Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı?

Burjvazinin İçsel Dinamiklerini Anlama

Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı? Choices
9 dakika
5,558
Tüm Reklamları Kapat

Kapitalizmin ilksel birikimini sağlayan ve bu sistemin ana damarlarından bir tanesini oluşturan burjuva sınıfını tanımlamak ve ayrıntılı olarak bu "sınıfın" niteliklerinden bahsetmek için yapılacak ilk iş bizatihi "burjuva" kavramını tanımlamak olmalıdır. Bu sayede burjuva sınıfının en temel nitelikleri daha net anlaşılacaktır.

Burjuva kelimesi, ilk kez 17. yüzyıl Fransası'nda burgeis kavramıyla ortaya çıkmıştır. Bu kavram, feodal yargıdan özgür olma hakkını kullanan Orta Çağ kasabalarının (bu kasabalar, kaynaklarda "bourgs" olarak geçer) sakinlerini belirtmek için kullanılmıştır. Zamanla bu "özgürlük" fikri, yeni anlamlar kazanmıştır. Ne ruhban ne soylu ne de işçilik yapmayan ve çalışmaksızın bir gelir sahibi olan anlam da bu kavrama eklenmiştir. Yani bu sınıfın temel nitelikleri öncelikle dönemine göre nispeten diğerlerinden özgür olmakla ve daha sonra bu özgürlük kavramına ekonomik gelirlerini farklı elde etmesi bakımından yeniden tanımlanmıştır. Böylece temel olarak "burjuva" adı şekillenmiş ve günümüze kadar bu adın taşıdığı çeşitli sıfatlar belirli değişiklikler geçirerek süregelmiştir.[1]

Max Weber ve Burjuvazi: Din Düsturuyla Donanmış Bir Burjuvazi

Max Weber, sosyal sınıfları ekonomik güç dağılımı sonucunda piyasadan aldıkları paya göre gerçekleşen gruplaşmalar olarak yorumlamaktadır. Max Weber'in eserlerinde net bir şekilde bir "burjuva sınıfı" tanımlaması yapılmamış olmasına karşılık, Weber'in yaptığı tespitler bağlamında bir burjuvazi tanımı yapmak mümkündür. Rasyonel faaliyette bulunan kimselerin eylemlerine neden olan ahlaki kuralların, davranışların anlam bağını oluşturması ve toplum içinde orta sınıfı meydana getirecek seviyede devamlı bir gelire sahip olan bir kesim olarak burjuvaziyi Weberyan tanıma göre anahatlarıyla tanımlamak mümkündür. Weber, ayrıca bu tanımlamanın dışında burjuvaziye özgü başka niteliklerin de tespitini yapmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Burjuva sınıfının yaşam tarzını Weber, Protestan asketiklikle tanımlamıştır. Weber’e göre Protestan asketiklik ya da başka bir deyişle Protestan ahlakı, kapitalizmin Avrupa’da gelişimine ön ayak olan en önemli olgudur. Weber’e göre gündelik yaşama dönük, alışılmışın dışındaki modern yönelimi anlamının yolu dindedir. Çünkü din, akılcı temelde gerekçelendirilemeyen, yüce değerleri benimsemeyi gerektirir. Bu yüce değerler bağlamında oluşan gerekçelendirmeler, kapitalizmin o ihtiyaç duyduğu ilksel birikimi sağlayan en önemli unsurdur. Yani başka bir deyişle kapitalizmin Avrupa’da ortaya çıkması, Weber’e göre, sermaye fikrinin geniş bir onayla karşılaşmasının sonucuydu. Bu sermaye de paradoksal bir şekilde Protestan ahlakı sonucunda yüce değerler bağlamında gerekçelendirilmiş akılla birlikte Avrupa’da gelişmiştir. Weber, aslında dışarıdan bakıldığında paradoksal olarak görülen bu ilişkiyi en temel noktalarından anlamlandırıp analizini yapmıştır.[2]

Peki Weber bir “sosyal sınıf” olan ve kapitalizmin Avrupa’da gelişiminin temel sebebi olarak gösterdiği sermayenin sahibi olan burjuvaziyi nasıl tanımlamaktadır? Bunun için ana hatlarıyla tanımlama yapılmış bir alıntı vermemiz yerinde olacaktır:[3]

Burjuvaziyi, ücretli işçiye de kullanarak en yüksek verim için, önce örnek aldığı dini öncünün etkisinde kalınarak duygusal bir bağlılıkta ve sonra da yalnızca kazanç maksadına yönelik olarak rasyonel güdülerle gerçekleştirdiği eylem tipiyle karakterize eden; pazardan aldığı paya göre oluşan güç dağılımındaki gruplar şeklinde burjuva sınıfını yorumlayan Weber; girişimlerdeki mesleki itibar ve başarı azminin burjuvazinin bütün hayatını değiştirdiğini savunmuştur.

