Bu Reklamı Kapat

Atom Öğretisi (Atomculuk) Nedir? Evren ile İlgili Bize Ne Öğretir?

Atom Öğretisi (Atomculuk) Nedir? Evren ile İlgili Bize Ne Öğretir?
Bu Reklamı Kapat
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
6 dakika
7,032 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Bu yazımızda, temel düzeyde atom öğretisinin düşünsel düzlemi üzerine durulacak ve düşünsel argümanları sunulacaktır. Atom kavramının kelime kökünün açıklanmasını es geçmenin uygun olacağı kanısındayız. Biz, felsefeyi akademik düzlemde yapan kişiler olarak, felsefe tarihinin ve kelimenin dilsel kökünün felsefi düşünüşe bir engel olmasının sıkıntılarını yaşamaktayız. Bu bakımdan kelime ve kavram arasındaki farka vurgu yapmalıyız. Felsefe tarihi, kişileri ele alırken bu makale de verilmek istenen en net kısmın felsefenin tarihi kadar sistematiğini de vermek amacı olacaktır.

Atom kavramı, yeni çağların doğa bilimlerinden çok daha eskidir. Kökleri eski Yunan düşünce geleneklerinden gelen bugünse çoğunlukla bilimsel düzlemde karşılaştığımız çelişkili bir kavramdır (çelişki kelime kökenlidir. Atomus, kelime anlamıyla "bölünemezler"dir). Bu temel düşünce bir felsefi düşünüş sistematiğinin belli döneme göre en son ve etkili kısmı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki atom olaylarının modern yorumunun, ilkçağların maddeci düşünüşüyle pek az benzer kısımları vardır. 

Maddenin hiç parçalanmayan temel yapılardan yanı atomuslardan oluştuğu düşüncesinin temelinde üç temel kavram gizlidir: Madde, varoluş, oluşma. Bunlar bilinen kısmıyla yunan düşünce geleneğinin ilk dönemlerine ait kavramlardır. Bu düşünsel temellendirme M.Ö 6. yüzyılda filozof Miletli Thales’le başlar. Arche (arke) adını verdiğimiz bu düşünce tutumuna göre arche kavramsal olarak her şeyin özü ve nihai olarak sebebidir. Thales bu düşünsel temellendirmeyi özü itibarıyla söyle açıklar:

Bu Reklamı Kapat

Su, tüm şeylerin kök-nedeni olarak maddedir.

Bize her ne kadar tutarsız gelirse gelsin (bilimsel olarak her şeyin özü, yani ‘kök-nedeni’, su olamaz) bu ifade, Friedrich Nietzsche’nin de söylediği gibi felsefesinin üç temel düşünüşünü yansıtmaktadır. Öncelikle tüm şeylerin maddesel nedeni nedir, bu soruyu içermektedir. İkincisi bu sorunun, herhangi bir mitos ya da mistik tasarımına başvurmadan akılcı yoldan cevaplandırılması gereğini bildirmektedir. Üçüncüsü ise evreni birleştirici rol oynayan temel ilkeden yola çıkarak kavramının mümkün olduğu varsayımıdır.

Thales’in sorusu temelde olanın yanı kök-nedenin ne olduğunun düşünsel ilk ifadesi sayılır. Thales’in bu düşünsel devrimiyle toplulukların zihinlerine ilk temel madde sorusu taşınmış oldu. Thales’in bu argümana ulaşmasındaki temel yolun meteorolojik bir takım gözlemlerle düşüncesinin sistematiğine uydurmasıyla vardığı sonucuna da ulaşmamız olasıdır. Su bütün hayatın en başta gelen temel gereksinimlerindendir. Temel olarak bir şeyin var olması gerektiğini iddia ettiğimizde ise bu düşünceyi suyla temellendirmemiz de hiç şaşırtıcı değildir. Bu değerlendirmelerle temel düzeyde varoluşun düşünsel temellendirmesini görmüş olmaktayız. Varoluş öncelikle varolan ilk kök-nedene uygun ve onunla ilişkili olmalıdır.

