Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Teknoloji Felsefesi Nedir?

Teknoloji Felsefesinin Cevap Aradığı Bir Soru: Teknoloji Kötü mü?

Teknoloji Felsefesi Nedir? Quora
7 dakika
2,159
 • Felsefe

Teknoloji felsefesi, teknolojinin ne olduğunu ve teknolojinin insanla/doğayla kurduğu iletişimi inceleyen felsefe branşı. Peki teknoloji felsefesi nereden geldi, hangi aşamaları geçti ve en önemlisi, şu an nerede? Hayatımızın dört bir yanını kaplayan teknoloji, felsefe tarihinde nasıl ve ne zaman yer bulmaya başladı? Bu sorulara hızlıca değinelim.

Geçmişe Kısa Bir Yolculuk

Teknoloji felsefesini ilgilendiren soruların ortaya çıkışı sanılanın aksine uzun yıllar öncesine, Antik Yunan felsefesine dayanır. Bu noktada göreceğimiz üzere "teknoloji" dediğimizde işaret ettiğimiz şey, bugün bu kavramın bizde çağrıştırdıklarından çok daha genel bir uğraş ve üretimler kümesine denk geliyor. Antik Yunan’da "technè" dedikleri ve yirminci yüzyıl filozofları tarafından "technique" kavramıyla da ele alınacak olan bu uğraş ve üretim alanı, basitçe insan hayatını kolaylaştıran uğraş ve üretimlerinin genel adı olarak kabul edilebilir.

Bu Reklamı Kapat

Democritus'a göre teknoloji, insanın doğayı taklit etmesinden ibaretti. İnsanlık doğayı taklit ediyor, tıpkı kuşlar, kunduzlar veya örümcekler gibi kendine barınaklar inşa ediyor, doğada gördüğü teknikleri kendi amaçları için uyarlıyordu. Aristo'ya göre ise insan bazen doğayı taklit ediyor, bazen de doğanın yarım bıraktığı işleri tamamlıyordu. Bu arada, yapay-doğal ayrımına dair ortaya konan ontolojik tartışmaları bu yazıda dışarda bırakıyoruz;fakat söylemeden geçmiş olmayalım: Hem Aristo felsefesinde hem de güncel analitik teknoloji felsefesinde yapay objeler ontolojisi önemli bir yere sahiptir.

Bu görece ilksel tartışmaları takip eden uzun yıllarda felsefe tarihinin, teknoloji felsefesi açısından çok verimli ilerlediği söylenemez. Aristo etkisinde geçen yüzyılların ardından insanlık, belki de ilk defa teknolojinin kendi sınırlarını aşabileceğini, doğayı yakalayabileceğini ve hatta doğayı geride bırakabileceğini düşündü. Bunun sebebi, elbette simyaydı.

Bu Reklamı Kapat

Simya
Simya
Unsplash

Simyanın iddiası, doğayı o güne kadar hayal dâhi edilemeyecek bir çapta kontrol etmekti. Elbette, eğer bunu başarsaydı, o zaman simya, insanlığın o zamana kadar elde ettiği en büyük teknolojik gelişmeye yol açacaktı. Fakat simyanın ömrü çok uzun olmadı. Sihir, sınırsız kimyasal dönüşüm ve hatta ölümsüzlük iddiasında bulunan bu uğraş, dönemin otoriteleri tarafından büyük tepkilere maruz kaldı ve günümüzdeki bilim sayesinde bildiğimiz üzere, elbette ki iddialarının geçersizliği dolayısıyla başarısızlığa mahkûmdu.

Francis Bacon'ın ütopik romanı Yeni Atlantis ile birlikte insanlık, teknolojiyi ve insanın yaratıcı gücünü ciddiye almaya başlamış, hatta bununla da kalmayıp teknolojik gelişmelere karşın (geçici de olsa) olumlu bir tavrın mümkün olduğunu görmüştü. Makinelerin yaygınlaşmasıyla teknoloji, insan hayatının odağına yerleşmeye başladı.

On dokuzuncu yüzyıl itibariyleyse teknolojinin insanlık için zararlı neticelere ulaştığına dair bir kanaat oluşmaya başladı. Yirminci yüzyıl ise bu tartışmaların –yani teknolojinin ne olduğunu ve insanla teknolojik üretimlerin nasıl ilişkilendiklerini inceleyen felsefi ve toplumsal analizlerin "teknoloji felsefesi" başlığı altında yürütülmeye başlandığı bir dönem oldu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Teknoloji = Kötü (mü)?

