Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı?

Burjvazinin İçsel Dinamiklerini Anlama

Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı? Choices
9 dakika
3,621
 • Sosyoloji
 • Kapitalizm

Kapitalizmin ilksel birikimini sağlayan ve bu sistemin ana damarlarından bir tanesini oluşturan burjuva sınıfını tanımlamak ve ayrıntılı olarak bu "sınıfın" niteliklerinden bahsetmek için yapılacak ilk iş bizatihi "burjuva" kavramını tanımlamak olmalıdır. Bu sayede burjuva sınıfının en temel nitelikleri daha net anlaşılacaktır.

Burjuva kelimesi, ilk kez 17. yüzyıl Fransası'nda burgeis kavramıyla ortaya çıkmıştır. Bu kavram, feodal yargıdan özgür olma hakkını kullanan Orta Çağ kasabalarının (bu kasabalar, kaynaklarda "bourgs" olarak geçer) sakinlerini belirtmek için kullanılmıştır. Zamanla bu "özgürlük" fikri, yeni anlamlar kazanmıştır. Ne ruhban ne soylu ne de işçilik yapmayan ve çalışmaksızın bir gelir sahibi olan anlam da bu kavrama eklenmiştir. Yani bu sınıfın temel nitelikleri öncelikle dönemine göre nispeten diğerlerinden özgür olmakla ve daha sonra bu özgürlük kavramına ekonomik gelirlerini farklı elde etmesi bakımından yeniden tanımlanmıştır. Böylece temel olarak "burjuva" adı şekillenmiş ve günümüze kadar bu adın taşıdığı çeşitli sıfatlar belirli değişiklikler geçirerek süregelmiştir.[1]

Bu Reklamı Kapat

Max Weber ve Burjuvazi: Din Düsturuyla Donanmış Bir Burjuvazi

Max Weber, sosyal sınıfları ekonomik güç dağılımı sonucunda piyasadan aldıkları paya göre gerçekleşen gruplaşmalar olarak yorumlamaktadır. Max Weber'in eserlerinde net bir şekilde bir "burjuva sınıfı" tanımlaması yapılmamış olmasına karşılık, Weber'in yaptığı tespitler bağlamında bir burjuvazi tanımı yapmak mümkündür. Rasyonel faaliyette bulunan kimselerin eylemlerine neden olan ahlaki kuralların, davranışların anlam bağını oluşturması ve toplum içinde orta sınıfı meydana getirecek seviyede devamlı bir gelire sahip olan bir kesim olarak burjuvaziyi Weberyan tanıma göre anahatlarıyla tanımlamak mümkündür. Weber, ayrıca bu tanımlamanın dışında burjuvaziye özgü başka niteliklerin de tespitini yapmıştır.

Burjuva sınıfının yaşam tarzını Weber, Protestan asketiklikle tanımlamıştır. Weber’e göre Protestan asketiklik ya da başka bir deyişle Protestan ahlakı, kapitalizmin Avrupa’da gelişimine ön ayak olan en önemli olgudur. Weber’e göre gündelik yaşama dönük, alışılmışın dışındaki modern yönelimi anlamının yolu dindedir. Çünkü din, akılcı temelde gerekçelendirilemeyen, yüce değerleri benimsemeyi gerektirir. Bu yüce değerler bağlamında oluşan gerekçelendirmeler, kapitalizmin o ihtiyaç duyduğu ilksel birikimi sağlayan en önemli unsurdur. Yani başka bir deyişle kapitalizmin Avrupa’da ortaya çıkması, Weber’e göre, sermaye fikrinin geniş bir onayla karşılaşmasının sonucuydu. Bu sermaye de paradoksal bir şekilde Protestan ahlakı sonucunda yüce değerler bağlamında gerekçelendirilmiş akılla birlikte Avrupa’da gelişmiştir. Weber, aslında dışarıdan bakıldığında paradoksal olarak görülen bu ilişkiyi en temel noktalarından anlamlandırıp analizini yapmıştır.[2]

Bu Reklamı Kapat

Peki Weber bir “sosyal sınıf” olan ve kapitalizmin Avrupa’da gelişiminin temel sebebi olarak gösterdiği sermayenin sahibi olan burjuvaziyi nasıl tanımlamaktadır? Bunun için ana hatlarıyla tanımlama yapılmış bir alıntı vermemiz yerinde olacaktır:[3]

Burjuvaziyi, ücretli işçiye de kullanarak en yüksek verim için, önce örnek aldığı dini öncünün etkisinde kalınarak duygusal bir bağlılıkta ve sonra da yalnızca kazanç maksadına yönelik olarak rasyonel güdülerle gerçekleştirdiği eylem tipiyle karakterize eden; pazardan aldığı paya göre oluşan güç dağılımındaki gruplar şeklinde burjuva sınıfını yorumlayan Weber; girişimlerdeki mesleki itibar ve başarı azminin burjuvazinin bütün hayatını değiştirdiğini savunmuştur.