Weber’e göre burjuvazi, kendisini etkin bir sınıf olarak sosyal hayata sunmadan önce belirli aşamalardan geçmiştir. İlk önce işçi sınıfını kendisine örnek almış ve gelirini maksimize etmiştir. Dini dürtülere bürünmüş olan bu sınıftan “çalışkanlık” sıfatını da alan bu sınıf, zamanla güç dağılımında daha baskın hale gelmiştir. Bu baskınlığını “özgürlük” temasına borçlu olan bu sınıf, Avrupa’da o dönem etkin olan ruhu iyi analiz etmiş ve kendisine korunaklı bir zırh yapabilmiştir. Özgürlük sıfatının yanında gelirinin aşırı artmasına sebep olan mesleki itibar ve başarı azmini de eklemiştir. Bu iki “zırh” ile kendisini güçlü bir sınıf olarak sunabilmiştir.

Weber, ekonomik yaşamı tamamıyla etkisi altına alan kapitalizmin, ekonomik öğeleri (işveren ve işçiler) eğittiğinden ve ekonomik dayanıklılığa göre onları bir elemeye tabii tuttuğundan bahsetmektedir.[4] Weber’e göre burjuva sınıfının bu “galibiyeti”, daha sonra kendi içerisinde de çatışmalara sebebiyet verecektir. Yani başka bir deyişle burjuvazi, arkasından destek aldığı güçlü bir güruhun daha sonra karşısında yer alacaktır. Bu “kriz” kaçınılmazdır. Ayrıca burjuvalar arasında da bir “eleme” olacağını Weber belirtmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Yani Weber, burjuvaziyi, tarihsel dönemini iyi okuyan ve bizzat bu tarihsellikten güç alan; bu tarihsellik içerisinde etkin üreticileri kendisine örnek alıp bu üreticilerin beslendiği ve aşırı üretimi tetikleyen “din” olgusunu da kendisine kılavuz edinen; bu kılavuzu zamanla mesleki itibar ve başarı azmine dönüştüren bir sınıf olarak tanımlamıştır.

Eric Hobsbawn ve Burjuvazi: Burjuvayı "Ev"inden Tanımlamak

Burjuvaziyi tanımlamaya "İnsanı adam yapan kılığıdır." şeklindeki Alman atasözüyle başlayan Hobsbawn, burjuva sınıfını bizzat kendi görüngüleri üzerinden tanımlamaktadır. Burjuvaziyi, burjuva üyelerinin temel niteliklerinden ve burjuvaların temel “şeyleri” üzerinden tanımlayan Hobsbawn, burjuvanın “Evi” üzerinden de incelemelerini yapmaktadır:[5]

Ev, burjuva dünyasının simgesel özüydü; çünkü burjuva ancak burada toplumunun sorularını ve çelişkilerini unutabiliyor ya da yapay olarak bertaraf edebiliyordu. Burjuva, hatta küçük burjuva aile, onu olanaklı kılan ve varlığını kanıtlayan maddi eşyalarla kuşatılmış uyumlu, hiyerarşik mutluluk yanılsamasını; nihai ifadesini, bu amaçla sistemli biçimde geliştirmiş ev içi ayinlerinde, özellikle Yılbaşı kutlamasında bulan hayali bir yaşamı ancak ve ancak burada sürdürebiliyordu.

Hobsbawn’a göre burjuvanın evi, onun temel niteliklerini yansıtan bir özellik göstermektedir. Burjuva, maddi öğelerle “evde” kendisini bezemiş, bu maddi öğelerle dış dünyaya adeta perdelerini kapatmış ve bilfiil kendi dünyasını yaratmıştır. Hatta Hobsbawn, Dickens’ın kutsadığı yılbaşı yemeğini örnek vererek; yılbaşı şarkısının dışarıdaki dünyanın "soğukluğunu" unutturup, içerideki dünyanın sıcaklığını yansıttığını belirtmektedir.[5]

Burjuva evindeki somut nesnelerden analizlerine devam eden Hobsbawn, burjuva evindeki hemen hemen her türlü nesnenin "süslü" olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. Tıkışıklık ve gizlenme değerlendirmesini bu bağlamda yapan Hobsbawn; süssüz hiçbir eşyanın burjuvanın evinde olmadığını belirtmektedir. Bu durumun temel sebebini de zenginlik ve statünün bir göstergesi olduğu değerlendirmesini yapmaktadır.[5]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.

Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı'nı seçtik.

Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Burjuvazi ahlaki değer olarak da toplumun "diğer" kesimlerinden de farklılık göstermektedir. Hobsbawn, burjuva ahlakının büyük ölçüde fiilen uygulandığını belirtmektedir. Yani burjuvaziyi dışarıya mutlak bir ahlak söylemiyle hareket ederken, kendisinin otorite ve yönetme isteği güdüsüyle yasakladığı şeyleri yapmaktadır. Bunun apaçık örneğini bizzat cinsellik üzerinden irdelemektedir.[5]

Öncelikle burjuvazi, "eril" bir tipleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınları ve kadınlığı geri plana atan bu "tip", kendi otoritesi ve idaresinden başka bir şey bilmez. Burjuva tipinde metreslik ve evlilik dışı çocuk olguları gayet doğal bir hadise olarak karşılanmaktadır. Ancak burjuva kesinlikle yasal varisini ve "yasal eşini" ayrı bir yerde tutar. Bu durum, onun resmi yüzünü göstermektedir. Ancak burjuva, "özgürlük" iddiasından asla vazgeçmemelidir. Bu bağlamda bu yaşantıya da önem vermektedir.[5]

Hobsbawn, bir sınıf olarak burjuvazinin ana özelliğini, doğumun ve statünün kazandırdığı geleneksel güçten ve nüfuzdan azade bir güç ve nüfuz sahibi kişilerden oluşan bir yapı olduğunu belirtmektedir. Burjuvazinin üyesi olunması için bir insanın "biri" olması gerekmektedir. "Birey" olabilen bir insan ancak burjuvazi olabilmektedir.[5] Esasen bu tanımlama, Pierre Bourdieu’nun kültürel ve sosyal sermaye tanımlamalarıyla da uyuşmaktadır. Yani başka bir deyişle, yalnızca ekonomik sermayesi olan bir insanın piyasaya atılması ve başarılı olması çok da olası değildir. Kişi, farklı sermaye türleriyle donanırsa, piyasada ve dahi diğer alanlarda da başarıyı yakalayacaktır. İşte Bourdieu’nun bu tespitinin sanki bir nüvesi de burada göze çarpmaktadır. "Birey" olma tanımlaması, kişinin yalnızca ekonomik bağlamda gelişmesi olarak tanımlanmamakta; sosyal ve kültürel gelişimini de belirtmektedir.

Jürgen Habermas ve Burjuvazi: Mimari "Dönüşümle" Burjuvayı Tanımlamak

Burjuvanın içeriğini değişen mimari dönüşüm bağlamında inceleyen Habermas, burjuvanın niteliklerini, burjuvanın evinin "yapısal dönüşümü" bağlamında açıklamaktadır. İlk başta Habermas’ın kendi metninden bir alıntıyla bu dönüşüm tanımlamasını açıklamak yerinde olacaktır:[6]

Büyük şehirlerdeki modern evlerde, evin işlevlerinin tümünü birbirinden ayrıştırmadan kapsayan mekanlar, olabildiğince küçültülmüştür: girişlerdeki geniş salonlar küçüle küçüle iyice daralıp hollere dönüşmüştür, kutsallığını yitirmiş olan mutfakta aile ve evi koruyan ruhlar yerine artık aşçı ve hizmetçiler eğleşirler; hele avlular (…) genellikle daracık, pis kokan, rutubetli köşeler haline gelmiştir.

Habermas, burada farklı bir noktayı yakalamaktadır. Evlerdeki mimarı yapının değişmesini doğrudan yaşam şekilleri, farklı algılar ve fikirlerin bir sonucu olarak gören Habermas, bu değişimlerin, doğrudan bireylere yansıdığını da belirtir. Artık evlerde genel bir "aile odasının" ya da bu odaya benzer genel bir toplanma alanları yavaş yavaş varlığını yitirmektedir. Bunun yerine bireyler "kendi odalarına" çekilmişlerdir. Burada esasen aile mensupları evde tek başınalaşmaya, evde tekilleşmeye başlamıştır.[6]

Artık evde olan o kolektif yapı yavaş yavaş yerini tekilliğe bırakmaktadır. Büyük ailelerin oluşturduğu kamusallık, yerini bireyselliğe terk etmektedir. Evlerde artık genel olarak toplanma yerlerini "salonlar" oluşturmaktadır. Salon artık eve değil, evin içerisinde yaratılmaya çalışılan "cemiyete" aittir. Bireyler, bahsi geçen bu salonda oluşan "kamusallığa" dahil olmak için oturma odalarından çıkıp salona gelirler. Habermas, kamusallığın dönüşümünü esasen evin bu salonundan başlatmaktadır. Eskiden evleri ortak geniş holleri, geniş ortak mekanları ve buna benzer yapıları bulunmaktaydı. Artık geçirilen "dönüşümle" beraber; bireyselliğin de verdiği etkiyle, kolektif yapılar biricik/tekil mekanlara dönüşmüştür.[6]

