Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Pisagorculuk Nedir? Felsefi Bir Tarikat Olan Pisagorcular Nelere İnanıyordu?

Pisagorculuk Nedir? Felsefi Bir Tarikat Olan Pisagorcular Nelere İnanıyordu? The Daily Beast
6 dakika
2,206
Tüm Reklamları Kapat

Pisagor (veya Samoslu Pisagor), İyonyalı bir Antik Yunan filozofu ve Pisagorculuk olarak bilinen felsefi akımın babasıdır. Genellikle matematik bilimine yaptığı önemli katkılar ile bilinen Pisagor aynı zamanda bir tarikat lideri ve hatta yolundan gidenler için bir peygamberdir.[1] Politik ve felsefi görüşleriyle Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz kıyılarında büyük ses getirmiş olan Pisagor'un fikirleri, Plato ve Aristo gibi felsefe devlerini, oradan da bütün Batı düşüncesini etkilemiştir.

Sokrates öncesi düşünürlerden olan Pisagor, M.Ö. 570'de Yunanistan'daki Sisam adasında doğmuştur. Olgunluk çağı Olimpiyatların 60. yılına (M.Ö. 540-537) rastlayan Samoslu Pisagor, despot Polykrates'in yönetimini beğenmediği için ülkesini terk etmiş ve İtalya'nın güneyindeki Grek kenti Kroton'da kendi öğretilerini anlattığı Pisagorcu Okulu kurmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Pisagorcu Okulu kendisinden önce kurulan İyonya Okulundan farklı yapan şey, bu okulun sadece bir felsefe okulu değil aynı zamanda bir tarikat ve hatta politik bir örgüt olmasıdır. Pisagorcuların okulda öğrendiklerini dışarıya çıkarması yasak olduğundan bugün Pisagorculuk ile ilgili bilgilerimiz sınırlı, muğlak ve kısmen efsanevidir.

Bilgilerin dışarı taşınmaması yasası o kadar önemlidir ki yasağı çiğneyen Hippasus, geometri ile alakalı bir bilgiyi okuldan dışarı çıkardığı ve bu bilgiyi kendi buluşu olarak gösterdiği için denizde boğdurulmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Pisagor, bu nedenle okuluna girebilecek öğrencileri özenle seçmiştir. Okuluna girmek isteyen öğrencileri önce 5 senelik bir denemeye alıp sessizlik yemini ettirdiği bilinmektedir. Bu deneme sürecinde öğrenciler derslerini Pisagor'dan değil okuldaki öğrencilerden alır ve ancak deneme dönemini başarı ile atlatırlarsa Pisagor'dan ders dinlemeye hak kazanırlardı.

Pisagorcuların sessizlik yemininin sebebi olarak inandıkları öğretiler gösterilse de bu durumun politik nedenleri de olabileceği düşünülmektedir. Çünkü Pisagor gittiği her yerde düşünceleri ile dikkat çeken bir kişilik olmuştur ve bu da politik çevrelerin gözünden kaçmamıştır. Sessizlik yemini edilmesinin sebebi ne olursa olsun bu kural, Pisagorcu Okul hakkındaki bilgilerin büyük kısmına ulaşımımızı kısıtlamıştır.[1], [2], [3]

Pisagorcular, erkeklerden farklı olduğu kabul edilen ancak daha aşağı olması gerekmeyen kadınlara, pratik ev içi becerileri de öğrenmeleri şartıyla Pisagorcu olarak çalışma fırsatı tanımışlardır.[4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Pisargocuların Teolojik Görüşleri

Pisagorcular insan ruhunun reankarne olduğuna ve beden ölse bile ruhun asla yok olmadığına inanıyorlardı. Pisagorculara göre insan bileşik bir varlıktı ve biri beden biri ruh olan iki farklı bileşenden oluşuyordu.

Bu bileşiklerden ruh, insanın gerçek özünü meydana getiren yegâne bileşikti. Bundan dolayı beden ölümlü iken ruh ölümsüzdü ve bedenden bağımsızdı. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra bedene bağlı iken yaptığı iyilik ve kötülüklere bağlı olarak kendinden daha alçak veya yüksek bedenlere yerleşiyordu. Bazı inançlara göre Pisagor geçmiş yaşamlarında kim veya ne olduğu hatırlayabiliyordu.

Ruhun ölümsüzlüğü ve göçü; doğanın birliği, varlığın homojenliği ve var olan her maddenin akrabalığı öğretisine dayandırılırdı. Aynı zamanda ruh, varlığını kendisini kuşatan havaya borçlu kabul edilirdi.

