Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi?

Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi? JAAD Case Reports
7 dakika
2,113
Tüm Reklamları Kapat
Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL)
 • Türkçe Adı Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL)
 • İngilizce Adı Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
 • OrphaNet
 • Diğer İsimleri Progresif Gangrenoz Rinit, Progresif Nektorik Granüloma Lezyonu

Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, nazal tip (ENKL), geçmişte çeşitli granülomatöz hastalıklarla gruplandırılmış, nadir görülen bir lenfoid neoplazmdır. Klinik olarak damak ve nazal fossanın orta hat yapılarının agresif, amansız yıkımı ile karakterize agresif Hodgkin olmayan bir tiptir.

Lenfomalar tüm malign tümörlerin %3-5'ini oluşturur; Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) tüm lenfomaların %60'ını oluşturur. Bu tümörler tarafından nazal kavite ve paranazal sinüslerin tutulumu nadirdir.[1] Ekstranodal NK / T hücreli lenfoma, nazal tip (ENKL), ekstranodal tutulum, özellikle nazal/paranazal alan ile karakterize agresif, lokal olarak yıkıcı orta yüz nekrotizan lezyonlardır ve tüm nazal lenfomaların yaklaşık %75'ini temsil eder, geri kalanı B hücreli lenfomadır.[2], [3] Lezyon tipik olarak kıkırdak, kemik ve yumuşak dokuların lokal tahribatına neden olur. Lezyonlar yerinde de novo ortaya çıkabilir veya aşamalar boyunca lokalize bir ilerlemeyi temsil edebilir.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Özellikle de nazal tip doğal katil/THL, ölümcül olabilmektedir. Sağkalım ve prognoz için en önemli husus, hastalık lokalize iken erken tanı koymak ve kemoradyoterapi ile tedaviye gecikmeden başlamaktır. Bu yüzden nazal kavitede ve orta hatta karşılaşılan destrüktif lezyonlarda ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmeli ve kesin tanı koyabilmek için rutin patolojik incelemelere ek olarak immünohistokimyasal çalışmalar yapılmalıdır.[5]

ENKTCL-NT, Epstein-Barr (EBV) virüsü ile ilişkili bir lenfoproliferatif hastalık olarak değerlendirilmektedir ve EBV ile enfekte olan iki tip lenfositten birinin, NK hücrelerinin veya sitotoksik T hücrelerinin (T hücresi alt grubu) malign transformasyonundan kaynaklanmaktadır. Virüsün aktivasyonunu takiben, enfekte olmuş hücreler ENKTCL-NT'nin gelişiminde ve/veya ilerlemesinde önemli bir rol oynayabilecek çok sayıda genetik anormallik kazanır.[6] Olguların %80 kadarı NK, %10-30 kadarı T hücre fenotipi gösterir.[7], [8], [9]

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Semptomlar

Hastalık, üst solunum yolunu, çoğunlukla da nasal kavite, paranasal sinuslar, nasofarenks, damak gibi yüzün orta hat yapılarını tutar. Daha seyrek olarak deri, yumuşak doku, gastrointestinal sistem, testis, kadın genital sistem, böbrek, üst solunum yolları ve göz-orbitada da ortaya çıkabilir. Ortalama yaş 45-50 arasındadır, hastaların %18-35 kadarı 60 yaş üzeridir. Hastaların çoğuna (%69-100) erken evre 1-2'de teşhis konulmaktadır. Literatürde birçok çalışmalarda belirgin erkek baskınlığı gözlemlendiği bildirilse de cinsiyet farklılığının olmağını kanıtlayan çalışmalar da mevcuttur.[10], [11]

Yüz orta hat yapılarının tutulduğu durumlarda bu bölgelerde sıklıkla masif, nekrotik ve ileri derecede şekil bozucu lezyonlar olarak izlenmektedir. Klinik bulgu olarak burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kanaması, yüzde şişme, ağrı, bu bölgede kitlesel lezyonları veya destruksiyon ile başvurulur. Hastanın Kulak Burun Boğaz kliniğine müracat sebebi çoğunlukla burun tıkanıklığı (%70-80) ve kanlı burun akıntısı (%44-47) olmaktadır.

