Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

DNA Nasıl Kopyalanır? DNA Replikasyonu Aşamaları Nelerdir?

DNA Nasıl Kopyalanır? DNA Replikasyonu Aşamaları Nelerdir?
9 dakika
10,332
Evrim Ağacı Akademi: Moleküler Biyoloji Yazı Dizisi

Bu yazı, Moleküler Biyoloji yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "DNA'nın Yapısı Nasıldır? "Çift Sarmal" Ne Demek?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Bir hücrenin bölünmesiyle ortaya çıkan hücrelerin tümünün DNA'nın özdeş bir kopyasını alması son derece önemlidir. Bu kopya alma süreci, DNA replikasyonu süreci ile gerçekleştirilir. DNA replikasyonu, hücre mitoz veya mayoza girmeden önce, hücre döngüsünün sentez fazı (S fazı) sırasında meydana gelir.

Çift sarmal yapısının keşfi, DNA'nın nasıl kopyalandığına dair ipuçlarını da beraberinde getirmiştir. Adenin nükleotidlerinin timin nükleotidleriyle, ve sitozinin de guaninle eşleştiğini, bu nükleotitlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu hatırlayın. Yani AGTCATGA nükleotid dizisine sahip bir DNA sarmalı, TCAGTACT dizisine sahip tamamlayıcı bir sarmalla bir arada yer alacaktır.

Bu iki sarmal birbirini tamamlayıcı niteliktedir; yani bir sarmaldaki baz dizilimi, diğer sarmaldaki nükleotidlerin doğru bir şekilde belirlenebilmesini sağlar.
Bu iki sarmal birbirini tamamlayıcı niteliktedir; yani bir sarmaldaki baz dizilimi, diğer sarmaldaki nükleotidlerin doğru bir şekilde belirlenebilmesini sağlar.
Libre Texts

İki sarmalın bu şekilde birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olması, bir sarmalın bilinmesi halinde diğer sarmalın da oluşturulabileceği anlamına gelir. Bu replikasyon modeli, bizi replikasyon sırasında çift sarmalın ayrıldığı ve iki sarmalın da dizilimi koruyarak tamamlayıcı sarmallarını oluşturduğu sonucuna götürür.

Tüm Reklamları Kapat

Yarı korunumlu DNA replikasyonu modeli. Gri renkler ile ana sarmallar, mavi renkler ile yeni sentezlenen DNA gösterilmektedir.
Yarı korunumlu DNA replikasyonu modeli. Gri renkler ile ana sarmallar, mavi renkler ile yeni sentezlenen DNA gösterilmektedir.
Libre Texts

DNA replikasyonu sırasında, çift sarmalı oluşturan iki sarmalın her biri yeni sarmalların kopyalandığı bir şablon görevi görür. Bu bağlamda yeni sarmal, ebeveyn veya "eski" sarmalın tamamlayıcısı nitelikte olacaktır. Her yeni çift sarmal, bir ebeveyn sarmal ve bir yeni yavru sarmaldan oluşur. Bu süreç, yarı korunumlu replikasyon olarak bilinir. İki DNA kopyası bu şekilde oluştuğunda, aynı nükleotid baz dizisine sahip olurlar ve eşit olarak iki yavru hücreye bölünürler.

Ökaryotlarda DNA Replikasyonu

Ökaryotik genomların çok karışık olması, DNA replikasyonunu da birkaç enzim ve protein içeren karmaşık bir süreç haline getirmektedir. Replikasyon, başlangıç, elongasyon ve terminasyon olmak üzere üç ana aşamada gerçekleşir.

