Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sitrik Asit Döngüsü Nedir? Oksidatif Fosforilasyon Nasıl Gerçekleşir?

Sitrik Asit Döngüsü Nedir? Oksidatif Fosforilasyon Nasıl Gerçekleşir? Pixabay
7 dakika
274
Evrim Ağacı Akademi: Hücrelerin Enerji Kaynakları Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücrelerin Enerji Kaynakları yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "İlkin Canlılığın Enerji Kaynakları: Ototrof, Heterotrof ve Kemotrof Hipotezleri" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Ökaryotik hücrelerde, glikoliz sürecinin sonunda açığa çıkan pirüvat molekülleri, hücresel solunum bölgeleri olan mitokondriye taşınır. Mitokondride oksijen bulunuyorsa aerobik solunum süreci devam edecek; pirüvat, bir karbondioksit molekülünün çıkarılmasıyla B5 vitamininden oluşan koenzim A (CoA) adlı taşıyıcı bir bileşik tarafından alınacak iki karbonlu bir asetil grubuna dönüştürülecektir. Ortaya çıkan bileşik, asetil CoA olarak adlandırılır. Asetil CoA, hücre tarafından çeşitli şekillerde kullanılabilir, ancak ana işlevi pirüvattan elde edilen asetil grubunu glukoz katabolizmasındaki bir sonraki yola iletmektir.

Pirüvit, sitrik asit döngüsüne katılmadan önce asetil-CoA'ya dönüştürülür.
Pirüvit, sitrik asit döngüsüne katılmadan önce asetil-CoA'ya dönüştürülür.
Libre Texts

Ökaryotik hücrelerdeki sitrik asit döngüsü de pirüvatın asetil CoA'ya dönüşümü gibi mitokondri matrisi üzerinde gerçekleşir. Sitrik asit döngüsü, glikolizden farklı olarak kapalı bir döngüdür; yani döngünün sonunda üretilen bileşik, döngünün ilk adımında kullanılır. Sekiz adımlı bu döngü sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarla iki karbondioksit molekülü, bir ATP molekülü (veya eşdeğeri), NAD+ ve FAD+'ın indirgenmiş formları (NADH ve FADH2) açığa çıkar. Döngü ile üretilen NADH ve FADH2, elektronlarını sistemde bir sonraki yola aktarır. Bu aktarım işlemi oksijen gerektirmektedir; bu nedenle döngünün bir kısmı aerobik yol olarak kabul edilir. Oksijenin bulunmadığı durumlarda elektron transferi gerçekleşmez.

Tüm Reklamları Kapat

Sitrik asit döngüsüne katılan her asetil grubundan iki karbon atomu gelir ve her döngü turunda iki karbondioksit molekülü salınır. Bununla beraber salınan karbondioksit molekülleri, asetil gruplarının döngünün ilgili turunda bıraktıkları karbon atomunu içermezler. İki asetil-karbon atomu, döngünün sonraki turlarında salınır ve böylelikle orijinal glikoz molekülünde bulunan altı karbon atomunun tamamı sonunda karbondioksit olarak serbest bırakılır.

Bir glikoz molekülüne eşdeğer bir molekülün oluşabilmesi için döngünün iki tur dönmesi gerekir. Döngünün her turunda üç yüksek enerjili NADH molekülü ve bir yüksek enerjili FADH2 molekülü oluşur. Bu yüksek enerji içeren moleküller, aerobik solunumun son aşamasında kullanılır ve ATP molekülleri üretilir.

Tüm Reklamları Kapat

Her bir aerobik döngüde bir ATP (veya eşdeğeri) de üretilmektedir. Sitrik asit döngüsündeki ara bileşiklerin birçoğu esansiyel olmayan amino asitlerin sentezlenmesinde kullanılabilir; bu nedenle döngü hem anabolik hem de kataboliktir.

Oksidatif Fosforilasyon

Glikozun aerobik katabolizması sırasında üretilen ATP'nin büyük bir kısmı glikoliz ve sitrik asit döngüsü ile üretilmemekte; elektronların bir dizi kimyasal reaksiyondan geçerek son elektron alıcısı olan oksijene aktarılmasıyla başlayan oksidatif fosforilasyon süreci ile üretilmektedir. Oksidatif fosforilasyon sürecinde rol oynayan reaksiyonlar, ökaryotik organizmaların mitokondrilerinin iç zarında ve prokaryotik organizmaların hücre zarının iç kısmında bulunan özelleşmiş protein komplekslerinde gerçekleşir. Bu bölgelerde elektronların enerjisi toplanır ve iç mitokondriyal zar boyunca elektrokimyasal bir gradyan oluşturmak için kullanılır. Bu gradyanın potansiyel enerjisi ile de ATP üretilir.

