Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi?

Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi? JAAD Case Reports
7 dakika
542
 • Otorinolarengoloji
Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL)
 • Türkçe Adı Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL)
 • İngilizce Adı Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
 • OrphaNet
 • Diğer İsimleri Progresif Gangrenoz Rinit, Progresif Nektorik Granüloma Lezyonu

Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, nazal tip (ENKL), geçmişte çeşitli granülomatöz hastalıklarla gruplandırılmış, nadir görülen bir lenfoid neoplazmdır. Klinik olarak damak ve nazal fossanın orta hat yapılarının agresif, amansız yıkımı ile karakterize agresif Hodgkin olmayan bir tiptir.

Lenfomalar tüm malign tümörlerin %3-5'ini oluşturur; Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) tüm lenfomaların %60'ını oluşturur. Bu tümörler tarafından nazal kavite ve paranazal sinüslerin tutulumu nadirdir.[1] Ekstranodal NK / T hücreli lenfoma, nazal tip (ENKL), ekstranodal tutulum, özellikle nazal/paranazal alan ile karakterize agresif, lokal olarak yıkıcı orta yüz nekrotizan lezyonlardır ve tüm nazal lenfomaların yaklaşık %75'ini temsil eder, geri kalanı B hücreli lenfomadır.[2], [3] Lezyon tipik olarak kıkırdak, kemik ve yumuşak dokuların lokal tahribatına neden olur. Lezyonlar yerinde de novo ortaya çıkabilir veya aşamalar boyunca lokalize bir ilerlemeyi temsil edebilir.[4]

Bu Reklamı Kapat

Özellikle de nazal tip doğal katil/THL, ölümcül olabilmektedir. Sağkalım ve prognoz için en önemli husus, hastalık lokalize iken erken tanı koymak ve kemoradyoterapi ile tedaviye gecikmeden başlamaktır. Bu yüzden nazal kavitede ve orta hatta karşılaşılan destrüktif lezyonlarda ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmeli ve kesin tanı koyabilmek için rutin patolojik incelemelere ek olarak immünohistokimyasal çalışmalar yapılmalıdır.[5]

ENKTCL-NT, Epstein-Barr (EBV) virüsü ile ilişkili bir lenfoproliferatif hastalık olarak değerlendirilmektedir ve EBV ile enfekte olan iki tip lenfositten birinin, NK hücrelerinin veya sitotoksik T hücrelerinin (T hücresi alt grubu) malign transformasyonundan kaynaklanmaktadır. Virüsün aktivasyonunu takiben, enfekte olmuş hücreler ENKTCL-NT'nin gelişiminde ve/veya ilerlemesinde önemli bir rol oynayabilecek çok sayıda genetik anormallik kazanır.[6] Olguların %80 kadarı NK, %10-30 kadarı T hücre fenotipi gösterir.[7], [8], [9]

Bu Reklamı Kapat

Belirti ve Semptomlar

Hastalık, üst solunum yolunu, çoğunlukla da nasal kavite, paranasal sinuslar, nasofarenks, damak gibi yüzün orta hat yapılarını tutar. Daha seyrek olarak deri, yumuşak doku, gastrointestinal sistem, testis, kadın genital sistem, böbrek, üst solunum yolları ve göz-orbitada da ortaya çıkabilir. Ortalama yaş 45-50 arasındadır, hastaların %18-35 kadarı 60 yaş üzeridir. Hastaların çoğuna (%69-100) erken evre 1-2'de teşhis konulmaktadır. Literatürde birçok çalışmalarda belirgin erkek baskınlığı gözlemlendiği bildirilse de cinsiyet farklılığının olmağını kanıtlayan çalışmalar da mevcuttur.[10], [11]

Yüz orta hat yapılarının tutulduğu durumlarda bu bölgelerde sıklıkla masif, nekrotik ve ileri derecede şekil bozucu lezyonlar olarak izlenmektedir. Klinik bulgu olarak burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kanaması, yüzde şişme, ağrı, bu bölgede kitlesel lezyonları veya destruksiyon ile başvurulur. Hastanın Kulak Burun Boğaz kliniğine müracat sebebi çoğunlukla burun tıkanıklığı (%70-80) ve kanlı burun akıntısı (%44-47) olmaktadır.

Hastalığın klinik evresi başlangıç döneminde genellikle (%80-90) evre 1-2’dir. Ateş ve kilo kaybı gibi sistemik semptomlar nadir olmakla birlikte en sık ileri olgularda ve sistemik yayılım olan hastalarda görülür. Bunun haricinde:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Deri tutulumunda genellikle ülsere olabilen nodüller, iyileşmeyen, tekrarlayan ülsere lezyonlarla; ağız ve damak tutulumlarında tekrarlayan, iyileşmeyen ve derinleşen destrukte aftlar izlenmektedir.
 • Gastrointestinal tutulumlarda kabızlık, kanlı ishal ve az da olsa perforasyon tablosu ile başvurulabilir.
 • Kemik iliği tutulumu çok nadirdir. Hastalığın seyri sırasında kemik iliği tutulum oranı %10-20'yi bulur.
 • Hastaların %15'inde sistemik B semptomlar, %20'sinden azında bölgesel lenf nodülü tutulumu bulunur.
 • Yüz orta hat dışı lokalizasyonlu vakalar; multipl ekstranodal tutulum ve yüksek klinik evre ile başvurabilirler.

