Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Zamanda Geriyə Getmək Üçün Göy Üzünə Baxmağınız Kifayətdir!

Zamanda Geriyə Getmək Üçün Göy Üzünə Baxmağınız Kifayətdir! Pİxabay
Samanyolu Galaktikası
8 dakika
373
Blog Yazısı

Hər birimiz keçmişdə yaşadığımız xoş xatirələr ya da hadisələrə geri dönmək istəmişik. Keçmişdə etdiyimiz xətaları və ya faktları dəyəşdirmək kimi düşüncələr zamanda geriyə getmə istəyini üzə çıxarmışdır. Bu yazımızda zamanda geriyə getməyin fiziki spektrdan bir analizini edəcəyik.

Mütləq zaman yoxdur.
Mütləq zaman yoxdur.
Pixabay

Zamanda səyahət etmək fikri Albert Einstein'ın 1905 və 1916 illərində yayımladığı "Xüsusi Nisbilik" və "Ümumi Nisbilik" nəzəriyyələri ilə elmi mənada gündəmə gəlmişdir. Bu iki inqilabi nəzəriyyə, mütləq zaman və mütləq ətalət sistemi haqqında düşüncələrimizi birbaşa dəyişdirmişdir. Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsi qısaca desək, işığın sürəti ilə bağlı bir nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyənin nəticələrindən bəziləri bunlardır:

Bu Reklamı Kapat

 • Zaman, məkan və hərəkət anlayışları bir-birindən ayrı fenomenlər deyillər. Hamısı bir-biri ilə iç-içədir.
 • İşıq sürəti bütün müşahidəçilər üçün eynidir. (c=299.792.458 m/s).
 • Bir cismin sürəti artdıqca onun üçün zaman yavaşlayar. Əgər cisim ışıq sürətinə çatarsa, zaman dayanar. Lakin kütləsi olan heç bir cisim işıq sürətinə çata bilməz.

İşıq və Fəza-zaman
İşıq və Fəza-zaman
Pixabay

İnqilabi sayıla biləcək bu nəticələr gündəlik anlayışımızdakı mütləq zaman və mütləq ətalət sistemi kimi anlayışların əslində daha fərqli olduğunu bizə göstərdi. Amma bu vəziyyət Klassik Newton fizikasının yanlış olduğu mənasına gəlmir. Hər ikisi də eyni fizika olub, limit vəziyyətlərində eyni nəticəni verirlər. Bununla yanaşı olaraq, peyk buraxılmasından tutmuş, kosmik uçuşlara qədər, hələ də Newton qanunlarından istifadə edirik. Aralarındakı yeganə fərq həssasiyyətdir. Einstein'ın irəli sürdüyü nəzəriyyə, ölçü baxımından daha həssasdır və xəta payı nöqteyi-nəzərindən Newton qanunlarına nisbətən daha aşağıdır.

Bu Reklamı Kapat

Gələk Ümumi Nisbilik Nəzəriyyəsinə... Bu nəzəriyyə isə kainatdakı cazibə qüvvəsi ilə fəza-zaman arasındakı əlaqəni ortaya qoyan bir nəzəriyyədir. Einstein yüksək cazibə qüvvəsinə malik yerlərdə zamanın yavaşladığını demişdir. Bu təsiri hazırda populyar olan qara dəlik ətrafındakı işığın və fəza-zamanın davranışını izahda, həmçinin qlobal yerləşdirmə sistemi olan GPS sinxronizasiyasında görürük.

Peyklə xəbərləşmədə Nisbilik Nəzəriyyəsi bir daha qarşımıza çıxır
Peyklə xəbərləşmədə Nisbilik Nəzəriyyəsi bir daha qarşımıza çıxır
Pixabay

Bu yazımızda, Einstein'ın ilk nəzəriyyəsi olan Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsi'nin nəticələri daxilində zamanda səyahət fikrindən yola çıxacağıq. Zamanda irəli getmək mümkündür. Bunu işıq sürətinə yaxın sürətlərdə hərəkət edən subatomik hissəciklər haqqında təcrübələr aparılan CERN'də dəfələrlə müşahidə etmişik. Qərarsız olan bu hissəciklərin sürəti işıq sürətinə yaxın sürətlərə çıxarıldıqda yarımparçalanma dövrü, aşağı sürətlərə nəzərən artış göstərmişdir.

Bəs bu situasiya, işıq sürətinə yaxın sürətdə hərəkət edən hissəciklərin davranışında əlavə dəyişikliyə səbəb olur mu? Xeyr, yəni hissəcik üçün keçən zaman anlayışı eynilə aşağı sürətlərdəki zaman anlayışı kimidir, yəni ona əlavə zaman qazandırmır, ancaq o hissəciyi müşahidə edən bizlər üçün belə bir vəziyyət ortaya çıxır: Onu yavaş hərəkət edirmiş kimi görürük. Bəli, olduqca qəribə nəticələrdi, ancaq bu reallıqdır!