İnsan nefes aldığı sürece yaşadığına göre, insan ve evren arasında bir akrabalık ilişkisi olmalıydı. Bütün varlıkların birbiri ile iç içe olduğu öğretisi sadece insan-hayvan arasındaki bağı açıklamakla kalmamış, Pisagorculara kendilerinin özsel doğalarının daha yüksek bir şeyle özdeş olduğunu öğretmiştir. Bu durum insanın hayatına ruhu geliştirmek, bedenin ruh üzerindeki hakimiyetini en aza indirgemek ve evrensel ruh ile birleşmek gibi anlamlar katar.

Pisagorcu bakış açısına göre ruh bedenin her ölümünde başka bir bedene geçtiğinden asla evrensel ruh ile birleşemez. İnsanın amacı maddesel dünyadan kopup evrensel ruh ile birleşmek olmalıdır. Pisagorcular bu inanışlarından dolayı et yememiş, çünkü yedikleri hayvanların sevdikleri birinin ruhunu barındırıyor olabileceğine inanmıştır.[5]

Tüm Reklamları Kapat

Ancak Pisagorcuların bu inançları pek özgün değildir, ruh göçü düşüncesi doğu dinlerinde zaten inanılan bir şeyken ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi de birçok inançta gözlemlenen bir olguydur.

Pisagorcuların Felsefi Görüşleri

Evrensel ruh ile birleşmenin tek yolu sorgulamak, felsefe ve bilim yapmaktır. Felsefeyi bir kurtuluş yolu olarak gören Pisagor, insanları alimler ve sıradan insanlar olarak ikiye ayırır. Bunun sonucu olarak iki ayrı felsefe anlayışı oluşturur.

Bunlardan ilki insanların barış içinde, birtakım doğa yasalarına uyarak yaşamasını önerir. Diğer felsefe anlayışı ise gözlem ve akıl yürütme ile evreni anlamak gerektiğini öne sürer, çünkü insan gerçeğe ancak araştırarak ulaşabilir. Yani Pisagorcular felsefeyi bir yandan belli bir hayat tarzıyla, diğer yandan da bilgiyle özdeşleştirmişlerdir.

Kürelerin Müziği

Kürelerin Müziği kavramı, matematiksel ilişkilerin enerjinin niteliklerini veya "tonlarını" ifade ettiği ve sayılar, açılar, şekiller ve sesler arasında bir orantı düzeni içinde bağlantı kurduğu metafiziksel bir ilkedir. Pisagor, bir sesin frekansının kendisini oluşturan telin uzunluğuyla ters orantılı olduğunu ve uyumlu ses frekansları arasındaki aralıkların basit sayısal oranlar oluşturduğunu fark etmiştir. Ayrıca Güneş, Ay ve gezegenlerin hepsinin yörüngelerindeki dönüşlerine dayanan benzersiz bir sese sahip olduğunu öne sürmüştür. Bu hipotez yüzyıllarca kabul görmüş, hatta Johannes Kepler de bu fikri benimseyerek yazılarında bahsetmiştir.[6]

Tüm Reklamları Kapat

Evrenin Özü Sayıdır!

Pisagorcular bedenin sağlığını korumak için tıp biliminden yararlandıkları gibi ruhu arıtmak için de müziği kullanıyordu. Müziğe bakış açıları onları aritmetiğe, aritmetiğe olan ilgileri ise sayıların arkhe olduğu görüşüne itmiştir. Pisagor'un akustiğin kurucusu olduğu iddia edilmektedir ve bugün müzikte kullandığımız oktav, dörtlük ve beşli aralık kavramlarını onun bulduğu söylenmektedir.

Pisagorculara göre bir sayısı her şeyin kökenini temsil ederken, iki sayısı maddeyi temsil ediyordu. Üç sayısı bir "ideal sayı" kabul ediliyordu çünkü başlangıcı, ortası ve sonu olan ve bir düzlem üçgenini tanımlamak için kullanılabilecek en küçük nokta sayısıydı. Dört sayısı dört mevsimi ve dört elementi temsil ediyordu. Yedi sayısı da kutsaldı çünkü gezegenlerin ve bir lirinin tellerinin sayısıydı, ayrıca Apollo'nun doğum günü her ayın yedinci gününde kutlanırdı. Tek sayıların eril olduğuna, çift sayıların dişil olduğuna ve beş sayısının evliliği temsil ettiğine inanıyorlardı, çünkü beş sayısı, iki ve üç sayılarının toplamıydı.[7]

Altın Oran olarak bilinen matematiksel bir oran da Pisagorculuk felsefesinde önemli bir yer tutuyordu. Bu oranın, doğada ve sanatta estetik bir denge ve uyum olduğu fikrini ifade ettiği düşünülüyordu.

