Oğuz'un bir ismi vardır ancak halkına yararlı bir faaliyette bulunduğu için de hükümdar olan Oğuz Kağan'a bir meşruiyet sağlamıştır.

Şu da belirtilmelidir ki konu edilen destanların dillendirilme ve zamanı geldiğinde yazıya geçirilme amacının erginlenme törenlerini veya ad alma uygulamasını anlatmak olmadığını göz önünde bulundurmalıyız. Bundan dolayı da konumuz ile ilgili doğrudan ve kesin ifadeler bulmayı beklememeliyiz.

Oğuz Kağan Destanı Uygur yazması aslıdır. Paris Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır.
Oğuz Kağan Destanı Uygur yazması aslıdır. Paris Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır.
turkbitig.com

Oğuz Kağan Destanı, Türk hükümdar tiplemesine bir model oluşturmaktadır. Tarih boyunca çoğu hükümdar soyunu Oğuz Kağan'a dayandırma eğilimi göstermiştir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, hükümdarın halkın gözünde meşru görülme isteğidir. Moğol fetihleriyle birlikte örnek hükümdar olarak Oğuz Kağan üst başlığının yanında Cengiz Han motifini de görmekteyiz. Bu tarz durumlar tarihe mal olmuş, adından ve fetihlerinden çokça bahsettirmiş olan büyük hükümdarlara bir nevi "kurucu ata" sıfatı yakıştırmak suretiyle gerçekleşmektedir.

Meşruiyet sağlama durumu esasen Türkler'deki hükümdarlık anlayışı ile ilgilidir. Türk hükümdarı halkın kalbini kazanmak mecburiyetindeydi ve bütün halk üzerinde sınırsız bir tasarruf hakkı bulunmamaktaydı. Yani her ne kadar halkın başındaki kimse olarak görülse de mutlak bir otoritesi bulunmamakta ve gücü boy beyleri ve kurultay tarafından sınırlanmaktaydı.[5]

Oğuz Kağan gibi Türk hükümdarlarının görevi sadece halkın güvenini kazanmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda halkının doyurulup zenginleşmesini de kapsıyordu. Bu durum 732 tarihinde Bilge Kağan tarafından diktirilen Kültigin Abidesinin Güney yüzünün 10. satırında şu şekilde ifade edilir:[6]

Tüm Reklamları Kapat

Aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum...
Kültigin Anıtı, Moğolistan.
Kültigin Anıtı, Moğolistan.
Wikimedia Commons

Alıntıdan anlaşıldığı kadarıyla, Türk hükümdarı halkına karşı sorumluydu. Ancak zamanla farklı kültürlerin etkisi başta olmak üzere birçok nedenle bu olgunun değiştiğini görmekteyiz. Bu bakımdan destandaki Oğuz Kağan ile Kültigin Anıtındaki Bilge Kağan arasında bir benzerlik bulunmaktadır.

Dede Korkut Hikayelerinde Ad Alma

Türklerde ad alma örneklerinden bir tanesi de Dede Korkut hikayelerinde geçmektedir.  Özellikle Bay Bora Bey oğlu Bamsı Beyrek hikayesinde ad alma uygulaması açık bir biçimde kendisini göstermektedir. Hikaye özet olarak şu şekildedir:[3]

Bayındır Han (Dede Korkut destanlarındaki kahramanların "bey"i olarak geçer), büyük bir şölen düzenler ve bütün Oğuz beylerini bu törene davet eder. Bay Bora Bey de bu törene iştirak edenler arasındadır. Bora Bey, Bayındır Han'ın oğulları tarafından çevrildiği görünce ağlamaya başlar. Bu sırada Salur Kazan isminde bir Oğuz beyi Bora Bey'in yanına giderek neden ağladığını sorar. Bora Bey ise, "Oğlum, kardeşim yoktur. Tanrı bana lanet etmiştir. Neden ağlamayayım?" der.

Bu olayı gören etraftaki Oğuz Beyleri hep birlikte Bora Bey için dua etmeye başlar. Beyler arasında Bay Bican Bey isminde bir kişi de kızı olması için beylerden dua ister. Bu olayın üzerinden bir müddet geçtikten sonra Tanrı, Bay Bora Bey'e bir oğul, Bay Bican Bey'e de bir kız verir. Bora Bey'in oğlu 15 yaşına gelir ve yakışıklı bir yiğit olur. İşte bu noktada hikaye bize oğulun ad alabilmesi için ne yapması gerektiğini söyler:

Tüm Reklamları Kapat

O zamanda bir oğlan baş kesmese, kan dökmese, ad koymazlardı.

Hikaye buradan sonra Bamsı Beyrek'in maceralarını özellikle Bay Bican Bey'in kızı olan Banı Çiçek ile kavuşma öyküsünü anlatır. Konumuz ile ilişkili olmadığı için burada hikayenin devamına değinilmeyecektir.