Hastalığın klinik evresi başlangıç döneminde genellikle (%80-90) evre 1-2’dir. Ateş ve kilo kaybı gibi sistemik semptomlar nadir olmakla birlikte en sık ileri olgularda ve sistemik yayılım olan hastalarda görülür. Bunun haricinde:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Deri tutulumunda genellikle ülsere olabilen nodüller, iyileşmeyen, tekrarlayan ülsere lezyonlarla; ağız ve damak tutulumlarında tekrarlayan, iyileşmeyen ve derinleşen destrukte aftlar izlenmektedir.
 • Gastrointestinal tutulumlarda kabızlık, kanlı ishal ve az da olsa perforasyon tablosu ile başvurulabilir.
 • Kemik iliği tutulumu çok nadirdir. Hastalığın seyri sırasında kemik iliği tutulum oranı %10-20'yi bulur.
 • Hastaların %15'inde sistemik B semptomlar, %20'sinden azında bölgesel lenf nodülü tutulumu bulunur.
 • Yüz orta hat dışı lokalizasyonlu vakalar; multipl ekstranodal tutulum ve yüksek klinik evre ile başvurabilirler.

Klinik olarak paranazal yerleşmiş vakalar fungal rinosinüzit tablosunu taklit edebilir.[12], [13]

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

En tipik fenotip CD2 (+), sCD3 (-), cCD3ε (+), CD56 (+) şeklinde ortaya çıkar. CD43, CD45 RO, HLA-DR, IL-2 reseptörü, Fas (CD95) ve Fas ligantı genellikle pozitiftir. Vakaların çoğunda sitotoksik granül antijenleri (TIA-1, Perforin, Granzym-B) pozitiftir.

Rutin tanısal çalışmalarda kullanılan anti CD3 antikorları hem NK fenotipli hem de T fenotipli hücrelerde ortak olarak bulunan sitoplazmik CD3 (cCD3ε) antijeni ile reaksiyon verirler. T hücrelerinde bulunan ancak NK hücrelerinde bulunmayan yüzey-surface CD3 (sCD3) antijenini ise belirleyemezler.

sCD3 ile cCD3ε ayrımını parafin blok CD3 immunohistokimyasına bakılamadığından parafin blok materyalinde "ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, nasal tip" tanısının konulabilmesi için CD56 pozitifliği oldukça kritik öneme sahiptir. CD56’nın negatif olduğu durumlarda, cCD3ε pozitifliğinin yanısıra EBV ve sitotoksik granül antijen varlığının gösterilmesinin tanıda yeterli olabileceği belirtilmektedir. CD56, NK/T hücreli lenfomalar için çok yararlı bir belirleyici ise de spesifik değildir, özellikle γδ T hücre fenotipli diğer periferik T hücreli lenfomalarda da pozitif bulunur. Bu nedenle tanıya giderken antijenik özelliklerin yanısıra klinik tablo bilgileri de gözönüne alınmalı, sinonasal bölgeyi sekonder olarak tutmuş NK/T fenotipli bir lenfoma ihtimali dikkate alınmalıdır. Vakaların %70-90'nında CD95/CD95 L ekspresyonuna rastlanmıştır.[14]

ENKTCL-NT ile ilgili çok az sayıda sitogenetik çalışma mevcuttur. Spesifik kromozom anormallikleri tanımlanmamıştır. En sık görülen anormallikler del (6) (q2/q25), iso (6p), iso (1q), 11q, 13q anormallikleridir 1p kaybı, 16p den kayıp, 17p ve 12q kaybı, 2q, 13q, 10q kazanımları bildirilmiştir.[15] Moleküler Genotipik olara vakaların çoğunda TCR ve Ig genleri germline pozisyonundadır (Gerçek NK fenotipli vakalar) ve EBV genomu vakaların çoğunda genellikle klonal epizomal formdadır. Fas gen mutasyonları vakaların %50 sinde görülmüştür. Bu ise patogenezde önemli olabilir, apoptozise direnci açıklayabilir. P53 gen fonksiyon bozuklukları gösterilmiştir.[16]