Yirminci yüzyılda çok sayıda düşünür, teknoloji üzerine yazdı, çizdi. Martin Heidegger, Hannah Arendt, Jacques Ellul, Langdon Winner ve Lewis Mumford bu isimlerden en dikkat çekenleri olabilir. Bu düşünürler ve adını buraya sığdıramadığımız niceleri, her ne kadar farklı tarz ve gerekçelerle de olsa, teknolojiye karşı "eleştirel" bir bakış geliştirdiler. Bu figürlerin çoğu, gelişen teknolojinin insan yaşamına o dönemde mevcut veya olası etkileri üzerinden analizler yaptılar. Heidegger gibi isimlerin ise daha felsefi kaygıları vardı. Heidegger özelinde teknolojinin dâhil olduğu problemin kapsamı çok daha geniş ve bu yazının sınırlarını fazlasıyla aşıyor. Fakat merak edenleriniz için ilgili Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesini tavsiye ediyoruz.[1]

Diğer figürlerde ise genel hatlarıyla teknoloji, insan doğasını değiştiren, zayıflatan veya insanı belirleyip tutsaklaştıran bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Jacques Ellul'ün bu konudaki görüşlerini etkileyici bir dille anlattığı eski bir belgesel kaydı internette (hem de Türkçe altyazı seçeneğiyle) mevcut:

Ellul, kısaca teknolojinin (onun tabiriyle tekniğin) insan yaşamını belirlediğini, onu özgürleştirme vaadinde bulunmasına karşın tam tersini yaptığını, insanı kısıtlayıp basmakalıp bir yaşam tarzına mahkûm ettiğini düşünüyor. Başka bir deyişle Ellul, bir teknolojik determinist.

Yukarıda paylaştığımız röportajı seyretmeyenler için kısa bir örnek verelim: Teknoloji pek çok şeyi mümkün kıldı, diyor Ellul, ve bunlar bizleri özgürleştirdi deniyor. Araba alıyoruz örneğin, böylece daha rahat gezip dolaşabiliyoruz. Özgürüz yani. Peki, diyor Ellul, neden her sene tatil zamanı geldiğinde birbirinden habersiz yüz binlerce Parisli arabalarına atlayıp özgür iradeleriyle aynı yere, Akdeniz’e doğru hareket ediyor? Bu nasıl bir özgür irade?

Tatil trafiği
Tatil trafiği
Unsplash

Ellul'ün çok radikal bir noktayı temsil ettiğini belirtmek gerekiyor. Fakat sorduğu sorunun etkileyiciliğini göz ardı etmek de mümkün değil. Ellul'ün bu katı düşüncelerini besleyen dünyada henüz cep telefonu, internet, sosyal medya gibi unsurların bulunmadığını da hatırlamak elzem.

Bu Reklamı Kapat

Yirminci yüzyılda Ellul dışında da pek çok düşünür ve sosyal bilimci teknolojinin ve teknolojiyi ilerleten prensiplerin insan yaşamına etkisini tartışıyor. George Ritzer, makineleşmeye ve teknolojik ilerlemeye şekil veren üretim prensiplerinin topluma sirayet ettiğini ve toplumun "McDonaldslaştığını" düşünüyor.[2] Ritzer bunu tüketim toplumuna dair kurduğu analizde ortaya koysa da, McDonaldslaşma kavramı eleştirel teknoloji felsefesinin vurguladığı unsurları çok iyi özetliyor.

Neil Postman ise nesnellik, verimlilik, standardizasyon gibi tekniğe dair prensiplerin toplumu bir teknopoliye sürüklediğini söylüyor.[3] Teknopoli, insanın "insana dair" görülen ve öznellikle, gelenekle ve duygularla özdeşleştirilen yanının artık geri planda kalmaktan ziyade, tamamen görmezden gelindiği, herhangi bir şekilde ciddiye alınmadığı, başka bir deyişle yok edildiği ve toplumun tamamen verimlilik ve üretkenlik odağında varlığını sürdürdüğü bir düzene Postman tarafından verilen isim.

Güncel Felsefe: Aracılık Teorisi

Şimdiye kadar bahsettiğimiz neredeyse her düşünürün ya felsefeci ya sosyal bilimci ya da edebiyatçı olduğunun altını çizmemiz gerekir. Yirmi birinci yüzyıla geldiğimizde hem teknolojiye karşı daha olumlu yaklaşımlar sergileyen hem de teknolojik üretime dair uzmanlığı olan figürler karşımıza çıkıyor.

