Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

İd, Ego ve Süperego Nedir? Freud'un Yapısal Kişilik Kuramı Günümüzde Kabul Görüyor mu?

İd, Ego ve Süperego Nedir? Freud'un Yapısal Kişilik Kuramı Günümüzde Kabul Görüyor mu? The Living Philosophy
Freud'un Buz Dağı Teorisi'ne göre suyun üstünde kalan gökyüzü "bilinçli zihin", suyun üst katmanları "ön bilinç", suyun derinlikleriyse "bilinçdışı zihin" olarak düşünülmelidir.
9 dakika
12,005
 • Psikoanaliz ve Psikanalitik Teori
Evrim Ağacı Akademi: Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori Yazı Dizisi

Bu yazı, Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Psikanalitik Teori Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Sigmund Freud'a göre insan kişiliği karmaşıktır ve birden fazla bileşene sahiptir. Freud, ünlü psikanalitik teorisinde kişiliğin id, ego ve süperego olarak bilinen üç unsurdan oluştuğunu belirtir. Bu unsurlar, karmaşık insan davranışları oluşturmak için birlikte çalışır.[1], [2] Her bileşen, kişiliğe kendi benzersiz katkısını ekler ve üçü, bir birey üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacak şekilde etkileşime girer. Kişiliğin her öğesi yaşamın farklı noktalarında ortaya çıkar. Freud'un teorisine göre, kişiliğinizin belirli yönleri daha ilkeldir ve sizi en temel dürtülerinize göre hareket etmeye zorlayabilir. Kişiliğinizin diğer bölümleri bu dürtülere karşı koymak için çalışır ve sizi gerçekliğin taleplerine uydurmaya çalışır.[3]

İd, Ego ve Süperego Üçgeni

İd Nedir?

Freud'a göre id, tüm psişenin kaynağıdır. Bu durum id'i, kişiliğin en temel, en birincil bileşeni yapar. İd, kişiliğin doğuştan var olan tek bileşenidir. Kişiliğin bu yönü tamamen bilinçdışıdır ve içgüdüsel ve ilkel davranışları içerir.

Bu Reklamı Kapat

İd, tüm arzuların, isteklerin ve ihtiyaçların anında tatmin edilmesi için çabalayan haz ilkesi tarafından yönlendirilir.[4] Bu ihtiyaçlar hemen karşılanmazsa, sonuç bir durumluk kaygı veya gerginliktir. Örneğin, açlık veya susuzluktaki bir artış, hemen yeme veya içme girişimine yol açmalıdır.[5], [6]

İd, yaşamın erken dönemlerinde çok önemlidir; çünkü bir bebeğin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Bebek açsa veya rahatsızsa, kimliğin talepleri karşılanana kadar ağlar. Küçük bebekler tamamen id tarafından yönetilir, bu ihtiyaçların tatmin edilmesini gerektirdiğinde onlarla hiçbir akıl yürütme yoktur. Bir bebeği, yemeğini yemek için öğle yemeğine kadar beklemeye ikna etmeye çalıştığınızı hayal edin. İd, anında tatmin olmayı gerektirir ve kişiliğin diğer bileşenleri henüz mevcut olmadığı için bebek, bu ihtiyaçlar karşılanana kadar ağlayacaktır. Ancak bu ihtiyaçların hemen karşılanması her zaman gerçekçi ve hatta mümkün değildir. Eğer tamamen haz ilkesi tarafından yönetilseydik, kendimizi, arzularımızı tatmin etmek için başkalarının elinden istediğimiz şeyleri kaparken bulabilirdik.

Bu Reklamı Kapat

Bu davranış, hem yıkıcı hem de sosyal olarak kabul edilemez olacaktır. Freud'a göre id, zevk ilkesinin yarattığı gerilimi, ihtiyacı karşılamanın bir yolu olarak arzu edilen nesnenin zihinsel bir görüntüsünü oluşturmayı içeren birincil süreç düşüncesinin kullanımı yoluyla çözmeye çalışır. İnsanlar sonunda kontrol etmeyi öğrenseler de, kişiliğin bu kısmı yaşam boyunca aynı çocuksu, ilkel güç olarak kalır. İnsanların kimliğin temel içgüdülerini kontrol etmesine ve hem gerçekçi hem de sosyal olarak kabul edilebilir şekillerde hareket etmesine izin veren, ego ve süperegonun gelişimidir.[7]

Ego Nedir?