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

CERN - Böyük Adron Sürətləndiricisi (LHC)
CERN - Böyük Adron Sürətləndiricisi (LHC)
CERN

İndi gələk işığa! İşıq dediyimiz anlayış, elektromaqnit sahəsinin qüvvə daşıyan hissəciyi olan, sabit kütlələri 0 olan "foton"lardan meydana gəlmişdir. Bu fotonlar enerji porsiyaları olub, kainatda işıq sürətində (c=299.792.458 m/s, yəni 300.000 km/san sürətlə) hərəkət edirlər. Kainatda bu sürəti aşa biləcək hər hansı bir şey mövcud deyil. Çünki Einstein'ın məşhur E=mcE=mc2 düsturu olan kütlə-enerji bərabərliyi bunun üçün sonsuz enerjinin lazım olduğunu və kainatda belə bir şeyin qeyri-mümkün olduğunu bizə göstərir. Yəni işıq kainatda hər şey üçün limit sürətdir.

İşıq sürəti limit sürətdirsə, gəlin bunun nəticələrini nəzərdən keçirək: Yaşadığımız kainatdakı bəzi göy cisimlərinin bizə olan uzaqlığı və işıq sürətinin sabitliyi səbəbilə bu vəziyyət əslində bizi virtual zaman səyahətçisi etmiş olur. Yəni göy üzünə baxdıqda əslində keçmişə baxırıq. O gördüyümüz göy cisimlərindən gələn işıq, əslində o cismin indiki zaman görüntüsünə aid deyil, keçmişdəki görüntüsünə aiddir. Möhtəşəmdir, elə deyil mi?

İndi keçmiş zamana olan səyahətimizə Samanyolu Galaktikasındakı 200 milyard ulduzdan biri olan Günəş Sistemimizin ulduzu olan Günəş ilə başlayaq. Günəşin bizim yaşadığımız planet olan Dünyaya uzaqlığı 149.600.000 km'dir. Biz bu uzaqlığa "1 Astronomik Vahid" (1AU) deyirik. Digər göy cisimlərinin uzaqlığını da bu vahidlə hesablayırıq. Bəs Günəşə baxdığımız anda Günəşin nə qədər əvvəlki halını görürük?

Yaşam mənbəyimiz olan Günəş
Yaşam mənbəyimiz olan Günəş
Pixabay

Aramızdakı məsafə təqribən 150.000.000 km və işıq saniyədə 300.000 km yol qət edir. Bu da 1 dəqiqədə 18.000.000 km'ə bərabərdir. Məsafəni bu sürətə bölsək 8.3 dəqiqəyə bərabər olar. Bu da o mənaya gəlir ki, biz Günəşə baxarkən əslində onun təqribən 8 dəqiqə əvvəlki halını görürük.

O halda bu hesablamanı digər göy cisimlərinin bəzilərinə də tətbiq edək. Məsafələr olduqca böyük olduğu üçün km yerinə AU (astronomik vahid uzaqlığı) və işıq ili istifadə edəcəyik. Işıq, 1 AU məsafəni təqribən 8 dəqiqəyə qət edir.

Bu Reklamı Kapat

Dünyamıza ən yaxın məsafədə və çılpaq gözlə də müşahidə edilə bilən planet olan Veneraya nəzər yetirək. Venera bizdən təqribən 0.28 AU məsafədə olub, bu da təqribən 2.3 dəqiqəyə bərabərdir. Yəni Veneraya baxarkən onun 2.3 dəqiqə əvvəlki halını görürük.

Venera və Ay
Venera və Ay
NASA/Bill Dunford

Digər ən yaxın planet olan Mars bizdən təqribən 0.52 AU məsafədədir ki, bu da təqribən 4.2 dəqiqə əvvəlki halını gördüyümüzü bildirir.

Marsda Dünyamız və Dünyadan Mars
Marsda Dünyamız və Dünyadan Mars
Mars: NASA/JPL-Caltech/MSSS/TAMU | Earth: Bill Dunford

Merkuri isə 0.61 AU məsafədə olub, təqribən 5 dəqiqə əvvəlki halını görürük.

