Bir İnsan Davranışı Olarak ''Fanatizm''

Bir İnsan Davranışı Olarak ''Fanatizm'' Daily Beast
10 dakika
11,629 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Evrim Ağacı Akademi: İnsan Evriminde Özel Konular Yazı Dizisi

Bu yazı, İnsan Evriminde Özel Konular yazı dizisinin 17. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Fanatizm, temel olarak bir düşünceye, bir hobiye, bir dine, bir spora, bir siyasi görüşe veya bu tip bir olguya saplantılı bir şekilde inanmak ve ateşli bir şekilde o görüşün/davranışın doğruluğunu, üstünlüğünü, geçerliliğini savunmak demektir. Fanatiklere göre savundukları görüş ya da davranış, kesinlikle doğru olmak durumundadır ve aksi herhangi bir iddiada bulunulamaz.

Tanım üzerinden giderek bu konuyu ele aldığımızda iki önemli nokta görmekteyiz: düşüncenin kesinliğine aşırı bağlanma ve aidiyet duygusu.

Düşüncenin Kesinliği

İlki, bilimsel olarak sorun yaratmaktadır. Doğada belki çok geniş ölçekte düşündüğümüzde bahsedilebilse de, bilimde, özellikle de günümüz biliminde asla kesinliklerden bahsedilmez. Bu sadece elektronlar, kuarklar gibi nanoboyuttaki varlıkların yer/konum konusundaki belirsizlik (Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi) ile sınırlı değildir; bizim içinde yaşadığımız mezoboyutta (orta boyut) da genellikle bir olay, bir konu, bir varlık üzerinde etkisi olan sayısız parametre olduğu için ve hiçbir teknolojinin bu parametrelerin her birini tespit edip, değerlendirme gücü olmadığı için bilim sınırları dahilinde kesinlikten bahsedilemez. Örneğin en temel Newton Fiziği ile bir topun yukarıdan bırakıldığında yere doğrusal olarak düşeceğini düşünür ve düşeceği spesifik "nokta"yı belirleriz. Burada yapılan "hatalı" varsayım, topun bir nokta boyutunda, yani "boyutsuz", "sonsuz derecede küçük" olduğudur. Halbuki gerçekte durum böyle değildir, atom altı parçacıkların bile belirli bir hacmi vardır. Bunlar bir yana, bir top aslında milyarlarca atomun bir araya gelmesinden oluşur, dolayısıyla belli bir hacmi vardır. Düştüğü bölgenin (yer gibi) de benzer bir hacmi ve bu hacim içerisinde sınırsız miktarda atomu bulunur. Yani nano boyuta indiğimizde, ortada "nokta" diye bir şey kalmaz. Top düştüğünde, belirli bir "bölge" içerisinde fiziksel temas gerçekleşir ve bu bölge içerisinde, akıl almaz bir karmaşıklıkta, atomlar birbiri içerisine geçer, aralarında itim-çekim kuvvetleri oluşur. Bir noktadan sonra fizik yasaları dahilinde top yerden itilir ve tekrar yükselir. Gerçekte, atomik düzeydeki belirsizlikten ötürü topun tam olarak düştüğü yeri, noktasal olarak belirleyemeyiz. Kısaca, top-yer teması gibi basit bir konuda bile bilimsel bir belirsizlik vardır. Ancak tabii, işleri kolaylaştırmak için Kuantum Mekaniği'ni ilgilendiren ama Newton Fiziği'nden çok daha gerçek sonuçları gösteren bu durumu göz ardı ederiz.

Reklamı Kapat

Dolayısıyla çıkarmamız gereken ilk nokta, fanatizmin ana arterinin hatalı bir varsayım üzerine kurulmasıdır: fanatiği olduğumuz "şey", her ne ise, fanatiği olmamızın bir anlamı yoktur; çünkü herhangi bir boyutta kesinlikten ve dolayısıyla bu fanatizmimizin dayandığı noktaların da kesinliğinden bahsedemeyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, fanatikler, doğru bildikleri görüşün, savundukları takım, siyasi parti, din, görüş ve benzerinin kesinlikle en iyisi, en doğrusu, en güçlüsü olduğunu düşünürler. Bu, açık bir şekilde anlamsızdır. En güvenilir bilimsel veriler dahi, bu kadar üst düzeyde bir kesinlik sağlayamaz.

