Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Biyoçeşitliliğin Azalmasının Sebepleri ve Sonuçları

Biyoçeşitliliğin Azalmasının Sebepleri ve Sonuçları Pixabay
11 dakika
35,920

Hangi doğal ve antropojenik süreçler biyoçeşitliliği, ekosistemin işleyişini ve dengesini etkiler? Ekoloiji ekosistemleri anlama ve yönetme yetimizi nasıl artırabilir?

Biyoçeşitlilik dünyadaki canlı çeşitliliğidir. Bu çeşitlilik türlerin, alellerin, fonksiyonel grupların ya da ekosistemlerin zenginliğini (sayıca), homojen dağılımını (göreceli bolluk eşitliği), bileşimini (bileşim çeşitleri) içerir. Biyoçeşitlilik dünya çapında hızla azalmaktadır, bunun yanı sıra ekosistemin işleyişi (verimlilik, beslenme döngüsü gibi) ve dengesinin (zaman içerisinde verimliliğin dengede kalması) biyoçeşitliliğe bağlı olduğunu gösteren önemli kanıtlar vardır (Naeem et al. 2009). Yani, biyoçeşitlilikteki azalmalar ekosistemlerin insanlara sağlayabileceği hizmetleri de azaltarak insan refahını kısıtlayabilir (Binyıl Ekosistem Değerlendirmeleri 2005).

Bu Reklamı Kapat

Günümüzdeki biyoçeşitliliğin azalmasının sebep ve sonuçları ekolojide kapsamlı bir şekilde araştırılmasına rağmen, bazı sorular daha ileri değerlendirmeleri hak etmektedir. Örneğin hangi doğal süreçler biyoçeşitliliği etkiler, hangi antropojenik süreçler biyoçeşitliliği etkiler ya da biyoçeşitliliğin azalmasının sonuçları nelerdir? Şimdiye kadar, bu sorular birkaç ekoloji alanında ayrı ayrı göz önüne alınmıştır. Bu çalışmada, bu alanların her birinde kaydedilen önceki ilerlemeler tanımlanacak ve sonrasında bu alanlar genelinde kavram ve işleyiş açısından bir sentez sunulacaktır. Ekosistemleri kavrama, koruma ve yeniden yapılandırma yetimizi artırmak için gelecek çalışmalarda değerlendirilebilecek özgün soru ve hipotezler önerilerek sonuçlandırılacaktır.

Hangi Doğal Süreçler Biyoçeşitliliği Etkiler?

Teorik ve deneye dayalı çalışmalar, potansiyel olarak biyoçeşitliliği sürdürebilecek çok sayıda doğal süreç tespit etmiştir. Biyoçeşitlilik, aksi takdirde ikinci derecedeki türleri rekabetçi bir şekilde dışlayacak olan türlerin baskısını azaltan makul şiddetteki müdahalelerle sürdürülebilir. Örneğin bizonların seçici otlama davranışı kullanılarak meralardaki bitki çeşitliliği artırılabilir (Collins et al. 1998). Buna ek olarak, biyoçeşitlilik kaynak paylaşımıyla (türlerin farklı kaynakları kullanması) ya da zaman-mekansal paylaşımla (türlerin aynı kaynakları farklı zaman veya farklı yerlerde kullanması) sürdürülebilir. Örneğin tundradaki bitki türleri farklı nitrojen kaynaklarını kullanarak veya aynı nitrojen kaynağını vejetasyon mevsiminin farklı zamanlarında ya da farklı toprak derinliklerinde kullanarak bir arada bulunabilirler (McKane et al. 2002). Bundan başka türler sınırlı kaynaklara ulaşılabilirliği artırarak ya da doğal düşman veya fiziksel stres etkilerinin kısıtlayıcılığını azaltarak birbirlerini pozitif etkilediğinde meydana gelen türler arası yardımlaşmayla da biyoçeşitlilik sürdürülebilir. Önceki teorik ve deneye dayalı çalışmaların biyoçeşitliliği sürdürebilecek sayısız süreci tanımlamasına rağmen, ekologlar ve çevre korumacılar aslında bu mekanizmalardan hangisinin belirli bir zaman ve mekândaki biyoçeşitliliği sürdürdüğünü nadiren bilirler. Bu yüzden, bozulmamış ekosistemlerdeki biyoçeşitliliği gerçekten sürdüren doğal süreçleri belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.

Bu Reklamı Kapat

Hangi Antropojenik Süreçler Biyoçeşitliliği Etkiler?