Merkuri Planeti
Merkuri Planeti
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Yupiter 4.2 məsafədədir və onun 33.6 dəqiqə əvvəlki halını görürük

Bu Reklamı Kapat

Dünyadan İSS və Yupiterin Görünüşü
Dünyadan İSS və Yupiterin Görünüşü
NASA/Bill Dunford

Gəlin Günəşdən sonrakı ən yaxın ulduz olan Proxima Centauri'ni ələ alaq. Təqribi olaraq bu ulduz, Günəşin kütləsinin 1/8'nə sahib olub 33 qat daha qatıdır. Qırmızı cırtdan sinfində yer alır və sönük olduğundan çılpaq gözlə görmək mümkün deyil. Günəşdən uzaqlığı isə təqribən 4.25 işıq ilidir. Yəni biz teleskopla bu ulduza baxanda, onun hardasa 4 il əvvəlki halını müşahidə edirik, yəni 4 il əvvələ baxırıq.

Proxima Centauri
Proxima Centauri
Popular Science

Digər bir yaxın ulduz olan və gecə Aydan sonrakı ən parlaq göy cismi olan Sirius-A ulduzu, Günəşdən 8.47 işıq ili uzaqlıqdadır. Əgər gecə bu ulduza baxırsınızsa, deməli təqribən 8.5 il əvvələ baxırsınız.

Göy üzündəki ən parlaq ulduz olan Sirius-A və Sirius-B
Göy üzündəki ən parlaq ulduz olan Sirius-A və Sirius-B
Wikipedia

Digər bir ulduz olan Procyon ulduzu, Canis Minor ulduzlarının ən parlaq olanıdır. Gecə müşahidə aparıldığında, göy üzünün ən parlaq səkkizinci ulduz olan bu ulduzun Günəşimizə olan məsafəsi təxminən 11.4 işıq ilidir. Yəni əgər bu ulduza baxırsızsa, təqribən 11 il əvvələ baxırsız deməkdir.

Procyon
Procyon
cs.astronomy.com

Yaxşı, indi gəlin ölçünü biraz da genişləndirək və çılpaq gözlə Dünyadan görünə bilən ən uzaq göy cismi və eyni zamanda Samanyolu Galaktikasına, yəni bizə ən yaxın böyük galaktika olan Andromeda Galaktikasında baxaq. Bu halda nə qədər keçmişə baxmış olarıq? Cavab 2.2 milyon il! Çünki bu galaktika bizdən təqribən 2.2 milyon işıq ili məsafədədir, yəni onun işığının bizə çatması üçün bu qədər il lazımdır. 2 milyon il əvvələ baxmaq olduqca inanılmazdır, deyil mi?

Bu Reklamı Kapat

Andromeda Galaktikası
Andromeda Galaktikası
Wikipedia
GRB 090423: İndiyə Kimi Ölçülən Ən Uzaq Ulduz Partlayışı
GRB 090423: İndiyə Kimi Ölçülən Ən Uzaq Ulduz Partlayışı
Bulutsu.org

Yuxarıdakı təsvir indiyə kimi ölçülən ən uzaq partlayışa aiddir. Swift Rəsədxanasından edilən bu müşahidə qamma şüası partlayışı edən, kainatdakı ilk ulduzlardan biri olan GRB 090423 ulduzunun partlayışdan sonrakı görüntüsüdür. Bu ulduzun kütləsi Günəşimizin kütləsindən təqribən 40-50 qat daha çox idi. Ayrıca Günəşimizdən 10.000 qat daha parlaq olan bu ulduzun ölümü də bir o qədər böyük oldu.Bu görüntü ilə həmin partlayış qeydə alınıb. Bəs bu şəklə baxdıqda nə qədər keçmişə baxırıq? Cavab, təqribən 13 milyard il əvvələ! Yəni kainatımızın başlanğıcı olan Böyük Partlayışdan 630 milyon il sonrasına! Təxminən kainatımızın başlanğıcı olan ana baxırıq... Möhtəşəmdir!

Nəticə olaraq işıq sayəsində kainatımızın keçmişinə nəzər yetirmiş olduq. Böyük Partlayışdan bugünə, göy üzündəki ulduzların ölüm və doğuşlarına şahidlik etməyin əslində bizim keçmişimizə də şahidlik etmək olduğunu gördük.

İşıq sayəsində kainatın keçmişinə bir səyahətə çıxmaq olar və hər şeyin necə başladığını kəşf edə bilərik. Kainatımız hekayəsi əslində bizim hekayəmizdir. -Prof. Brian Cox
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/07/2022 07:53:24 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8914

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Fare
Foton
Bilim İnsanı
Kimya
Diş Hekimi
Dağılım
Dna
Kas
Çevre
Virüsler
Retrovirüs
Hücre
Vücut
Besin Değeri
Kimyasal
Zaman
Diş Hekimliği
Tutarlılık
Kuşlar
Virüs
Astronot
Risk
Entomoloji
Goril
Küçük
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.