Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Çoklu Evren Teorisi ve Uyumsuzlaşma: Schrödinger'in Kedisi'ni Sonsuza Dek Öldürmek Mümkün mü?

Çoklu Evren Teorisi ve Uyumsuzlaşma: Schrödinger'in Kedisi'ni Sonsuza Dek Öldürmek Mümkün mü? HDW
13 dakika
34,739
 • Kuantum Fiziği
 • Görelilik

Schrödinger'in Kedisi, büyük fizikçi Erwin Schrödinger tarafından geliştirilmiş meşhur bir düşünce deneyidir. Schrödinger, bu düşünce deneyini Kopenhag Yorumu olarak bilinen ve modern fizikçilerin çoğu tarafından kabul edilip kullanılan bir kuantum mekaniği yorumuna tepki olarak geliştirmiştir.

Kuantum Mekaniği'nin Kopenhag Yorumu

Kopenhag Yorumu'na göre Evren'deki tüm temel parçacıklar, bir dalga fonksiyonu tarafından tanımlanan olasılıklar çerçevesinde belli bir hız ve konuma sahiptir. Yani atom etrafındaki bir elektron, aslında belirli bir noktada değildir; belirli bir olasılıkla belirli bir noktada ve hızda bulunur. Ancak biz, bunu kesin olarak bilemeyiz. Ta ki gözlem (ölçüm) yapana kadar. Heisenberg'in Belirsizlik Kuramı çerçevesinde, gözlem yapsak bile hız ve konumu aynı anda tespit edemeyiz; ancak en azından bir tanesini ölçmemiz mümkündür. Ancak nasıl olur da belirli olasılıklar çerçevesinde herhangi bir konumda ve hızda bulunabilecek olan bir elektron, gözlem yapıldığı anda belirli bir konuma veya hıza sahip olur? Eğer ki gözlem öncesinde bu elektronun pozisyonu ve hızı belirsiz ise, gözlem sonrasında bu pozisyon veya hızdan en azından 1 tanesi nasıl belirli hale geçer?

Bu Reklamı Kapat

İşte Kopenhag Yorumu çerçevesinde bu sorun, şu şekilde izah edilir: Gözlem yapma olayı, elektronun bulunabileceği tüm olasılıkları bünyesinde barındıran dalga fonksiyonunun, o gözlemin yapıldığı anda, o olasılıklardan 1 tanesine çökmesine neden olur. Yani çok sayıda olasılıktan sadece 1 tanesi gerçek olur. Buna dalga fonksiyonunun (tek bir olasılığa) çökmesi denir.

Sağduyumuza oldukça aykırı olan ve gözlemler sonucu fiziksel olayların etkilenmesi fikrini temel alan bu yorum, Schrödinger'e gerçekçi gelmemiştir. Bu yorumun absürtlüğünü, o meşhur düşünce deneyiyle göstermeye çalışmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Schrödinger'in Kedisi: Bir Düşünce Deneyi

Schrödinger, 1935 yılında şöyle yazıyor:

(...) Oldukça saçma durumlar yaratmak bile mümkündür! Metal bir oda içine hapsedilmiş bir kedi düşünün. Odada bir de şu cihaz bulunsun (kedinin bu cihaza müdahale edemeyeceğini varsayalım): bir Geiger Sayacı, bir miktar radyoaktif madde, bir çekiç ve [ölümcül bir zehir olan] hidrosiyanik asit barındıran bir kap. Ancak radyoaktif madde miktarı o kadar az olsun ki, sonraki 1 saat içinde bozunma ve bozunmama olasılığı hemen hemen eşit değerlerde olsun. Eğer atom bozunursa Geiger Sayacı tetiklensin ve bir çekici aktive ederek oda içinde bulunan hidrosiyanik asit şişesini kırsın. Bu durumda atom bozunmayacak olursa 1 saat sonunda [odanın kapısını açıp baktığınızda] kedinin hayatta olduğunu görebilirsiniz. Bu sistemin dalga (psi) fonksiyonu, ifademi mazur görün ama, kedinin hem hayatta hem de ölü olduğunu gösterirdi. Kedi, her iki durumda da, eşit miktarda bulunurdu.
Schrödinger'in Kedisi Deneyi
Schrödinger'in Kedisi Deneyi
YouTube