Ökaryotik DNA'nın nükleozom adı verilen yapılar oluşturmak amacıyla histon adı verilen proteinlere bağlandığını hatırlayın. Başlangıç aşamasında DNA, replikasyon sürecinde kullanılacak proteinler ve enzimler için erişilebilir hale getirilir. Bunun ardından belirli nükleotid dizileri, replikasyon orijinine bağlanır ve helikaz adı verilen bir enzim, DNA sarmalını çözer ve açar. DNA açıldıkça replikasyon çatalı adı verilen Y şeklinde yapılar oluşur. Replikasyon orijininde ise iki replikasyon çatalı oluşur ve bu çatallar replikasyon süreci ilerledikçe iki tarafa doğru uzar. Ökaryotik kromozom üzerinde birden fazla replikasyon orijini bulunur; yani replikasyon, genomun çeşitli yerlerinde aynı anda gerçekleşebilir.

DNA polimeraz adı verilen bir enzim, elongasyon sırasında şablonun 3' ucuna DNA nükleotidleri ekler. Ancak DNA polimeraz, yalnızca bir kökün ucuna yeni nükleotidler ekleyebilmektedir. Dolayısıyla bu başlangıç noktasını sağlayan primer dizi, tamamlayıcı RNA nükleotidleri ile eklenir. Bu primer, bu işlemin ardından sistemden çıkarılır ve nükleotidleri DNA nükleotidleri ile değiştirilir. Ebeveyn DNA sarmalını tamamlayıcı bir sarmal, devamlı olarak replikasyon çatalına doğru sentezlenir, böylece polimerazın bu yönde nükleotid ekleyebilmesi sağlanmaktadır. Sürekli sentezlenen bu sarmala primer sarmal adı verilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

DNA polimeraz, DNA'yı yalnızca 5' ila 3' yönünde sentezleyebilmektedir; dolayısıyla ikinci (yeni) sarmal, Okazaki parçaları adı verilen kısa parçalar halinde bir araya getirilir. Okazaki parçalarının her biri, senteze başlayabilmek için RNA primere ihtiyaç duymaktadır. Okazaki parçalarının bulunduğu sarmala ise kesintili zincir ve geciken eksen adları verilmiştir. Sentez devam ettikçe bir enzim RNA primerini çıkarır, RNA primerinin yeri, DNA nükleotidleri ile doldurulur ve parçalar arasındaki boşluklar DNA ligaz adı verilen bir enzim ile kapatılır.

Dolayısıyla DNA replikasyon süreci, bu bilgiler ışığında aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 1. DNA, replikasyon başlangıcında çözülür.
 2. Tamamlayıcı ebeveyn sarmallara yeni bazlar eklenir. Bir yeni sarmal sürekli olarak sentezlenmektedir; diğer sarmal ise Okazaki parçaları ile parça parça oluşturulur.
 3. Primerler çıkarılır, primerlerin yerine yeni DNA nükleotidleri konur ve kök, DNA ligaz ile mühürlenir.
Replikasyon orijininde bir replikasyon çatalı oluşur ve helikaz, DNA sarmallarını ayırır. Bir RNA primer sentezlenir ve DNA polimeraz ile uzatılır. Kesintisiz zincirde DNA sürekli olarak sentezlenir, kesintili zincirde ise DNA, kısa aralıklarla sentezlenir. DNA parçaları, bütün bu işlemlerin ardından DNA ligaz ile birleştirilmektedir (bu aşama görselde yer almamaktadır).
Replikasyon orijininde bir replikasyon çatalı oluşur ve helikaz, DNA sarmallarını ayırır. Bir RNA primer sentezlenir ve DNA polimeraz ile uzatılır. Kesintisiz zincirde DNA sürekli olarak sentezlenir, kesintili zincirde ise DNA, kısa aralıklarla sentezlenir. DNA parçaları, bütün bu işlemlerin ardından DNA ligaz ile birleştirilmektedir (bu aşama görselde yer almamaktadır).
Libre Texts

Telomer Replikasyonu

Ökaryotik kromozomlar doğrusal yapıdadır, dolayısıyla DNA replikasyonu, bu doğrusal yapıyı bir çizgiyi takip eder gibi takip eder ve çizginin sonuna gelindiğinde durur. DNA polimeraz enzimi, nükleotidleri yalnızca bir doğrultuda ekleyebilmektedir. Kesintisiz zincirde sentez, kromozomun sonuna gelinene kadar devam eder; buna karşın ters istikamette (kesintili zincirde) kromozomun sonunda kopyalanacak DNA parçası için primerin sentezlenebileceği bir alan bulunmamaktadır. Dolayısıyla uçlar bu şekilde açık bırakılmakta; hücreler bölündükçe de uçlar kısalmaktadır.

