Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Yazar Sarah Wurz Şule Ölez Editör Şule Ölez
10 dakika
3,773 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Günümüzde insan yaşantısı sembolik ifadeler ve gelişmiş planlama yetenekleriyle karakterize olmuştur. Peki, bu yaratıcı ve yenilikçi kültür için gereken yeterlik ne zaman gelişti?

Modern İnsan Davranışı

Paleoantropoloji ve arkeolojinin başlıca çalışma konularından biri hominin atalarımızın ne zaman bizim gibi olduğudur. Günümüz insanı ‘modern davranış’ için gereken yeterliği geliştirmiştir. Modern davranış yaratıcı ve yenilikçi kültür, dil, sanat, dini inançlar ve karmaşık teknolojilerden belirlenebilir (d'Errico & Stringer 2011). Modern davranışın altında yatan evrimleşmiş yetilerden biri, alışılmış bir şekilde ve çaba harcamadan semboller üzerinden iletişim kurma yetisidir. Arkeologların sıklıkla “sembolik aracılı davranış”ı yansıtan eserler aramalarının nedeni, sembolizmin günümüz insan kültüründe yaygınlaşmasıdır (Henshilwood & Marean 2003). Modern davranış aynı zamanda ileri düzeyde problem çözme ve uzun dönemli planlama yetenekleri gibi diğer bazı unsurları da içerir (Wynn & Coolidge 2011). Gelecek eylemleri önceden düşünüp problemleri sezerek ve bu problemlere cevaplar hazırlayarak üretilmiş arkeolojik eserler modern planlama yeteneklerinin kanıtı niteliğindedir (Wadley 2010).

Arkeolojik Buluntularda "Modern Davranış" İzleri

Arkeolojik buluntularda modern davranışı gösteren işaretler üzerine hararetli bir tartışma ve karşıt görüşler mevcuttur (Nowell 2010). Birçok tartışma, modern davranışı tanımlamak için sembolizm ya da planlama yetenekleri gibi teorik olarak geliştirilmiş standartları kullanmak yerine arkeolojik buluntuların kendisini kılavuz edinmektedir. Örneklendirmek gerekirse, modern davranış, arkeolojik buluntulardaki belli özelliklerden çıkarılmaktadır. Bu özellikler eser çeşitlerinde standartlaşmayı, bıçak ağzı teknolojisini, işlenmiş kemikler ve diğer organik materyalleri, kişisel süs eşyaları ve sanat eseri veya resimleri, yapısal yaşam alanlarını, ritüelleri, ekonomik yoğunluğu, genişletilmiş coğrafi sınırları ve yaygın takas ağlarını içerir (McBrearty & Brooks 2000). Bu özelliklerin bir grup ya da paket halinde, Avrupa Üst Paleolitik Dönemi arkeolojik buluntularında, göreceli olarak ani ortaya çıkışı modern davranışın başlangıcına kanıt olarak değerlendirilir (Klein 2008). Modern davranışın kökenlerini tanımlamaya yönelik bu özellik listesi yöntemi eleştirilmektedir, çünkü bu yöntemde tüm diğer dönemler ve bölgeler için modern davranış çıkarımı yapmak amacıyla sadece bir bölgenin, Üst Paleolitik Dönem Avrupası'nın arkeolojik buluntuları standart olarak kullanılımaktadır (Deacon 1979, Henshilwood & Marean 2003, Shea 2011).

Bu Reklamı Kapat

Sembolizmin standartları uygulandığında görülebilir ki, açıkça sembolik özellikler taşıyan eserlerin ortaya çıkışı yalnızca 100.000 yıl öncesine dayanmaktadır (Henshilwood et al. 2002, Henshilwood et al. 2004, d'Errico et al. 2009, Texier et al. 2010). Bu eserler, geometrik desenler kazınmış aşı boyası ve devekuşu yumurtası kabuğunun yanı sıra boncuklar da içerir. 100.000 ila 50.000 yıl önceki döneme ait arkeolojik buluntularda, açıkça sembolik diyebileceğimiz eserler sürekli olarak bulunmaz ve belli aralıklarla kaybolurlar (Hovers & Belfar-Cohen 2006). Sembolik eserlerin bir görünüp bir kaybolması, değişen iklim ve bunun popülasyon büyüklüğüne etkisiyle ilgili olabilir. Belki de yalnızca, Üst Paleolitik Avrasya’ya ilişkin kültürel olarak dikte edilmiş üç boyutlu formdaki süs eşyaları, betili (figüratif) sanat, efsanevi imgelerin tasviri ve müzik aletleri ortaya çıktığında eski insanlar gerçekten bizler gibi olmuştur (Conard 2008, 2010). Sembolik eserlerin yokluğu sembolik kapasitenin bulunmadığı anlamına gelmek zorunda değildir. Belki de eski insanlar sembolik amaçlarını ifade etmek için, arkeolojik buluntularda izlerini bırakmayan skarifikasyon (deriyi çizerek, keserek ya da dağlayarak yapılan dövme) ve vücut boyama gibi ritüeller ve çabuk bozulabilen malzemeden yapılmış nesne ve süs eşyaları kullanmışlardır. Unutulmamalıdır ki birçok modern davranış özelliğinin varlığı veya yokluğu, modernlik yetisindeki bir eksiklikten ziyade iklim değişikliği, grup büyüklüğü ve kültür alışverişi oranlarına atfedilebilir (Richerson et al. 2009; Powell et al. 2009).

