Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Hayvanlarda Bilinç ve Özgür İrade: Hayvanlar Seçim Yapıp, Kararlar Alabilir mi?

Hayvanlar Nasıl Tercihte Bulunuyor?

Hayvanlarda Bilinç ve Özgür İrade: Hayvanlar Seçim Yapıp, Kararlar Alabilir mi?
9 dakika
11,085
Tüm Reklamları Kapat

İnsanlar oldu olalı hayvan davranışına kafa yormuşlardır (Frison 1998). Hayvan davranışının kavranması, atalarımızın avlanma sırasında avı zekaları ile alt edebilmeleri veya diğer bir hayvanı dost edinebilmelerine olanak tanımıştır; ikincisi nihayetinde hayvanların evcilleştirilmesinin önünü açmıştır. Hayvan çiftleşme sistemlerine dair bilgi, insan toplumlarının büyümesine yardımcı olmuştur; zira evcil besi hayvanlarının çoğalması, güvenilir besin kaynaklarının varlığını sağlama almıştır (Zeder 2008).

Günümüzde de yabani veya evcil hayvanları gözlediğimizde, belli bir eylemi gerçekleştirmedeki istikrarlarına çoğu kez hayran kalırız; mesela saksağanlar bir yuva yapmak için çubukları tek tek düzenledikleri ya da bir evcil hayvan en sevdiği oyuncağını aradığında (Görsel 1). Ve hayvan davranışı hakkında temel sorular sormaya devam ederiz: Hayvanların güdü (motivasyon) ya da tercihleri var mıdır? Bilinçli seçimler yaparlar mı? Birden çok eş arasından ya da çeşitli besinlerden istediklerini seçebileceklerinde hayvanlar kendileri için iyi olan uyumlanımlı (adaptif) seçimler mi yaparlar? Bu sorular ve benzerleri, gözlemlenen bir davranış ile onun kuramsal etkenleri arasındaki bağlantıları ölçen ve sınayan kontrollü deney tasarımları ile irdelenir.

Görsel 1. Evcil köpekler genelde oyunu severler ve belirli etkinlikler ya da oyuncaklara yönelik kuvvetli tercihler geliştirebilirler.
Görsel 1. Evcil köpekler genelde oyunu severler ve belirli etkinlikler ya da oyuncaklara yönelik kuvvetli tercihler geliştirebilirler.

Güdü, Tercih veya Seçimler Nelerdir ve Bunlar Hayvanlarda Neden Bulunur?

Güdü, yani bir davranışta bulunma arzusu ya da istekliliği, olumlu ya da olumsuz yönde olabilir ve kuvveti değişkendir. Güdü, hayvanların diledikleri eylem ve sonuçlar için olumluyken istenmeyen eylemler için olumsuzdur. Olumlu ve olumsuz güdüler davranışlara bakarak çıkarsanır. Örneğin yaklaşma davranışına karşılık kaçınma, sırasıyla olumlu ve olumsuz güdüyü işaret eder (Kirkden & Pajor 2006).

Tüm Reklamları Kapat

Güdülenme kuvveti bireyler arasında çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliğin bileşenlerinden bazıları türe özgü özellikler ya da cinsiyet gibi sabit bireysel etmenlere atfedilebilirken diğerleri ise değişken bireysel ya da çevresel etmenlerle açıklanmaktadır; örneğin yaş, deneyim, günün saati, hava şartları ve kaynakların öngörülebilirliği. Diğer bir deyişle güdü, genel olarak içsel (örn. kalıtsal ya da fizyolojik) ya da dışsal (yani hayvanın çevresinde bulunan) pek çok etmenin etkisi altındadır. Örnek vermek gerekirse, içme güdüsü (susuzluk), bedenin su dengesini denetlemekten sorumlu hormonlar tarafından yükseltilebilir, fakat aynı zamanda su görmekle de artar.