Weber’e göre burjuvazi, kendisini etkin bir sınıf olarak sosyal hayata sunmadan önce belirli aşamalardan geçmiştir. İlk önce işçi sınıfını kendisine örnek almış ve gelirini maksimize etmiştir. Dini dürtülere bürünmüş olan bu sınıftan “çalışkanlık” sıfatını da alan bu sınıf, zamanla güç dağılımında daha baskın hale gelmiştir. Bu baskınlığını “özgürlük” temasına borçlu olan bu sınıf, Avrupa’da o dönem etkin olan ruhu iyi analiz etmiş ve kendisine korunaklı bir zırh yapabilmiştir. Özgürlük sıfatının yanında gelirinin aşırı artmasına sebep olan mesleki itibar ve başarı azmini de eklemiştir. Bu iki “zırh” ile kendisini güçlü bir sınıf olarak sunabilmiştir.

Weber, ekonomik yaşamı tamamıyla etkisi altına alan kapitalizmin, ekonomik öğeleri (işveren ve işçiler) eğittiğinden ve ekonomik dayanıklılığa göre onları bir elemeye tabii tuttuğundan bahsetmektedir.[4] Weber’e göre burjuva sınıfının bu “galibiyeti”, daha sonra kendi içerisinde de çatışmalara sebebiyet verecektir. Yani başka bir deyişle burjuvazi, arkasından destek aldığı güçlü bir güruhun daha sonra karşısında yer alacaktır. Bu “kriz” kaçınılmazdır. Ayrıca burjuvalar arasında da bir “eleme” olacağını Weber belirtmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yani Weber, burjuvaziyi, tarihsel dönemini iyi okuyan ve bizzat bu tarihsellikten güç alan; bu tarihsellik içerisinde etkin üreticileri kendisine örnek alıp bu üreticilerin beslendiği ve aşırı üretimi tetikleyen “din” olgusunu da kendisine kılavuz edinen; bu kılavuzu zamanla mesleki itibar ve başarı azmine dönüştüren bir sınıf olarak tanımlamıştır.

Eric Hobsbawn ve Burjuvazi: Burjuvayı "Ev"inden Tanımlamak

Burjuvaziyi tanımlamaya "İnsanı adam yapan kılığıdır." şeklindeki Alman atasözüyle başlayan Hobsbawn, burjuva sınıfını bizzat kendi görüngüleri üzerinden tanımlamaktadır. Burjuvaziyi, burjuva üyelerinin temel niteliklerinden ve burjuvaların temel “şeyleri” üzerinden tanımlayan Hobsbawn, burjuvanın “Evi” üzerinden de incelemelerini yapmaktadır:[5]

Ev, burjuva dünyasının simgesel özüydü; çünkü burjuva ancak burada toplumunun sorularını ve çelişkilerini unutabiliyor ya da yapay olarak bertaraf edebiliyordu. Burjuva, hatta küçük burjuva aile, onu olanaklı kılan ve varlığını kanıtlayan maddi eşyalarla kuşatılmış uyumlu, hiyerarşik mutluluk yanılsamasını; nihai ifadesini, bu amaçla sistemli biçimde geliştirmiş ev içi ayinlerinde, özellikle Yılbaşı kutlamasında bulan hayali bir yaşamı ancak ve ancak burada sürdürebiliyordu.

