Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Prof. Dr. Ali Demirsoy, Sitokrom-C Molekülünün Tesadüf Olamayacağını ve Evrimle Açıklanamayacağını İtiraf Etti mi?

Prof. Dr. Ali Demirsoy, Sitokrom-C Molekülünün Tesadüf Olamayacağını ve Evrimle Açıklanamayacağını İtiraf Etti mi? YouTube
8 dakika
35,407
Tüm Reklamları Kapat

İddia

Özünde bir Sitokrom-C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır.

Gerçek mi?

Çarpıtılmış
Çarpıtılmış

Sözün Gerçeği Nasıl?

Bugün en iyi incelenen enzimlerden biri, tüm hayvanlarda (keza bitkilerde) oksijeni hücre dışından hücre içine taşıyan sitokrom-c enzimdir. Hemen hemen tüm hayvanlarda (Şekil 2.17)'de görüldüğü gibi, birkaç ayrıcasını (bazı hayvanlarda 104 amino asitten dahafazladır) göz önüne almazsak amino asitten meydana gelmiştir. 20 amino asidin dizilimi 20104'ü bir kombinasyon verir. Fakat şekilde verildiği gibi 11 canlı türünde sitokrom-c'nin karşılaştırılması yapılmış ve aminoasitlerin dizilimindeki farklılıklar gösterilmiştir. İnsandan, hamur mayasına kadar değişik gruplardan verilen örnekler, evrimsel açıdan ilginç bir bağlantı göstermektedir. Akrabalık derecelerine göre sitokromların amino asitlerinde değişiklikler görülmektedir, örneğin maymunun sitokrom-c'si (Rhesus maymunu) insanınkinden ancak bir yerde aminoasidinin değişik olmasıyla ayrılır, insanla köpek arasındaki fark 11 aminoasidin bulunuş yerlerindeki farktır. En büyük fark ise insan ile hamur mayasının arasındaki farktır (bu tabloda). Bu kadar büyük olasılıkların içerisinde farklı türlerin pek az amino asit ile birbirinden farklı olması basit bir rastlantı ile açıklanamaz. Bu, tüm canlıların aynı kökenden geldiğini ve zamanla dallanarak değişik türleri ortaya çıkardığını kanıtlar. Protein sentezinde de aynı genetik kodların kullanılması bu birliğin bir sembolüdür. Çünkü aynı amino asitler aynı genetik kodlarla şifrelenir.
Şekil 2.17: Sitokrom C'nin 11 farklı türde (insandan bira mayasına) yapısının şematik olarak verilmesi. Sitokrom C özel dizilimi olan bir proteindir ve hücrenin iç oksijen taşınmasında vazgeçilmez ödev gören bir organik bileşiktir. Her protein gibi 20 çeşit amino asitten yapılmıştır. Her amino asit, tablomuzda farklı bir geometrik figürle gösterilmiştir. Akrabalık bağlarının yakın ve uzaklığına göre amino asitlerin diziliminde farklılıklar olduğu açıkça görülmektedir, Örneğin Rhesus maymunu ile bir amino asidimizin yeri farklı olmasına karşın (58. sırada), köpekle olan aminoasit dizilim farkı 11'dir. Bu, bira mayasından insana kadar olan akrabalığın bir rastlantıyla değil, belirli bir evrimle olduğunun kanıtıdır (Ditfurth'dan).
Şekil 2.17: Sitokrom C'nin 11 farklı türde (insandan bira mayasına) yapısının şematik olarak verilmesi. Sitokrom C özel dizilimi olan bir proteindir ve hücrenin iç oksijen taşınmasında vazgeçilmez ödev gören bir organik bileşiktir. Her protein gibi 20 çeşit amino asitten yapılmıştır. Her amino asit, tablomuzda farklı bir geometrik figürle gösterilmiştir. Akrabalık bağlarının yakın ve uzaklığına göre amino asitlerin diziliminde farklılıklar olduğu açıkça görülmektedir, Örneğin Rhesus maymunu ile bir amino asidimizin yeri farklı olmasına karşın (58. sırada), köpekle olan aminoasit dizilim farkı 11'dir. Bu, bira mayasından insana kadar olan akrabalığın bir rastlantıyla değil, belirli bir evrimle olduğunun kanıtıdır (Ditfurth'dan).
Ali Demirsoy