Modern planlama yeteneklerinin evrimi eski çağlarda aletlerin üretiminde kullanılan karar aşamaları analiz edilerek incelenebilir. Örneğin taş eserler yapmanın birçok yolu vardır. Son 200.000 yıl içinde taş aletler yapmak için farklı birleşimler halinde birçok küçültme tekniği kullanılmıştır. Bu da, her biri aynı düzeyde karmaşık olan farklı tekno-komplekslerle sonuçlanmıştır. Bu durum, o dönemde yaşayan insanların modern bilişsel yetilere sahip olduğu anlamına gelebilir (Shea 2011). Modern davranış arayışında taş aletlerin çeşitliliğini bir gösterge olarak kullanmak, arkeolojik buluntulardaki en yaygın ve sıklıkla çalışılmış malzeme kültürü türünü içermenin avantajını taşır (Nowell & Davidson 2010). Bazı eski av silahlarını üretmek için gelişmiş planlama yetenekleri gerekmiştir. Son 200.000 yıldan beri av aletleri keskin taş aletlerin bir sapın ucuna yapıştırıcı bir madde kullanılarak takılmasıyla yapılmıştır. 65.000 yıl öncesinin Güney Afrika’sında, Howiesons Poort'tan çıkarılmış eserler bu tür saplı taş aletlerin örnekleridir (Wurz & Lombard 2007, Görsel 1).

Görsel 1. Howiesons Poort'tan çıkarılan eserlerdeki çeşitli sap düzenlemeleri. Soldan sağa: uç veya kesici çengel olarak çaprazlama saplı, enine ve sırt sırta sap takma. Çizimler: Nuzhnyj ve ardından L. Davis 2000.
Görsel 1. Howiesons Poort'tan çıkarılan eserlerdeki çeşitli sap düzenlemeleri. Soldan sağa: uç veya kesici çengel olarak çaprazlama saplı, enine ve sırt sırta sap takma. Çizimler: Nuzhnyj ve ardından L. Davis 2000.
Nature Education

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal vilayetindeki Sibudu Mağarası'ndan çıkarılan Howiesons Poort saplı aletlerinin mikroskobik analizi, sapların üzerinde aşı boyası ve Arap zamkı (E.N. akasya ağacından elde edilen bir zamk) mikro kalıntılarıyla ilişkilendirilmiş mikro izler ortaya çıkarmıştır (Lombard 2008). Lyn Wadley ve ekibi deneysel bir çalışmada bu malzemeleri kullanarak yapıştırıcılar üretip taş aletlerin saplara takılmasında test ettiler. Bu yapıştırıcı bileşimini üretmek için aşı boyası, bitki sakızı ve dolgu maddesi gibi birçok malzemenin kullanılması gerektiğini keşfettiler. Buna ek olarak, aletin sapa başarılı bir şekilde birleşmesini sağlayacak kıvamda bir yapıştırıcı elde etmek için, birçok işlem ve karmaşık ateş kullanımını ya da ateş teknolojisini ustalıkla uygulamak gerekiyordu (bk. Görsel 2 ve 3). 65.00 yıl önce Howiesons Poort'taki yapıştırıcı maddeyi üretmek ve uygulamak için kullanılmış bilişsel strateji, modern insana özgü çoklu görev ve planlama yeteneklerine işaret eder (Wadley et al. 2009, Wadley 2010).

Bu Reklamı Kapat

Görsel 2. Aşı boyası, Arap zamkı ve dolgu maddesinden oluşan yapıştırıcı bileşiminin deneysel üretimi ve kontrollü ısıtılması
Görsel 2. Aşı boyası, Arap zamkı ve dolgu maddesinden oluşan yapıştırıcı bileşiminin deneysel üretimi ve kontrollü ısıtılması
Nature Education

Kimler, Ne Zaman ve Nasıl?