İnsan eylemleri genellikle günümüzdeki biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan küresel boyutta çeşitli değişikliklerle sonuçlanmıştır. Özellikle arazi kullanım değişiklikleri, egzotik tür istilaları, besinlerin zenginleştirilmesi ve iklim değişikliği genellikle en yaygın ve etkili küresel ekosistem değişikliklerinden bazıları olarak görülür (Vitousek et al. 1997, Chapin et al. 2000, Benayas et al. 2009, Butchart et al. 2010). Maalesef, küresel ekosistem değişikliklerinin biyoçeşitlilik ve ekosistem süreçlerini etkileme mekanizmaları ve çeşitli değişikliklerin birleşik etkileri genellikle belirsizdir. Bu durum, biyoçeşitlilik ve ekosistem süreçlerinde ileriki değişiklikleri tahmin etme yetisini önemli ölçüde azaltır. Bu yüzden, küresel ekosistem değişikliklerinin sonuçlarını öngörmek için daha fazla araştırma gereklidir.

Bazı vakalarda, insan eylemleri biyoçeşitliliğe katkı sağlamıştır. Biyoçeşitliliğin yoğun olduğu noktaları muhafaza etmek için parklar yapmak gibi koruma stratejileri etkili fakat yetersiz olmuştur (Bruner et al. 2001). Örneğin parkların içindeki biyoçeşitlilik parkların dışındakinden daha fazla olmasına rağmen, türlerin nesli tükenmeye devam etmektedir. Benzer bir şekilde yangını doğal bir bozulma olarak kullanmak gibi yenileme stratejileri de etkili fakat yetersiz olmuştur. Özellikle biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri, iyileştirilmiş ekosistemlerde bozuk ekosistemlerdekinden daha iyi durumdadır; fakat iyileştirilmiş ekosistemlerdeki bu biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri el değmemiş kalıntı ekosistemlerdekilere kıyasla daha düşüktür (Benayas et al. 2009). Koruma ve iyileştirme çalışmalarının olumlu etkilerine rağmen, biyoçeşitliliğin azalması yavaşlamamıştır (Butchart et al. 2010). Bu yüzden, yeni koruma ve iyileştirme stratejileri geliştirmek için daha fazla araştırma gereklidir.

Biyoçeşitliliğin Azalmasının Sonuçları Nelerdir?

Görsel 1. Biyoçeşitliliğin azalmasının sebep ve sonuçlarını değerlendirmek için kavramsal çerçeve. Görsel:
Görsel 1. Biyoçeşitliliğin azalmasının sebep ve sonuçlarını değerlendirmek için kavramsal çerçeve. Görsel: "Human Well-being" Alana Belcon
Nature Education

Günümüz biyoçeşitliliğinin azalmasının ekosistem işleyiş ve dengesinde sonraki düşüşlere yol açacağına dair önemli kanıtlar bulunmaktadır (Naeem et al. 2009). Biyoçeşitlilik deneyleri türlerin sayısı gibi bazı biyoçeşitlilik bileşenlerini müdahalelerle yönlendirip ekosistem işleyiş ve denge çeşitlerini ölçerek biyoçeşitlilik azalmalarının bu işleyiş ve dengeyi etkileyip etkilemeyeceğini test etmiştir. Bu çalışmalar laboratuvar, çayır, orman, tuzlu ve tatlı su ekosistemlerinde yürütülmüştür. Bu çalışmalardan yola çıkarak, ekosistem işleyişinin genellikle tür zenginliği, tür bileşimi ve fonksiyonel grup zenginliğine bağlı olduğu, ayrıca türlerin sayıca denkliği ve genetik çeşitliliğe de bağlı olabileceği açıktır. Dahası, denge genellikle tür zenginliği ve tür bileşimine bağlıdır. Bu yüzden, biyoçeşitlilikteki mevcut değişiklikler muhtemelen ekosistem özelliklerinde sonraki değişikliklere yol açacaktır. Biyoçeşitliliğin azalmasının sonuçlarını daha iyi kavramak için gözetimli ekosistemlerde daha büyük çaplı zaman-mekansal ölçeklerde daha fazla araştırma gereklidir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Biyoçeşitlilik Araştırmalarını Sentezleme