Tercihler, aynı güdüyü doyurmak üzere eş zamanlı olarak erişilebilen seçenekleri değerlendirip en çok istenen seçeneğe yönelebilme yeteneğine dayanır. Bir tercih, bireye özgü (patates cipsini fındığa tercih etmek gibi) olabilir ve belli bir kaynağı elde etmeye yönelik güdülenme kuvveti ile diğer(ler)ine yönelik kuvvet arasındaki farka karşılık gelir. Sonuç olarak hayvan tercihleri seçme davranışından anlaşılır. Seçme davranışı, bir hayvanın fiilen yaptığı şeye, yani tercihlerinin ve nihai kararlarının sonuçlarına karşılık gelir.

Özetle, seçim yapmadan önce hayvanlar, güdüleri ve tercihleri tarafından yönlendirilen bir karar verme sürecinden geçerler. Tahmin edileceği üzere hayvana daha yararlı olduğu ve doğal seçilim aracılığıyla evrim tarafından tercih edildiği sürece bu taktik uyarlanımlıdır (adaptiftir): Daha zengin besinleri yemek ya da daha güvenli bir yuva alanında dinlenmek gibi yararlı seçeneklere yönelen bireyler aynı zamanda üreme ve hayatta kalma başarısı yüksek döller ortaya çıkarmaya da daha yatkındırlar (Real 1991).

Hayvanların Neyi Tercih Ettiklerini ve Tercihlerinin Kuvvetini Nasıl Belirleyebiliriz?

Hayvan seçme davranışını yabani ortamda ölçüp hayvanların neyi tercih ettikleri hakkında çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Örneğin Jane Goodall, Tanzanya’daki şempanzelerin uyku-yuvası için tercih ettiği konumları ortaya çıkarmak amacıyla serbest davranış örneklemesi yapmıştır. Yuvaların, tahminen avcıdan kaçınma taktiği olarak, genellikle görece erişilmesi güç yerlerde kurulduğunu bulmuştur (Goodall 1962). Yani saha çalışmalarından elde edilen davranışsal veriler, hayvanlarda seçme davranışı ile ilgili yararlı bilgiler sunabilir. Fakat aynı zamanda davranışı etkileyen çoğu etken araştırmacının denetimi dışında kaldığından bulguların yorumlanması da güç olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Pek çok bilim insanı, hayvan davranışını laboratuvarda, standartlaştırılmış deney koşullarında inceler. Bu şartlarda, davranışsal etkenlerin takibi ve denetimi doğadakine kıyasla daha kolaydır. Deney değişkenlerinin güvenilir biçimde denetlenmesi ve davranışsal etkenlerin sınanmasında yeterli istatistiki geçerlilik oluşturulması adına laboratuvar çalışmaları genellikle yarı-doğal ya da yapay barınma şartlarına alışkın esir doğmuş ya da evcilleştirilmiş hayvanlar ile gerçekleştirilir. Laboratuvarda, önceden tanımlanmış iki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapmasına izin verilerek bir hayvanın tercihleri sınanır. Daha sonra, hayvanın seçme davranışı, deneyde tercih edilen ya da kaçınılan seçeneği ortaya koyduğunda araştırmacı bu davranışsal tercihin ne kadar kuvvetli olduğu sorusuna geçebilir. Bu gibi deneylere, güdü deneyleri denir.

Davranışı etkileyebilecek etmenlerin laboratuvar ortamında sınanmasında ilgilenilen etmen ya da etmenlere maruz bırakılan deney hayvanları, referans gözlemleri ile kıyaslanır. Bazı deneylerde, her bir hayvanın temel davranışını belirlemek için başlangıçta referans gözlemleri yapılır. Müdahaleden sonra bir referans ya da içsel kontrol olarak hayvan, kendi temel davranışı ile kıyaslanır. Başka deney tasarımlarında ise ilgilenilen etmen(ler) haricinde her bakımdan müdahale edilen grupla eşdeğer bireylerden oluşan bağımsız altkümeler şeklinde bir referans ya da kontroI grubu oluşturulur. Sonrasında kontrol ve deney gruplarının karşılaştırılması, sonuçların yorumlanmasını yanıltabilecek içsel ve dışsal unsurların etkisini mümkün olduğunca azaltarak bilim insanlarının davranışın etmenleri hakkında daha sağlıklı bir sonuca varmalarını sağlar.