Bu düşünce deneyinde sözü edilen dalga fonksiyonu, söz konusu sistemin bütün olası durumlarını bünyesinde barındıran olasılık fonksiyonudur. Eğer iş burada bırakılsa belki de şaşırtıcı olmazdı: "Ne var ki bunda? Her türlü olasılığı tanımlayan bir matematiksel denklem bu sonuçta." diyebilirdiniz. Ancak Kopenhag Yorumu'na göre bu durumlar bağımsız olasılıklar değildir. Her iki durum da, yani kedinin ölü olma hâli de, canlı olma hâli de, aynı anda geçerlidir ve gerçektir. Ancak siz hangi durumun gerçek olduğunu bilmek istiyorsanız bir gözlem yapmak zorundasınız. Kapıyı açıp baktığınız anda, iki durumdan biri gerçek olacaktır. Ancak kapıyı açmanızdan önce iki durum da, aynı anda gerçekti. Peki bu iki olasılıklı durumdan, tek olasılıklı duruma nasıl geçtik? İşte bunu Kopenhag Yorumu, "dalga fonksiyonunun gözleme bağlı olarak çökmesi" ile açıklamaktadır. Gözlem yapıldığı anda, dalga fonksiyonu iki olasılıktan birine çöker; yani onu gerçek kılar. Böylece gerçek sonucu öğrenmiş oluruz. Yani gözlem, deney sonucunu doğrudan etkilemiş ve belirlemiştir. Üstelik dalga fonksiyonundaki bu çökme, tamamen stokastiktir; yani rastgeledir! Yani olasılık dağılımını tespit etmek mümkün olsa da fonksiyonun hangi olasılığa çökeceğini önceden bilmenin herhangi bir yolu yoktur.

Bu anlatımda kedi, kuantum mekaniği çerçevesindeki bir unsuru, örneğin bir parçacığı temsil eder. Kutuyu açan kişi ise gözlemci olarak bilinir. Kopenhag Yorumu'na göre gözlemciler, Evren içindeki "özel" unsurlardır. Hatta bu nedenle Kuantum Fiziği'nin bu yorumuna oldukça "mistik" anlamlar yükleyenler olmuştur. Çünkü eğer ki Evren de kuantum mekaniksel bir sistemse bunun dalga fonksiyonunun çökmesine neden olan bir "gözlem" ve bu gözlemi yapan bir "gözlemci" bulunmalıdır. Bundan yola çıkarak fizik ile mitoloji birleştirilmeye çalışılmış, bazı dinî görüşler bu çerçevede geliştirilmiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kopenhag Yorumu'nun bir diğer etkisi ise, gözlem yapma kapasitesine sahip olan biz insanların zihninin "özel" bir yapıya sahip olduğu düşüncesinin geliştirilmesi olmuştur. Her ne kadar birçok kuantum fizikçisi, gözlemin illa bilinç ile alakalı olmadığını iddia etse de "gözlem" konusuna bu kadar büyük bir önem verilmesi, ister istemez akıl, bilinç ve zekanın kuantum fiziğinin öncüllerinden olduğu fikrinin doğmasına neden olmuştur. Halbuki Evren'in evrimine yönelik klasik görüşümüz, fiziğin kimya ile biyolojinin temelinde olduğu yönündedir; dolayısıyla biyolojik bir yapının son derece temel fiziksel süreçlere hükmetmesi, hatta onlara öncül olması oldukça beklenmedik bir iddiadır.

Fizikçiler bu anlatımı sırf fantezi olsun diye yapmamaktadırlar. Bu yorum, deneysel araştırmalardan elde edilen verilerin gösterdiği gerçek sonuçların değerlendirilmesi ihtiyacından doğmuştur. Kedi ile düşündüğünüzde anlaması zor olabilecektir; ancak bir elektronun davranışı açısından düşünecek olduğunuzda daha rahat anlayabilirsiniz: Örneğin elektronun "spin" (dönme) özelliğinin, gözlemden önce belirli olasılıklarla iki yönden (saat yönü veya saat yönünün tersine) her ikisine de belli bir olasılıkla sahipken, gözlem yaptığınız anda bu iki olasılıktan birine dönüşmesi olgusunun açıklanabilmesi gerekmektedir. İşte Kopenhag Yorumu, bu ihtiyacın doğrudan bir sonucudur. Ama bu yorum, var olan açıklamalardan sadece birisidir. En meşhur olmasından ötürü, halk arasında da daha çok bilinmektedir.