Tüm Reklamları Kapat

Mikroskobik inceleme ilgili dokularda genellikle küçük kapillerleri destrukte ederek nekroz ve hücresel infiltrasyon alanlarını gösterir. İnfiltratlar CD2, sitoplazmik CD3e ve hücre yüzeyi CD56 eksprese eden lenfositler, sitoplazmik hücre içi proteinleri perforin, granzim B ve T hücresi antijen-1 (TIA-1) içermektedir. Bu hücreler, virüsün latent ürünlerinden birini, tipik olarak EBER-1/2 microRNA'ları saptayarak EBV enfeksiyonu tanısı için in situ hibridizasyon deneyleriyle kullanılmaktadır.[17]

Teşhis Yöntemleri

ENKTCL-NT tanısına giden yol, öncelikle hastanın şikayeti doğrultusunda muayene, ardından görüntüleme ve doku biopsisi sıralaması ile ilerlemektedir. Kesin tanı histopatolojik olarak koyulmaktadır. Biyopsi yapılan doku infiltratlarında CD3ε eksprese eden lenfositler, sitotoksik moleküllerin (granzim B, perforin, TIA1) belirlenmesine ve klinik bulgulara dayanır. Eş zamanlı kemik iliği incelemesi katılımı belirlemek için önerilir. Tüm vücut PET-CT taramaları hastalığın yaygınlığını belirlemek ve terapötik müdahalelerin etkilerini takip etmek için tavsiye edilir. Her bireyin hastalığının tümör yükü ve terapilere yanıtı da EBV DNA'nın plazma seviyelerinin tahlil edilmesiyle tahmin edilmiştir. Morfolojik olarak genelikle ülserasyona yol açan yama ve diffüz tarzda infiltrasyon bulunur. Vakaların çoğunda (>%60) zonal nekroz ve apoptotik değişiklikler, anjiosentrik, anjioinvaziv, anjiodestruktif infiltrasyon özelliği görülür. Ülserasyon çevresindeki psödo epitelyomatöz hiperplazi, karsinom şüphesi veya yorumuna yol açabilecek derecede belirgin olabilir ve yaygın nekroz ile inflamatuar değişiklikler esas tabloyu maskeleyebilir. Bu neden ile de spesifik tanı konulamaz, biopsi tekrarları gerekir. Neoplastik hücreler sitomorfolojik özellikler açısından da çok geniş bir spektrum sergilerler. Pleomorfik şekilli nukleusları olan küçük, orta, büyük veya anaplastik hücreler söz konusu olabilir. Kromatin genellikle kaba granüler yapıdadır. Çok büyük nukleuslu hücrelerde veziküler kromatin bulunabilir.[11], [13], [16]

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

ENKTCL-NT tedavisi klinik evresine bağlıdır. Son 12 yılda geliştirilmiş üç prognostik model kullanılmaktadır:

 • NK-PI,
 • PINK ve
 • PINK-E.

En son model olan PINK-E, vakaları 5 risk faktörüne göre (yaş >60, evre III veya IV, nazal tutulum yok, uzak lenf nodu tutulumu ve saptanabilir EBV DNA kan seviyeleri) düşük, orta ve yüksek riskli olarak gruplandırmış NK/T hücreli lemfomlar için prognostik bir skorlama algoritmasıdır (İng: "Prognostic Score Algorithm for NK/T-Cell Lymphoma").[6]

Tüm Reklamları Kapat

Bu 3 ilgili grupta toplam 3 yıllık sağkalım sırası ile %81, 55 ve %28'dir. Hastalarda, özellikle ileri derecede kötü risk gruplarındakiler, hemofagositik lenfohistiyositoz gelişebilir veya hastalıkları agresif NK hücreli lösemiye ilerleyebilir. Her iki durum da yaşamı daha fazla tehdit eder ve tedaviye çok daha az yanıt verir.