Hobsbawn’a göre burjuvanın evi, onun temel niteliklerini yansıtan bir özellik göstermektedir. Burjuva, maddi öğelerle “evde” kendisini bezemiş, bu maddi öğelerle dış dünyaya adeta perdelerini kapatmış ve bilfiil kendi dünyasını yaratmıştır. Hatta Hobsbawn, Dickens’ın kutsadığı yılbaşı yemeğini örnek vererek; yılbaşı şarkısının dışarıdaki dünyanın "soğukluğunu" unutturup, içerideki dünyanın sıcaklığını yansıttığını belirtmektedir.[5]

Burjuva evindeki somut nesnelerden analizlerine devam eden Hobsbawn, burjuva evindeki hemen hemen her türlü nesnenin "süslü" olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. Tıkışıklık ve gizlenme değerlendirmesini bu bağlamda yapan Hobsbawn; süssüz hiçbir eşyanın burjuvanın evinde olmadığını belirtmektedir. Bu durumun temel sebebini de zenginlik ve statünün bir göstergesi olduğu değerlendirmesini yapmaktadır.[5]

Burjuvazi ahlaki değer olarak da toplumun "diğer" kesimlerinden de farklılık göstermektedir. Hobsbawn, burjuva ahlakının büyük ölçüde fiilen uygulandığını belirtmektedir. Yani burjuvaziyi dışarıya mutlak bir ahlak söylemiyle hareket ederken, kendisinin otorite ve yönetme isteği güdüsüyle yasakladığı şeyleri yapmaktadır. Bunun apaçık örneğini bizzat cinsellik üzerinden irdelemektedir.[5]

Bu Reklamı Kapat

Öncelikle burjuvazi, "eril" bir tipleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınları ve kadınlığı geri plana atan bu "tip", kendi otoritesi ve idaresinden başka bir şey bilmez. Burjuva tipinde metreslik ve evlilik dışı çocuk olguları gayet doğal bir hadise olarak karşılanmaktadır. Ancak burjuva kesinlikle yasal varisini ve "yasal eşini" ayrı bir yerde tutar. Bu durum, onun resmi yüzünü göstermektedir. Ancak burjuva, "özgürlük" iddiasından asla vazgeçmemelidir. Bu bağlamda bu yaşantıya da önem vermektedir.[5]

Hobsbawn, bir sınıf olarak burjuvazinin ana özelliğini, doğumun ve statünün kazandırdığı geleneksel güçten ve nüfuzdan azade bir güç ve nüfuz sahibi kişilerden oluşan bir yapı olduğunu belirtmektedir. Burjuvazinin üyesi olunması için bir insanın "biri" olması gerekmektedir. "Birey" olabilen bir insan ancak burjuvazi olabilmektedir.[5] Esasen bu tanımlama, Pierre Bourdieu’nun kültürel ve sosyal sermaye tanımlamalarıyla da uyuşmaktadır. Yani başka bir deyişle, yalnızca ekonomik sermayesi olan bir insanın piyasaya atılması ve başarılı olması çok da olası değildir. Kişi, farklı sermaye türleriyle donanırsa, piyasada ve dahi diğer alanlarda da başarıyı yakalayacaktır. İşte Bourdieu’nun bu tespitinin sanki bir nüvesi de burada göze çarpmaktadır. "Birey" olma tanımlaması, kişinin yalnızca ekonomik bağlamda gelişmesi olarak tanımlanmamakta; sosyal ve kültürel gelişimini de belirtmektedir.

Jürgen Habermas ve Burjuvazi: Mimari "Dönüşümle" Burjuvayı Tanımlamak

Burjuvanın içeriğini değişen mimari dönüşüm bağlamında inceleyen Habermas, burjuvanın niteliklerini, burjuvanın evinin "yapısal dönüşümü" bağlamında açıklamaktadır. İlk başta Habermas’ın kendi metninden bir alıntıyla bu dönüşüm tanımlamasını açıklamak yerinde olacaktır:[6]

Büyük şehirlerdeki modern evlerde, evin işlevlerinin tümünü birbirinden ayrıştırmadan kapsayan mekanlar, olabildiğince küçültülmüştür: girişlerdeki geniş salonlar küçüle küçüle iyice daralıp hollere dönüşmüştür, kutsallığını yitirmiş olan mutfakta aile ve evi koruyan ruhlar yerine artık aşçı ve hizmetçiler eğleşirler; hele avlular (…) genellikle daracık, pis kokan, rutubetli köşeler haline gelmiştir.