Klinik olarak paranazal yerleşmiş vakalar fungal rinosinüzit tablosunu taklit edebilir.[12], [13]

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

En tipik fenotip CD2 (+), sCD3 (-), cCD3ε (+), CD56 (+) şeklinde ortaya çıkar. CD43, CD45 RO, HLA-DR, IL-2 reseptörü, Fas (CD95) ve Fas ligantı genellikle pozitiftir. Vakaların çoğunda sitotoksik granül antijenleri (TIA-1, Perforin, Granzym-B) pozitiftir.

Rutin tanısal çalışmalarda kullanılan anti CD3 antikorları hem NK fenotipli hem de T fenotipli hücrelerde ortak olarak bulunan sitoplazmik CD3 (cCD3ε) antijeni ile reaksiyon verirler. T hücrelerinde bulunan ancak NK hücrelerinde bulunmayan yüzey-surface CD3 (sCD3) antijenini ise belirleyemezler.

sCD3 ile cCD3ε ayrımını parafin blok CD3 immunohistokimyasına bakılamadığından parafin blok materyalinde "ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, nasal tip" tanısının konulabilmesi için CD56 pozitifliği oldukça kritik öneme sahiptir. CD56’nın negatif olduğu durumlarda, cCD3ε pozitifliğinin yanısıra EBV ve sitotoksik granül antijen varlığının gösterilmesinin tanıda yeterli olabileceği belirtilmektedir. CD56, NK/T hücreli lenfomalar için çok yararlı bir belirleyici ise de spesifik değildir, özellikle γδ T hücre fenotipli diğer periferik T hücreli lenfomalarda da pozitif bulunur. Bu nedenle tanıya giderken antijenik özelliklerin yanısıra klinik tablo bilgileri de gözönüne alınmalı, sinonasal bölgeyi sekonder olarak tutmuş NK/T fenotipli bir lenfoma ihtimali dikkate alınmalıdır. Vakaların %70-90'nında CD95/CD95 L ekspresyonuna rastlanmıştır.[14]

ENKTCL-NT ile ilgili çok az sayıda sitogenetik çalışma mevcuttur. Spesifik kromozom anormallikleri tanımlanmamıştır. En sık görülen anormallikler del (6) (q2/q25), iso (6p), iso (1q), 11q, 13q anormallikleridir 1p kaybı, 16p den kayıp, 17p ve 12q kaybı, 2q, 13q, 10q kazanımları bildirilmiştir.[15] Moleküler Genotipik olara vakaların çoğunda TCR ve Ig genleri germline pozisyonundadır (Gerçek NK fenotipli vakalar) ve EBV genomu vakaların çoğunda genellikle klonal epizomal formdadır. Fas gen mutasyonları vakaların %50 sinde görülmüştür. Bu ise patogenezde önemli olabilir, apoptozise direnci açıklayabilir. P53 gen fonksiyon bozuklukları gösterilmiştir.[16]

Bu Reklamı Kapat

Mikroskobik inceleme ilgili dokularda genellikle küçük kapillerleri destrukte ederek nekroz ve hücresel infiltrasyon alanlarını gösterir. İnfiltratlar CD2, sitoplazmik CD3e ve hücre yüzeyi CD56 eksprese eden lenfositler, sitoplazmik hücre içi proteinleri perforin, granzim B ve T hücresi antijen-1 (TIA-1) içermektedir. Bu hücreler, virüsün latent ürünlerinden birini, tipik olarak EBER-1/2 microRNA'ları saptayarak EBV enfeksiyonu tanısı için in situ hibridizasyon deneyleriyle kullanılmaktadır.[17]

Teşhis Yöntemleri

ENKTCL-NT tanısına giden yol, öncelikle hastanın şikayeti doğrultusunda muayene, ardından görüntüleme ve doku biopsisi sıralaması ile ilerlemektedir. Kesin tanı histopatolojik olarak koyulmaktadır. Biyopsi yapılan doku infiltratlarında CD3ε eksprese eden lenfositler, sitotoksik moleküllerin (granzim B, perforin, TIA1) belirlenmesine ve klinik bulgulara dayanır. Eş zamanlı kemik iliği incelemesi katılımı belirlemek için önerilir. Tüm vücut PET-CT taramaları hastalığın yaygınlığını belirlemek ve terapötik müdahalelerin etkilerini takip etmek için tavsiye edilir. Her bireyin hastalığının tümör yükü ve terapilere yanıtı da EBV DNA'nın plazma seviyelerinin tahlil edilmesiyle tahmin edilmiştir. Morfolojik olarak genelikle ülserasyona yol açan yama ve diffüz tarzda infiltrasyon bulunur. Vakaların çoğunda (>%60) zonal nekroz ve apoptotik değişiklikler, anjiosentrik, anjioinvaziv, anjiodestruktif infiltrasyon özelliği görülür. Ülserasyon çevresindeki psödo epitelyomatöz hiperplazi, karsinom şüphesi veya yorumuna yol açabilecek derecede belirgin olabilir ve yaygın nekroz ile inflamatuar değişiklikler esas tabloyu maskeleyebilir. Bu neden ile de spesifik tanı konulamaz, biopsi tekrarları gerekir. Neoplastik hücreler sitomorfolojik özellikler açısından da çok geniş bir spektrum sergilerler. Pleomorfik şekilli nukleusları olan küçük, orta, büyük veya anaplastik hücreler söz konusu olabilir. Kromatin genellikle kaba granüler yapıdadır. Çok büyük nukleuslu hücrelerde veziküler kromatin bulunabilir.[11], [13], [16]