Freud'a göre ego, id'den gelişir ve id dürtülerinin gerçek dünyada kabul edilebilir bir şekilde ifade edilmesini sağlar:[8]

Ego, dış dünyanın etkisi altında biçim değiştiren id'in o parçasıdır.

Ego; bilinçli, önbilinçli ve bilinçsiz zihinde işlev görür. Kişiliğin gerçeklikle başa çıkmaktan sorumlu olan bileşenidir. İd'in arzularını gerçekçi ve sosyal olarak uygun yollarla tatmin etmeye çalışan gerçeklik ilkesine dayalı olarak çalışır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Gerçeklik ilkesi, dürtülere göre hareket etmeye veya onları terk etmeye karar vermeden önce bir eylemin fayda ve maliyetlerini tartar. Çoğu durumda kimliğin dürtüleri, gecikmiş bir tatmin süreciyle tatmin edilebilir ve ego sonunda davranışa izin verir; ancak bu, sadece uygun zaman ve yerde olur.[9]

Freud id'i bir ata, egoyu ise atın binicisine benzetmiştir. At, gücü ve hareketi sağlarken, binici yön ve rehberlik sağlar. Binicisi olmadan, at istediği yere gidebilir ve canı ne isterse onu yapabilir. Binici ata talimatlar ve binicinin gitmek istediği yere gitmesi için komutlar verir.

Ego, aynı zamanda karşılanmayan dürtülerin yarattığı gerilimi, id'in birincil süreci tarafından yaratılan zihinsel görüntüyle eşleşen gerçek dünyada bir nesne bulmaya çalıştığı ikincil süreç düşüncesi yoluyla boşaltır. İş yerinde uzun bir toplantıda sıkışıp kaldığınızı hayal edin. Toplantı uzadıkça kendinizi giderek daha acıkmış buluyorsunuz. Kimlik, sizi koltuğunuzdan atlamaya ve bir şeyler atıştırmak için mola odasına koşmaya zorlayabilirken, ego, sessizce oturmanız ve toplantının bitmesini beklemeniz için size rehberlik eder. İd'in temel dürtülerine göre hareket etmek yerine, toplantının geri kalanını bir cheeseburger yediğinizi hayal ederek geçirirsiniz. Sonunda toplantı bittiğinde, hayal ettiğiniz nesneyi arayabilir ve kimliğin taleplerini gerçekçi ve uygun bir şekilde karşılayabilirsiniz.[10]

Süperego Nedir?

Kişiliğin geliştirilecek son bileşeni süperegodur. Freud'a göre süperego, beş yaş civarında ortaya çıkmaya başlar. Süperego, ebeveynlerimizden ve toplumdan edindiğimiz içselleştirilmiş ahlaki standartları ve idealleri tutar. Süperego, karar vermek için yönergeler sağlar.

Süperegonun iki bölümü vardır:

Bu Reklamı Kapat

 1. Vicdan, ebeveynler ve toplum tarafından kötü olarak görülen şeyler hakkında bilgi içerir. Bu davranışlar genellikle yasaktır ve kötü sonuçlara, cezalara veya suçluluk ve pişmanlık duygularına yol açar.
 2. Ego ideali, egonun arzu ettiği davranışlar için kuralları ve standartları içerir.

Süperego, davranışlarımızı mükemmelleştirmeye ve uygarlaştırmaya çalışır. İd'in kabul edilemez tüm dürtülerini bastırmaya çalışır ve egonun gerçekçi ilkeler yerine idealist standartlara göre hareket etmesini sağlamaya çalışır. Süperego bilinçli, bilinç öncesi ve bilinçdışında bulunur.[11], [12]

İd, Ego ve Süperego Birbiriyle Nasıl Etkileşir?

İd, ego ve süperego hakkında konuşurken, bunların açıkça tanımlanmış sınırları olan üç ayrı varlık olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu yönler dinamiktir ve bireyin genel kişiliğini ve davranışını etkilemek için her zaman etkileşim halindedir. Birbiriyle rekabet halinde olan birçok güçle, id, ego ve süperego arasında nasıl bir çatışmanın ortaya çıkabileceğini görmek kolaydır. Freud, bu düello eden güçere rağmen egonun işlev görme yeteneğine atıfta bulunmak için ego gücü terimini kullandı. İyi bir ego gücüne sahip bir kişi bu baskıları etkili bir şekilde yönetebilirken, çok fazla veya çok az ego gücüne sahip bir kişi boyun eğmez veya yıkıcı olabilir.[13]