Vaka Çalışması 1: Sosyal Tercih ve Güdülenme Kuvveti

Köpeklerde yavruların birbirleriyle etkileşmesi oyun, sosyal öğrenme ve güvende hissetme bakımından önem taşır. Yaban hayatta kızıl tilki olarak bilinen esir gümüş tilkiler (Vulpes vulpes) de dahil diğer köpekgiller için de aynı durum geçerlidir. Tilki yavruları iki aylık olduklarında sosyal teması tercih eder ve hem tanıdık hem de yabancı yavrulara oyuncu bir tavırda tepki verirler. Ne var ki, tilkiler yavruluktan yedi aylık ergenlere döndüklerinde sosyal arkadaşlığa ayırdıkları zaman azalır ve yabancılara karşı davranışları oyuncudan saldırgana dönüşür (Akre ve ark. 2009).

Genç tilkilerin sosyal temasa güdülenip güdülenmediklerini nasıl ölçebiliriz?

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir hayvanın güdü kuvvetini sınamanın bir yolu ondan, bir kaynağa erişim için giriş ücreti “ödemesini” isteyip ödemeyi kabul ettiği azami “ücreti” ölçmektir. Fakat tilki gibi hayvanlar için ne gibi bir para birimi kullanılabilir? Para birimi genelde öğrenilmiş bir davranıştır; örneğin ağır bir kapıyı itmek ya da bir ipi çekmek gibi edimsel tepki denen davranışlar. Ayrıca, sosyal temasın önemli olup olmadığını sınamada edimsel yöntem kullanılırken tilkilerin bir arkadaşa erişmek için ödediği ücret, onlar için önemi bilinen referans bir kaynağa erişim ile kıyaslanmalıdır. Besin, bu tip kaynaklara örnektir; zira hayvanlar, karınlarını doyurma güdüsüne sahiptir (Jackson ve ark. 1999). Bu yüzden, tilkinin besine verdiği değer bu çalışmanın içsel referans davranışını oluşturur.

Bu düzenek (Görsel 2) kapıyı açmak için bir ipi çekmek üzere eğitilmiş altı genç dişi gümüş tilkinin sosyal güdülerini sınamak için kullanılmıştır. Tilki, belirli bir sayıda çekme gerçekleştirdiğinde kapı bir odaya doğru açılıyordu. Tilkilerin güdüleri iki bağımsız denemede sınanmıştı: Denemelerden birinde tilkiler, odaya yerleştirilmiş besin için çabalayarak kendilerine ait bireysel referans değerlerini ortaya koyuyordu. Diğer denemede tilkiler odaya girdiklerinde başka bir dişi tilki ile kaynaşabiliyorlardı. Arkadaşlık edecek olan tilki, serbestçe girip çıkabiliyordu. Bu sayede birliktelik durumunun gönüllülüğünden emin olunuyordu.

Her iki denemede araştırmacılar, kapının açılması için günden güne daha çok çekme isteyerek giriş ücretini yükseltiyorlardı; ta ki her bir hayvan kendi azami ücretini ödeyip odayı ziyaret etmeyi bırakana kadar.

