Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Yaşadığımız Mahallenin Kilomuzu Nasıl Etkilediğini Araştırdık!

Yaşadığımız Mahallenin Kilomuzu Nasıl Etkilediğini Araştırdık! USC
7 dakika
1,134

Birçoğumuzun mütemadiyen var olan hedeflerinden biri, fazla kilolarından kurtularak daha sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmak. Bu hedefe ulaşmak için de başta internet olmak üzere birçok kaynağa başvuruyoruz.

Bu çalışmamızda, nasıl kilo verebileceğimizden ziyade kilolarımız ile ilişkili çevresel faktörlerden biri olan mahalle etkisine odaklandık. Sonuçlarımız, mahalle düzeyindeki değişkenler ile bölge sakinlerinin Vücut Kitle İndeksleri (İng: "Body Mass Index" veya kısaca "BMI") arasında bir ilişki olduğunu gösterdi.[1] Vücut Kitle İndeksi, fazla kilonun hesaplamasında kullanılan başlıca yöntemlerden bir tanesidir. Bireyin kilosunun, boy değerinin karesine bölünmesiyle (kg/m2\text{kg/m}^2) hesaplanır. Referans aralığı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün referans aralığı dikkate alınır.[2] Vücut Kitle İndeksi'ni hesaplamak için T.C. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Reklamı Kapat

Araştırmamız sonucunda, boş zamanlarında fiziksel olarak aktif komşularımızın olmasının, daha düşük Vücut Kitli İndeksi ile ilişkili olduğunu bulduk. Bulduğumuz sonuçların mahalleler arasındaki anlamlı değişkenliği bölgesel politika yapıcıların yalnızca mahallenin fiziksel veya sosyoekonomik koşullarına odaklanmaması gerektiğini gösterdi. Politika yapıcılar, mahalle düzeyinde, toplu olarak sağlık davranışlarının da iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmelidir.

Sağlık Davranışları ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
Sağlık Davranışları ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
Emre Sarı

Özet

Aşırı kilo ve obezite, dünya çapında hızla arttı ve devam eden obezite pandemisi modern toplumdaki en ciddi halk sağlığı sorunlarından biridir. Kuzey Norveç'te yaşayan insanların ortalama Vücut Kitle İndeksi de 1970'lerin sonlarından itibaren istikrarlı bir şekilde arttı.

Bu Reklamı Kapat

Bu çalışmada, bireylerin sağlık davranışlarının, mahalle sakinlerinin genel sağlık davranışları ile nasıl ilişkili olduğunu anlamayı amaçladık. Nüfusa dayalı Tromsø Çalışması'nı kullanarak, mahalle düzeyinde ortalama boş zaman fiziksel aktivitesi ile aynı mahallede yaşayan bireylerin Vücut Kitle İndeksi arasındaki yaşam boyu ilişkisiyi inceledik. 33 mahallede yaşayan 25.604 kişiyi takip eden boylamsal bir veri seti kullandık ve doğrusal bir karışık etki analizi uyguladık.

Sonuçlarımız, sakinleri boş zamanlarında fiziksel olarak daha aktif olan mahallelerde yaşayan katılımcıların önemli ölçüde daha düşük Vücut Kitle İndeksi'ne sahip olduklarını gösterdi. Ayrıca, mavi yakalı çalışanların ağırlıklı olarak yaşadığı mahallelerde bireylerin Vücut Kitle İndekslerinin anlamlı seviyede daha yüksek olduğunu bulduk.

Giriş ve Arka Plan

Aşırı kilo ve obezite tüm dünyada artmakta ve bunların etkileri modern toplumun karşı karşıya olduğu en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Obezitenin, çok sayıda altta yatan nedenleri vardır ve bunların karmaşık bir patolojiye sahip olduğu bilinmektedir. Obeziteye giden yolu etkileyen birçok faktörden biri de yaşanılan mahallenin sosyoekonomik koşulları ile mahalle sakinlerinin riskli sağlık davranışları arasındaki ilişkidir.[3]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı veya sağlıksız alışkanlıklar gibi davranışsal risk faktörlerinin oluşturduğu kalori alımı ve yakma arasındaki dengesizlik, hem fazla kilo (25 kg/m² ⩾ VKİ < 30 kg/m²) hem de obezite (VKİ ⩾ 30 kg/m²) için yüksek VKİ'nin başlıca nedenlerinden biridir. Fazla kilo ve obezite, diyabet, kas-iskelet sistemi bozuklukları, obstrüktif uyku apnesi ve bazı kanser türleri (prostat, kolorektal, endometriyal ve meme) gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların önemli risk faktörleridir.[4]

Vücut Kitle İndeksi'nin altında yatan mekanizmalar, ekonomi, epidemiyoloji, sosyoloji, tıp ve coğrafya alanlarında çeşitli şekillerde araştırılmıştır.[5] Bir mahallenin fiziksel ve sosyal yapısının, ikamet eden bireylerin yaşamları üzerindeki etkisi bu mekanizmalardan biri olarak kabul edilir. Literatürde mahalle etkileri, aynı bölgelerde yaşayan bireylerin özellikleri gibi sakinlerin refahını etkileyen çeşitli mahalle koşullarına atıfta bulunur.[6] Galster, "komşuluk etkisi" teorisini genel olarak dört mekanizma altında sınıflandırır: sosyal etkileşim, çevresel, coğrafi ve kurumsal.[7] Bir başka önemli çalışmada, Durlauf, hem rol modellerinin hem de akran grubu etkilerinin sıklıkla aynı anda veya yaş grupları arasında taklit davranışı ürettiğini vurgular.[8]

Biz de çalışmamızda sosyal etkileşim mekanizmasına odaklandık. Mahalle sakinlerinin daha yüksek Vücut Kitle İndeksi seviyelerinin, aynı mahalle sakinlerinin ortalama boş zaman fiziksel aktivite seviyeleri ile ilişkili olup olmadığını araştırdık.

Boylamsal verileri kullanan diğer çalışmalarda da bireylerin içinde yaşadıkları çevrenin sosyoekonomik ve fiziksel özelliklerinin Vücut Kitle İndeksi etkilediğine dair önemli kanıtlar bulunduğunu biliyoruz.[9], [10], [11], [12] Bunlar arasında Norveç için yapılan çalışmalardan biri de Sund ve arkadaşlarının çalışmasıdır.[12] O çalışmada araştırmacılar, Vücut Kitle İndeksi ve bu indeksin değişikliği ile; bölge, aile ve bireysel özellikler arasındaki ilişkileri incelemek için Nord-Trøndelag Sağlık Çalışması'ndan elde ettikleri verileri kullanıyorlar.

Bununla birlikte, bildiğimiz kadarıyla, genel mahalle sağlık davranışları ile bireysel düzeyde Vücut Kitle İndeksi arasındaki ilişkiyi araştırmak yapılan akademik çalışmaların belki de ilki bizim çalışmamızdır. Bu nedenle çalışmamız, bir mahallede yaşayanların ortalama boş zaman fiziksel aktivitesinin o mahallede yaşayan bireylerin VKİ'si ile nasıl ilişkili olduğunu boylamsal olarak inceleyerek uluslararası literatüre katkı sağlamaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Yöntem

Tromsø Çalışması

Tromsø Çalışması, yaklaşık 77.000 nüfusu ile Kuzey Norveç'in en büyük şehri olan Tromsø belediyesinin sakinlerini içeren bir kohort çalışmadır. Çalışma ilk olarak 1974'te Norveç'te yüksek kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölüm oranlarını azaltmaya yardımcı olmak için başlatıldı. Yüksek kardiyovasküler hastalık mortalitesinin nedenlerini belirlemeye ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeyi desteklemeye ek olarak, diğer kronik hastalıklar ve durumlara da odaklanmıştır.[13]

Norveç - Tromsø
Norveç - Tromsø
Google Maps

İstatistiksel Analiz

Bireysel Vücut Kitle İndeksi ile mahallenin ortalama boş zaman fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin lineer karma etkileranalizini gerçekleştirdik.[9], [12] Lineer Karma Etkileri modelleri, Vücut Kitle İndeksi'ndeki bireysel ve mahalle düzeyindeki varyasyon kaynaklarını ayırt etmemizi ve etkilerinin ayrı ayrı eşzamanlı olarak incelenmesini kolaylaştırdı. Ek olarak, boylamsal veriler için, Lineer Karma Etkileri hem bireyler arasındaki varyasyonları hem de gruplar arası farklılıkları ve de bireylerin zaman içindeki değişiklik tahminlerini tespit etmemize izin verdi.

Sonuçlar

Sonuçlarımız bize bireysel düzeyde Vücut Kitle İndeksi'nin, bireylerin kendi fiziksel aktivitelerinin etkilerine ek olarak, aynı mahallede tespit edilen genel sağlık davranışlarıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi. Vücut Kitle İndeksi değerlerinin, fiziksel olarak daha aktif nüfusa sahip mahallelerde yaşayan katılımcılar için zaman içinde giderek daha düşük olduğunu bulduk.

Bir diğer önemli sonuç ise, sakinlerin çoğunlukla mavi yakalı olduğu mahallelerdeki bireylerin, diğer mahallelerdeki bireylere göre ortalama olarak daha yüksek bir Vücut Kitle İndeksi'ne sahip olmasıdır. Mahallelerin kentsel veya kırsal özellikleri ile mahalle sakinlerinin Vücut Kitle İndeksi değerleri arasında ilişki olduğuna dair bir kanıt bulamadık.

Bu Reklamı Kapat

Örneklem grubumuzu Tromsø Çalışmaları boyunca aynı mahallede yaşayan bireylere daralttık. Bu alt-örneklem grubunu incelediğimizde de sonuçlarının ana örneklem grubu bulgularıyla benzer olduğunu gördük. Ancak mahallelerdeki ortalama boş zaman fiziksel aktivite düzeyine odaklandığımızda, mahalle sağlık davranışı ilişkisi bir ana örneklem grubunun neredeyse iki katıydı.

Tromsø Çalışmaları boyunca mahallelerdeki VKİ ve yaş değişimi
Tromsø Çalışmaları boyunca mahallelerdeki VKİ ve yaş değişimi
Scandinavian Journal of Public Health

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, Kuzey Norveç'ten yetişkin bireylerin kapsamlı bir boylamsal örneğinde, mahallenin ortalama boş zaman fiziksel aktivite düzeyi ile Vücut Kitle İndeksi arasındaki ilişkiyi inceledik. Çalışmamızdan ortaya çıkan en önemli bulgu, mahallenin genel boş zaman fiziksel aktivite düzeyinin aynı mahalledeki bireysel düzeydeki Vücut Kitle İndeksi değerleri ile ilişkili olmasıdır. Bu bulgu, Durlauf'un taklit davranışı açıklamasıyla tutarlıdır; bir bireyin, başkaları daha önce davranmışsa veya şu anda aynı şekilde davranıyorsa, alternatif davranış seçimlerini değerlendirirken belirli bir davranışı nispeten daha arzu edilir bulacağını varsayar.[8] Ayrıca Sund ve arkadaşlarının da işaret ettiği gibi, mahallenin sosyal veya fiziksel çevresinin bazı özellikleri de kilo alımı ile ilgili olabilir.[12]

İkinci önemli bulgumuz, insanların emek yoğun işlerde çalıştığı mahallelerde yaşayanların, işgücü aktivitesinden bağımsız olarak Vücut Kitle İndeksi değerlerinin diğerlerinden daha yüksek olmasıdır. Bu sonuç, emek yoğun işlerde çalışanların boş zamanlarındaki fiziksel aktivitelerinin az olmasına ve iş yeri dışında daha az arzu edilen beslenme alışkanlıklarına sahip olmalarına atfedilebilir.[12]

Vücut Kitle İndeksi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzları hakkında farkındalık kazanma ile ilgili olarak kişilerin eğitim seviyesinin önemi var.[14] Ayrıca, annenin eğitim düzeyinin bireyin Vücut Kitle İndeksi'ni etkilediğini ve anne eğitimi yüksek bireylerde daha güçlü etkiler gözlemlendiğini de bu çalışmamızda gösterdik.

Birlikte ele alındığında, sonuçlarımız, mahalle düzeyindeki değişkenler ile mahalle sakinlerinin Vücut Kitle İndeksleri arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Kısacası, boş zamanlarında fiziksel olarak aktif olan komşulara sahip olmanın daha düşük Vücut Kitle İndeksi'ne sahip olmak ile ilişkisini tespit ettik.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/08/2022 12:54:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11307

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Doğa Yasaları
Süpernova
Kalp
Sağlık
Karar Verme
Moleküler Biyoloji
Radyoaktif
Hekim
Meyve
Genel Halk
Algı
Evren
Saç
Kalıtım
Tedavi
Yaşlılık
Amerika Birleşik Devletleri
Dişler
Şüphecilik
Balık
Karanlık
Evrimsel Antropoloji
Oksijen
İnsanlık
Köpekgil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.