Evrimsel Psikoloji

İkinci nokta ise, Psikoloji ve Evrimsel Biyoloji ile açıklanmaktadır (fanatizmin bir canlıya, spesifik olarak da insana ait durum olmasından ötürü). Sosyal hayvanlar, kendilerini bir grup içerisinde bulundurmak zorundadırlar; çünkü milyonlarca yıldır sosyal olacak şekilde evrimleşmiştirler. Örneğin insanlar ve insansı bile olmayan ataları yaklaşık 40 milyon yıldır sosyaldir; insansılar (hominidler ise en azından 6 milyon yıldır sosyal hayvanlar olarak yaşamaktadırlar. Bu sosyallik, türün toplam popülasyonu kalabalık değilken, tek bir grup olarak var olabilir. Ancak sayı artıp, yaşanılan alan genişledikçe (insan türünde olduğu gibi Dünya'ya yayıldıkça), yine sosyal gruplar bulunur; ancak bu grupların sayısı oldukça artar. Günümüzde genel olarak Dünya'yı "oyun alanı"mız olarak düşünürsek, kıtalar, ülkeler, eyaletler, şehirler, semtler, mahalleler, siteler, apartmanlar, daireler hep farklı boyuttaki sosyal gruplar olarak düşünülebilir. Belki de şehir yaşantısına geçen insanlar bunlarla yetinmeyerek, kendisine yeni gruplar yaratma ihtiyacı hissetmiştir. Çünkü bildiğimiz kadarıyla fanatizmin tarihi çok eski değildir (evrimsel süreç ile kıyasladığımızda). Yani insanlar, şehir hayatında birbirlerilye gün geçtikçe bağlarının kopması sonucu insanlar kendilerini yalnız hissetmiş olabilirler ve bu yüzden başka gruplar kurarak ya da var olan gruplara bağlanarak aidiyet duygularını tatmin etmiş olabilirler. Zaman içerisinde bu aidiyet duygularının, özellikle var edilen bu grupların çıkarları ve görüşlerinin de çatışmaya başlamasıyla, psikolojik bir savunma hissiyatı içerisinde gruplarını savunmaya başlamış olabilirler. Bu sebeple de fanatizm zamanla gelişmiş ve gelişen toplum yapısında karmaşıklaşan insan ilişkileri sonucunda iyicene ateşlenmiş olabilir.

Tanımın dışarısında, bir üçüncü açıklama ise, insan doğasından kaynaklanan bir diğer psikolojik olgu olan ego kavramı ile açıklanabilir. Yukarıdaki iki nokta, bir sosyal davranış olarak fanatizmin nasıl oluştuğunu açıklamaktadır. Ancak davranışlar, genellikle tek yönlü olmazlar ve diğer davranışlarla iç içe, karşılıklı ya da birlikte değişir ve gelişirler. Ego da, fanatizmin yukarıdaki iki sebepten (belki daha fazlasından) doğmasından sonra, güçlenip popülasyon içerisinde yer etmesine sebep olmuştur. Yani ego, fanatik duyguların ateşini körükleyen bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. Şu anda psikoanalitik kurama fazla girmek istemiyoruz; egoyu genel olarak bildiğimiz tanımıyla ele alabilirsiniz (aslında bundan oldukça fazlasıdır). İnsanlar, egolarını tatmin etmek durumundadırlar; kimi insan kolayca tatmin olurken, kimi zor tatmin olacaktır. Kimi basit şeylerle egosunu tatmin ederken, kimi fanatizm gibi uç olgularla egosunu tatmin eder. İşte popülasyon içerisinde bu şekilde uç olgularla egosunu tatmin eden çeşitler (varyantlar) bulundukça, fanatik duyguların varlığı da sürmüş ve şiddetlenmiştir. Yani bir noktada, açıklanan sebeplerle fanatizm doğduktan sonra, kısır bir döngü içerisinde, ego tatminiyle fanatik davranışlar popülasyon içerisinde kendisini korumuştur.

Örnekler Üzerinden Fanatizm

Şimdi, tüm bunlardan yola çıkarak bazı örnekleri ele alalım. Kişi, fanatizmin en doruk noktada yaşandığı kurumlar, olaylar ve olgular olarak dini fanatikleri, spor takımlarının fanatiklerini, şehir fanatiklerini, vs. düşünülürse, konuyu çok net anlayacaktır. Bunlara kısaca değinecek olursak:

Din Fanatizmi

Dinler, ilgili yazımızda da açıkladığımız gibi insanların sosyal yapı içerisinde korktukları, açıklayamadıkları, anlayamadıkları herhangi bir olgu ve olaya karşı var ettikleri Tanrı (süpergüç, doğaüstü güç, vb. üstünleştirmeler sonucu ulaşılan kavram) görüşünün sistematik kurgularıdır. Bir çeşit psikolojik savunma mekanizması olarak düşünmek mümkündür: Algılanamayan ve anlaşılamayan olay ve olguları çözmeye çalışıp çözemeyen insanlar, bunların sebebi olarak, bu sebeplerden daha "üstün" bir neden var etmişler ve açıklanamayanları, daha büyük bir açıklanamayanın alt kümesi haline getirerek açıklayabildiklerine inanmışlardır. Bu, insan türü için esasında insan psikolojisinin düzenlenmesi açısından önemli bir adımdır; çünkü bu sayede, açıklanamayanları sürekli düşünmekten kurtulurlar ve bu kısır döngü mekanizması sayesinde olay ve olguları "açıklayabildiklerini" sanarlar. Bu dinlerin ve tanrıların insan beyninde nasıl var edildiğinin bilimsel açıklamasıdır. Fanatizm ise, yukarıda açıkladıklarımızın dinlerle birleştirilmesinden doğmaktadır: Tek bir din olsaydı, fanatizmden bahsetmemiz mümkün olmayacaktı. Ancak dinlerin sayısı arttıkça ve bu dinlerin "ilahi sözleri" olarak geçen, fanatizmin temelini oluşturan sözde "tartışmasız gerçekler" birbiriyle çelişmeye başladıkça, aidiyet duydukları dinleri kaybetmekten korkan insanların, bilinçsiz olarak da olsa fanatizm duyguları pekişmeye başlamıştır. Önce "rakiplere karşı savunma" şeklinde başlayan fanatizm, daha sonra Haçlı Seferleri'nde, 9/11 olaylarında ve daha binlerce olayda olduğu gibi kan akıtmaya, insan öldürmeye, kitlesel katliamlara varan boyutlara ulaşmıştır. Belki de son derece doğal, son derece anlaşılır bir zihinsel korunma mekanizması olarak evrimleşen dinler ve Tanrılar, insan psikolojisinin ilerleyen boyutlarında fanatizmin kirli ellerinde bu şekilde bir ölüm makinasına dönüşebilmiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Şehir Fanatizmi

Fanatizmin belki de en masum formlarından biri olan "şehir fanatizmi" bile ciddi bir sorun olabilmektedir ve yukarıdaki iki nokta ile nasıl ortaya çıktığı, üçüncü nokta ile ise nasıl pekiştirildiği açıklanabilmektedir. Yaşadıkları ya da doğdukları şehrin, diğer şehirlerden üstün olduğunu savunan şehir fanatikleri, çoğu zaman şehirlerine aksi bir söz söylendiğinde sinirlenirler ve şiddetli bir şekilde kendi görüşlerini savunurlar. Bunun en güzel örneği, İstanbulluların, tarihten kaynaklanan özelliklerinden ötürü günümüz İstanbul'unu diğer şehirlere karşı savunmaları, diğer şehirleri İstanbul karşısında küçük görüp yermeleridir. Arkadaşlar arasında elbette eğlenceyle karışık söylenebilen sözler, İzmir'in Karşıyaka ya da Göztepe ilçelerinde yaşayan insanlarda olan boyuta ulaştığında, hele ki spor takımlarının da fanatizminin devreye girmesiyle, kan dökülmesine ve insan öldürmeye kadar giden bir noktaya ulaşabilir. Çünkü bu insanlar, yine aidiyet duygularını pekiştirmek ve egolarını tatmin etmek adına, diğer insanların görüşlerini hiçe saymaktadırlar. Bu tip argümanların merkezinde "Korkuluk (Straw Man)" mantık hatası yatmaktadır. Konuyla ilgili yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Şehirlerin, dinlerin, spor takımlarının da elbette birbirlerinden üstün ve zayıf tarafları vardır. Bu taraflar, zamandan zamana, konumdan konuma, kişiden kişiye değişiklik gösterebilecektir. Bu sebeple bir üstünlüğü fanatik bir biçimde savunmak, mantıksızlıktan başka bir şey olmayacaktır. İnsanlar, bu savunduklarının da sıradan birer olgu olduğunu görmeli ve sakinleşmelidirler.

Bilimsel Fanatizm

Bitirmeden önce, "bilimsel fanatizm"i kısaca değerlendirecek olursak: Bilim konusunda fanatizm biraz daha farklı ele alınmalıdır. Çünkü bilim, yapısı gereği doğal gerçeklere ulaşmayı hedef alan en güçlü bilgi türüdür. Bu sebeple savunulan görüşler, yukarıda verilen örneklerde olduğunun aksine, hakikaten de gerçeklere en yakın, dolayısıyla da belki de en fazla savunulması gereken görüşlerdir. Gerçekleri öğrenmek, insanların en temel hakkıdır ve bilim, insanlara bunu vaat edebilen, en azından en fazla yaklaşabilen tek bilgi türüdür. Tabii ki insanların büyük bir kısmı, gerçeklerin yükünü taşımaktansa, tesellinin rahatlığını ya da geçersiz de olsa güven/huzur veren düşünceleri tercih ederler. Bu kişiler hakkında yapılacak pek de bir şey yoktur.