Görsel 2. Gümüş tilkilerde sosyal temasa karşılık besin güdüsünün kuvvetinin ölçümünde “azami ücret yaklaşımı” içeren edimsel bir yöntem kullanılmıştır. Her bir tilki, besine (referans kaynak) erişebilmek için bir ipi gitgide artan sayılarda çekmiştir. Bu çekme sayıları, aynı hayvanların bir arkadaşa erişebilmek için uyguladığı çekme miktarı ile kıyaslanmıştır.
Görsel 2. Gümüş tilkilerde sosyal temasa karşılık besin güdüsünün kuvvetinin ölçümünde “azami ücret yaklaşımı” içeren edimsel bir yöntem kullanılmıştır. Her bir tilki, besine (referans kaynak) erişebilmek için bir ipi gitgide artan sayılarda çekmiştir. Bu çekme sayıları, aynı hayvanların bir arkadaşa erişebilmek için uyguladığı çekme miktarı ile kıyaslanmıştır.

Artık araştırmacılar, genç tilkilerin her iki kaynak için ödemeyi kabul ettiği ortalama ücreti belirleyebilirlerdi. Altı dişinin ortalamasında 1632 çekme (asgari 224, azami 2368) ile en çok istenen ürün besindi. Ne var ki, sosyal temas için ödenen ücret ortalama 512 çekmeydi (asgari 128, azami 992) ve bu, tilkilerin açlık halinde besine biçtiği ücretin %38’ine denk geliyordu. Böylece araştırmacılar, dişi gümüş tilkilerin gençliklerinde sosyal teması arzuladıkları sonucuna vardılar (Hovland ve ark. 2008).

Hayvanların ne istediklerini bize göstermelerine olanak tanıyan basit davranışsal tepkilere dayanan bu gibi edimsel deneyler, hayvan iyi bir durumda olması için önemli olan kaynaklara dair değerli birçok bilgiyi daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Vaka Çalışması 2: Besin Tercihi ve Seçme Davranışının Fizyolojisi

Bal arılarında (Apis mellifera) bireyler, koloninin dışarısında gerçekleşen toplu halde besin devşirme etkinliğine katılırlar. Bazı arılar çiçekli bitkilerdeki proteinli poleni tercih ederken diğerleri karbonhidrat zengini bir kaynak olan nektar peşine düşerler. Toplayıcılığa dair farklı tercihleri bulunan arılar aynı zamanda karın bölgelerindeki yağ dokusunda insülin algılayan genlerin ifade seviyelerinde farklılık gösterirler (Amdam & Page 2010). Kandan şeker (glikoz) alımı sırasında kaslarda, karaciğerde ve yağ dokusunda insülin algılama faaldir; fakat insülin sinyalleri aynı zamanda beyni uzaktan etkileyerek yeme davranışını da düzenleyebilir (Vettor ve ark. 2002).

Tüm Reklamları Kapat

Arıların karın bölgelerindeki yağ dokusunda bulunan insülin algılayan genlerin beyni uzaktan etkileyerek davranışsal tercihleri polen ve nektar toplama yönünde etkileyip etkileyemeyeceğini nasıl sınarız?

Kalıtımın davranışa etkileri, ilgilenilen genler “susturularak” ifade bulmalarının engellendiği laboratuvar hayvanlarında çalışılabilir. Benzer bir susturma, arıların karın bölgelerindeki yağ hücrelerinde RNA girişimi denen bir yöntemle elde edilebilir. Araştırmacılar, RNA girişimini kullanarak 150 susturulmuş bal arısını benzer sayıda kontrol arısından oluşan bir grupla kıyasladılar. Kontroller, gen susturmasına neden olmayan eşdeğer bir teknik ve biyokimyasal süreçten geçirildiler. Gen susturmasının hedefinde İAS (İnsülin Almaç Substratı, insülin algılanmasında merkezî görevi olan bir gen) vardı. Susturulmuş ve kontrol grubundaki arılar işaretlenip bal arısı kolonilerine aktarıldı ve dikkatlice gözlendi. İşaretli arılar, toplama uçuşlarından geriye kendi kolonilerine döndükleri sırada yakalandı ve araştırmacılar, arıların ne kadar polen ve nektar topladıklarının yanında onların şekeri tatma tepkilerini de ölçtüler (ayrıntılar için bkz. Wang ve ark. 2010).