Bu bilgiler ışığında, Kopenhag Yorumu'nun Evren'i iki büyük kategoriye böldüğünü söyleyebiliriz: Klasik Fizik ile açıklanabilir Evren ve Kuantum Fiziği ile açıklanabilir Evren... Kopenhag Yorumu'na göre bu iki fizik türünden hangisini, ne zaman kullanacağınızı bilmeniz ve ona uygun hesaplamalar yapmanız gerekmektedir. Bu da, "çok küçük cisimlerin fiziği" ile "büyük cisimlerin fiziği" tarzında bir ayrımın oluşmasına neden olmuştur. Fiziğin modern anlatımında da bu tarz ifadelere sıklıkla başvurulur. Yani bir yerde, hangi fiziği nerede uygulayacağımız, incelediğimiz fiziksel yapının ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Farklı boyuttaki cisimler için farklı fizik yasaları işliyor veya farklı fizik yasalarının etkisi ön plana çıkıyor gibi gözükmektedir.

Schrödinger'in Kedisini Öldürmek...

İşte Hugh Everett, bu sorunu çözmek için Kopenhag Yorumu'na karşı gelmiştir. Everett, Evren'in bu şekilde kesintili olamayacağını, çok daha temel ve bütüncül bir yaklaşım sunan Kuantum Fiziği'nin Evren'deki bütün süreçleri açıklamak için kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Bu yorumun temelini ie Çoklu Evren Teorisi adını verdiği bir teori üzerine inşa etmiştir.

Bunun detaylarına az sonra bakacağız; ancak bu şekilde sıradışı bir iddiada bulunmanın kimi zaman ne tür felaketlerle sonuçlanabileceğinden de bahsetmeden geçmeyelim: Everett'in bu açıklaması, fazlasıyla Kopenhag Yorumu'na dayalı bir şekilde işleyen fizik camiasında alayla karşılanmış, öyle ki Everett doktora tezini bitirdikten kısa bir süre sonra fiziği bırakmak zorunda kalmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Ama Everett haklı olabilir mi? Kuantum Fiziği, gerçekten de Çoklu Evren Yorumu ile açıklanabilir mi?

Çoklu Evren Yorumu ve Paralel Evren Teorisi

Öncelikle şunu anlamak gerekiyor: Çoklu Evren Teorisi ile Paralel Evren Teorisi tam olarak aynı şey değildir. Çoklu Evren Teorisi, Kuantum Fiziği'nin çalışma prensiplerine yönelik bir yorumdur; Kopenhag Yorumu'nun bir alternatifidir. Paralel Evren Teorisi ise, kozmolojik olarak birden fazla evren olabileceğine dair görüştür. Paralel Evren Teorisi, Çoklu Evren Yorumu'nun bir sonucudur; hatta bu nedenle kimi zaman eş anlamlı olarak kullanılabilir. Ancak Paralel Evrenler dendiğinde fiziksel olarak birbirinden ayrı ve etkileşebilir evrenler hayal ediyorsanız, o zaman tam olarak Çoklu Evrenler Yorumu'nu düşünmüyorsunuz demektir; çünkü Çoklu Evrenler Yorumu'ndaki ayrı evrenler arasında "uyumsuzlaşma" denen bir olay vardır ve buna bağlı olarak evrenler ayrıştıktan sonra birbirleriyle etkileşemezler.