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

ENKTCL-NT tedavisi klinik evresine bağlıdır. Son 12 yılda geliştirilmiş üç prognostik model kullanılmaktadır:

 • NK-PI,
 • PINK ve
 • PINK-E.

En son model olan PINK-E, vakaları 5 risk faktörüne göre (yaş >60, evre III veya IV, nazal tutulum yok, uzak lenf nodu tutulumu ve saptanabilir EBV DNA kan seviyeleri) düşük, orta ve yüksek riskli olarak gruplandırmış NK/T hücreli lemfomlar için prognostik bir skorlama algoritmasıdır (İng: "Prognostic Score Algorithm for NK/T-Cell Lymphoma").[6]

Bu Reklamı Kapat

Bu 3 ilgili grupta toplam 3 yıllık sağkalım sırası ile %81, 55 ve %28'dir. Hastalarda, özellikle ileri derecede kötü risk gruplarındakiler, hemofagositik lenfohistiyositoz gelişebilir veya hastalıkları agresif NK hücreli lösemiye ilerleyebilir. Her iki durum da yaşamı daha fazla tehdit eder ve tedaviye çok daha az yanıt verir.

ENKTCL-NT tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi kullanılır. Erken kemoterapiler CHOP'a (siklofosfamid, antrasiklin/adriamisin, vinkristin ve prednizolon) uygulanmaktadır. Tedavide lokal ve sistemik kortikosteroidlerin kullanımı da ön plandadır. Özellikle cilt lezyonlarının tedavisinde topikal pomad ve kremler, intranasal lezyonlada nazal spreyler, oral tutulumlarda pomad; üst solunum yolları tutulumlarında inhalasyon ve bütün tedavi aşamalarında sistemik şekilde kortikosteroidler kullanılmaktadır.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

ENKTCL-NT, genelde Asya, Orta ve Güney Amerika'da daha çok görülmektedir ve bütün lenfomaların %2-10'unu oluşturmaktadır. Ortalama yaş 45-50 arasındadır ve belirgin erkek baskınlığı gözlenir (Erkek/Kadın oranı 0,7-4 arasındadır). Hastaların çoğuna 5-7. dekadlarda (on yıllarda), çoğunlukla evre 1-2’de teşhis konulmaktadır.[18]

Tarihçe

İlk defa 1897'de McBride, burun ve yüzün (orta hattın) "progresif nektorik granüloma lezyonu"nu tarif etmiştir.[19] Klinik seyiri genellikle agresif ve öldürücü olan bu hastalık, başlangıçta Avrupa'da "progresif gangrenoz rinit" veya Amerika Birleşik Devletleri'nde "ölümcül orta hat granülomu" olarak adlandırılmıştır.[20] Sonrasına histolojik olarak nekrotik granülom, anjiyosentrik ve polimorf lenforetiküler infiltratlar göstermesi üzerine bu hastalık, "anjiyosentrik lenfoma", "letal orta hat granüloma", "progresif letal granülamotöz ülserasyon", "malign granuloma", "polimorfik retikülositoz" ve "malign histiyositoz" gibi birçok histopatolojik terimle anılmıştır.[7]

2008'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan lenfoid doku neoplazm sınıflandırılmasında bu hastalık non-Hodgkin lenfoma'nın (NHL) bir alt grubu olarak Ekstranodal Doğal Katil (NK)/T Hücre Lenfoma Nazal Tip olarak (ENKTCL-NT) tanımlanmıştır.[8], [9] 2016'da güncellenen DSÖ sınıflamasında bu hastalık aynı isimle (ENKTCL-NT) Periferik T hücreli lenfoma başka türlü (İng: "Peripheral T-cell lymphoma not other specified" veya kısaca "PTCL-NOS") altgrubunda tanımlandı.[13]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/07/2022 19:18:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11797

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Biliş
Tercih
Kadın
Sinir Hücresi
Öğrenme
Kimyasal Bağ
Mühendislik
Retrovirüs
Yaşlılık
İlaç
Mikroevrim
Çalışma
Maskeler
Depresyon
Savunma
Ekonomi
Nöron Hücresi
Haber
Kütleçekimi
Botanik
Oksijen
Diyet
Obstetrik
Yas
Balıklar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.