Freud'a göre, sağlıklı bir kişiliğin anahtarı id, ego ve süperego arasındaki dengedir. Ego, gerçekliğin, id'in ve süperegonun talepleri arasında yeterince ılımlılık yapabilirse, sağlıklı ve uyumlu bir kişilik ortaya çıkar. Freud, bu unsurlar arasındaki dengesizliğin uyumsuz bir kişiliğe yol açacağına inanıyordu. Örneğin, aşırı baskın bir kimliğe sahip bir kişi dürtüsel, kontrol edilemez ve hatta suçlu olabilir. Böyle bir kişi, davranışlarının uygun, kabul edilebilir veya yasal olup olmadığı konusunda hiçbir endişe duymadan en temel dürtülerine göre hareket eder. Öte yandan, aşırı baskın bir süperego, aşırı derecede ahlaki ve yargılayıcı bir kişiliğe yol açabilir. Süperego tarafından yönetilen bir kişi, kötü veya ahlaksız olarak algıladığı hiçbir şeyi veya hiç kimseyi kabul edemeyebilir.[14], [15]

İd, Ego ve Süperegonun Eleştirisi

Birçok psikanalist, Freud'un ileri sürdüğü "psişenin üçlü yapısı" fikrini reddetmiştir.[16] İki önemli örnek, Carl Jung ve Alfred Adler'dir. Freud'un ilk takipçilerinden biri olan Jung, sonunda ayrı bir analitik psikoloji okulu geliştirmiştir. Freud'la olan temel kırılma noktası, psişenin bilinçdışı bölümünün doğası, özellikle de id'in içeriğiydi. Jung, bilinçdışımızın kişisel bir parçasının yanı sıra "kolektif bilinçdışı" dediği bir şeyin olduğuna inanıyordu. Jung'a göre bilinçdışı, bastırmayı gerektiren dürtülerden oluşan salt biyolojik değil, daha çok insanlık tarihinin ruhsal mirası olan kadim bilgeliğin bir deposuydu. Ayrıca Jung, Persona (süperegoya benzer özelliklere sahip bir arketip) terimini ileri sürdü ve Freud'un ego ve süperego arasındaki ayrımını reddetti.

Bu Reklamı Kapat

Freud'un bir başka eski öğrencisi olan Alfred Adler de bireysel psikoloji olarak bilinen kendi yaklaşımını geliştirdi. Aşağılık duygularının ve önem kazanma çabasının insan yaşamının motive edici güçleri olduğuna inanıyordu. Böylece, Jung gibi, Freud'un birincil motivasyon kaynağı olarak biyolojik dürtülere, özellikle cinsel arzuya yaptığı vurguyu reddetmiştir.

Freud'un üçlü kuramındaki en büyük sorun, id'nin (bilinçdışının) insan ruhunun en önemli parçası olduğu iddiasıdır. Özellikle sorunlu olan, id'in dürtü ve içgüdülerinin oynadığı baskın role yaptığı vurgu ve tüm insan davranışlarının birincil temeli olarak cinsel dürtü konusundaki özel takıntısıdır. R.C. Tallis'in Freud'u Gömmek (Burying Freud) başlıklı makalesinde söylediği üzere:[17]

Bu insanlık görüşü, yalnızca küçültücü bir yorum olmakla kalmaz; aynı zamanda insanı fikren yoksullaştıran bir yorumdur.

Freud'un insanı, mekanik olarak bilinçsiz dürtüler ve içgüdüler tarafından yönetilen başka bir hayvan türü olarak gördüğü görüşü, psikologlar arasında genel olarak yetersiz bulunmuştur. R. Webster'in Freud Neden Hatalıydı: Günah, Bilim ve Psikoanaliz (Why Freud Was Wrong: Sin, Science and Psychoanalysis) başlıklı kitabında da yazdığı üzere, psikologların önemli bir bölümüne göre Freud'un "tüm sırları tek bir anahtarla açma" girişimi, insan doğasını ve davranışını büyük ölçüde basitleştirmiştir.[18]

Freud'un teorisinin id, ego ve süperego üçgeni, halk arasında özellikle popülerleşmiştir; ne yazık ki bu popülerlik, talihsiz sonuçlara yol açmıştır: Çok küçük bir çocuğun bile (anlamasa bile) cinsel dürtü ve arzularının olduğu fikri, çocuk tacizcileri ve istismarcıları tarafından bahane olarak kullanılmıştır. Spektrumun diğer tarafında, tüm psikolojik sorunlarımızı bastırılmış cinsel arzulara bağlamak, psikanalize giren hastaların hatırladığı, çocukluklarına ait cinsel istismar vakalarının aslında hiç yaşanmadığı, bunların hayal ürünü olduğuyla ilgili suçlamalara neden olmuştur.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Psikoloji Seti: Pürdikkat, Narsisistik Bir Dünya & Beyindeki Fil (3 Kitap)