Habermas, burada farklı bir noktayı yakalamaktadır. Evlerdeki mimarı yapının değişmesini doğrudan yaşam şekilleri, farklı algılar ve fikirlerin bir sonucu olarak gören Habermas, bu değişimlerin, doğrudan bireylere yansıdığını da belirtir. Artık evlerde genel bir "aile odasının" ya da bu odaya benzer genel bir toplanma alanları yavaş yavaş varlığını yitirmektedir. Bunun yerine bireyler "kendi odalarına" çekilmişlerdir. Burada esasen aile mensupları evde tek başınalaşmaya, evde tekilleşmeye başlamıştır.[6]

Bu Reklamı Kapat

Artık evde olan o kolektif yapı yavaş yavaş yerini tekilliğe bırakmaktadır. Büyük ailelerin oluşturduğu kamusallık, yerini bireyselliğe terk etmektedir. Evlerde artık genel olarak toplanma yerlerini "salonlar" oluşturmaktadır. Salon artık eve değil, evin içerisinde yaratılmaya çalışılan "cemiyete" aittir. Bireyler, bahsi geçen bu salonda oluşan "kamusallığa" dahil olmak için oturma odalarından çıkıp salona gelirler. Habermas, kamusallığın dönüşümünü esasen evin bu salonundan başlatmaktadır. Eskiden evleri ortak geniş holleri, geniş ortak mekanları ve buna benzer yapıları bulunmaktaydı. Artık geçirilen "dönüşümle" beraber; bireyselliğin de verdiği etkiyle, kolektif yapılar biricik/tekil mekanlara dönüşmüştür.[6]

Ataerkil çekirdek aile de bu "yapısal" dönüşüm bağlamında değişime uğramıştır. Burjuva ailesi, kendini aile ilişkilerinin o samimi ve gerçekçi yapısına bağlı, tam anlamıyla saf insaniliğin bir alanı olarak algılamak istese de gerçek bundan farklıdır. Burjuva ailesinin bu tahayyülü hayalden başka bir şey değildir. Zira bir ailenin genellikle çıkarsız ve işlevsiz bir imgeyle hareket etmesi gereklidir. Ancak burjuva ailesinde “miras” hukuku bu durumun zıttını oluşturmaktadır. Ayrıca Hobsbawn’da da gördüğümüz gibi burjuva aile tipinde “metres” tipolojisine rastlanması da bu "aile" söyleminin ne denli hayali olduğunu gözler önüne sermektedir.[6]

Ailenin içerisinde "baba" figürüyle, piyasadaki “yönetici kişi” rolü birbiriyle bağdaşıklık gösterir. Yani insanların aile içerisindeki konumları hakkında tasarım fikirleri, mülk sahiplerinin pazardaki özerkliklerine ilişkin bu tasarımlara karşılık gelir.[1]Kısacası piyasada etkin olan isim bizzat ailenin içerisinde de yönetici konumdadır. Bu durum, burjuvazinin "aile" söyleminin aksini kanıtlar niteliktedir.

Son olarak Habermas, burjuva bir ailenin sevgi, aşk, samimiyet duygularından azade olarak kurulduğunu belirtmektedir. Yani burjuva ailesi, kalıtsal bir bağlantı sağlayarak, maddi olarak sermaye birikimine dayanan ve mülkiyetin miras yoluyla özgürce aktarılabilmesi hakkına bağlı olan, süreklilik haline dayanır. Sevgi beraberliğinden ziyade mantık evliliği bu ailelerde gerçekleşmektedir. Hatta bu durum, günümüz edebiyat ve sinemasına kadar yansımıştır.[6]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Tebrikler! 5
 • İnanılmaz 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b F. Moretti. (2015). Burjuva. ISBN: 9789750517075. Yayınevi: İletişim Yayınları.
 • ^ G. Marshall. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. ISBN: 9789757298434. Yayınevi: Bilim Sanat Yayınları.
 • ^ D. K. H. Akalın. (2005). Avrupa’da Burjuvazi̇ni̇n Yükselmesi̇nde Rasyonel Ekonomi̇k Etki̇nli̇ği̇n Asketi̇k İçeri̇ği̇ni̇n Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sf: 97-110. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Weber. (2013). Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu. ISBN: 9786054523238. Yayınevi: Alter Yayıncılık.
 • ^ a b c d e f E. Hobsbawn. (2003). Sermaye Çağı (1848-1875). ISBN: 9789757501497. Yayınevi: Dost Kitabevi Yayınları.
 • ^ a b c d e J. Habermas. (1997). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. ISBN: 9789754704952. Yayınevi: İletişim Yayınları.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/08/2022 01:41:53 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10529

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Kimyasal Evrim
Paleontoloji
Doğa Olayları
Albert Einstein
Metal
Yapay
Güneş
Modern
Maske Takmak
Yavru
Grip
Ergen
Astronot
Makale
Koaservat
Şehir
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Kurbağa
Kamuflaj
Cinsellik
Parçacık
Nasa
Gen İfadesi
Etik
Bilgi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.