Bu Reklamı Kapat

Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis Nedir? En Yaygın Olarak Türkiye'de Görülen Bu Nadir Akciğer Hastalığı Tedavi Edilebilir mi?

Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis Nedir? En Yaygın Olarak Türkiye'de Görülen Bu Nadir Akciğer Hastalığı Tedavi Edilebilir mi? Unsplash
Bu Reklamı Kapat
Dilan Emektar Editör Dilan Emektar
5 dakika
915 Okunma Sayısı bionluk logo yazarlarınca hazırlandı.
Notlarım
Bu Reklamı Kapat
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Pulmonary Alveolar Microlithiasis
 • Türkçe Adı Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis
 • İngilizce Adı Pulmonary Alveolar Microlithiasis
 • Latince Adı Pulmonary Alveolar Microlithiasis
 • OrphaNet 60025

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Pulmoner alveoler mikrolitiazis (PAM), akciğerlerde intraalveolar yaygın küçük taş yapılarının birikmesi sonucu ile karakterize olan ve az rastlanan bir kronik akciğer hastalığıdır. Hastalıkta, alveol boşluklarına çok sayıda kalsiyum fosfat çökeltileri birikmekte ve bu nedenle kalsifiye mikronodüler bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Hastalık, her yaş grubunda görülebilen türdedir ve etiyolojisi (nedeni) tam olarak bilinememektedir. Hastaların genellikle belirgin semptomlar göstermemesi ve şikayet öykülerinin yakınmasız olması nedeniyle bu hastalık akciğer görüntülenmesi yapılmadan tespit edilememekte, tanılar da bu nedenle rastlantısal biçimde konabilmektedir.[1], [2], [3], [5], [7]

Pulmoner alveoler mikrolitiazis hastalığının ailesel olarak görülme sıklığının fazla olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle hastalığın otozomal resesif bir hastalık olduğu, kalıtımsal olarak aktarılma ihtimali bulunduğu ifade edilmektedir. Hastalığın kadın ve erkeklerde eşit oranda görüldüğü yönünde genel bir görüş hakimdir; ancak kimi kaynakta kadınlarda, kimilerindeyse erkeklerde daha sık görüldüğü yönünde ifadeler bulmak mümkündür.[5], [6]

Bu Reklamı Kapat

Belirti ve Semptomlar

Her yaş grubunda görülebilen alveoler mikrolitiazis, çocukluk çağında genelde üçüncü ve dördüncü aşamalarda görülmez. Hastalar çoğunlukla asemptomatik olarak adlandırılır; ancak nefes darlığı ve öksürük gibi sık rastlanan birtakım semptomların da görüldüğü ifade edilebilir. Hastalığın belirtileri arasında şunlar görülebilir:[2], [3], [4], [8]

 • Öksürük ve nefes darlığı (dispne) gibi solunum yolunu ilgilendiren semptomlar görülebilir.[5], [10]
 • Nefrolitiyazis (böbrekte kristalleşen tübüller), mitral stenoz (mitral darlık), perikard, azospermi (spermlerin bulunmaması), süt alkali sendromu ve prostat kalsifikasyonu gibi belirtiler de alveoler mikrolitiazis ile birlikte görülebilir.[1], [2], [5]
 • Akciğer dokusunda görülen semptomlar; diffüz, bilateral, simetrik mikronodüler kalsifikasyonlardır. Göğüs filmi çekildikten sonra akciğerlerde görülen nodüller "kum fırtınası" olarak tanımlanmaktadır.[7], [10]
 • Göğüs ağrısı da kimi zaman bu hastalık ile birlikte görülebilen bir semptomdur.[1], [3]
 • Hemoptizi (öksürük ve balgamla birlikte görülen kanama) ve balgam çıkarma bu hastalık içerisinde görülebilen semptomlardır.[7], [8], [10]
 • Hastalığın ilerleyen safhalarında hipoksemi, solunum yetmezliği ve pulmonale (akciğerdeki hastalıklarına bağlı bir kalp rahatsızlığı) görülebilir.[1], [2], [3]
 • Bazı hastalarda çomak parmak görülebilir.[2], [8]
Pexels

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Olguların birçoğunda alveol duvarında bulunan tip 2b sodyum-fosfat transport kanal proteini kodlayan SLC34A2 mutasyonu sonucunda aileden kalıtımsal olarak geçtiği ifade edilmektedir. Dokupatolojik incelemede alveoler mikrolitiazis hastalığının intra-alveoler granüler, diyastaz negatif boyanan eozinofilik materyal, periodik asid-Schiff pozitif ve sürfaktant birimi görülmektedir. Bu incelemeler klinik tabloda tam açıklanamayan solunumun giderek artan sıkıntılı halini ifade etmektedir.

Hastalığın genel anlamda şikayet bildiren belirtiler göstermemesi ve hastaların akciğer filmi çektirmediği müddetçe hastalıktan pek haberdar olamaması hastalığın sessiz biçimde ilerlemesine yol açmaktadır. Bu nedenle nefes darlığı veya öksürük durumu kronikleşen bireylerin hem kendileri hem de ailelerinin göğüs filmiyle taranması önemlidir.

Bu Reklamı Kapat

Bazı vakalarda sürfaktant protein B (SP-B) (alveollerdeki bakteri hücrelerini alveolar makrofajlar tarafından fagositoz için işaretleyen opsonize etmek adına kullanılan doğal bir protein) eksikliğinin görüldüğü de bildirilmektedir. Özellikle yeni doğanlarda oldukça ölümcül ve ani biçimde etkisini gösteren bir hastalık olan alveoler mikrolitiazis, ağır pulmoner hipertansiyona sebep olarak yaşam riskini sıfıra indirmektedir.[4], [5], [6], [7], [9], [10]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Teşhis Yöntemleri

Hastalığın teşhisi için hastaların radyolojik bulguları çok önemlidir. Klasik klinik tabloda tam olarak açıklanamayan durumlar olduğu için, doku örneklerinin incelenmesi de gerekebilir. Teşhis için genetik geçiş öyküsünün aile içerisindeki durumunun araştırılmasına dikkat edilmelidir. Respiratuar distresli olgularda doku analizlerinin konjenital alveoler proteinozis ve SpB gen mutasyonu gösterilmesi bu hastalığın teşhis edilebilirliğine katkı sunmaktadır.

Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis örneği
Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis örneği
Eureopan Respiratory Review

Tanı için yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin oldukça elzem bir yeri olduğu ifade edilebilir. Kesin tanı koyulması için akciğer biyopsisi şarttır. Akciğerlerdeki nodüllerin iki taraflı alt zonlarda yaygın biçimde kendisini göstermesi hastalığın teşhisi için bir diğer karakteristiktir. Her yaşta görülebilen bu hastalıkta, en sık tanı konulan yaş aralığının 30-50 arasında olduğu bilinmektedir. Hastanın durumuna göre SFT ve karbonmonoksit difüzyon testi yapılması gerekebilir.

Teknesyum-99 difosfonat kemik sintigrafisinde difüz pulmoner tutulumun saptanması da teşhis için önemlidir. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide tanı için belirleyici olarak akciğer bölgesinde görülen fonksiyonel ve fizyolojik olarak bozulmalar, parankimal bantlar, subplevral interrstisyel kalınlaşma, buzlu cam opasiteleri, paraseptal amfizem, interlobüler septal kalınlaşma, sentrlobüler amfizem, bronşektazi, peribronkovasküler interstisyel kalınlaşma, panasiner amfizem ve plevral kalsifikasyon tespit edilebilir.[3], [4], [6], [8], [11]

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Pulmoner alvoeler mikrolitiazis hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Bronkoalveolar lavaj uygulaması hastalığın tanısına yardımcı olsa da tedavide etkinliği saptanamamıştır. Aynı şekilde bifosfanat kullanmanın olumlu sonuçlar doğurduğu ifade edilmiş olsa da tedavide etkin olup olmadığı tam olarak ortaya koyulmamıştır. Bu hastalığa yakalanmış bireyler genelde solunum yetmezliğinden ölebilmektedir. Kortikostreroidlere (kortizon türü ilaçlar) kısmen yanıt veren olguların gözlemlendiği ifade edilebilmekte ancak tam olarak etkin sonuçlar ortaya konmamaktadır. Az sayıdaki hastaya uygulanabilecek bir yöntem olarak akciğer nakli önerilse de yine de tıp uzmanları bu işlemin riskli olduğunu belirtmektedir.[1], [2], [6], [8], [9], [11]

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Hastalığın uzun yıllar belirti vermeden seyrettiği bilinmekte ve bu nedenle genelde tanı 30-35 yaşlarında yani 2. ve 3. dekatta konmaktadır. Ancak her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olması dolayısıyla ve patogenezi bilinmeyen bir hastalık olması dolayısıyla herkes için genelgeçer bir seyri yoktur. Hastalık 10 yıl hiç belirti vermeden de ilerleyebilmektedir.[5], [7]

Bu Reklamı Kapat

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Yapılan bir araştırmada, 2004 yılına kadar toplam 576 alveoler mikrolitiazis olgusu rapor edilmiştir.

Bunların %42.7'si Avrupa, %40.6'sı Asya bölgesinden olup, Türkiye, sayıca en fazla olgunun olduğu ülke olmuştur. İtalya ve ABD, Türkiye’den sonra ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’nin dünya literatüründe %30'luk bir yeri kaplıyor oluşu ve tüm olguların %16'sını kapsıyor oluşu, hastalığın tedavisi için çeşitli yöntemlerin ülke bazında geliştirilmesi açısından önemli bir veridir.[7], [11]

Önlem Yöntemleri

Hastalıktan bireysel olarak korunmanın hiçbir yolu yoktur. Hastalığın tam olarak neden kaynaklandığı bilinmediği ve çoğunlukla otozomal resesif bir yapı olduğu gözlendiği için tıp uzmanları tarafından ailelere genetik danışmanlık almaları önerilmektedir. Aile öyküsünde alveoler mikrolitiazis tansı olan bir birey mevcutsa, doğacak olan çocuklarda da bu hastalığın görülme riskinin yüksek olduğuna dair ailelerin bilgilendirilmesi önemlidir.[1], [3], [5], [6], [10]

Etimoloji

Alveoler mikrolitiazis, 1856 yılında Friedrich ve 1918 yılında Harbitz tarafından ilk kez tanımlanan bir hastalıktır. 1933 yılında da Puhr tarafından "pulmoner alveoler mikrolitiyazis" olarak isimlendirildiği bilinmektedir.[1], [2], [3], [7] İsimdeki "pulmoner" sözcüğü "akciğerle ilgili"; "alveoler" sözcüğü "küçük boşluk" anlamındaki "alveollerle ilgili"; "mikrolitiazis" ise "küçük taş" anlamına gelmektedir. Hastalık, akciğer alveollerindeki küçük taş birikimleri şeklinde seyrettiği için bu isme sahiptir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/01/2022 03:59:00 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11178

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Zehirli Mantar
Hidrojen
2019-Ncov
Beslenme Biçimi
Canlı
Hastalık Kataloğu
Zeka
Sağlık Örgütü
Yumurta
Stephen Hawking
Antik
Halk Sağlığı
Kalp
Tedavi
Hasta
Wuhan
Avrupa
Nöron Hücresi
Mistisizm
Anne
Dağılım
Epistemik
Okyanus
Astronomi
Taklit
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et