Modern davranışın belirli arkeolojik sinyalleri ile bazı fosil çeşitleri arasında düz bir ilişki yoktur. Bazıları modern davranışın gelişimini 50.000 yıl öncesine dayanan ve anatomik açıdan modern insanların türleşmesiyle bir ilişkisi olmayan yeni bir olay olarak görmektedir (Klein 2009). Ancak birçok arkeolog modern davranışın gelişimini yaklaşık 200.000 yıl önce, Orta Taş Devri döneminde, Afrika’da ortaya çıkmış anatomik açıdan modern insanlar ya da Homo sapiens'lerle ilişkilendirir. Ancak modern davranış Avrupa Neandertalleri ve 200.000 yıl öncesinden evvel yaşamış hominin atalarımızla da ilişkili olduğundan bu resim net değildir (Deacon & Wurz 2001, Zilhão 2007, d'Errico et al. 2009, d'Errico & Stringer 2011).

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Modern davranışın ne zaman ve nasıl geliştiği üzerine düşünülürken beynin modern yetileri desteklemek için nasıl evrimleşmiş olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Modern bilişsel yetiler, kısmen, evrimleşmiş ve özelleşmiş bir sinirsel yapıya da bağlıdır. Ne yazık ki hominin fosillerinden anlaşılabildiği üzere beyin büyüklüğü ve yapısındaki değişiklikler modern davranışın başlangıcıyla ilgili kesin kanıtlar sağlamaz. Evrimsel biyoloji ve sinirbilimi çalışmaları homininlerin sembolik iletişim yetilerinin beyinle birlikte evrimleştiğini ve bunun da beynin bazı bölgelerinin diğerlerine oranla daha fazla büyümesiyle sonuçlandığını öne sürmektedir (Deacon 1997). İnsanlar diğer primatlardan daha geniş bir prefrontal kortekse sahiptir ve bu muhtemelen soyut sembolik konseptler üretme ve planlama görevleri için gerekli bazı sinirsel bağlantıları mümkün kılmaktadır. İnsanın karmaşık fonksiyonel sinir sistemi yapısının evrimi, en az bir milyon yılı kapsayan uzun bir süreç olabilir (Deacon 2010). Aynı zamanda modern sinir sistemi yapısının sadece 50.000 yıl öncesinde Afrika popülasyonlarında görülen nispeten ani bir genetik mutasyonun sonucu olduğuna dair bir görüş de bulunmaktadır (Klein & Edgar 2002). Modern davranışın başlangıcına yönelik araştırmalar beyin yapısı ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilişsel bilime dair teorilerle de bütünleştirilmelidir (Davidson 2010). Buna bir örnek olarak arkeolojik eserlerin yönetici işlevler ve çalışma belleği modeli perspektifinden yorumlanması verilebilir (Wynn & Coolidge 2011). Bu model planlama ve öğrenme gibi karmaşık bilişsel görevlerin zihnin bilgiye kısa süreli odaklanma, bilgiyi kaydetme ve yönetme yetilerine nasıl bağlı olduğunu açıklar. Bu teoriye göre, muhtemelen 100.000 yıl öncesinden sonra, birbiriyle bağlantılı birtakım yetiler evrimleşerek gelişmiş çalışma belleğine olanak tanımıştır.

Blombos ve Modern Davranışın Başlangıcı

Bu milenyumun başında, Güney Afrika’nın güney Cape kıyısındaki Blombos Mağarası'nda 70.000 yıl öncesinden daha eskiye dayanan kişisel süs eşyaları ve sanat eserlerinin (deniz kabuklarından boncuklar ve üzerine şekiller kazınmış aşı boyası) beklenmedik keşfi, modern davranışın başlangıcına dair düşüncelerde bir algı değişimi başlatmıştır. Bu keşiften önce, çoğu bilim insanı sembolik yetenekleri olan insanların doğum yeri olarak Üst Paleolitik Avrupası'nı (~40.000 yıl öncesi) görmekteydi çünkü en eski sanat eserleri ve kişisel süs eşyaları orada bulunmuştu. Blombos'taki bulgular modern davranışların Orta Taş Devri Afrikası ile de ilişkili olduğunu göstererek bilim insanlarını eski önermelerini tekrar gözden geçirmeye teşvik etmiştir.