Doğrusal kromozomların bu uçları telomer olarak bilinmektedir. Telomerler, belirli bir geni kodlamayan tekrar eden dizilere sahiptir; yani her bir DNA replikasyonu sürecinde genler değil, bu herhangi bir işlevi olmayan telomerler kısalır. Örneğin insanlarda altı baz çiftlik bir dizi (TTAGGG), 100 ila 1000 kez tekrarlanır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Telomeraz enziminin keşfi, kromozom uçlarının nasıl korunduğunun anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Telomeraz, kromozomun uçlarına bağlanır ve RNA şablonunu tamamlayıcı bazlar DNA sarmalının ucuna eklenir. Kesintili zincir şablonu yeterince uzadığında ise DNA polimeraz ile kromozomun uçlarına tamamlayıcı nitelikteki nükleotidlerin eklenmesi ve kromozom uçlarının replikasyonu mümkün olur.

Doğrusal kromozomların sonları, telomeraz enzimi ile korunur.
Doğrusal kromozomların sonları, telomeraz enzimi ile korunur.
Libre Texts

Telomeraz, tipik olarak bakteri hücrelerinde, yetişkin kök hücrelerinde ve bazı kanser hücrelerinde aktif olarak bulunur. Elizabeth Blackburn telomeraz ve işlevini keşfederek 2009 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü'ne layık görülmüştür.

2009 Nobel Ödüllü Elizabeth Blackburn
2009 Nobel Ödüllü Elizabeth Blackburn
ABD Büyükelçiliği, Stockholm, İsveç

Telomeraz, yetişkin somatik hücrelerde aktif değildir, dolayısıyla hücre bölünmesi geçiren yetişkin somatik hücrelerin telomerleri kısalır. Telomer kısalması da böylelikle yaşlanma ile ilişkilendirilmektedir. Bilim insanları da bu çerçevede 2010 yılında, telomerazın farelerde yaşa bağlı olarak oluşan bazı durumları tersine çevirebildiğini keşfetmiştir.[1] Bu çalışmalarda telomeraz eksikliği, doku atrofisi, kök hücre tükenmesi, çoklu organ yetmezliği ve bozulmuş doku hasar yanıtları olan fareler kullanılmış; fareler üzerinde yapılan telomeraz reaktivasyonu ise telomerlerin uzamasını, DNA hasarının azalmasını, nörodejenerasyonun tersine çevrilmesini ve testis, dalak ve bağırsaklarının daha iyi çalışmasını sağlamıştır. Bu bulgulardan telomer reaktivasyonunun rejeneratif tıp alanında yaşa bağlı hastalıkların tedavisi için kullanılabileceği düşünülmektedir.

Prokaryotlarda DNA Replikasyonu

Prokaryotik kromozomlar, doğrusal ve proteinlerin etrafında sıkıca sarılmış ökaryotik kromozomlara kıyasla daha kısa bir sarmal yapıya sahip dairesel moleküllerdir. Bu iki kromozom türü, birçok açıdan benzer bir DNA replikasyon sürecine sahip olsa da yukarıda belirtilen yapısal farklılıklar, sürece yine de yansımaktadır.

DNA replikasyonu, öncelikle genomlarının çok küçük olması ve çok sayıda varyantın ulaşılabilir olması nedenleriyle prokaryotlarda son derece iyi çalışılmıştır. Escherichia coli'de tek bir dairesel kromozomda 4.6 milyon baz çifti bulunur ve bunların tamamı tek bir replikasyon kaynağından başlayarak ve kromozomun etrafında her iki yönde ilerleyerek yaklaşık 42 dakikada replike olur. Bu da saniyede yaklaşık 1000 nükleotidin işlendiği anlamına gelir. Bu süreç, ökaryot hücrelerde çok daha yavaş işlemektedir.