Konumuzla ilgili olarak evrim bilimin savunulması gereken alanlarından biri olarak güzel bir örnektir. Evrim, bildiğiniz üzere bir doğa yasasıdır ve bir bilim gerçeğidir. Tıpkı Kütleçekimi gibi, Evrim konusunda da herhangi bir şüphemiz bulunmamaktadır. Evrim Kuramı (ya da Kuramları) ise, daha farklı yazılarımızda da izah ettiğimiz gibi, Evrim yasasını açıklamaya çalışan terorilerin genel adıdır (Darwin'in, Gould'un, Dawkins'in, Miller'ın, ve benzer bilim insanlarının farklı kuramları vardır, bunların toplamını genel Evrim Kuramı olarak düşünebiliriz). Kuramlar hatalı olabilirler ve zaman içerisinde yanlışlanabilirler, değiştirilebilirler, geliştirilebilirler; ancak kuramların açıkladığı yasalar, en azından Fizik kuralları sabit kaldığı sürece ve günümüzde bildiğimiz kadarıyla, değişmezler. Dolayısıyla kuramları fanatik olarak savunmak hatalıdır (zaten çok az insan "Darwin kesinlikle haklıydı; kimse Darwin'in söylediklerini çürütemez!" gibi bir savunma yapacaktır; zira Darwin'in bazı iddiaları gerçekten çok uzaktır). Ancak kuramın özünde yatan yasalar, gerektiği durumlarda, en azından belirsiz oldukları kesin olarak bilinebilen kurumlar tarafından tehdit altındaysa, bunlara karşı savunulmalıdır. Çünkü insan türünün iyiliğini ve geleceğini garantileyen tek bilgi türü bilim ve bilime bağlı doğan teknolojidir. Ancak yine de, yasaları (bilimsel gerçekleri) bile savunurken yukarıda açıklanan fanatizm seviyesinden uzak durmakta fayda vardır. En nihayetinde bilimsellik, biraz da ağırbaşlığı gerektirmektedir. 

Reklamı Kapat

Bu noktada Richard Dawkins gibi popüler figürler eleştirilebilmelidir. Dawkins'in bilim açısından bakıldığında hatalarının başında, şahsi inanç/inançsızlıklarını bilime gerekenden fazla alet etmesi gelmektedir. Yukarıda da açıkladığımız gibi, dinler ve dini inançlara bağlı olan süpergüç figürleri, elbette antropoloji, psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerin, dolayısıyla da biyoloji ve evrimsel biyolojinin konuları arasına girmektedir. Ancak bu bilimleri, doğrudan inançlar üzerinden bu kadar döndürmek, "bilimsel fanatizm" olarak algılanılacaktır. Bu da, bilime ve bilimselliğe çok da yakışmayan bir davranıştır. Tabii ki Dawkins gibi figürlerin bunlardaki amacı biraz daha farklıdır; bunlara burada girmeyeceğiz, fakat yine de bu kişilerin yöntemleri iyi analiz edilmelidir.

Sonuç

Tüm bunları toparlarsak: Bu tanımlamalarımız sayesinde artık günlük yaşantınızda fanatikleri kolayca ayırt edebileceğinizi düşünüyoruz. Artık, bu insanların nasıl bir psikoji etkisi altında bu şekilde bir fanatizme sahip olduklarını da biliyorsunuz. Elbette insan psikolojisi daha da derinlemesine incelendiğinde, psikoanalitik kuramın daha da derinlerine girildiğinde, kişilerin hayatındaki eksik figürlerin ya da kritik olayların da bu fanatizm duygularını pekiştirdiği görülecektir. Ancak tüm bu yanal etkiler, en nihayetinde kendini ego üzerinde gösterecektir. Biz de egonun fanatizm üzerindeki etkisini açıklayarak, aslında tüm bunları açıklamış olduk. Başka yazılarımızda bu konuları daha net masa altına yatırarak, sizlerin de farklı psikolojik ve davranışsal konuları birbirine bağlayabilmenizi sağlamaya çalışacağız.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 8
 • Tebrikler! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Evrim Ağacı Akademi: İnsan Evriminde Özel Konular Yazı Dizisi

Bu yazı, İnsan Evriminde Özel Konular yazı dizisinin 17. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/10/2021 12:15:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/256

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Ateş
Göğüs Hastalığı
Biyocoğrafya
Tehdit
Asteroid
Müfredat
Bilim
Hasta
Mikroevrim
Doğru
Evrim Kuramı
Su Ayısı
Hominid
Meyve
İnsanlar
Yapay Seçilim
Bilgisayar
Kuyruksuz Maymun
Viroloji
Kuş
Uzay Görevleri
Eczacılık
Antropoloji
Sağlık Bakanlığı
Avcı
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın