Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Yapay Zeka Sistemleri Düşünce Polisine, Büyük Veri Büyük Birader'e Dönüşür mü?

Yapay Zeka Sistemleri Düşünce Polisine, Büyük Veri Büyük Birader'e Dönüşür mü?
11 dakika
1,888
Tüm Reklamları Kapat

"Büyük veri" (İng: "big data"), internet kullanan kişiler tarafından üretilen ve yalnızca belli özellikleri haiz araç ve yöntemler sayesinde saklanabilen, anlaşılabilen ve kullanılabilen büyük boyuttaki bilgilerdir.[1]Bu bilgiler, teknik adı ile "veri" olarak anılır ve bilgisayarlar tarafından saklanabilir.[2]Büyük boyutta ve internet kullanan kişiler tarafından üretilen verilerden oluşan büyük veri, pek çok kaynak tarafından beslenmekte ve durmaksızın büyümektedir.[3]Dijitalleşmeyle birlikte insanlık büyük bir değişime ayak uydurmaya çalışmaktadır.[4]Öyle ki son birkaç on yıldaki gelişmeler, yaşadığımız değişimlerin "dijital devrim" ya da "teknolojik devrim" olarak anılmasına sebep olmuştur.[1], [5], [6], [7], [8] Zira dijitalleşme, ekonomi başta olmak üzere toplum hayatının tüm alanlarını etkilediği gibi, bireysel hayatımızı ve mevcut siyaset yöntemlerini kökten değiştirmektedir.[1], [9]

Dijital değişim sürecinin toplum hayatına etki etmesinin önemli bir nedeni şüphesiz yapay zeka sistemlerindeki gelişmelerdir. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası hızla ilerleme kaydeden yapay zeka sistemleri alanındaki çalışmaların devrim niteliğini kazanmasında, nesnelerin interneti (İng: "Internet of Things" veya kısaca "IoT") adıyla anılan teknolojinin rolü oldukça fazladır.[10], [11], [12] Nesnelerin internetindeki gelişmelerle paralel olarak genişleyen büyük veri, isabetli veri analizleri yapılmasını sağlamaktadır.[1], [3]Birbirinden farklı konulara ait verilerden, veri analizi yöntemi ile anlamlı bir sonuç çıkarabilmek mümkün olduğundan, günümüzde alınacak kararlarda büyük veri ve veri analizine başvurulmaktadır.[13]Zira birbirinden ayrı konulara ait verilerden bir bütünü oluşturacak şekilde analiz yapılması, verilecek kararları hızlandırmakta ve isabetli karar ihtimalini arttırmaktadır.[1], [3]

Büyük Verinin "Büyük Birader"e Dönüşümü

Günümüzde devletler ve şirketler öngörüde bulunmak için büyük veriden yararlanmaktadır; fakat ayırt edici bir unsur olarak, devletlerin ayrıca kişisel verilerin mahremiyetini gözetme, temel hak ve özgürlere ancak belirli şartlar altında sınırlandırma gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır.[14][15]

Tüm Reklamları Kapat

Bu noktada kamusal düzeni sağlamak amacıyla devletin insan davranışları üzerinde sınırlamalara gitmesi mümkündür.[16] Bununla birlikte, kamu gücünü elinde bulunduranların suçla mücadele etmek, terör faaliyetlerini önlemek gibi gerekçelerle; veri toplama, kaydetme ve veri analizine giriştiği ihtimalinde hak ve özgürlükleri sınırlandırmak için devletlerin haklı gerekçeleri de olsa, veri toplamaya kamu gücünü elinde bulunduranlar tarafından girişildiği hususunun altı çizilmelidir. Bu noktada kamu otoritelerinin büyük veri teknolojisiye yapacağı bir veri analizi, örneğin suç ve suçlu analiziyle suçla mücadeleye hizmet ederken kamu gücünün elindeki büyük veri analizi imkanı, bir distopyaya dönüşebilir. Zira büyük bir yapbozun parçaları gibi her küçük veri, büyük resmi tamamlamaya ve diğer parçalara ulaşmaya imkan sağlayacağından, diyebiliriz ki kişinin varoluşsal bir gereksinimi olarak mahremiyet; devletin kamu düzenini sağlama ve bu gerekçe ile bireyi denetleme, özgürlüklerini kısıtlama tehditleriyle karşı karşıya kalacaktır.[17] George Orwell, 1984 adlı eserinde şöyle yazıyor:

Düşünce polisinin kime ne zaman ve hangi sistemle bağlandığını kestirmek çok zordu. Herkesi her an izliyor da olabilirlerdi.

En küçük bir davranışını, söylediği tek bir sözü bile gözden kaçırmamışlar, aklından geçenlerin hiçbirini kaçırmamışlardı.

Veri analizi teknolojisinin sağladığı olanaklarla yapılan suç tahmini ya da suç öngörüsünde bulunma faaliyeti olarak "tahmini polislik" ya da "öngörüye dayalı polislik" (İng: "predictive policing") ilk bakışta bir sorun olarak algılanmayabilir.[19], [20], [21] Ne var ki yapay zeka teknolojisinin günümüz olanakları ve toplumda suçun varlığını kaos alameti olarak ileri süren devletin kamu gücü nazara alındığında, suç tahmini gibi öngörücü faaliyetlerin, suçla mücadelede kesin bir çözüm gibi gözükmekle birlikte başka sorunları doğurabileceği tahmin edilmektedir.[22] Örneğin, suç tahmini ile niyet okuma arasındaki sınırın hassasiyeti nedeniyle; ırksal, etnik veya başka ayrımcılıklar gündeme gelebilecektir.[20] Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde suçla mücadelede çok önemli bir hizmet sunacağı öne sürülerek belirli bir bölgede kullanılmaya başlanan tahmini polislik teknolojisine yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış olmasına karşın, belli gruplar üzerindeki gözetimin arttığı yönündeki iddialar üzerine, yakın tarihte uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.[23], [24], [25]

Tüm Reklamları Kapat

İnsanın, diğer insanlarla düzen ve refah içerisinde yaşamasının adeta bir doğal zorunluluk oluşu ve toplumu oluşturan bireylerin çıkarları ile toplum düzeninin devamlılığı gereksiniminin örtüşmesinin bir neticesi olarak diyebiliriz ki, toplumsal güvenlik gerekçesiyle hak ve özgürlüklere yapılacak sınırlamalar en önemli desteğini suçla mücadele -bir adım ötede ise suçu önleme, tahmin etme- faaliyetleri alanında alabilecektir. Halbuki böylelikle, suçla mücadele ve kaosu bastırma gayesinin kutsallığının kamu gücünün boyutlarını tahmin edilemez hale dönüştürecek ve buna karşın en önemli desteğini ise yine gücün üzerinde uygulandığı, güvenlik için özgürlüğünden ödün veren bireylerden alacaktır. Bu öngörü, teknoloji eliyle geleceğimize yön verecek kararlar noktasında önemli bir çıkarımdır.

İnsan hakları mücadelesinde, bulunduğumuz noktayı göz önüne aldığımızda, insanın sadece maddi bütünlüğü ve iyiliği değil; manevi bütünlüğü ve iyiliği de insan hakları korumasındadır (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 22). Bu nedenle günümüzde yapay zeka sistemleri vasıtasıyla kişisel verilerin büyük veri içerisinde; sağlık eğitim, ekonomi gibi alanlardaki avantajları ile güvenlik ve mahremiyet alanlarında ise dezavantajlı yönlerini topyekun değerlendirerek süregelen tartışmaları devam ettirmek gerekmektedir.[27], [28], [29], [30], [31] İnsanların toplum halinde yaşama ve birlik düşüncelerine en büyük zararı verecek olan toplumdaki farklılıkları aykırı sıfatıyla nitelendirmek ve ötekileştirmektir. Bu nedenle ayrımcılığın, yapay zeka sistemleri ile daha güçlü hale gelmemesi veya getirilmemesi gerekir. Zira yapay zeka ve büyük veri teknolojisi kullanımı ile gözünü sürekli toplum üzerinde tutma refleksine sahip kamu otoritelerinin keyfiyetine, ayrımcı söylem ve uygulamalarına olanak sağlayabilecek ve ötesinde, toplumda azınlıkta olan gruplar gözetimi ve baskıyı daha yoğun hissedecektir.[26] Orwell, şöyle yazıyor:[18]

Çıkardığınız her sesin duyulduğunu, karanlıkta olmadığınız sürece her hareketinizin gözetlendiğini varsayarak yaşamak zorundaydınız; zorunda olmak ne söz, artık içgüdüye dönüşmüş bir alışkanlıkla öyle yaşıyordunuz.

Eski despotluklar, 'Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın' diye buyuruyordu. Totaliterler, 'Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın' diye dayatıyorlardı. Biz ise, insanlara 'Sen aslında şusun, aslında şöyle düşünüyorsun, şuna inanıyorsun' diye bastırıyoruz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Nesnelerin interneti ile yeni bir endüstri çağına giriş yapıldığı ve bu teknolojinin günlük hayatımızı iyileştireceğine dair iyimser atmosfer; nesneler arasındaki bağlantının kaydedileceği, izleneceği ya da değiştirilebileceği ihtimallerini ve nesneleri interneti ile cihazların yalnızca diğer cihazlarla değil; cihazların üreticileri ile de bağlantıda olabileceği gibi önemli pek çok sorunu gündem dışında bırakmaktadır.[34], [35], [36], [37], [38] Oysaki teknolojinin nimetlerinden faydalandığımız her an, aynı zamanda kullanıcılar olarak bizler büyük veriyi besleyen bize ait veriler üretiyoruz ve bu verilerin kimlere, ne zaman ve ne şartlar altında sunulduğu hakkında bilgilendirmedeki eksiklikler, veri kaynağı olarak bizleri aciz hale getirmektedir.[3] Kaldı ki bilişim dünyasındaki veri trafiği için ise şimdilik herhangi bir başkasının erişmememsi adına kesin bir erişim engeli konulamamaktadır.[3]Birçok büyük inovasyon şirketi kişisel verilerin korunmasında kullanıcılarına garanti verememektedir.[32] Orwell, şöyle yazıyor:

Bağlılık, düşünmemek demektir, düşünmeye gerek duymamak demektir. Bağlılık bilinçsizliktir.

Açıkçası, Parti'nin dünya görüşü, onu hiç anlamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. Gerçeğin en açık biçimde çarpıltılması böylelerine kolayca benimsetilebiliyordu, çünkü kendilerinden istenin iğrençliğini hiçbir zaman tam olarak kavrayamadıkları gibi, toplumsal olaylarla yeterince ilgilenmedikleri için neler olup bittiğini de göremiyorlardı. Hiçbir şeyi kavrayamadıkları için hiçbir zaman akıllarını kaçırmıyorlardı

Kullanıcıların büyük veriyi besleyecek verileri kendilerinin sunması ya da yapay zeka sistemlerinin kullanıcıların unuttukları veya sildikleri verileri dahi kaydederek adeta gizli kişisel bir arşiv oluşturabilmesi büyük verinin her geçen gün kontrolsüzce büyümesi anlamına gelmektedir.[39]Ayrıca bulunduğumuz çağın teknolojik fırsatları (!) verileri paylaşma hususunda, bireyin iradesini zorlayarak -örneğin hizmetten faydalanmak adına başka bir yol kalmaması nedeniyle- rıza alabildiği gibi; bireyin iradesine gerek duymadan, yapay zeka algoritmaları ile verilerimize ulaşabilmektedir.[31], [43]

Gelinen noktada verinin nasıl oluşturulduğu, özel şirketler ve kamu güçleri tarafından nasıl kullanıldığı hakkındaki bilgiler ya da daha doğru ifade ile bilgi eksiklikleri ışığında, günümüz devletlerinin görünmez gözetiminin (panoptikon) devam ettiği ve hatta bu yöntemin artık gözetime maruz kalan bireyler tarafından desteklenen bir sisteme (sinoptikon ve omniptikon) dönüştüğü söylenebilir.[44], [45] Bireyin; hakkındaki verilerin birbirinden farklı alanlarda olmasından dolayı bu verilerin büyük veri gibi bir teknoloji ile anlamlandırılacağından bihaber oluşu, aslında her an var olan görünmez gözetimi toplumda önemsizleştirmek suretiyle gözetimi güçlendirecek bir paradoks yaratabilir.[3]Orwell, şöyle yazıyor:

İnsanın içine giremezler. Hiçbir yararı olmayacağını bile bile insan kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsan onları yendin demektir.

Tüm Reklamları Kapat

Geçmişi denetim altında tutan, geleceği de denetim altında tutar; şimdiyi denetim altında tutan, geçmişi de denetim altında tutar.

Bahsi geçen değişimler, bu değişimlerin hızı ve sınırlarının git gide kayboluşu teknolojik gelişmelere temkinli bir bakışla yaklaşılması gereğini ortaya koymaktadır.[3] Zira nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı sistemler, yüz tanıma sistemleri, akıllı cihazlar gibi sıfatlarla, geleceğe yönelik büyülü tanımlamalar yapılırken; bireysel ve toplumsal hayatta insanın muhtemel hangi değişimleri yaşayacağı meselesi ikinci planda kalmamalıdır.[40] Unutulmamalıdır ki insanı insan yapan niteliklerin kaybı, madalyonun öteki yüzüdür.[41] Dolayısıyla, elektronik cihazlarımız tarafından izlenme özellikle her an yanımızda taşıdığımız cep telefonlarımız aracılığıyla gözetlenmenin oldukça kolay olduğu gerçeği ile bugün yüzleşmek zorunda kalan insanlık, yarın kullandığımız tüm elektronik cihazların birer "tele-ekran" a dönüştüğü haberini almadan önce, bilinçli teknoloji kullanıcılarına dönüşmelidir.[42] Aksi halde evlerimizdeki internete bağlı birbiriyle haberleşen cihazlarla ya da kamusal alanlarda, örneğin yüz tanıma yazılımlarıyla, Orwell'ın distopyasındaki "tele-ekran"lar arasında hiçbir farklılık kalmayacaktır.

Sonuç

Büyük veri, günümüzün gerçekliğinin "Büyük Birader"ine dönüşmektedir. "Büyük Birader"in büyük gözaltı uygulamasına günümüzde hızla yaklaşılmaktadır. Büyük verinin hakimiyetini duyularımızla algılamak ve sınırlandırmak çok mümkün olmasa da varlığı konusunda hemfikir olmamız ve büyük veriyi besleyen yapay zekaların etrafımızı sarmış olması bu hakimiyetin sınırını görünmez hale getirmektedir. Nitekim bu durum da büyük veri aracılığıyla devletin bir gözünün her an üzerimizde olduğunu bildiğimiz ve fakat görmediğimiz büyük bir gözaltı yaratmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Bireyin, yapay zeka sistemleri karşısında kendisini baştan savunmasız kabul etmesi dahi bireyin mahremiyetini yaşayamamasına, doğuştan gelen biricik niteliklerini kendiliğinden baskılamasına, kişiliğini geliştirememesine neden olacaktır. Büyük veri ile yapılan analizlerin otosansüre sebep oluşu, insan onuru temelli bir hukuk sistemini ortadan kaldıracak ve toplumu 1984 romanındaki gibi bir yıkıma götürebilecektir.[46] Her bireyin eylem ve düşüncelerini, gözetim ihtimalini nazara alarak gerçekleştirmeye alışması; bu durumu adeta bir kader olarak değerlendirmesi ise insanlığı bekleyen asıl tehlikedir; zira bu algılayış distopyaların olmazsa olmazıdır.[47]

İnsanın sosyal bir varlık oluşunun beraberinde getirdiği bazı gerekliliklerden, belki de zorunluluklardan bahsetmek gerekir. Bu perspektiften bakıldığında; insanın sosyal bir varlık oluşu toplum hayatına, toplum hayatının varlığı kamu düzenine, kamu düzeninin sağlanması suçla mücadeleye, suçla mücadelenin başarısı suç tahminine ve suç tahmini ise büyük veri teknolojisi kullanımına sebep olur, gibi bir mutlak süreç kamu gücünü elinde bulunduranlar tarafından ileri sürülebilir; böylelikle büyük veri, kamu güvenliğini sağlama hususunda günümüzün nimeti olarak yansıtılabilir ki bu, büyük ölçüde toplum tarafından da kabul görecektir. Hatta bu kabul büyük verinin kapsamını ve etki alanını o denli genişletebilir ki, artık görünmez ve fakat her an mevcut olan bir gözetim (panoptikon), artık bir endişe kaynağı dahi olmaktan çıkarak, kişilerin gönüllü katkı sundukları ve hatta tatminlerini besledikleri (sosyal medya gibi) eğlenceli (!) bir gözetime dönüşebilir.

Bir tarafta "Büyük Birader" ve büyük verinin sahip olduğu ortak noktalar; iktidar sahiplerinin kamu güvenliği, suçla mücadele gibi kavramları suistimal ederek; diğer bir anlatımla güvenlik ve özgürlük arasında tercih yapmaya varacak bir düzen yaratma adımları; diğer tarafta ise büyük verinin günümüz dünyasında kapsamına aldığı alan ve vazgeçilmezliği (!) birer gerçektir. Bu gerçeği ortaya koyarak ve fakat bireysel veri kaynakları olarak her bireyin gerçek kişi veya tüzel kişilik içerisinde fark etmeksizin, diğerkam tercihleri mevcut gerçeklerin mecbur kıldığı gidişatı kabul edilebilir bir çağ gereksinimine dönüştürebilir.

Son olarak ifade etmemiz gerekir ki, korkutucu senaryo; bilim kurgu filmlerindekinin aksine, uzaydan gelen bilinmez bir varlık veyahut kontrolü ele geçirmiş bir robotik yapay zeka ile insan arasındaki güç savaşından ziyade, insanın yine insanla mücadelesi ve ilk bakışta çok fazla fark edilmeyecek; ancak her bireyin yaşayacağı "kimliksizlik" hali olacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
32
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 16
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Muhteşem! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Korkutucu! 5
 • Bilim Budur! 2
 • Umut Verici! 2
 • İnanılmaz 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Güldürdü 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b c d e N. Khan, et al. (2021). Big Data: Survey, Technologies, Opportunities, And Challenges. The Scientific World Journal. doi: 10.1155/2014/712826. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Cambridge Dictionary. (2021). Data.
 • ^ a b c d e f g J. Moorthy, et al. (2021). Big Data: Prospects And Challenges. Vikalpa The Journal for Decision Makers. doi: 10.1177/0256090915575450. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Mantelero. Regulating Big Data. The Guidelines Of The Council Of Europe In The Context Of The European Data Protection Framework. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: doi: 10.1016/j.clsr.2017.05.011. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Walden University. How Is Modern Technology Affecting Human Development?. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. Fischer-Baum. What 'Tech World' Did You Grow Up In?. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Lufkin. Why The Biggest Challenge Facing Ai Is An Ethical One. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ F. Billari, et al. Big Data And Population Processes: A Revolution? Authors. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: doi: 10.31235/osf.io/f9vzp. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Helbing. What The Digital Revolution Means For Us. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Council of Europe. History Of Artificial Intelligence. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Clark. What Is The Internet Of Things?. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Menard. How Can We Recognize The Real Power Of The Internet Of Things?. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ T. Breur. Big Data And The Internet Of Things. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: doi: 10.1057/jma.2015.7. | Arşiv Bağlantısı
 • B. A. Gür. (2021). Uluslararası Hukuk Ve Ab Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. doi: 10.33433/maruhad.665460. | Arşiv Bağlantısı
 • G. H. Kim. (2021). Big Data Applications In The Government Sector: A Comparative Analysis Among Leading Countries. Communications of the ACM. doi: 10.1145/2500873. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Aybay, et al. (2021). Hukuka Giriş. ISBN: 9786053992509.
 • ^ İ. Sucu. (2021). Gözeti̇m Toplumunun Karşi Ütopya Yüzü: İkti̇dar Güçleri̇ Ve Öteki̇ler. Atatürk İletişim Dergisi. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ G. Orwell. (2021). 1984. ISBN: 9789750718533.
 • ^ United Nations University. Ai & Global Governance: Turning The Tide On Crime With Predictive Policing. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b R. Jenkins, et al. (2021). Ai Ethics And Predictive Policing: A Roadmap For Research. Report funded by US National Science Foundation. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Krasmann, et al. Predictive Policing. Eine Ethnographische Studie Neuer Technologien Zur Vorhersage Von Straftaten Und Ihre Folgen Für Die Polizeiliche Praxis. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Barrett. Reasonably Suspicious Algorithms: Predictive Policing At The United States Border. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Jones. Predictive Policing A Success In Santa Cruz, Calif.. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. Goode. Sending The Police Before There’s A Crime. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Miller. Lapd Will End Controversial Program That Aimed To Predict Where Crimes Would Occur. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Gellman, et al. Https://Production-Tcf.imgix.net/App/Uploads/2017/12/03151009/The-Disparate-Impact-Of-Surveillance.pdf. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Iovolution. Predictive Policing: Traum Oder Alptraum. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Forbes. 16 Tech Experts Predict The ‘Next Big Thing’ In Encryption And Cybersecurity. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. Anyoha. The History Of Artificial Intelligence. (17 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 17 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Blazquez-Soriano, et al. (2021). Big Data Sources And Methods For Social And Economic Analyses. Technological Forecasting and Social Change. doi: 10.1016/j.techfore.2017.07.027. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b A. Holmes. 533 Million Facebook Users' Phone Numbers And Personal Data Have Been Leaked Online. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Ama Networks. Why Is Cyber Security Important? Can You Be 100% Secure?. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • B. Lundqvist. (2021). Big Data, Open Data, Privacy Regulations, Intellectual Property And Competition Law In An Internet Of Things World. Faculty of Law, University of Stockholm Research. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ G. Erboz. How To Define Industry 4.0: The Main Pillars Of Industry 4.0. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Waschbusch, et al. Was Bedeutet Industrie 4.0? Definition, Merkmale Und Anwendung. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Schreier. Das Internet Der Dinge Wird 20 Jahre Alt. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Oracle. Was Ist Das Internet Of Things (Iot)?. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: Oracle | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Garcia. (2021). Leaking Privacy And Shadow Profiles In Online Social Networks. Science Advances. doi: 10.1126/sciadv.1701172. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Elon University. Survey Xii: What Is The Future Of Ethical Ai Design?. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Anderson, et al. Artificial Intelligence And The Future Of Humans. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Thompson, et al. Twelve Million Phones, One Dataset, Zero Privacy. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Shaw. The Watchers. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Tümurtürkan. (2021). Gündelik Hayatın Gözetimi: "Panoptikon Toplumu". ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. B. Okmeydan. (2021). Postmodern Kültürde Gözetim Toplumunun Dönüşümü: 'Pano'ptikon'dan 'Sinoptikon' Ve 'Omniptikon' A. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. Williams. Writers Silenced By Surveillance: Self-Censorship In The Age Of Big Data. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Big Data Und Nudging: Marketing Oder Manipulation?. (18 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 18 Kasım 2021. Alındığı Yer: HIIG | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/05/2024 10:25:35 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11162

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Siyaset
Gazetecilik
Çeşitlilik
Kanat
Lipit
Ateş
Müzik
Ekoloji
Yanlış
Psikoloji
Kadın
Cinsellik Araştırmaları
Beslenme Davranışı
Bakteriler
Avrupa
Tohum
Küresel Isınma
Enzim
Mavi
Araştırmacılar
Korku
Astrofotoğrafçılık
Sıvı
Biyoçeşitlilik
Bağışıklık Sistemi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Z. Durmaz, et al. Yapay Zeka Sistemleri Düşünce Polisine, Büyük Veri Büyük Birader'e Dönüşür mü?. (29 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11162
Durmaz, B. Z., Bakırcı, Ç. M. (2021, November 29). Yapay Zeka Sistemleri Düşünce Polisine, Büyük Veri Büyük Birader'e Dönüşür mü?. Evrim Ağacı. Retrieved May 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11162
B. Z. Durmaz, et al. “Yapay Zeka Sistemleri Düşünce Polisine, Büyük Veri Büyük Birader'e Dönüşür mü?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 29 Nov. 2021, https://evrimagaci.org/s/11162.
Durmaz, Burcu Zoğlar. Bakırcı, Çağrı Mert. “Yapay Zeka Sistemleri Düşünce Polisine, Büyük Veri Büyük Birader'e Dönüşür mü?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 29, 2021. https://evrimagaci.org/s/11162.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close