Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Aristoteles Biyolojisindeki Çift Yönlü Gerilim: Mekanizm ve Erekselciliğin Önlenemez Mücadelesi

Aristoteles Biyolojisindeki Çift Yönlü Gerilim: Mekanizm ve Erekselciliğin Önlenemez Mücadelesi
10 dakika
897
 • Biyoloji Felsefesi

Bugün anladığımız anlamıyla bilim yapma ve düşünme biçiminin sistematik en eski örneğini Aristoteles'te buluruz. Eleacı aşkınlığın ve Miletçi mekanizmin karşısında durmuş ve onları, asıl işlediği alanlarda kullanarak, kendi dönemi için benzersiz bir kavrayış sunmuştur.

"Biyoloji" terimi Aristoteles için belki bir anlamda anakronik bir kullanım olabilecekse de, "anatomi" bizzat kendisinin de kullandığı bir kelimedir. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde bu sözcüğün kullanımı, bugünkü anlamından daha farklı bir bağlamdadır: “Anatomi”, Grekçe anatomē (ἀνατομή/dissection) kökünden gelir ve bugünkü karşıladığı anlamdan farklı olarak, canlılığın genel olarak yalnızca değişmez sabitlerini incelemeye değil, araştırmacının uygulamalı bir biçimde incelediği beden üzerinde etkin bir işlemde bulunması anlamına da gelir.[1] Yine de bizim bugünkü kullanımıyla biyolojinin alanı öylesine geniştir ki Aristoteles'in hayvanlar hakkında yazdıklarını da kolayca niteleyebilir.

Bu Reklamı Kapat

Aristoteles için bir şeyi araştırmak demek, onu nedenleriyle birlikte kavramak demektir ve nedenler de bize, o şeyin doğasını verir. Beden üzerine yaptığı bu araştırmalarda, metinlerinin karakteristik bir özelliği olarak, kendine kadar gelen dönemdeki doğa araştırmacılarını değerlendirirken yaptığı eleştirilere paralel olarak, araştırılan bu nedenler, bedenin yalnızca ne olduğunu değil, nasıl öyle olduğunu da açıklar.

Analitiklerini hatırlayacak olursak: Bilim, elbette tümellerin, yani önermelerin bize verdiklerinin bilimidir. Fakat bu tümelliğe varırken orta terimin (meson) yüklendiği değer de belirleyicidir. Tam da bu noktada Aristoteles'in incelemelerinde nedenlerin bilgisinin kritik rolü açılır. Doğa filozoflarının o zamana kadarki tutumu dünyayı gördükleri gibi anlatmaktan ve bunu herhangi bir incelemeye tabii tutulamayacak bir kökene bağlamaktan geri durmamışlardır. Aristoteles'in eksikliğini hissettiği ve kendisiyle bir derece de olsa açıldığına inandığı tutum, dünyayı nasıl olduğu gibi olduğunun da incelenmesidir. Onun büyük önem atfettiği doğayı inceleme deneyimi, araştırma nesnesi olan doğanın nihai halinden önceki aşamaları da içerir.[1]

Bu Reklamı Kapat

Aristoteles'e göre onun bu titiz ve sistematik inceleme girişimine kadar daha önce hiç kimse damarların sistemini hakkıyla araştırmayı başaramamıştı. Çünkü bu araştırmanın, nesnesinin canlı veya ölü olması durumuna bağlı olarak taşıdığı çeşitli zorluklar vardı (τὁ δυσθεὠρητον αὐτῶν).[2] O zamana kadar olan incelemelerse genelde ölü hayvanlara ve bir deri bir kemik kalmış insanlara ilişkindi.[2]

Aristoteles geliştirdiği bu yeni anatomik kavrayışla hem mekanik hem de teleolojik açıklama girişimini ilerletir ve canlılığı araştırmasının onda almış olduğu son hal, hocasının Timaios'ta yüce zanaatkardan yararlanarak yapmış olduğu açıklamanın çok daha ötesine geçmiş olur.[1] Çünkü Platon, akıldan bahsederken, onu dışarıda konumlanan bir iyiye yönlendirip, organik faaliyetin ilkesini, bir derece de doğasını dışsallaştırmış, bir diğer deyişle "dışsal" bir erekselliği varsaymıştı.[3] Canlılığın böylesi bir açıklaması, organik yaşamın mekanik bir açıklamasını sunuyordu. Çünkü bu anlatıya göre bütün, onu oluşturan parçaların işleyişinin zorunlu bir sonucuydu. Organizma, bu haliyle, kaba zorunlulukların hüküm sürdüğü pasif bir mekanik birim olarak kavranmaya yazgılıydı.