Elektron taşınımı, elektronların bir bileşenden diğerine, oksijenin son elektron alıcısı olduğu ve suyun üretildiği zincirin son noktasına kadar hızla aktarıldığı bir dizi kimyasal reaksiyondur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Elektron taşıma zinciri, ökaryotların iç mitokondriyal membranında ve prokaryotların plazma membranında birden fazla kopya halinde bulunur, aerobik solunumun son bileşenidir ve metabolizmanın atmosferik oksijen kullanan tek bölümüdür. Oksijen, bu amaçla kullanılmak üzere bitkilerde sürekli olarak difüze olur. Hayvanlarda ise vücuda solunum sistemi yoluyla girer.

Elektron taşıma zincirinin aşağıdaki şekilde I'den IV'e kadar etiketlenmiş proteinlerden oluşan dört kompleksi bulunur. Bu kompleksler, ilişkili mobil ve elektron taşıyıcılar, elektron taşıma zincirinin temel bileşenleridir. Bu zincir boyunca transfer edilen elektronlar, her transferde enerji kaybeder. Bununla beraber bazı transferlerde enerji, hidrojen iyonlarını iç mitokondriyal membrandan membranlar arası boşluğa pompalamak için kullanılarak potansiyel enerji olarak depolanır ve elektrokimyasal bir gradyan oluşturur.

(a) Elektron taşıma zinciri, bir dizi oksidasyon ve indirgeme reaksiyonunu destekleyen bir moleküller dizisidir. (b) ATP sentaz, H+ gradyanını kullanarak ADP'den ATP üretebilen kompleks bir enzimdir. (c) Kemiyozmoz, membran boyunca H+ gradyanı tarafından sağlanan potansiyel enerjiyi temel alır.
(a) Elektron taşıma zinciri, bir dizi oksidasyon ve indirgeme reaksiyonunu destekleyen bir moleküller dizisidir. (b) ATP sentaz, H+ gradyanını kullanarak ADP'den ATP üretebilen kompleks bir enzimdir. (c) Kemiyozmoz, membran boyunca H+ gradyanı tarafından sağlanan potansiyel enerjiyi temel alır.
Libre Texts

NADH ve FADH2'den gelen elektronlar, elektron taşıma zincirindeki protein komplekslerine aktarılır. Elektronlar, bir kompleksten diğerine geçerken enerji kaybeder ve bu enerjinin bir kısmı hidrojen iyonlarının mitokondriyal matristen membranlar arası boşluğa pompalanmasında kullanılır. Dördüncü protein kompleksinde elektronlar, terminal alıcı olan oksijen tarafından alınır. Fazladan elektrona sahip oksijen, daha sonra iki hidrojen iyonuyla birleşerek elektrokimyasal gradyanı daha da güçlendirir ve su açığa çıkarır. Mitokondride oksijen bulunmaması takdirinde elektronlar, sistemden çıkarılamaz ve tüm elektron taşıma zinciri durur; yeni ATP üretilemez ve hücre nihayetinde enerji eksikliğinden ölürdü. Nefes alış verişimizle hücrelerimize sürekli oksijen sağlamamızın nedeni de budur.

Elektron taşıma zincirinde, az önce açıklanan bir dizi reaksiyondan elde edilen serbest enerji, membran boyunca hidrojen iyonlarını pompalamak için kullanılır. H+ iyonlarının membran boyunca eşit olmayan dağılımı, H+ iyonlarının pozitif yükü ve membranın bir tarafında daha yüksek konsantrasyona sahip olmaları nedeniyle bir elektrokimyasal gradyan oluşturur.

Hidrojen iyonları, ATP sentaz adı verilen integral bir membran proteini aracılığıyla iç membrandan difüze olur. Bu kompleks protein, devinimini difüze olan hidrojen iyonlarının kuvvetinin sağladığı küçük bir jeneratör görevi görür; iyonlar, zarlar arası boşlukta yer alan elektrokimyasal gradyanlarından aşağıya doğru (çoktan aza doğru) hareket eder. Bu moleküler makinenin sağladığı devinim ile ADP'den ATP sentezlenir. Hidrojen iyonlarının ATP sentaz yoluyla membran boyunca bu şekilde akışına kemiyosmoz adı verilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Kemiyozmoz, aerobik glikoz katabolizması sırasında üretilen ATP'nin %90'ından sorumludur. Kemiyozmoz çerçevesinde meydana gelen reaksiyonlar, hidrojen atomlarından elektronların ayrılmasına sebep olur. Bu yolla açığa çıkan enerji de ATP üretiminde kullanılır. Hidrojen atomları aslen bir glikoz molekülünün bir parçasıdır; elektron taşıma sisteminin sonunda elektronlar, bir oksijen molekülünün oksijen iyonlarına indirgenmesinde kullanılır. Oksijen iyonlarında bulunan ek elektronlar, çevreden hidrojen iyonlarını (protonları) çeker ve su ortaya çıkar. Elektron taşıma zinciri ve kemiyozmoz yoluyla ATP üretimine oksidatif fosforilasyon adı verilmiştir.