Şu vurgulanmalıdır ki Türk geleneğinde çok büyük olasılıkla, bir çocuk ilk doğduğunda ona bir isim verilmektedir; ancak bu isim, o çocuğun nihai ismi olmamakta ve gerçek ismini alabilmesi için çocuktan bir kahramanlık ya da olağan dışı bir davranış beklenmektedir.

Destanda açık bir biçimde görülüyor ki kahramanın ad alması onun kahramanlığına özellikle de kan döküp baş kesmesine bağlıydı. Yukarıdaki Oğuz Kağan Destanı'nda da Oğuz Kağan, canavarı öldürdükten sonra ölüsünü olduğu gibi bırakmıyor, başını kesip yurduna haber vermeye gidiyordu.

Sonuç

Erginliğe geçiş aşamasında yapılan törenlerde, törenin baş aktörü olan gencin toplum tarafından hoş görülecek bazı faaliyetlerde bulunması beklenmektedir. Törenin işleyiş şekli ve içeriği hakkında bir genelleme yapmaktan kaçınmamız gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü bu törenlerin içeriğini etkileyen coğrafya ve kültür başta olmak üzere birden fazla etmen bulunmaktadır. Hatta aynı topluluk içerisinde farklı uygulamalar da görülebilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Türkler'deki bu uygulamanın ise Türkler'in yaşam koşullarına uygun gibi görülmektedir. Özellikle göçebe ve yarı-göçebe Türk toplulukları sürekli doğa ve etrafındaki komşuları ile yaşam mücadelesi içerisindedir. Artı ürünün fazlaca üretilmediği ve doğanın her zaman cömert davranmadığı (kıtlıkların ve kuraklıkların yaşandığı) göz önüne alınırsa, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için komşuları ile ticarete ya da savaşa dayalı bir ilişki içerisinde olmaları zaruridir. Bu durum onların ister istemez askeri anlamdaki yeteneklerini geliştirmiş gibi durmaktadır. Böyle bir ortamda yaşayan toplulukların erginliğe geçiş törenlerinde bir aksiyonun ve mücadelenin olması ise doğal gözükmektedir.

Yukarıda ifade edilen hareketli hayatın bir getirisi olarak destanlardaki kahramanlar çoğu kez esir olan babasını "kafir" elinden kurtarmış, aşılması zor sınavlardan geçerek sevdiklerine ulaşmış, halkının başına musallat olmuş canavarlarla savaşmış ve doğaüstü yetenekler sergilemişlerdir. Bütün bunlar baş kesip kan dökmesi istenen kahramanların ad almalarına birer sebep teşkil etmiştir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
34
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 4
 • Tebrikler! 4
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ Longman Dictionary of Contemporary English Online. (Sözlük, 2022). İnisiyasyon. Not: Sözlüğün URL bilgisi: https://www.ldoceonline.com/dictionary/initiation..
 • ^ N. Sümer. (2018). Initiation Ceremony In Primitive Tribes And Some Religions. Dini Araştırmalar, sf: 61-80. | Arşiv Bağlantısı
 • M. S. Kaçalin. (2017). Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı. Yayınevi: Türk Dil Kurumu Yayınları. sf: 342.
 • ^ B. Ögel. (2014). Türk Mitolojisi I. Cilt. Yayınevi: Türk Tarih Kurumu. sf: 132-133.
 • ^ B. Ögel. (2017). Türklerde Devlet Anlayışı. Yayınevi: Ötüken Neşriyat A. Ş.. sf: 136-7.
 • ^ M. Ergin. (2017). Orhun Abideleri. Yayınevi: Boğaziçi Yayınları. sf: 39.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/12/2023 20:16:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13439

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hücreler
Makina Mühendisliği
Analiz
Sars-Cov-2
Hastalık Yayılımı
Şempanzeler
Kanser
Makina
Mantar
Hidrojen
Parazit
Doğa
Enerji
Wuhan Koronavirüsü
Beslenme Biçimi
Kurt
Manyetik
Gün
Cinsellik Araştırmaları
2019-Ncov
Kuyruk
Kuantum Fiziği
Kanat
Zooloji
Maske Takmak
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
K. Aydın, et al. İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?. (25 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 10 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13439
Aydın, K., Bakırcı, Ç. M. (2023, January 25). İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?. Evrim Ağacı. Retrieved December 10, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13439
K. Aydın, et al. “İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 25 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13439.
Aydın, Kasım. Bakırcı, Çağrı Mert. “İnisiyasyon Nedir? Eski Türkler'de Ad Alma Ritüelinin, Çocukluktan Ergenliğe Geçişteki Rolü Neydi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 25, 2023. https://evrimagaci.org/s/13439.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close