Görsel 2. Kapsamlı bir kavramsal çerçeve geliştirmek için dört ekolojik alandan kavramların sentezi (oklar nedensel ilişkileri temsil etmektedir): (A) Biyoçeşitliliğin devamlılığı araştırmaları, biyoçeşitlilikte doğal süreçlerin etkilerine odaklanmıştır. (B) Biyoçeşitlilik-denge araştırmaları biyoçeşitliliğin denge üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. (C) Biyoçeşitlilik-ekosistem işleyişi araştırmaları biyoçeşitliliğin ekosistem işleyişi üzerindeki etkilerine ve bu ilişki bazında, küresel ekosistem değişikliklerinin, insanoğlunun refahını nasıl etkilediğine odaklanmıştır (Naeem et al. 2009). (D) Küresel değişim ekolojisi küresel ekosistem değişikliklerinin biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve dengesi üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. (E) Daha önce açıklanan ilişkileri birleştiren kapsamlı bir çerçeve ekosistemleri anlama, koruma ve iyileştirme yeteneğimizi artırabilir.
Görsel 2. Kapsamlı bir kavramsal çerçeve geliştirmek için dört ekolojik alandan kavramların sentezi (oklar nedensel ilişkileri temsil etmektedir): (A) Biyoçeşitliliğin devamlılığı araştırmaları, biyoçeşitlilikte doğal süreçlerin etkilerine odaklanmıştır. (B) Biyoçeşitlilik-denge araştırmaları biyoçeşitliliğin denge üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. (C) Biyoçeşitlilik-ekosistem işleyişi araştırmaları biyoçeşitliliğin ekosistem işleyişi üzerindeki etkilerine ve bu ilişki bazında, küresel ekosistem değişikliklerinin, insanoğlunun refahını nasıl etkilediğine odaklanmıştır (Naeem et al. 2009). (D) Küresel değişim ekolojisi küresel ekosistem değişikliklerinin biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve dengesi üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. (E) Daha önce açıklanan ilişkileri birleştiren kapsamlı bir çerçeve ekosistemleri anlama, koruma ve iyileştirme yeteneğimizi artırabilir.
Nature Education

Dört ekolojik alan üzerinden bir sentez, biyoçeşitliliğin azalmasının sebep ve sonuçlarını değerlendirmek için bir çerçeve sağlayarak ekosistemi anlama, koruma ve iyileştirme yetimizi artırabilir (Görsel 1). İlk olarak; biyoçeşitliliğin devamlılığı araştırmaları, biyoçeşitlilikte doğal süreçlerin etkilerine odaklanmıştır (Görsel 2A). İkinci olarak; biyoçeşitlilik-denge araştırmaları, biyoçeşitliliğin çeşitli denge ölçütleri üzerindeki etkilerine odaklanmıştır (Görsel 2B). Üçüncü olarak; biyoçeşitlilik-ekosistem işleyişi araştırmaları, biyoçeşitliliğin ekosistem işleyişi üzerindeki etkilerine ve bu ilişki bazında, küresel ekosistem değişikliklerinin, insanoğlunun refahını nasıl etkilediğine odaklanmıştır (Görsel 2C). Dördüncü olarak, küresel değişim ekolojisi, küresel ekosistem değişikliklerinin biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve de ekosistem dengesi üzerindeki etkilerine odaklanmıştır (Görsel 2D). Bu dört alanın her birinde incelenen ilişkileri sentezlemek kapsamlı bir çerçeve ortaya çıkarmakta (Görsel 2E) ve iki yeni soruya ışık tutmaktadır: Hangi doğal süreçler biyoçeşitliliğe, ekosistem işleyişine ve dengesine katkı sağlar; küresel ekosistem değişiklikleri bu doğal süreçleri değiştirerek ekosistemleri etkiler mi?

Hangi Doğal Süreçler Biyoçeşitliliğe, Ekosistem İşleyişine ve Dengesine Katkı Sağlar?

Görsel 3. Üç ekoloji alanına ait mekanizmaların (A-C) sentezi ile biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve ekosistem dengesine katkıda bulunan doğal süreçleri belirleme (D). Sol tarafta koyu olarak belirtilen mekanizmalar dengeleyici tür etkileşimleri olarak tanımlanıp birleştirilebilir çünkü bu mekanizmaların tümü negatif frekansa bağlı doğal süreçlerden kaynaklanır.
Görsel 3. Üç ekoloji alanına ait mekanizmaların (A-C) sentezi ile biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve ekosistem dengesine katkıda bulunan doğal süreçleri belirleme (D). Sol tarafta koyu olarak belirtilen mekanizmalar dengeleyici tür etkileşimleri olarak tanımlanıp birleştirilebilir çünkü bu mekanizmaların tümü negatif frekansa bağlı doğal süreçlerden kaynaklanır.
Nature Education