Ayrıca Paralel Evren Teorisi'ne yönelik bazı yaklaşımlarda bu paralel evrenlerin başlangıcı, tıpkı bizim Evren'imiz gibi tam olarak bilinmemektedir. Buna bağlı olarak farklı teoriler ile bu başlangıç desteklenmektedir. Kuantum Fiziği'nin Çoklu Evrenler Yorumu'nda ise böyle bir başlangıçla ilgili bir problem bulunmamaktadır; çünkü fiziksel olarak Evren'imizin kozmolojik doğasından ziyade, kuantum altyapısı ile ilgili bir yorumdur. Ama elbette bu kuantum altyapıdan, kozmolojik bir üstyapı doğar. İşte Çoklu Evrenler Yorumu ile Paralel Evren Teorisi arasındaki bağlantı da, bu altyapı/üstyapı ilişkisi gibidir.

Çoklu Evrenler Yorumu'nda Gözlemci Etkisi: Uyumsuzlaşma

Çoklu Evrenler Yorumu'nda (kısaca "ÇEY" veya "ÇE Yorumu" diyelim), gözlemci, özel bir konuma ve niteliğe sahip değildir. Basitçe, Evren içindeki unsurlardan sadece birisidir. Dolayısıyla Schrödinger'in Kedisi deneyindeki gözlemci veya "gözlem yapma olayı", herhangi bir özel etkiye sahip değildir. Tam tersine, ÇEY için kedi neyse, gözlemci de odur. Elbette, her kuantum sistemi yorumunda olduğu gibi, ÇEY ile açıklanan sistemde de sistemin parçaları birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu kuantum düzeydeki etkileşimin birbirine bağımlı olması durumuna dolanıklık adı verilir. Dolanık parçacıklar (ya da Schrödinger'in Deneyi açısından düşünecek olursak kedi ile gözlemci), birbirlerinin durumlarından etkilenirler. Örneğin bir elektronun spini, dolanık olduğu bir diğer elektronun spinine bağlıdır.

Bu Reklamı Kapat

Dolayısıyla, Schrödinger'in Deneyi'nde gözlemcinin odaya girmesi, kedi ile gözlemci arasında bir dolanıklığın oluşmasına neden olur. Çünkü artık sistemde bir de "gözlemci" vardır.

Peki bu durum, Kopenhag Yorumu'ndaki "fonksiyon çökmesi" olayını nasıl açıklar? Şöyle düşünün: Bir odaya girdiğinizde, kedinizin aynı anda hem uyuyor (ya da ölü), hem uyanık (ya da diri) olduğunu neden hiç hissetmiyorsunuz? Ayrıca gözlemci olarak siz de özel bir konumda değilsiniz. Dolayısıyla sizi gözleyen diğer gözlemciler de, Kopenhag Yorumu çerçevesinde sizin dalga fonksiyonunuzun çökmesine neden oluyor olmalılar. Peki neden hiç böyle bir çökmeyi bizzat hissetmiyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı, uyumsuzlaşma (İng: "decoherence") denen bir olaydır. İrdeleyelim:

ÇE Yorumu'nda kuantum sistemi sadece gözlemci ve kediden (ya da kuantum nesnelerden) oluşmaz. Çevre de, bu sistemin bir parçasıdır. Dolayısıyla sizin odanızdaki kedinin durumu ile, bizim odamızdaki kedinin durumu birbirinden bağımsız değildir. Bunların her biri, büyük ve tekil bir durumdan ibarettir. Bu, Evren'in ta kendisinin tekil olduğunu hissediyor olmamızla örtüşmektedir. Çünkü birbiriyle fiziksel olarak etkileşime geçen her şey, birbirine kuantum düzeyinde dolanıklık ile bağlıdır.

Bu tür görseller hatalı bir fikir vermektedir: Çünkü uyumsuzlaşma (decoherence), aynı Evren içinde yaşanan bir ayrışma değildir. Her ayrışmada, yeni evrenler oluşmaktadır! Dolayısıyla bu görsel yanıltıcıdır.
Bu tür görseller hatalı bir fikir vermektedir: Çünkü uyumsuzlaşma (decoherence), aynı Evren içinde yaşanan bir ayrışma değildir. Her ayrışmada, yeni evrenler oluşmaktadır! Dolayısıyla bu görsel yanıltıcıdır.
VideoBlocks