Bu kısımdan sonra büyük bir yükselişle Efesli Heraklitos (Heraklit) ulaşmaktayız. Onun düşüncesinde oluşma kavramı en önemli temellendirmedir. Heraklitos ateşi, hareket eden şeyi kök-neden olarak görüyordu. Birleştirici temel ilke fikrini olayların sonsuz dönüşümüyle açıklamaktaydı. Ona göre varoluş karşıtlar arasındaki çatışmaydı. Heraklitos’a göre dünya aynı zamanda bir çok şey ve bir şeydi.

Bu Reklamı Kapat

Bu bakımdan bakılınca Yunan düşünce geleneği, Demokritos geleneğine gelene dek bir şey ve bir çok şey arasındaki gerilime dayanıyordu. Duyular açısından evren, şeylerin ve olayların, renklerin ve seslerin sonsuz bir çeşitliliğiyle meydana gelmektedir. Tam da burada bütün bunları anlamak için düşünsel disiplini bilmek gerekmekteydi. Bu duyularla algılanan çoklu çeşitlilik yanında mantıksal olarak tüm bu şeylerin dayandığı temel bir kök-neden olmalıydı. Çünkü evren ruhsal bir harmonika veya akılla anlamlandıramayacağımız bir şey olamazdı. Evren maddeden meydana geliyordu. Ama temelde yatan bu durum bir çelişkiye sebep oluyordu: tüm bu harmoniye inince kişi ruhsal bir ikilemde sonucu arardı, görülende değil. Bu nedenle mantıksal bir temel ve son düzlem olmalıydı. Böyle düşününce ister istemez Heraklitos ögretisinin temel kavramını Demokritos öğretisinin etkileşimine sokmamız gerekmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Böylece şu temel sonuça varırız: Değişim, kök-nedenin ta kendisidir. Evreni var edip yok eden o sonu gelmeyen değişimdir. Demokritos teolojık evren görüşünün zıddı bir mantıksal zeminde düşüncesini şekillendirerek evrenin ruhsuz ve hareketli olduğunu söylemektedir. Demokritos evrendeki tüm olayların, nesnelerin birbirine çarpması ve çarpmanın etkisiyle birbirlerine yaptığı baskıyla açıklar. 17 yüzyıl filozofu Descartes, Demokritos’un bu görüşünüyle tutarlı olarak söyle yazar:

Başlangıçta tanrı, madde ve hareketi yarattı…

17. Yüzyıl'da Descartes’in bu zorunlu söyleme varmasının ve dile getirmesinin bir yönü de elbette ki bilimsel keşifler ve mantıksal zeminde hareketin evrene ait bir yasa olarak kabul görmesidir. Demokritos felsefenin temel dayanaklarından bir diğerine gitmek için simdi filozof Parmenides’in öğrencisi ve kuramsal tamamlayıcısı olan Zenon’a gitmeliyiz.

Zenon’a göre varlıkların bölünebilirliğini kabul ettiğimiz taktirde bu bölünmeyi herhangi bir noktada durdurmanın herhangi bir açıklaması olamaz. Başka değişle uzamı olan her şey bir uzama sahip olduğu için sonsuza dek bölünmek zorundadır. Bu nedenle Zenon varlıkların bölünemez bir bütün olduğu argümanını savunmuştur.

Ancak bir diğer antik yunan filozofu Anaksagoras buna karşı çıkarak maddenin sonsuza kadar bölünebilirliği tezini savunmuştur. Empedokles ve Zenon gibi sınırlı bir varlığın çoğunluğunu değil, sonsuz sayıda çeşitlikli bir varlıklar çokluğunu kabul etmiştir.