Pisagorcuların sayı kelimesiyle kastettikleri, bizim sayı kavramımızla aynı değildi. Pisagorcular bizim kullandığımız sayı figürlerini (1,2,3 gibi) kullanmıyor, sayıları içinde kaç birim varsa o kadar nokta ile gösteriyorlardı.[8] İlk dört tamsayıdan oluşan bir üçgen olan Tetraktis, Pisagorcular tarafından tarikatlarına üyeliğin bir sembolü olarak kullanılıyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Tetraktis.
Tetraktis.
Red Bubble

Yeni Pisagorculuk

Yeni Pisagorculuk veya Neopisagorculuk Helenistik dönemde felsefe, din ve mistik öğretileri birleştiren bir yaklaşım olarak önemli bir yer edinmiştir. Pisagor'un öğretileri ve Platonizm'in etkileriyle şekillenen Neopisagorculuk; ruhsal arınma, evrensel düzenin anlaşılması ve Tanrısal gerçekliğe erişim gibi konuları ele alır.

Pisagor gerek felsefesi gerek aritmetiği ile tarihin gördüğü en büyük dehalardan biriydi. Kurduğu okul Himeralı Petron, Krotonlu Philolaos ve Tarantolu Arhitas gibi birçok matematikçi yetiştirdi.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
32
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b Ahmet Arslan. İlkçağ Felsefesi Tarihi 1 Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi. Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. sf: 139. sayfa- 153. sayfa.
 • ^ A. Cevizci. Felsefe Tari̇hi̇. Yayınevi: Say Yayınları. sf: 17. sayfa- 19. sayfa.
 • ^ S. Coşğun. (2012). Pythagoras'in Okulu Ve Eği̇ti̇m Anlayişi. Tarih Okulu Dergisi, sf: 309-324. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ G. Cornelli. (2013). In Search Of Pythagoreanism: Pythagoreanism As An Historiographical Category. ISBN: 9783110306507. Yayınevi: de Gruyter.
 • ^ D. Laertios. Ünlü Filozofların Yaşamları Ve Öğretileri. Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları. sf: 386. sayfa.
 • ^ M. Caspar. Kepler (Dover Books On Astronomy). ISBN: 9780486676050.
 • ^ K. Vorländer. (1990). Geschichte Der Philosophie. ISBN: 9783499554926. Yayınevi: Rowohlt.
 • ^ Encyclopedia Britannica. Number Symbolism - Pythagoreans, Dualities, And Noble Truths. Alındığı Tarih: 28 Haziran 2023. Alındığı Yer: Encyclopedia Britannica | Arşiv Bağlantısı
 • W. Capelle. Sokrates'ten Önce Felsefe. Yayınevi: Doksograflar Kabalcı Yayınevi. sf: 3. Bölüm.
 • A. Cevizci. Felsefeye Giriş. Yayınevi: Sentez Yayıncılık. sf: Sayfa 14.
 • A. C. Grayling. Philosophy 1: A Guide Through The Subject | A.c. Grayling. Alındığı Tarih: 1 Şubat 2023. Alındığı Yer: A. C. Grayling | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/10/2023 21:57:23 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13953

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Organ
Bağışıklık Sistemi
Onkoloji
Gün
Terapi
Protein
Koku
Mikrobiyoloji
Eğitim
Beslenme
Diş Hekimliği
Ara Geçiş Türleri
İmmünoloji
Mantık Hatası
Kültür
Mantık
Astrobiyoloji
Tarım
Evrimleşme
Tardigrad
Regülasyon
Modern
Mikroevrim
Antropoloji
Optik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Mikrodalga Fırın, Yemekleri Nasıl Isıtır?
Mikrodalga Fırın, Yemekleri Nasıl Isıtır?
Hayvanlar da Güneşte Bronzlaşır veya Yanar mı?
Hayvanlar da Güneşte Bronzlaşır veya Yanar mı?
Neden Öpüşüyoruz?
Neden Öpüşüyoruz?
Son Çiçek Salgını Bir Lab Sızıntısı Nedeniyle Başlamış Olabilir mi?
Son Çiçek Salgını Bir Lab Sızıntısı Nedeniyle Başlamış Olabilir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Laçin, et al. Pisagorculuk Nedir? Felsefi Bir Tarikat Olan Pisagorcular Nelere İnanıyordu?. (29 Haziran 2023). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13953
Laçin, D., Alparslan, E., Karayigit, . (2023, June 29). Pisagorculuk Nedir? Felsefi Bir Tarikat Olan Pisagorcular Nelere İnanıyordu?. Evrim Ağacı. Retrieved October 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13953
D. Laçin, et al. “Pisagorculuk Nedir? Felsefi Bir Tarikat Olan Pisagorcular Nelere İnanıyordu?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 29 Jun. 2023, https://evrimagaci.org/s/13953.
Laçin, Dilvin. Alparslan, Eda. Karayigit, . “Pisagorculuk Nedir? Felsefi Bir Tarikat Olan Pisagorcular Nelere İnanıyordu?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, June 29, 2023. https://evrimagaci.org/s/13953.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close