Tüm Reklamları Kapat

Ataerkil çekirdek aile de bu "yapısal" dönüşüm bağlamında değişime uğramıştır. Burjuva ailesi, kendini aile ilişkilerinin o samimi ve gerçekçi yapısına bağlı, tam anlamıyla saf insaniliğin bir alanı olarak algılamak istese de gerçek bundan farklıdır. Burjuva ailesinin bu tahayyülü hayalden başka bir şey değildir. Zira bir ailenin genellikle çıkarsız ve işlevsiz bir imgeyle hareket etmesi gereklidir. Ancak burjuva ailesinde “miras” hukuku bu durumun zıttını oluşturmaktadır. Ayrıca Hobsbawn’da da gördüğümüz gibi burjuva aile tipinde “metres” tipolojisine rastlanması da bu "aile" söyleminin ne denli hayali olduğunu gözler önüne sermektedir.[6]

Ailenin içerisinde "baba" figürüyle, piyasadaki “yönetici kişi” rolü birbiriyle bağdaşıklık gösterir. Yani insanların aile içerisindeki konumları hakkında tasarım fikirleri, mülk sahiplerinin pazardaki özerkliklerine ilişkin bu tasarımlara karşılık gelir.[1]Kısacası piyasada etkin olan isim bizzat ailenin içerisinde de yönetici konumdadır. Bu durum, burjuvazinin "aile" söyleminin aksini kanıtlar niteliktedir.

Son olarak Habermas, burjuva bir ailenin sevgi, aşk, samimiyet duygularından azade olarak kurulduğunu belirtmektedir. Yani burjuva ailesi, kalıtsal bir bağlantı sağlayarak, maddi olarak sermaye birikimine dayanan ve mülkiyetin miras yoluyla özgürce aktarılabilmesi hakkına bağlı olan, süreklilik haline dayanır. Sevgi beraberliğinden ziyade mantık evliliği bu ailelerde gerçekleşmektedir. Hatta bu durum, günümüz edebiyat ve sinemasına kadar yansımıştır.[6]

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
16
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • İnanılmaz 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b F. Moretti. (2015). Burjuva. ISBN: 9789750517075. Yayınevi: İletişim Yayınları.
 • ^ G. Marshall. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. ISBN: 9789757298434. Yayınevi: Bilim Sanat Yayınları.
 • ^ D. K. H. Akalın. (2005). Avrupa’da Burjuvazi̇ni̇n Yükselmesi̇nde Rasyonel Ekonomi̇k Etki̇nli̇ği̇n Asketi̇k İçeri̇ği̇ni̇n Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sf: 97-110. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Weber. (2013). Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu. ISBN: 9786054523238. Yayınevi: Alter Yayıncılık.
 • ^ a b c d e f E. Hobsbawn. (2003). Sermaye Çağı (1848-1875). ISBN: 9789757501497. Yayınevi: Dost Kitabevi Yayınları.
 • ^ a b c d e J. Habermas. (1997). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. ISBN: 9789754704952. Yayınevi: İletişim Yayınları.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/07/2024 21:17:36 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10529

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Gaz
Uzay Görevleri
Öğrenme Alanı
Mavi
Hamilelik
Haber
Mucize
Dalga Boyu
Depresyon
Bağışıklık
Sayı
Çekirdek
Santigrat Derece
Kadın Sağlığı
Yiyecek
Etik
Güç
Memeli
Bilgi Felsefesi
İnsanın Evrimi
Oyun
Yanlış
Risk
Türlerin Kökeni
Eczacılık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Gündem
Bağlantı
Ekle
Soru Sor
Stiller
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Köser, et al. Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı?. (10 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 25 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10529
Köser, A., Bakırcı, Ç. M. (2021, June 10). Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı?. Evrim Ağacı. Retrieved July 25, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10529
A. Köser, et al. “Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 10 Jun. 2021, https://evrimagaci.org/s/10529.
Köser, Arda. Bakırcı, Çağrı Mert. “Bir "Sosyal Tip" Olarak "Burjuva": Max Weber, Eric Hobsbawn ve Jürgen Habermas Burjuvayı Nasıl Tanımladı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 10, 2021. https://evrimagaci.org/s/10529.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close