İşte böyle bir perspektiften bakıldığında, az önce de söylediğimiz gibi, gözlemci odaya girip de kediyi gözlediğinde, bu gözlem, gözlemci ile kedinin birbirine "dolanıklaşmasına" neden olur. Ama sadece bu da değil! Çevre de sistemin bir parçası olduğu için; gözlemci ve kedi, çevre ile de dolanık hale geçer (veya çevre de gözlemci ve kedi ile dolanık hale geçer)! Bu, kelimenin tam anlamıyla anlık bir olaydır; yani siz bunu fark edemezsiniz bile. Çünkü fark etmek, sinirsel bir faaliyetin sonucudur. Kuantum bir olay olan dolanıklık ise, nörobiyolojik bir faaliyetten çok ama çok daha hızlı bir şekilde yaşanabilir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Çocuklar İçin Dünya Haritası (Kumaş Poster)

Üstümüzü başımızı bilimle ilgili ürünlerle süsleyebilirken, duvarlarımızı neden süsleyemeyelim? Wander Tapestry ile yaptığımız işbirliği sayesinde, birbirinden güzel kumaş posterler edinebilirsiniz!

 • Ürün boyutu: 150cm x 100cm
 • Ürün model görseli gerçeğe oldukça yakındır; ancak ürünün en/boy oranını tam olarak yansıtmayabilir. Lütfen ürünü satın almadan önce boyut bilgilerini kontrol ediniz ve gerçek ürün fotoğrafını da inceleyiniz.
Devamını Göster
₺175.00
Çocuklar İçin Dünya Haritası (Kumaş Poster)

Bu durumda elimizde ne var? Bir yanda, kedinin ölü olduğunu gözlediğimiz durum var. Diğer yanda ise kedinin canlı olduğunu gözlediğimiz durum var. Ancak bunlar birbirinden bağımsız gözlemler. Yani eğer kedi ölüyse ölü, canlıysa canlı. Siz bunu gözlemlediğinizde, artık o gerçekliğin bir parçası haline geliyorsunuz. O gerçekle (örneğin kedinin canlı olması durumuyla) dolanık hale geliyorsunuz. Dolayısıyla hem sizin için, hem de çevre (yani Evren'in geri kalanı için) o olay gerçek oluyor.

Bir diğer deyişle, kedi hem ölü hem de canlı değil! Ortada olan tek şey, sizin kedinin durumundan bihaber olmanız; yani henüz aranızda bir dolanıklık oluşmamış olması. Ancak siz kapıyı açıp da, hangi durumun gerçek olduğunu görürseniz görün, artık o durum ile dolanıksınız demektir. Fakat bu, dalga fonksiyonunun diğer olasılığının (yani örneğin siz kediyi canlı gördüyseniz, kedinin ölü olduğu durumun) yok olması anlamına gelmemektedir! İşte burası, kritik noktadır:

Siz kediyi canlı olarak gördüğünüz anda, içinde yaşadığımız ve adına "evren" dediğimiz fiziksel realite iki dala ayrılır. Bu iki dal, birbiriyle 90 derece açıyla ayrılmış vaziyettedir (birbirine ortogonaldir). Bu noktada artık olasılıklardan birisi (kedinin ölü olması), olasılıklardan diğeriyle (kedinin canlı olmasıyla) etkileşemez. İşte buna neden olan sürece uyumsuzlaşma adını veriyoruz. Yani çevrenin de kuantum sistemlerin bir parçası olarak alınması, Evren'in kendisinin her bir gözlemle birlikte yeni bir dala ayrılmasını mümkün kılmaktadır. Buna bağlı olarak da biz, sanki diğer olasılık hiç yaşanmamış gibi (yani kediyi canlı gördüysek, kedinin öldüğü durum hiç var olmamış gibi) yaşamımıza devam ederiz. Halbuki o gözlem anında yaratılan ama bizim farkında bile olmadığımız diğer evrende kedi ölüdür! O evren de bizimkisi kadar gerçektir ve sizin, o evren içindeki karşılığınız şu anda muhtemelen ölü kedisi için ağlamaktadır!

İşte bu her bir yeni etkileşimle (örneğin gözlemle) dallanıp budaklanan kuantum evrenler yaklaşımına Çoklu Evren Yorumu adı verilmektedir.