Biyoçeşitliliğe, ekosistem dengesine ve ekosistem işleyişine bölgesel olarak katkı sağladığı düşünülen doğal süreçler genellikle ayrı ayrı ele alınır fakat birbirleriyle çakışıktır (Loreau 2010). Teorik ve deneysel çalışmalar biyoçeşitlilik (Görsel 3A), ekosistem dengesi (Görsel 3B), ve ekosistem işleyişine (Görsel 3C) katkı sağlayabilen mekanizmaları belirlemiştir. İlginç bir şekilde, bir türün diğer türleri sınırlandırdığından daha çok kendini sınırlandırmasına neden olan dengeleyici tür etkileşimlerinin biyoçeşitliliğe, ekosistem denge ve işleyişine katkı sağladığı tahmin edilmektedir (Görsel 3). Önceki çalışmalar dengeleyici tür etkileşimlerinin biyoçeşitliliğe, ekosistem dengesi ve işleyişine katkı sağlayabileceği sonucuna ulaşmıştır (Isbell et al. 2009). Dengeleyici tür etkileşimleri türler arası (farklı türlerden bireyler arasında) etkileşimler tür içi (aynı türlerin bireyleri arasında) etkileşimlerden daha avantajlı olduğunda meydana gelir. Bu durum nadir tür avantajıyla, yaygın tür dezavantajıyla ya da her ikisiyle de sonuçlanabilir. Tür etkileşimleri şu durumlarda dengeleyicidir: türler arası kaynak rekabeti tür içi kaynak rekabetinden daha az olduğunda (McKane et al. 2002), türler arası bariz rekabet tür içi bariz rekabetten daha az olduğunda (Chesson&Kuang 2008), türler arası yardımlaşma tür içi yardımlaşmadan daha fazla olduğunda (Cardinale et al. 2002) veya bu mekanizmaların bazı kombinasyonlarında. Örneğin türler farklı kaynakları tükettiğinde ya da aynı kaynakları farklı zaman ve yerlerde tükettiğinde, aynı türdeki iki bireyin arasındaki kaynak rekabeti farklı türlerdeki iki bireyin arasındakinden daha güçlü olur. Sonuç olarak, türler nadir olduğunda rekabet nispeten zayıf olduğu için avantajlıdırlar. Bununla birlikte, türler yaygın olduğunda ise rekabet nispeten zorlu olduğu için dezavantajlıdırlar. Dengeleyici tür etkileşimleri belirli bir türün diğer bütün türleri rekabetçi bir şekilde dışlamasını önlediği için biyoçeşitliliği sürdürebilir. Ayrıca, bazı türlerdeki azalmaların diğer türlerdeki artışlarla dengelendiği türlerin asenkronuyla sonuçlandığı için çeşitli ekosistemlerin birarada bulunduğu yerlerde ekosistem dengesine katkı sağlayabilir. Dahası tür açısından bakıldığında diğer türlerin de bulunduğu bir ortamda nadir olmak, diğer türlerin bulunmadığı bir ortamda yaygın olmaktan daha iyi bir performans sağladığı için, dengeleyici tür etkileşimleri aşırı-getiriyle sonuçlanarak çeşitli ekosistemlerin birarada bulunduğu yerlerde ekosistem işleyişine katkı sağlayabilir.

Görsel 4. Çeşitli dengeleyici tür etkileşimi tiplerinin göreceli önemini belirtmek için kullanılabilecek ağaç önerisi. Küresel ekosistem değişikliklerinin bu dengeleyici tür etkileşimleri üzerindeki etkisini ve bu etkileşimlerin biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve ekosistem dengesi üzerindeki etkilerini belirlemek için yeni çalışmalar düzenlenebilir.
Görsel 4. Çeşitli dengeleyici tür etkileşimi tiplerinin göreceli önemini belirtmek için kullanılabilecek ağaç önerisi. Küresel ekosistem değişikliklerinin bu dengeleyici tür etkileşimleri üzerindeki etkisini ve bu etkileşimlerin biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve ekosistem dengesi üzerindeki etkilerini belirlemek için yeni çalışmalar düzenlenebilir.
Nature Education

Çeşitli dengeleyici tür etkileşimleri tiplerinin göreceli önemini belirlemek için yeni çalışmalar düzenlenebilir (Görsel 4). Bireylerin yoğunluğu müdahalelerle yönlendirilerek yardımlaşma-rekabet çekişmesinin göreceli önemi belirlenebilir. Bireyler düşük yoğunlukta yüksek yoğunlukta olduklarından daha iyi performans sergilediklerinde, rekabet yardımlaşmadan daha fazladır. Ekosisteme kaynak eklemek ve ekosistemden doğal düşmanları çıkarmak, sırasıyla kaynakların ve doğal düşmanların göreceli önemine ışık tutabilir. Ekologlar genellikle kaynak rekabetine odaklanmıştır, fakat son zamanlardaki çalışmalar yardımlaşmanın (Brooker et al. 2008) ve doğal düşmanların (Chesson & Kuang 2008) ekolojideki değerinin anlaşılmadığını göstermektedir. Bu yüzden, hangi dengeleyici tür etkileşimi tiplerinin yaygın olarak biyoçeşitliliğe, ekosistem işleyişine ve dengesine katkı sağladığını belirlemek için daha fazla çalışma gereklidir.