Araştırmacılar, susturulmuş ve kontrol grubu arılarının şekere eşit biçimde tepki verdiklerini, fakat İAS susturulmuş arıların kontrollere göre yaklaşık %30 daha az nektar ve aynı oranda daha fazla polen topladıklarını buldular. Bu çalışma, bal arılarının karın bölgelerindeki yağ dokusunda bulunan bir insülin-algılayan genin, arıların şekere ilgisini değiştirmeden böceklerin toplayıcılıktaki seçme davranışını etkileyebileceğini ortaya koymuştur (Wang ve ark. 2010).

Tüm Reklamları Kapat

Görsel 3. Bal arılarının karın bölgelerindeki yağ hücrelerinde insülin tanıma işlevini kısıtlayan araştırmacılar bu hücrelerin besin seçme davranışındaki payını ortaya koydular. İnsülin tanımada merkezî önemi olan bir gen susturulduğunda (Değiştirilmiş Yağ Hücreleri) arılar, şekerce zengin nektardan proteince zengin polene yöneldiler. Kontrol grubu (solda) eşdeğer teknik ve biyokimyasal muameleye maruz bırakıldılar ama normal yağ hücreleri vardı.
Görsel 3. Bal arılarının karın bölgelerindeki yağ hücrelerinde insülin tanıma işlevini kısıtlayan araştırmacılar bu hücrelerin besin seçme davranışındaki payını ortaya koydular. İnsülin tanımada merkezî önemi olan bir gen susturulduğunda (Değiştirilmiş Yağ Hücreleri) arılar, şekerce zengin nektardan proteince zengin polene yöneldiler. Kontrol grubu (solda) eşdeğer teknik ve biyokimyasal muameleye maruz bırakıldılar ama normal yağ hücreleri vardı.

Fizyolojinin, bireyleri nasıl olup da farklı besinleri istemeye yatkınlaştırabileceği üzerine yapılan bu gibi basit deneyler, besinle ilgili davranış ve onun insan sağlığını nasıl etkilediğini anlamak adına yol almamıza destek olabilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
65
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 11
 • Bilim Budur! 7
 • Tebrikler! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature Education | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/05/2024 12:06:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/470

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Karanlık Madde
Veri Bilimi
Uçuş
Dna
Irk
Yiyecek
Göç
Metabolizma
Kitlesel Yok Oluş
Doğa Yasası
Afrika
Araştırma
Böcek
Retrovirüs
Tümör
Taksonomik Sınıflandırma
Bebek Doğumu
Canlılık Cansızlık
Organizma
Elementler
Ekonomi
İlişki
Oyun
Mühendislik
Böcek Bilimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. V. Amdam, et al. Hayvanlarda Bilinç ve Özgür İrade: Hayvanlar Seçim Yapıp, Kararlar Alabilir mi?. (29 Ağustos 2017). Alındığı Tarih: 26 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/470
Amdam, G. V., Döke, M. A., Ölez, Ş. (2017, August 29). Hayvanlarda Bilinç ve Özgür İrade: Hayvanlar Seçim Yapıp, Kararlar Alabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved May 26, 2024. from https://evrimagaci.org/s/470
G. V. Amdam, et al. “Hayvanlarda Bilinç ve Özgür İrade: Hayvanlar Seçim Yapıp, Kararlar Alabilir mi?.” Edited by Şule Ölez. Translated by Mehmet Ali Döke, Evrim Ağacı, 29 Aug. 2017, https://evrimagaci.org/s/470.
Amdam, Gro V.. Döke, Mehmet Ali. Ölez, Şule. “Hayvanlarda Bilinç ve Özgür İrade: Hayvanlar Seçim Yapıp, Kararlar Alabilir mi?.” Edited by Şule Ölez. Translated by Mehmet Ali Döke. Evrim Ağacı, August 29, 2017. https://evrimagaci.org/s/470.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close