Prokaryotik ve ökaryotik replikasyonlar arasındaki farklar
Prokaryotik ve ökaryotik replikasyonlar arasındaki farklar
Libre Texts

Gen Hasarlarının Giderilmesi

DNA polimeraz ile nükleotid eklenirken hatalar meydana gelebilir. Zira DNA polimeraz, eklenen her bazın redaksiyonunu yaparak DNA'yı düzenler. Bu düzenleme sırasında yanlış bazlar çıkarılır, yerlerine doğru bazlar konar ve polimerizasyon devam eder. Hataların çoğu, replikasyon sırasında bu şekilde düzeltilir; bununla beraber bir hatanın replikasyon sırasında düzeltilmemesi durumunda, yanlış eşleşme tamir mekanizması devreye girer. Yanlış eşleşme tamir enzimleri, yanlış bazı tanır ve DNA'dan çıkararak yerine doğru bazı yerleştirir.

Tüm Reklamları Kapat

Bir başka onarım türü olan nükleotid eksizyon tamirinde (NER) ise DNA çift sarmalı çözülüp ayrılır, yanlış bazlar 5' ve 3' uçlarında yer alan birkaç baz ile birlikte çıkarılır ve DNA polimeraz yardımıyla şablonun kopyalanmasıyla değiştirilir. Nükleotid eksizyon tamiri, özellikle ultraviyole ışığın neden olduğu timin dimerlerinin düzeltilmesinde rol oynamaktadır. Bir sarmal üzerinde birbirine bitişik konumda yer alan iki timin nükleotidi, tamamlayıcı bazlarına bağlanmak yerine birbirlerine kovalent olarak bağlanır. Dolayısıyla dimer, çıkarılmaz ve onarılmazsa bir mutasyona yol açar. Nükleotid eksizyon tamir genleri kusurlu bireyler, güneş ışığına karşı aşırı hassasiyet gösterir ve yaşamlarının erken dönemlerinde cilt kanserleri geliştirebilirler.

(a) DNA polimeraz ile kontrol, replikasyon sırasında meydana gelen hataları giderir. (b) Eşleşme tamirinde replikasyonu atlatan yanlış yerleştirilmiş bazlar, proteinlerle tespit edilir, nükleaz eylemi ile yeni sentezlenen sarmaldan çıkarılır ve yerine doğru baz konulur. (c) Nükleotid eksizyon timin dimerlerini onarır. Bitişik halde bulunan timinler, UV ışığa maruz kaldıklarında timin dimerleri oluşturabilir. Bu dimerler, normal hücrelerde çıkarılmakta ve yerlerine yenisi konmaktadır.
(a) DNA polimeraz ile kontrol, replikasyon sırasında meydana gelen hataları giderir. (b) Eşleşme tamirinde replikasyonu atlatan yanlış yerleştirilmiş bazlar, proteinlerle tespit edilir, nükleaz eylemi ile yeni sentezlenen sarmaldan çıkarılır ve yerine doğru baz konulur. (c) Nükleotid eksizyon timin dimerlerini onarır. Bitişik halde bulunan timinler, UV ışığa maruz kaldıklarında timin dimerleri oluşturabilir. Bu dimerler, normal hücrelerde çıkarılmakta ve yerlerine yenisi konmaktadır.
Libre Texts

Bu yöntemlerle hataların birçoğu giderilmektedir. Giderilmeyen hatalar ise DNA dizisinde kalıcı bir değişime, yani mutasyonlara sebep olabilmektedir. Tamir genlerinde meydana gelen mutasyonlar ise kanser gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

Özet

DNA, iki ebeveyn DNA sarmalının sentezlenecek yeni DNA için şablon görevi gördüğü yarı korunumlu bir model ile kopyalanır. Bu replikasyonun ardından her DNA'nin bir ebeveyn veya "eski" sarmalı, bir de yavru veya "yeni" sarmalı meydana gelir.