Bu seti edinerek elde edeceğiniz kitaplar şunlardır:

 1. PürdikkatIndistractable, Nir Eyal
 2. Narsisistik Bir Dünyada Hayatta Kalma Rehberi Why is it Always About You?, Sandy Hotchkiss
 3. Beyindeki Fil: Gündelik Hayattaki Gizli Güdüler The Elephant in the Brain: Hidden Motives in Everyday Life, Kevin Simler & Robin Hanson
Devamını Göster
₺125.00
Psikoloji Seti: Pürdikkat, Narsisistik Bir Dünya & Beyindeki Fil (3 Kitap)

Sonuç

Bununla birlikte, bu tür eleştirilere rağmen, Freud'un zihnin monolitik veya homojen olmadığına dair temel fikri, psikolojide büyük gelişmelere yol açmıştır ve insan doğasını anlamamız üzerinde muazzam bir etkiye sahip olmaya devam etmektedir.

Geride bıraktığımız yıllarda, özünde "bildiğimizi bilmek" anlamına gelen üstbiliş (İng: "metacognition") hakkında bol miktarda araştırma yapılmıştır.[19] Bir diğer deyişle "üstbiliş", bilinçli düşünce süreçlerimizin farkında olmaya verdiğimiz isimdir. Bunun bir örneği, bir yarışma programında cevabından ne kadar emin olduğu hakkında bir yargıda bulunan bir yarışmacıdır; çünkü yarışmacı, "emin olduğunu" veya "son kararı" olduğunu söylemeden önce, kendi düşünceleri hakkında düşünür.

Freud'un süperego kavramı tam olarak üstbilişle ilgili değildi; daha ziyade etik bir rol oynayarak, id ve egoyu ahlaki kurallara uymaya teşvik ediyordu. Ancak bilişsel psikolog Axel Cleeremans gibi araştırmacılar, Freud'un İd-Ego-Süperego üçlemesinin modern sinirbilimin sahalarından biri olan Bilinçdışı-Bilinç-Üstbiliş yapısıyla eşleştiğine dikkat çekiyorlar. Cleeremans şöyle diyor:[20]

İd, bugün bilinçdışı dediğimiz şeydir. Yani beynimizde bir yerlerde bulunan ve bilişsel veri işlemeyi etkileyen, ancak bilinçli farkındalığa açık olmayan geniş bir temsil deposu olduğu fikridir. Süperego, bir anlamda üstbilişle ilişkilidir. Birinci dereceden farkındalığa ek olarak, uyanır uyanmaz sahip olduğumuzu fark ettiğimiz film şeridi ve gün boyunca deneyimlediğimiz duyum ve düşünce alanımızla bağlantılıdır. Süpergo, bunlara ek olarak, bir görüntüleme ve kontrol sistemimiz olduğunu söyler.

Bana kalırsa Freud'un çalışmalarının çoğunun, bugün bilimsel bir değeri ve karşılığı var. Bence Freud, tamamen hatalı bir şekilde itibarsızlaştırıldı. Freud'un ünü, onun fikirleriyle hiçbir ilgisi olmayan bir şekilde, çeşitli siyasi nedenlerle gözden düştü. Örneğin, Freud'un cinsellik ve kadınlar üzerine çalışmaları büyük ölçüde çürütülmüşken, geniş bir perspektiften bakıldığında çalışmalarının içeriğinde hala önemli bir değer vardır. Bence Freud'un fikirlerinin özü halen geçerlidir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 24
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 18
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 8
 • Bilim Budur! 5
 • İnanılmaz 4
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori Yazı Dizisi

Bu yazı, Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Psikanalitik Teori Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 14/08/2022 19:43:39 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11867

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Enerji
Balık Çeşitliliği
Aminoasit
Sars
Yapay Zeka
Güneş
Yeni Koronavirüs
Makale
Canlılık Cansızlık
Şiddet
Uydu
Kütleçekimi
Bilimsel
İnsan Evrimi
Kedigiller
Habercilik
Klinik Mikrobiyoloji
Fotoğraf
Cinsellik Araştırmaları
Parazit
Yangın
Homeostasis
Taksonomi
Işık Hızı
Bebek
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.