Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Anoreksiya Nervosa Hastalarında Beden İmgesi Çarpıklığı Bulgularına Yönelik Bir Eleştiri

Anoreksiya Nervosa Hastalarında Beden İmgesi Çarpıklığı Bulgularına Yönelik Bir Eleştiri
6 dakika
6,113
Tüm Reklamları Kapat

Janet Treasure ve çalışma arkadaşları Nature Review Diseases Primers’te yayınlanan çalışmalarıyla anoreksiyanın etiyolojisi (nedenbilim), değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisine yönelik önemli bir güncellemeye imza attı. Yazarlar, bu esrarengiz bozukluğun idaresinde daha iyi, hızlı ve sürekli gelişmelere olan ihtiyacın ve bu ihtiyacın giderilmesinin özel hastalık mekanizmalarına yönelik daha gelişmiş bir kavrayışa sahip olmamıza bağlı olduğunun da altını çizdiler.

Fakat açıklamalarında bozuk beden imgesinin insanları ciddi beslenme kısıtlamalarına ve diğer kilo verme davranışlarına itmesinin yanı sıra bu bozukluğun anoreksiya nervosanın başlangıcında, sürekliliğinde ve nüksetmesinde merkezi bir rolü olduğuna dair kanıtlara yer vermediler. Primer’deki yazı, beden imgesi çarpıklığı diye adlandırılan durumun (çok zayıf insanların kendilerini şişman olarak algılamaları) altında yatan mekanizmaların açıklığa kavuşmadığını belirtiyor. Yine de, hem kavramsal hem de deneysel düzeyde kanıtların ortaya konmasının ciddi ve yoğun beden imgesi çarpıklığının altında yatanların açıklığa kavuşturulması için zorunlu olduğuna dair yaygın bir uzlaşı mevcut.

Tüm Reklamları Kapat

Son 15 yıldır yürütülen ve ekipteki Santino Gaudio tarafından kısa süre önce incelenen semptom provokasyon yaklaşımına dayalı gittikçe yaygınlaşan fMRI çalışmalarının bulguları anoreksiyadaki beden imgesi çarpıklığının sinirsel temellerine dair kavrayışımıza önemli katkılar sunmakta. Ne yazık ki bu konuların Primer tarafından bütün yanlarıyla ele alınmadığını düşündük. Bu durum, çalışmanın ortaya koyduğu “oldukça tutarlı” kanıtları anlamamızı zorlaştırıyor.

İnceleme, anoreksiya nervosadaki beden imgesi çarpıklığının “duyuşsal” bileşeninin prefrontal korteks, insula ve amigdaladaki değişmelerle; “algısal” bileşeninin ise uzamsal ve bedensel temsillerde, beden sahipliğinde (bedeninizin size ait olduğunu hissetme durumu) ve diğer çoklu duyusal bütünleşme gerektiren özelliklerde rolü olan parietal loblardaki değişmelerle ya da, daha net bir şekilde, görsel-uzamsal işlemleme süreçlerinin gerçekleştiği posterior parietal bölgelerle ilişkili olduğunu özetliyor.

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca, anoreksiya nervosa hastalarının, parietal korteks aracılı işlevlerinde bir eksiklik olduğu sinir-bilişsel çalışmaların bulgularıyla vurgulandı. Mevcut beyin görüntüleme çalışmaları ve davranışsal bilgiler, anoreksiya nervosalı bireylerde beden imgesinin iki bileşeninin (kişinin kendi beden büyüklüğü hakkındaki yargısı ve kişinin kendi bedenine karşı duygusal değerlendirme açısından tutumu) bozulmuş olduğunu desteklese de bu durum Primer’de daha detaylı bir şekilde ele alınabilirdi.

Yaygın şekilde kabul görmüş bu iki bileşenle ilgili diğer bir önemli nokta ise; bu bileşenlerin birbirlerinden ayırt edilebilmelerinin birbirlerinden bağımsız olduklarını göstermemesi. Nitekim deneysel kanıtlar bedenimizi nasıl algıladığımız ve bedenimizle ilgili ne hissettiğimiz arasında doğrudan (tekyönlü) bir bağ olduğunu desteklemekte. Anoreksiya nervosada görülen beden imgesi çarpıklığının duyuşsal bileşenlerinin, daha önce anlatılan belirli sinirsel temelleri de hoşa gitmeyen bir uyarana verilen değişen duygusal tepkiyi (örneğin kişinin kendine yönelik şişman olduğu algısı) doğruluyor. Dahası, erişilebilir olan az sayıdaki sözcük yaklaşımına dayalı fMRI çalışmalarında (“şişman”, “zayıf”, “nötr” kelimeleri kullanılarak uygulanan çalışmalar) amigdalanın tepkisinde bir değişim yoktu. Bu durum, amigdalanın konuya olan ilgisinin netliğini azaltırken, kendilik algısı ve beden imgesinin oluşum mekanizmaları arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor (aşağıya bakınız).

Bu (ve bir noktada keşisen diğer) ipuçlarının, Primer’de tanımlanan ve duyuşsal beden imgesinin bileşenlerini hedef alan birinci basamak önlemlerden ve psikoterapik müdahalelerden (örneğin Beden Projesi ve geliştirilmiş bilişsel-davranışsal terapi) geriye kalan gelişmelere yönelik açabileceği kayda değer yeri hesaba katmak gerekmektedir. Bu yüzden, şu an, algısal bileşeni hedef alan müdahale yöntemlerinin gelişimi üzerine kafa yormanın tam da zamanı olduğunu düşünüyoruz. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Beden özbilinci (bir beden sürecini beden sahipliği ile deneyimlemeyi kapsar) alanındaki bilişsel sinirbilim gelişmeleri, beden imgesi oluşumuna ilişkin mekanizmaları anlamamıza dair yeni bir bakış açısı, hatta konuya dair bir bakış açısı değişimi sunmakta (Bu bakış açısı, sadece, daha önce de değinilmiş olan, anoreksiya nervosada görülen beden imgesi çarpıklığının sinirsel temellerini ortaya çıkarmak için kullanılan deneysel yönelimlerden çıkarsanmıştır.) Uzamsal deneyimlerimiz (bedensel olanları da kapsayacak şekilde) temel olarak iki farklı dayanak çerçevesi uyarınca düzenlenmiştir: birincil kaynağı “çevrimiçi” temsillerde (bedenimizin şu an “nasıl” olduğunu resmeden geçici bilgi akışı) olan ben-merkezcil (egocentric) çerçeve; ve birincil kaynağı “çevrimdışı” temsillerde (normalde bedenimizin nasıl olduğu/neye benzediği) olan diğer-merkezli (allocentric) çerçeve. Bu, insanların kendi beden imgelerini oluştururken hem bedenin nasıl olduğuna (şekil ve büyüklük) dair belleklerini (çevrimdışı); hem de “burada-şimdi” (çevrimiçi) algısını kullandıkları anlamına gelir.

Çevrimiçi ve çevrimdışı temsiller arasındaki kavramsal ayrım, bu beden temsillerinin birbirlerine bağlı olmadığını göstermez. İkilinin etkileşimi, beden hakkındaki çevrimiçi bilginin sürekli olarak bedenin beyindeki çevrimdışı modeli ile birleştirilmesi ve karşılaştırılması ile gerçekleşir. Sinirbilim dikkate alınarak oluşturulan modeller, benzer bir “çevrimdışı temsillerin yeni çevrimiçi temsillere bağlı olarak değiştirilmesi ve güncellenmesi” sürecinin beden imgesi, besinsel kısıtlama ve kilo verme arasındaki karmaşık ilişkinin önemini nasıl vurgulayabileceğini gösterir. Bu şekilde düşünüldüğünde; çok fazla kilo veren bireyler, yeni çevrimiçi bilginin alınması ve bu bilginin eski, bellenmiş beden imgemizi güncellemesiyle, çevrimdışı beden modellerine gerektiği şekilde uyum sağlıyor olabilirler. Dolayısıyla, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgi etkileşimindeki bir engel; çok zayıf olsalar dahi şişmanlık konusunda ısrarcı deneyimleri olan AN hastalarının bu durumunda rol oynuyor olabilir. Aynı şekilde, karmaşık yapılı güncel araştırmalar, ilk aşamalarında olan AN hastalarının gerçekten farklı, nefret ettikleri “yanlış” bir sanal beden imgesine hapsolduklarını gösteriyor. 

Bu (ve diğer) bulguların önemine ve çevrimiçi-çevrimdışı dönüşüm sürecinin engellenmesinde pay sahibi olan alanlardaki (posterior parietal) beyin anormalliklerinin bilinen rolüne rağmen; AN’de daha önce besin alımı azaltımıyla ilişkilendirilmiş ve güncelleme yetisinin bozulmasında etkili ek faktörlerin (örneğin stres) araştırılması için ileri araştırmalar gerekmekte. AN hastalarındaki nöropsikolojik işleyiş hakkında yapılan çalışmalara dayanarak ek varsayımlar sunuldu, ama bu varsayımlar belirli denenme şekilleri gerektirmekte. Örneğin bazı bulgular, AN’li insanların detaylara odaklanmalarının (zayıf merkezi bağdaşım) yanı sıra, bu insanlarda olumsuz detaylara karşı dikkat yanlılığı (attentional bias) olabileceğini gösteriyor. Bu özelliğin hem insanlardaki beden algısını hem de bu algının nasıl hatırlandığını etkilediği düşünülüyor. Başka bir varsayım ise, zayıf kurulum değişiminin (weak set shifting) ve yetersiz görsel-uzamsal belleğin, sırasıyla, yeni bilgiye dayalı çevrimdışı beden temsillerine uyum sağlayabilme ve doğru görsel beden temsili oluşturabilme yetimizi etkiliyor olabileceği yönünde (zayıf kurulum değişimi, görevler arasında ileri-geri hareket etme yetimiz tarafından belirtilen indirgenmiş zihinsel esnekliktir). 

Şu ana kadarki bilgiler ışığında, anoreksiya nervosadaki beden imgesi çarpıklığını anlama yolunda zengin bir kavramsal çerçeveye ve deneysel veriye sahibiz; fakat diğer yandan, konunun karmaşıklığına dair daha fazla katkı sağlayabilecek, mevcut önlemlerin ve psikoterapik müdahalelerin verimliliğini arttırmada derinlemesine açıklama sunabilecek birtakım çözülmemiş sorular hala durmakta. Bu alandaki kayda değer ilerleme, ancak hastalık mekanizmalarına dair daha gelişmiş bir kavrayış edinmemizle gerçekleşebilir. Ayrıca anoreksiya nervosadaki beden imgesi çarpıklığının aşırılıklarını besleyen mekanizmaların altında yatan tanımlanmış kavramsal modellerden yoksun olmamız, mevcut önlem ve tedavi yöntemlerinin yolunu tıkamaktadır. 

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
8
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 13/04/2024 02:53:54 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/4601

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kimyasal Bağ
Aslan
Değişim
Kamuflaj
Süt
Virüs
Doğa Gözlemleri
Viral
Hastalık Yayılımı
Dağılım
Manyetik Alan
Bilimkurgu
Grip
Uçma
Yıl
Elementler
Kuşlar
Hominidae
Mistik
Etimoloji
Teyit
Dinozor
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Kitlesel Yok Oluş
Psikanaliz
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Dakanalis, et al. Anoreksiya Nervosa Hastalarında Beden İmgesi Çarpıklığı Bulgularına Yönelik Bir Eleştiri. (16 Ekim 2016). Alındığı Tarih: 13 Nisan 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/4601
Dakanalis, A., Özkan, E., Bakırcı, Ç. M. (2016, October 16). Anoreksiya Nervosa Hastalarında Beden İmgesi Çarpıklığı Bulgularına Yönelik Bir Eleştiri. Evrim Ağacı. Retrieved April 13, 2024. from https://evrimagaci.org/s/4601
A. Dakanalis, et al. “Anoreksiya Nervosa Hastalarında Beden İmgesi Çarpıklığı Bulgularına Yönelik Bir Eleştiri.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Ece Özkan, Evrim Ağacı, 16 Oct. 2016, https://evrimagaci.org/s/4601.
Dakanalis, Antonios. Özkan, Ece. Bakırcı, Çağrı Mert. “Anoreksiya Nervosa Hastalarında Beden İmgesi Çarpıklığı Bulgularına Yönelik Bir Eleştiri.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Ece Özkan. Evrim Ağacı, October 16, 2016. https://evrimagaci.org/s/4601.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close