Çoklu Evrenler Yorumu'nun Etkileri

Bu yorum şu anda genel geçer olarak kabul edilen bir yorum değildir. Ancak bu yaklaşım, Kopenhag Yorumu'nda karşımıza çıkan birçok problemi tek başına çözmeyi başarmaktadır. Elbette, hakkında birçok eleştiri de bulunmaktadır. Örneğin bazı fizikçiler, bu yorumun tanımladığı olguların belirsiz olduğunu ileri sürmektedirler. Kimisi ise Kopenhag Yorumu'nu terk etmemiz için herhangi bir neden görmemektedirler; yani o yorumdaki sorunları "sorun" olarak görmemektedirler. Bazı diğer fizikçiler ise, bazı diğer yorumlar üzerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Ancak ÇE Yorumu'nun en önemli unsurlarından birisi, Kopenhag Yorumu'ndan uzaklaşmayı fazlasıyla kolay kılmasıdır. Çünkü bu söz konusu "olası evrenler"in hepsini bünyesinde barındıran hayali uzaya Hilbert Uzayı adını veriyoruz. Yani bu uzay içinde, Evren'in başından sonuna kadar oluşabilecek bütün evrenler ve bütün olasılıklar vardır. İki yorum arasındaki geçişi kolaylaştıran unsur şudur: Kopenhag Yorumu'nda Hilbert Uzayı ne kadar genişse, ÇE Yorumu'nda da Hilbert Uzayı o kadar geniştir. Kopenhag Yorumu, gözlem sonucunda evrenlerden birinin "yok olduğunu" iddia eder; işte "fonksiyon çökmesi" denen budur. ÇE Yorumu ise gözlemler sırasında yeni evrenlerin oluştuğunu iddia eder. İşte "uyumsuzlaşma" budur.

Daha önemlisi, bu yorumu kullanarak, Görelilik Teorisi ile Kuantum Teorisi'ni birleştirmek mümkün olabilir! Bunu yapmak için, Evren'deki uzunluk kavramını uzay-zaman çerçevesindeki bir mesafe olarak değil de, kuantum bir uzay içindeki dolanıklık ilişkileri ile tanımlamak gerekmektedir. Birbirine daha "yakın" dediğimiz cisimler, birbiriyle "daha dolanık" olan cisimlerdir. Bunu yaparak matematiği gözden geçirdiğimizde, kütleçekiminin, hatta Evren'in kendisinin bu "dolanıklık uzayı" içinden yaratılabileceğini görmek mümkündür. Bunların teknik detaylarına girmek istemiyoruz; ancak buradaki yazımızda, bunun olası etkilerinden söz etmiştik.

Bu, en nihayetinde Kuantum Fiziği çerçevesinde yaptığımız gözlemlere yönelik bir yorumdur; dolayısıyla nihai cevap olarak almak mümkün değildir. Ancak ÇE Yorumu'nun avantajlarını ve fiziğe katabileceği perspektifi anlamak, Evren'in sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşmamızı mümkün kılabilir. En azından, alışılagelmiş Kopenhag Yorumu'nun sıkıntılarını görüp, buna alternatifler veya çözümler aramak gerekmektedir.

doi: 10.47023/ea.bilim.7345

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 13
 • Tebrikler! 10
 • Merak Uyandırıcı! 9
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 8
 • İnanılmaz 7
 • Bilim Budur! 5
 • Umut Verici! 3
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • The Nature Of Our Biophilic Universe. Sean Carroll - Extracting The Universe From The Wave Function. (10 Mart 2017). Alındığı Tarih: 13 Ağustos 2018. Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Many-Worlds Interpretation. (29 Temmuz 2018). Alındığı Tarih: 13 Ağustos 2018. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/07/2022 04:53:48 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7345

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Cinsel Seçilim
Epigenetik
Olasılık
Kütle
Biliş
Genler
Acı
İngiltere
Ölümden Sonra Yaşam
Ribozim
Köpekbalığı
Samanyolu Galaksisi
Wuhan
Çin
Entropi
Jinekoloji
Kadın Doğum
İmmünoloji
Bilim Tarihi
Vejetaryen
Sıcaklık
Sars
Klinik Mikrobiyoloji
Nadir
Asteroid
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.