ATP Miktarı

Glikozun katabolizmasından üretilen ATP moleküllerinin sayısı değişkenlik gösterir. Örneğin, elektron taşıma zinciri komplekslerinin membrandan pompalayabildiği hidrojen iyonlarının sayısı türden türe değişmektedir. Değişikliğin bir başka sebebi de mitokondriyal membran üzerinde gerçekleşen elektron alışverişidir: Glikoliz ile üretilen NADH, mitokondriye kolayca giremez. Bu nedenle elektronlar mitokondrinin içinde NAD+ veya FAD+ ile toplanır. Toplama ve taşıma işlemi FAD+ ile gerçekleştiğinde daha az ATP molekülü üretilir. Karaciğerde elektron taşıyıcı olarak NAD+, beyinde ise FAD+ kullanılır, dolayısıyla ATP verimliliği incelenen dokuya göre farklılık göstermektedir.

Glikozdan üretilen ATP moleküllerinin verimini etkileyen bir diğer faktör de ara bileşiklerin başka amaçlar için de kullanılmasıdır. Glikoz katabolizması, hücrelerdeki diğer tüm biyokimyasal bileşikleri oluşturan veya parçalayan yollarla bağlantılıdır. Dolayısıyla gerçek dünyada işlemler, şimdiye kadar açıklanan ideal durumlardan daha karmaşıktır. Örneğin, glikoz dışındaki şekerler, glikolitik yola aktarılır ve enerjiye dönüştürülür. Böylesi bir durumda normalde glikoliz veya sitrik asit döngüsü yoluyla enerji üretiminde kullanılacak moleküller, nükleik asit, amino asit, lipit veya başkaca bileşikler oluşturmak üzere kullanılabilir. Ana hatlarıyla ele alındığında bu yazıda ifade edilen glikoz katabolizması yolları, glikozun içerdiği enerjinin yaklaşık %34'ünden faydalanabilmektedir.

Pixabay

Kariyer İmkânı: Mitokondriyal Hastalıklar Uzmanı!

Hücresel solunumda kritik rol oynayan reaksiyonlar doğru bir şekilde gerçekleşmediğinde ne olur? Mitokondriyal hastalıklar. Bu hastalıklar, vücut hücrelerinde normalden daha az enerji üretimine sebep olur, kalıtsal metabolizma bozukluklarıdır ve çekirdek veya mitokondriyal DNA'daki mutasyonlardan kaynaklanabilir. Mitokondriyal hastalıkların belirtileri arasında kas güçsüzlüğü, koordinasyon eksikliği, felç benzeri ataklar ve görme ve işitme kaybı sayılabilir. Bu hastalıklardan etkilenen kişilerin çoğuna çocukluk çağında tanı konur, ancak bazı yetişkin başlangıçlı hastalıklar da bulunmaktadır. Mitokondriyal bozuklukların tanısı ve tedavisi, üniversite eğitimi ve tıbbi genetik alanında yüksek lisans gerektiren özel bir tıp alanıdır. Tıbbi genetikçiler, Amerikan Tıbbi Genetik Kurulu gibi kurumlardan sertifika alabilir ve Mitokondriyal Tıp Derneği, Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Derneği gibi mitokondriyal hastalık çalışmaları konusunda faaliyet gösteren profesyonel kurumlarda çalışabilirler.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Hücrelerin Enerji Kaynakları Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücrelerin Enerji Kaynakları yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "İlkin Canlılığın Enerji Kaynakları: Ototrof, Heterotrof ve Kemotrof Hipotezleri" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
2
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • S. Fowler, et al. Citric Acid Cycle And Oxidative Phosphorylation. (22 Eylül 2021). Alındığı Tarih: 16 Ocak 2023. Alındığı Yer: Libre Texts | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/02/2024 01:27:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13834

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kas
Balıklar
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Çalışma
Argüman
Diş Gelişimi
Konuşma
Kuyruksuz Maymun
Hormon
Patojen
Böcek
Mitler
Mikrobiyoloji
Mars
Lazer
Akademi
Kromozom
Dilbilim
Onkoloji
Tümör
Genetik Mühendisliği
Karanlık Madde
Kırmızı
Yüz
Besin Değeri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yeni Yapay Zeka
Yeni Yapay Zeka "Sora", YouTube'un Sonu Olabilir mi?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Sitrik Asit Döngüsü Nedir? Oksidatif Fosforilasyon Nasıl Gerçekleşir?. (16 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 21 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13834
Texts, L., Karagözoğlu, M. (2023, January 16). Sitrik Asit Döngüsü Nedir? Oksidatif Fosforilasyon Nasıl Gerçekleşir?. Evrim Ağacı. Retrieved February 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13834
L. Texts, et al. “Sitrik Asit Döngüsü Nedir? Oksidatif Fosforilasyon Nasıl Gerçekleşir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 16 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13834.
Texts, Libre. Karagözoğlu, Mert. “Sitrik Asit Döngüsü Nedir? Oksidatif Fosforilasyon Nasıl Gerçekleşir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, January 16, 2023. https://evrimagaci.org/s/13834.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close