Küresel Ekosistem Değişiklikleri Bu Doğal Süreçleri Değiştirerek Ekosistemleri Etkiler mi?

Görsel 5. Antropojenik ve doğal süreçlerin dengeleyici tür etkileşimleri üzerindeki varsayımsal etkileri. Bu etkilerin gerçek boyutu ve yönünü belirlemek için yeni çalışmalar düzenlenebilir.
Görsel 5. Antropojenik ve doğal süreçlerin dengeleyici tür etkileşimleri üzerindeki varsayımsal etkileri. Bu etkilerin gerçek boyutu ve yönünü belirlemek için yeni çalışmalar düzenlenebilir.
Nature Education

Küresel ekosistem değişikliklerinin mevcut durumda dengeleyici tür etkileşimlerini nasıl etkilediği göz önüne alınarak biyoçeşitlilik, ekosistem işleyişi ve ekosistem dengesindeki ileriki değişiklikleri öngörmek mümkün olabilir. Birleşmiş Milletler, şu günlerde dünya çapında biyoçeşitlilik ve ekosistem servislerini kontrol etmek için Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri Üzerine Hükümetlerarası Bilim ve Politika Platformu'nu (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-IPBES) geliştirmektedir (Marris 2010). Bu platform, İklim Değişiklikleri Hakkındaki Hükümetlerarası Panel (Intergovernmental Panel on ClimateChange-IPCC) sonrasında biçimlendirilecek ve iklimbilimciler tarafından başarılı bir şekilde uygulamaya konulan stratejileri kullanmak adına ekologlar için büyük bir imkân olacaktır. Örneğin iklimbilimciler iklim değişikliğinin sebep ve sonuçlarını belirlemek için doğal ve antropojenik süreçlerin net radyasyon (radiative forcing: Dünya atmosferine giren ve atmosferden çıkan radyasyon miktarı arasındaki farktaki değişiklik) üzerindeki etkilerinin modelini belirlemişlerdir (IPCC 2007). Hem doğal hem de antropojenik süreçlerden etkilendiği ve ayrıca birçok iklim değişkenini etkilediği için, net radyasyon bu tartışmanın merkezindedir. İleriki ekolojik çalışmalar biyoçeşitlilikteki değişikliklerin sebep ve sonuçlarını belirlemek için benzer bir yaklaşımı ele alabilir. Dengeleyici tür etkileşimleri de hem doğal hem de antropojenik süreçlerden etkilendikleri, bununla birlikte hem biyoçeşitliliği hem de ekosistem özelliklerini etkileyebildikleri için bu tartışmanın merkezindedir (Görsel 1). Küresel iklim değişikliklerinin hâlihazırda tür etkileşimlerinin dengesini bozduğu (Görsel 5) ve bunun biyoçeşitlilikte, ekosistem işleyişi ve dengesinde ileriki düşüşlere neden olacağı varsayımı ile birlikte, Görsel 1’deki ilişkilerden bir ya da daha fazlasını ele alan araştırmacılar arasındaki iş birliğinin gittikçe yaygınlaştığı (Naeem et al. 2009) ve bu alanın aktif bir araştırma alanı olmaya devam edeceği ifade edilebilir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Tebrikler! 3
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature Education Knowledge | Arşiv Bağlantısı
 • F. Isbell, et al. Causes And Consequences Of Biodiversity Declines. (14 Ağustos 2010). Alındığı Tarih: 14 Ağustos 2018. Alındığı Yer: Nature Education | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 14/08/2022 10:35:45 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7356

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Ecza
Tüyler
Diş Hekimi
Etimoloji
Ağız
Sahtebilim
Eşcinsellik
Nükleer Enerji
Kültür
Mit
Siyah
Retrovirüs
Kemik
Göç
Genom
Ornitoloji
Protein
Türlerin Kökeni
Köpekler
Genetik Değişim
Sağlık Personeli
Stres
Doğru
Kuyrukluyıldız
Einstein
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.