Sitokrom-c'nin aktif merkezlerinde meydana gelecek bir mutasyon, o hücrenin ölümüne neden olur ve dolayısıyla gelecek döllere aktarılamaz. Enzimin diğer kısımlarını oluşturan amino asitlerde meydana gelecek değişiklikler, eğer enzimin tersiyer yapısını büyük ölçüde değiştirmiyorsa, kalıtsal olabilir. Bir de amino asitlerin bazıları bu tersiyer yapının oluşumunda aynı etkiye sahiptirler. Bu nedenle bu tip amino asitler arasındaki değişimler ölüme neden olmaz. Prof. Dayhoff'un bilgisayarla yaptığı araştırmalarda bu mutasyonların zamana göre hızı hesaplanarak bir evrimsel saat yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre birbirine en yakın türler en az amino asit farklılıklarda ayrılırlar ve zaman olarak da daha yakın bir ataya sahiptirler. Amino asit farkları çoğaldıkça, dolayısıyla mutasyonların sayısı çoğaldıkça, ortak ataların zamansal çakışma noktaları gerilere doğru uzanmaktadır. Bu durumda insanın en yakın atası maymununkiyle, en uzak atası (tabloya göre) hamur mayası ile çakışmaktadır.

Bayan Dayhoff'un bilgisayarla yaptığı karmaşık hesaplar sonucu, bu aminoasitler arasındaki farklılaşmanın zamansal eşdeğeri saptanmıştır. Buna göre insanlar tavuklar ile 280, amfibilerle 490 ve diğer tüm canlılar ile 750 milyon yıl önce ortak bir ataya sahiptir. Bu, tam anlamıyla açıklanabilirse, evrimsel bir takvimin yapılması çok zor olmayacaktır. Ütopik bir görüşe göre bu takvim bize geçmişteki enzimlerin ve canlı proteinlerinin tekrar sentezlenmesini olası kılacaktır. Yani jeolojik devirlerdeki dölü tükenmiş hayvanların tekrar yaratılmasına olanak tanıyacaktır.

Özünde bir sitokrom-c'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O zaman birinci varsayımı irdelemek gerekir.

Sitokrom-c'nin belirli bir amino asit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır (maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek). Bu durumda enzimlerin çok daha kısa molekül olarak ortaya çıktığını ve ancak belirli amino asitlerin belirli yerlerde bulunma zorunluluğunun olduğunu varsayarız. Yani bir enzim bir molekül canlılığın temelini oluşturmuştur. Daha sonra enzim molekülleri gelişmeye başlamıştır. Değişim mutasyonlarla ve belki de bazı eklenmeler ile ortaya çıkmıştır. Fakat enzimin aktif merkezlerinde meydana gelecek mutasyonlar (enzim yaşamsal öneme sahipse) o canlının, en azından o hücrenin ölümüne neden olacaktır. Dolayısıyla aktif merkezlerde bir mutasyonun meydana gelme ve yaşama şansı yok gibidir. Bu nedenle değişik canlı gruplarında bulunan aynı tür enzimlerin (sitokrom-c gibi) aktif grupları hemen hemen aynıdır, örneğin sitokrom-c'nin hem grubu taşıması gibi (!). Bugün enzimlerin aktif grupları arasında (aynı tip enzimlerde) bir birliğin olması bu nedendendir. Buna karşın tersiyer yapıyı sağlayan protein grubunda mutasyonlar meydana gelir ve tersiyer yapı bozulmadığı sürece aktif ligini devam ettirir. Aynı bağ yapısına sahip amino asitlerin değişimi bu yapıyı bozmayacaktır. Nitekim enzimlerin karşılıklı karşılaştırılması gerçekte tersiyer yapının bozulmadan amino asit değişimi yaptığını göstermektedir.