ENKTCL-NT tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi kullanılır. Erken kemoterapiler CHOP'a (siklofosfamid, antrasiklin/adriamisin, vinkristin ve prednizolon) uygulanmaktadır. Tedavide lokal ve sistemik kortikosteroidlerin kullanımı da ön plandadır. Özellikle cilt lezyonlarının tedavisinde topikal pomad ve kremler, intranasal lezyonlada nazal spreyler, oral tutulumlarda pomad; üst solunum yolları tutulumlarında inhalasyon ve bütün tedavi aşamalarında sistemik şekilde kortikosteroidler kullanılmaktadır.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

ENKTCL-NT, genelde Asya, Orta ve Güney Amerika'da daha çok görülmektedir ve bütün lenfomaların %2-10'unu oluşturmaktadır. Ortalama yaş 45-50 arasındadır ve belirgin erkek baskınlığı gözlenir (Erkek/Kadın oranı 0,7-4 arasındadır). Hastaların çoğuna 5-7. dekadlarda (on yıllarda), çoğunlukla evre 1-2’de teşhis konulmaktadır.[18]

Tarihçe

İlk defa 1897'de McBride, burun ve yüzün (orta hattın) "progresif nektorik granüloma lezyonu"nu tarif etmiştir.[19] Klinik seyiri genellikle agresif ve öldürücü olan bu hastalık, başlangıçta Avrupa'da "progresif gangrenoz rinit" veya Amerika Birleşik Devletleri'nde "ölümcül orta hat granülomu" olarak adlandırılmıştır.[20] Sonrasına histolojik olarak nekrotik granülom, anjiyosentrik ve polimorf lenforetiküler infiltratlar göstermesi üzerine bu hastalık, "anjiyosentrik lenfoma", "letal orta hat granüloma", "progresif letal granülamotöz ülserasyon", "malign granuloma", "polimorfik retikülositoz" ve "malign histiyositoz" gibi birçok histopatolojik terimle anılmıştır.[7]

2008'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan lenfoid doku neoplazm sınıflandırılmasında bu hastalık non-Hodgkin lenfoma'nın (NHL) bir alt grubu olarak Ekstranodal Doğal Katil (NK)/T Hücre Lenfoma Nazal Tip olarak (ENKTCL-NT) tanımlanmıştır.[8], [9] 2016'da güncellenen DSÖ sınıflamasında bu hastalık aynı isimle (ENKTCL-NT) Periferik T hücreli lenfoma başka türlü (İng: "Peripheral T-cell lymphoma not other specified" veya kısaca "PTCL-NOS") altgrubunda tanımlandı.[13]

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
9
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/09/2023 20:27:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11797

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ağrı
Cinsiyet
Köpekbalığı
Demir
Yangın
Diş
Dalga
Grip
Matematik
İhtiyoloji
Memeli
Beslenme Bilimi
Astronomi
Biyoloji
Avcı
Dna
Nobel Ödülü
Yavru
Göç
Gezegen
Astronot
Kuşlar
Çağ
Küresel
Akıl
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Dünyada Yaşam Olduğu Ne Kadar Uzaktan Anlaşılıyor?
Dünyada Yaşam Olduğu Ne Kadar Uzaktan Anlaşılıyor?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
"Kütle" Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?
Tırnaklarınız Ne İşe Yarıyor?
Tırnaklarınız Ne İşe Yarıyor?
Çocuk Kral: Tutankhamun'un Laneti Gerçek Olabilir mi?
Çocuk Kral: Tutankhamun'un Laneti Gerçek Olabilir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Aliyeva, et al. Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi?. (21 Haziran 2022). Alındığı Tarih: 23 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11797
Aliyeva, A., Bakırcı, Ç. M. (2022, June 21). Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved September 23, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11797
A. Aliyeva, et al. “Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 21 Jun. 2022, https://evrimagaci.org/s/11797.
Aliyeva, Aynur. Bakırcı, Çağrı Mert. “Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nasal Tip (ENKL) Nedir? Burun ve Yüzün Orta Hattını "Çürüten" Kötü Huylu Kitleler Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 21, 2022. https://evrimagaci.org/s/11797.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close