Tüm Reklamları Kapat

Ökaryotlarda replikasyon birden fazla, prokaryotlarda ise tek replikasyon orijininden başlar. DNA, enzimlerle açılarak replikasyon çatalını oluşturur. Primaz, bir RNA primer sentezleyerek DNA polimeraz ile sentezi başlatır. DNA polimeraz ile tek bir yönde nükleotidler işlenir.

Bir sarmal, replikasyon çatalı doğrultusunda devamlı olarak sentezlenir. Diğer sarmal ise Okazaki parçaları adı verilen kısa DNA parçaları ile replikasyon çatalının diğer yönünde sentezlenir. Devamlı olarak gerçekleşen sentezlemeye kesintisiz zincir; diğer yönde kısa DNA parçaları ile gerçekleşen sentezlemeye ise kesintili zincir adı verilmiştir.

Replikasyon tamamlandığında RNA primerlerinin yerini DNA nükleotidleri alır. Bunun da ardından DNA, DNA ligaz ile kapatılır.

Ökaryotik hücrelerde ise kromozomların uçları polimeraz ile uzayamamaktadır; zira polimeraz, uçları uzatma işlemi için primere gerek duyar. Bununla beraber dahili bir RNA şablonuna sahip bir enzim olan telomeraz, RNA şablonunu kopyalayıp bir ucunu kromozoma vererek uzamasını sağlar; böylelikle DNA polimeraz, oluşan primeri kullanarak DNA sarmalını uzatabilir. Ökaryotik hücrelerin uçları bu yolla korunur.

Tüm Reklamları Kapat

Hücreler, hasar gördüğünde veya replikasyon sırasında bir hata meydana geldiğinde devreye giren DNA tamir mekanizmalarına sahiptir. Bu mekanizmalar, tamamlayıcı nitelikte olmayan bir baz ile eşleştirilmiş nükleotidlerin yerine doğru nükleotidin koyulmasını içeren eşleşme tamiri ve timin dimerleri gibi hasarlı bazları silen nükleotid eksizyon onarımıdır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Moleküler Biyoloji Yazı Dizisi

Bu yazı, Moleküler Biyoloji yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "DNA'nın Yapısı Nasıldır? "Çift Sarmal" Ne Demek?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
59
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 19
 • Tebrikler! 12
 • Bilim Budur! 6
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ M. Jaskelioff, et al. (2011). Telomerase Reactivation Reverses Tissue Degeneration In Aged Telomerase-Deficient Mice. Nature, sf: 102-106. doi: 10.1038/nature09603. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/05/2024 11:50:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13694

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Karanlık Madde
Veri Bilimi
Uçuş
Dna
Irk
Yiyecek
Göç
Metabolizma
Kitlesel Yok Oluş
Doğa Yasası
Afrika
Araştırma
Böcek
Retrovirüs
Tümör
Taksonomik Sınıflandırma
Bebek Doğumu
Canlılık Cansızlık
Organizma
Elementler
Ekonomi
İlişki
Oyun
Mühendislik
Böcek Bilimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. DNA Nasıl Kopyalanır? DNA Replikasyonu Aşamaları Nelerdir?. (14 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 26 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13694
Texts, L., Karagözoğlu, M. (2023, January 14). DNA Nasıl Kopyalanır? DNA Replikasyonu Aşamaları Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved May 26, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13694
L. Texts, et al. “DNA Nasıl Kopyalanır? DNA Replikasyonu Aşamaları Nelerdir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 14 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13694.
Texts, Libre. Karagözoğlu, Mert. “DNA Nasıl Kopyalanır? DNA Replikasyonu Aşamaları Nelerdir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, January 14, 2023. https://evrimagaci.org/s/13694.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close