DNA'nın oluşumunda bu enzim birliği bir amaca yönelik olmayan nükleotit sentezlenmesini gerçekleştirmiştir. Nitekim DNA-polimeraz enzimi, ister yapay olsun ister doğal olsun her çeşit nükleotit dizisinin replikasyonunu (kendini çoğaltmasını) sağlamaktadır. Bu nedenle bir çoğalma işleminin oluşabilmesi için belirli bir dizilimin olmasına ve doğaüstü bir olasılığın olmasına gerek yoktur. Yapay olarak sentezlenmiş nükleotit dizileri (yani bir çeşit DNA zinciri), DNA-polimeraz enzimi ile çoğaltılmaktadır (kendi kendine). Bu nedenle bir zamanlar dünya koşullarında oluşmuş DNA zinciri (herhangi bir dizilimde olabilir) ve enzim birliği bir yaşamın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yalnız bu DNA bir gene ve kullanılan enzim de DNA-polimeraza denktir. Yani 'bir enzim bir gen' yaratılışı söz konusudur. Oluşan DNA birçok değişik dizilimde meydana gelmiştir ve her biri bir yaşam ünitesini meydana getirmiştir. Bu düzeyde bir seçme yaşam birimleri üzerinde etkin olmaya başlamıştır ve en başarılı olan kendi bileşimini gelecek döllere aktarmayı başarmıştır. Bu durumda canlılığın kökenini sihirli bir nükleotit dizilimine bağlamak sakıncalı ve yanlıştır. Yaşam, birçok dizilimin içerisinde en başarılı olanı olarak ortaya çıkmıştır. Fakat evrendeki daha değişik koşullarda başka tip dizilimlerin daha başarılı olabileceği de kaçınılmazdır. Yani canlılık belirli sınırlar içinde oluşan değişik bileşimlerdeki DNA ve enzim birliğinin ortaya çıkardığı kimyasal bir üretimin kendisidir.

Çok değişik yaşam formlarının ortaya çıktığı ilk zamana geri döndüğümüzde, tekrar aynı koşullarda bugüne dek yeni bir evrimi başlatırsak, şu anda dünyada bulunan canlıların tekrar oluşma şansı yok denecek kadar azdır. Çünkü belirli amino asitlerin dizilim şansı bir daha oluşamayacak kadar azdır. Dolayısıyla daha değişik bir evrim çizgisi 'şansa' bağlı olarak, ama doğal seçimin güçlü etkisi altında, belirli sınırlar içinde daha değişik biçimde gelişecektir. Sonuçta bizim bugün gözlediğimiz canlı çeşitlerinin aynısı hiçbir zaman meydana gelmeyecektir. Yani evrimin getirdiği çeşitlilik şansla-çevre koşullarının ortaklaşa oluşturdukları bir yapıdır. Düzgün bir tepeden akan sel gibidir, hangi yöne akarsa o yatağı derinleştirir ve her yöne akma şansı aynıdır; fakat aşağı doğru akmasını sağlayan çevre koşulunun kendisidir. Hedef çevre koşulu tarafından işaret edilir, yol şansla saptanır.

Tüm Reklamları Kapat

Sözün Kökeni

Yukarıda alıntılanan kesit, Prof. Dr. Ali Demirsoy'un Kalıtım ve Evrim isimli kitabının 61-63'üncü sayfalarında yer alan 2.4.4. Moleküler Yaratılışta Tesadüf Olasılığı başlığı altında yer almaktadır.

Bilgiler

Prof. Dr. Ali Demirsoy, kendine has ilginç anlatım uslubu ile bilinen bir evrimsel biyologdur. Verdiği seminer ve konferanslarda evrim ile yaratılış konularını çatıştırmaktan çekinmeyen, yeri geldiğinde evrim karşıtı görüşleri açıkça alaya alan, onlardan ödünç aldığı bilim dışı terminolojiyi esprilerle harmanlayarak bu bilim dışı görüşleri savunanları tiye almaktan hoşlanan bir kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla kimi zaman sözleri özenle cımbızlanarak, (en azından satir ve komedi anlayışından yoksun veya art niyetli) yaratılışçılar tarafından "bir evrimcinin itirafları" tarzı bir retorikle, bağlamından kopartılarak aktarılmakta ve bu yolla Dr. Demirsoy'un iddiaları çarpıtılmaktadır.

Ali Demirsoy, sitokrom-c'nin kendiliğinden, son haliyle var oluverdiğine ("yaratıldığına") inanmamaktadır; çünkü etrafımızda bu şekilde var oluveren hiçbir unsur bulunmamaktadır ve bundan milyarlarca yıl önce bir şeylerin bu şekilde oluştuğunu düşünmemize neden olacak hiçbir bilimsel argüman bulunmamaktadır. Bu konunun detaylarını burada incelemiştik.

Ayrıca cımbızlanan paragraf bağlamında okunacak olursa, Prof. Dr. Ali Demirsoy'un söylemek istediği, yukarıdaki videomuzda izah ettiğimiz ile paraleldir. Elbette süpergüçler bir şeyleri yaratabilirdi. Elbette belli bir evren versiyonu belki de süpergüçler tarafından yaratılmıştır. Bunları bilemeyiz; bilmiyoruz. Bilimsel şüphecilik çerçevesinde bu olasılıkları hiçbir zaman görmezden gelmiyoruz. Ancak bunların hiçbiri bilimsel açıklamalar olamaz! Çünkü bilimin boş hipotez kavramı, bunları gerçek olarak açıklamamıza engel olmaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Basitçe özetleyecek olursak: Bir molekülün karmaşık yapısı karşısında şaşkınlığa düşüp, "Aha işte bunu artık açıklayamayız; demek ki bir süpergüç yaratmıştır." demek bilimsel bir yaklaşım değildir. Eğer buna yenik düşecek olursak, akla gelebilecek her unsuru bu şekilde açıklamaya meyledebiliriz; bu durumda da konuların gerçek nedenlerini asla keşfedemeyiz.

Gerçekten de, bu kolayca düşülebilecek yenilgi kabullenmesi duygusunu aşıp, bilimsel bir irdeleme yapıldığında, herhangi bir proteinin son haliyle yaratılmadığını, evrimsel süreçten geçerek var olduğunu görmekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak buradaki ve buradaki yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Gürkan Hacır tarafından sunulan Şimdiki Zaman programının 12 Ocak 2019 tarihli programında bu konuya tekrardan izah etmiştir:

Şimdiki Zaman

Dolayısıyla, bağlamında okunduğu takdirde Prof. Dr. Ali Demirsoy'un herhangi bir itirafta bulunmadığı, bilimsel prensiplerin temellerine uygun şekilde davranarak, bilimsel şüphecilik ve sorgulama sürecinden geçerek konuyu irdelediğini ve okurlarına anlattığını söylemek mümkündür. Bu bakımdan ele alınacak olursa, sözlerinin bilim karşıtları tarafından çarpıtıldığı söylenebilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
34
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 38
 • Muhteşem! 18
 • Bilim Budur! 14
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 7
 • Güldürdü 4
 • İnanılmaz 4
 • Korkutucu! 3
 • Umut Verici! 2
 • Grrr... *@$# 2
 • İğrenç! 2
 • Üzücü! 1
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/07/2024 19:18:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/612

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kontrol
Ağrı
Sağlık
Foton
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Elektromanyetik
Yaşam
Yanlış
Kök Hücre
İyi
Tercih
Doğa Yasaları
Genel Halk
Doğal
Viral
Evrimleşme
Nöroloji
Felsefe
Teleskop
Renk
Nükleotit
Güç
Uterus
Vejetaryen
Mikrobiyota
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Gündem
Bağlantı
Ekle
Soru Sor
Stiller
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Sitokrom-C Molekülünün Tesadüf Olamayacağını ve Evrimle Açıklanamayacağını İtiraf Etti mi?. (3 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 24 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/612
Bakırcı, Ç. M. (2019, June 03). Prof. Dr. Ali Demirsoy, Sitokrom-C Molekülünün Tesadüf Olamayacağını ve Evrimle Açıklanamayacağını İtiraf Etti mi?. Evrim Ağacı. Retrieved July 24, 2024. from https://evrimagaci.org/s/612
Ç. M. Bakırcı. “Prof. Dr. Ali Demirsoy, Sitokrom-C Molekülünün Tesadüf Olamayacağını ve Evrimle Açıklanamayacağını İtiraf Etti mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 03 Jun. 2019, https://evrimagaci.org/s/612.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Prof. Dr. Ali Demirsoy, Sitokrom-C Molekülünün Tesadüf Olamayacağını ve Evrimle Açıklanamayacağını İtiraf Etti mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 03, 2019. https://evrimagaci.org/s/612.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close