Zenon’un öğrencisi olan Leukippos ve onun takibinde ünlü Demokritos ise kısmı olarak Elalı geleneği ve Zenon’u temelde kabul ederek düşüncelerini hem deney dünyasının varlığını açıklamak, hem de Zenon’un itirazlarından kurtulmak için Empedokles ve Anaksagoras’ın düşünsel zemininin tamamen farklı bir modelini teklif ederler: Maddenin temel değişmeyeni bölünemez olan atomlardır. Leukippos, Zenon’un haklı eleştirisine söyle cevap vermektedir:

Bu Reklamı Kapat

Varlık ve madde bölünebilir. Böylece karşımıza bir varlıklar veya tözler çokluğunun çıkması mümkündür. Ama bu onun sonsuza kadar bölünmesinin mümkün olması demek olduğu anlamına gelmez. Çünkü bir şeyin matematiksel olarak bir büyüklüğü veya uzamı olmasıyla, fiziksel olarak bölünmesinin mümkün olması başka gerçekliklerdir.

Kısacası maddenin bölünmesinin sonsuza kadar gitmesi ve onu ortadan kaldırması gerekmez. Son olarak atomculuk görüşünün son temeli olan varlık ve boşluk ilişkisine gelmekteyiz. Atom kavramı çerçevesinde antik yunan felsefesi Leukippos ve Demokritos’la bir adım daha atarak Parmenides felsefesindeki varlık-yokluk çiftini biraz daha fiziksel kılığa büründürerek varlık-boşluk çifti olarak oraya koyabildi. Varlık kendini sonsuz kez tekrarlar. İşte atomda böyle bir olasılığın varlığıdır. Atom öncesiz ve sonrasızdır. Sonlu bir büyüklükle beraber yok edilemez. Leukippos eserinde söyle der:

Hiçten hiçbir şey meydana gelmez ve var olan şey asla yok olmaz. 

Şu halde atomuslar hiçbir ilahi kuvvetle yaratılmadıkları gibi hiçliğe de karışmazlar. Maddenin korunması ilkesi atomcular tarafından en bilinçli şekilde bu sözle ifade edilmiştir. Atomların bir başka özelliğiyse kendi aralarında sürekli bir homojen oluştur. Atomlar bölünemez oldukları gibi değişmezler de... Atom içinde herhangi bir değişim mümkün değildir. Yani atomun içinde ne hareket vardır ne de töz değişimi. Atomun kendisi hareketin kendisidir. O yalnızca niteliksel olarak yer değiştirebilir.

Demokritos’a göre atomların bazıları yuvarlak, bazısı düz, bazısı küre bazısı çengelli ve kancalıdır. Demokritos’un niceliksel olarak değişken olan atomunun düşünsel nedeni basittir. Evrende maddeler farklılık gösterir. Ancak tek özellikle yanı atomus olarak tektirler.

Tüm bu düşünsel temellendirmelerle atomculuk düşünsel sistemlerin birbirine kattığı soruların nihai sonucudur. Görünen o ki atomculuk günümüz bilimiyle ayrımlara gitse de insanlık tarihinin en büyük düşünsel devrimlerinden biri olarak fiziksel dünyaya yeni bir disiplin katmamıza zemin olmuştur: Fiziğe...

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • W. Heisenberg. (2007). Physics And Philosophy: The Revolution In Modern Science. ISBN: 0061209198. Yayınevi: Harper Perennial Modern Classics.
 • Descartes. (1983). Felsefenin İlkeleri. ISBN: 9754680051. Yayınevi: Say Yayinları.
 • A. Arslan. (2008). İlkçağ Felsefe Tarihi 4. ISBN: 9786053990642. Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/01/2022 09:43:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5144

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Albert Einstein
Hastalık Kontrolü
İklim
Tardigrad
Uterus
Odontoloji
İletişim
Çekirdek
Hamile
Madde
Sağlık Personeli
Genel Halk
Deprem
Kedigiller
Kilometre
Canlılık Cansızlık
Bilim
Çocuk
Sağlık Bilimleri
Sayı
Balıklar
Matematik
Orman
Ana Bulaşma Mekanizması
Virüsler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et