Blombos Mağarası, deniz salyangozu (Nassarius kraussianus) kabuklarından yapılma geniş bir boncuk koleksiyonu açığa çıkardı. 77.000 yıl öncesine dayanan katmanlarda kasten delinmiş 49 kabuk boncuk bulundu (Görsel 3a). Kazılarda bu kabuk boncukların 2 ila 17'li kümeler halinde olduğu ortaya çıkarıldı ve her bir küme büyüklük, renk tonu, kullanım izi ve delik büyüklüğü bakımından benzerdi. Kabukların duvarları ağzın karşısından keskin bir kemik uçla delinmiş ve sonra dizilmiş ve yıpranmıştı. Boncukların bazılarının içinde ve aşınmış yüzeylerinde aşı boyası ile kaplı delme aletinden ya da aşı boyası sürülmüş bir deriye sürtünmekten kaynaklanıyor olabilecek aşı boyası izleri vardı (d'Errico et al. 2005). Blombos'takilere benzeyen delinmiş deniz kabukları Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki mağaralarda da bulunmuştur. Kabuk boncuklar, kişisel süs eşyalarının 100.000-70.000 yıl öncesine dayanan en eski kanıtlarıdır (d'Errico et al. 2009).

Görsel 3a. Güney Afrika, Blombos Mağarası'ndaki 77.000 yıllık katmanlardan Nassarius kraussianus boncuklar
Görsel 3a. Güney Afrika, Blombos Mağarası'ndaki 77.000 yıllık katmanlardan Nassarius kraussianus boncuklar
Nature Education

Soyut tasarımlara dair ilk kanıt da Blombos Mağarası'ndan gelmektedir. En etkileyici bulgu karmaşık çaprazlama kazılmış desenlerle tasarlanmış, dikdörtgen şeklindeki koyu kırmızı aşı boyası levhasıdır (75,8 mm x 34,8 mm x 24,7 mm). Desenler taş bir alet kullanılarak önce uzun paralel çizgilerin kazınması, sonra da eğik çizgilerin yapılmasıyla oluşturulmuştur. Son adım ise eğik çizgileri dik şekilde kesen ve yüzeye daha yakın olan tek çizginin kazınmasıdır. Blombos Mağarası'nın daha eski katmanlarında, üzerine şekiller kazınmış olan başka aşı boyası levhalar da bulunmuştur, bu da geçmişin sembolik davranışlarını anlamada bu alanın kayda değer bir potansiyeli olduğunu vurgulamaktadır (Henshilwood et al. 2009).

Blombos Mağarası'ndan elde edilen bu olağanüstü bulgular ve burada tartışılan diğer örnekler, arkeolojik buluntularda modern davranışı tanımlamanın en verimli yollarının sembolizm ve karmaşık planlama yeteneklerini gösteren eserler aracılığıyla olduğunu göstermektedir. Gelecekteki araştırmaların hedefi sinirbilimsel evrim teorisi ve bilişsel bilimlerle tamamen bütünleşmiş modern davranış kıstaslarını genişletmektir.

Görsel 3b. Çaprazlama kazınmış desenler taşıyan aşı boyası levhası, soyut bilişselliğe kanıt niteliğindedir.
Görsel 3b. Çaprazlama kazınmış desenler taşıyan aşı boyası levhası, soyut bilişselliğe kanıt niteliğindedir.
Nature Education

Sözlük

 • Hominin (Hominin): İnsanlar ve onların, şempanzeler ve goriller hariç, ilk ataları.
 • Sembol (Symbol): Yalnızca insanlar tarafından oluşturulan toplumsal gelenekler ya da kurallar aracılığıyla anlaşılabilen bir simge. Örneğin doğada ‘sıcak’ gibi bir kelimeye ya da ‘mükemmel’ gibi bir jeste ilişkin somut bir şey bulunmaz.
 • Üst Paleolitik (Upper Paleolithic): Avrasya’da 40.000 ila 10.000 yıl öncesi arasına dayanan zaman aralığı. Modern Homo sapiens'lerle ilişkilendirilir.
 • Taş alet tekno-kompleksi (Stone tool techno-complex): Aynı üretim tekniklerini ve türlerini sergileyen ve belirli bir zaman dilimine dayanan bir taş alet kültürü topluluğu.
 • Orta Taş Devri (Middle Stone Age): Sahra Altı Afrika’da 280.000 ila 22.000 yıl öncesi arasında gerçekleşmiş zaman aralığı. Modern Homo sapiens'lerle ilişkilendirilir.
 • Yönetici işlevler ve çalışma belleği modeli (Executive function and working memory model): Çalışma belleği zihnin karmaşık görevler için gereken bilgiyi muhafaza etme yetisidir. Yönetici işlevler ise beynin planlama ve strateji oluşturma kabiliyetini kapsar.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Umut Verici! 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature Education | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/01/2022 20:51:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7348

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Cinsellik
Lgbt
Malzeme
Factchecking
Canlı
Asteroid
Sivrisinek
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Ahlak
Savaş
Mistik
Uyku
Transkripsiyon
Gaz
Aile
Işık Hızı
Böcek Bilimi
Kadın
Türkiye
Hareket
Hematoloji
Biyokimya
Risk
Neandertal
Plastik
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et