Tek başına teknoloji felsefesini ele alırsak bugün literatürdeki en görünür teorilerden biri, "mediation theory", yani aracılık teorisi. Teknolojinin aracı işlevi elbette ilk defa ele alınmıyor. Yirminci yüzyılın en popüler sloganlarından biri "ortam, mesajın kendisidir" (İng: "the medium is the message"), aynı zamanda Marshall McLuhan'ın yazdığı kitabın ismi. McLuhan'a göre iletişim araçlarının taşıdığı enformasyondan ziyade, kendi varlıkları toplumu temelden dönüştürüyor.[4] Örneğin, Körfez Savaşı'na dair aldığınız haberden ziyade, bu haberi ve savaşın kendisini televizyondan izliyor olmanız, bu bakış açısıyla sosyolojik olarak çok daha ilgi çekici. Fakat McLuhan’ın yaklaşımı teknoloji felsefesinden ziyade iletişim kuramı çerçevesinde ele alınıyor. Ayrıca, teknoloji felsefesi açısından incelendiği zaman dahi McLuhan’ın yaklaşımı ana akım eleştirel yaklaşıma paralellik gösteriyor. Kısacası, bu açıdan bir yenilik sunmuyor.

Bu Reklamı Kapat

Aracılık teorisine geldiğimiz zaman bu durum değişiyor. Felsefeci Don Ihde'nin ortaya attığı ve akabinde felsefeci Peter-Paul Verbeek'in geliştirdiği teknolojik aracılık teorisi, teknolojiyi hem insan ve dış dünya arasındaki bir pencere olarak görüyor, hem de artık insanın dünyayı anlamlandırma şeklini doğrudan etkileyen ve tamamen kullanımıyla anlam bulan bir "netice" olarak ele alıyor. Aracılık teorisinin vurguladığı nokta ise "sorumlu araştırma ve inovasyon". Özellikle teknolojik dizayn söz konusu olduğunda "etik" yaklaşımın önemine işaret ediyor.

Bir önceki yüzyıldan farklı olarak bu teori, teknolojiyi insanı yozlaştıran bir unsur olarak ele almıyor. Dünyayla aramızda tıpkı bir gözlük gibi çalışan teknoloji kendi başına "iyi" veya "kötü" özelliklere sahip değil. Dolayısıyla, uygun şartlarda insan-teknoloji ilişkisi de sorunlu bir ilişki olmayabilir. Örneğin, eğer dizayn etiği ödevini yapar ve tabii ki ciddiye alınırsa teknolojinin insan hayatında olumlu bir unsur olarak var olması gayet mümkün. Hepsinin de ötesinde, aracılık teorisi kapsamında teknoloji, ne insana yabancı ne de insanın doğal alanının dışında kalıyor.

Özetle Verbeek'in teorisi, geçmişteki alternatiflerine kıyasla teknolojiye karşı çok daha kucaklayıcı bir tavır sergiliyor.[5] Bu tavırla birlikte sürekli gelişen ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya yaklaşan teknolojiye ayak uydurma konusunda şansının daha yaver gitmesi mümkün.

Sonuç

Sorumlu araştırma ve inovasyon, bilim ve teknoloji etiği gibi konular da bu başlıkla oldukça alakalı. Fakat her biri özel alakayı hak ediyor, dolayısıyla onlara bu yazıda değinmedik. Sonuç olarak teknoloji felsefesinin yirmi birinci yüzyılla birlikte büyük yeniliklere ve derinlikli araştırmalara hazır olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. Belki de insanlık, son 50 yılın şokunu atlattıktan sonra teknolojiyle kurduğu bağı çok daha derinlikli bir şekilde inceleyebilir. Unutmayalım, on binlerce yıllık geçmişimizde hiçbir zaman bu kadar yoğun, kökten ve hızlı değişimlere maruz kalmadık.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/05/2022 04:50:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11459

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Ses Kaydı
Astrofotoğrafçılık
Gezegen
Yağ
Bağışıklık
Ahlak
Zeka
İnsanlık
Dağılım
Elektrik
Şempanzeler
Hastalık Kontrolü
Doğa Yasası
Bağışıklık Sistemi
Araştırma
Hematoloji
Ana Bulaşma Mekanizması
Abd
Karadelik
İmmünoloji
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Mikroevrim
Boyut
Depresyon
Manyetik Alan
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et