Aristoteles'e geldiğimizde de canlı organizma zorunluluktan tamamen azade olmuş sayılmaz. Çalışmalarının geneline yayılmış bir şekilde bu mefhumu derinlemesine tartışır.[4], [5] Aristoteles burada bir işlevin yanına bir de ereksel nedeni (τελος) ekleyerek organik birimin zorunluluklarını "mutlak" ve "koşullu" olmak üzere ikiye çıkartır. Birimlerin içsel ilkelerinden kaynaklanmayan, yani onlara arızi olarak yüklenen zorunluluklar birime dışarıdan geldiği için ona bir koşulla, bu ilineği yüklenme koşuluyla bağlıdır.[4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Buraya kadar konuştuklarımızdan hareketle diyebiliriz ki bilimin konusunu bu zorunluluklar oluşturmaz. Bu tek tek durumlardan ancak bize genelin ilkesini, daha doğrusu tekilin tümelde de sürekliliğini koruyan doğasını verdiği ölçüde bilimsel araştırmaya malzeme yapılabilir. Yani bilimin konusunu "kendi içlerindeki bir ilke ile sürekli devinip bir amaca ulaşan nesneler, doğaya bağlı olan nesneler" oluşturur.[5] Bunu Aristoteles'in hilomorfik varlık anlayışı terminolojisiyle aktaracak olursak, "mutlak zorunluluk" birimin formundan gelirken, "koşullu zorunluluk" onun maddesinden gelir:[4]

Şimdi, bedenin her bir kısmı gibi, diğer gereçlerle benzer biçimde, bazı amaçlar yani bazı amaçlar, yani belli faaliyetler içindir. Bedenin de tümüyle bazı karmaşık faaliyetler için var olması gerektiği açıktır. Testereyle kesmenin bir gereç kullanımı olduğu için, tıpkı testerenin, kesmek için olması ve kesmenin testere için olmaması gibi, yine benzer bir şekilde, beden ruh için ve bedenin kısımları da doğal yolla bağdaştığı işlevlerini yerine getirmek için vardır.

Bu yüzden de onun rastlantısallığı ve zorunluluğu kavrayışının ardında işleyen ilke "içsel bir özyönetimdir" (İng: "internal self direction"). Yaptığı bu manevrayla, dışarıda kalan teolojik ilkesinden bağımsız olarak ele alındığında ruhsuz bir makineyi andıracak olan biyolojik birimin tüm erekselliği onun deneyim alanına taşınmış olur.[1]

Bizim bugün "epigenez" olarak adlandırdığımız, organizmanın tüm kısımlarının aynı anda değil de belli bir sıralılıkla gelişim göstermesi düşüncesi de Aristoteles'in bu kendi ereğini içinde taşıyan canlı anlayışında kök bulur. Canlılığın en başında birey, onda henüz bilfiil halde bulunmayan gücüllükler taşır.[6] Generations of Animals'da yaşam ilkesini kalpten alan bir canlılık hikayesi anlatılır. Parçaların oluşumları ise duyularımızla da açıkça gözlemleyebileceğimiz gibi eşzamanlı değildir, aralarında bariz bir formlar hiyerarşisi bulunur.[7] Henüz embriyo halindeyken görünmeyen bu özellikler, organizma kendi nihayetine adım adım yaklaşırken, oluşum zamanı geldiğinde, süreç içerisinde aşamalı olarak ortaya çıkar:[8], [4]

Kalp de diğer bütün iç organlar gibi eşparçalı kısımlara bölünebilir fakat öte yandan şekli ve biçimi sebebiyle eşparçasızdır. İç organ denilenlerin diğer hepsi her biri de bu uyumu izler. Hepsi de aynı malzemeden oluşmuştur, sanki hepsi kanlı bir özelliğe sahipmiş gibidir ve bunun nedeni hepsinin kan damarları kanallarında, dallanıp budaklanmak üzere konumlanmış olmasıdır. Tüm bu iç organlar (kalp hariç), akan bir derenin biriktirdiği çamurla kıyaslanabilir, kan damarlarındaki kan akışının bıraktığı birikintiler gibidir. Kalbin kendisi için olduğu gibi, damarların başlama noktası olduğundan ve kanın ilk olarak biçimlendirdiği maddeyi (gücüllüğü) içerdiğinden, yalnızca kendisinin meydana getirdiği bu beslenme biçiminden oluşması beklenir.

Aristoteles, sistematik felsefeden bugünkü anladığımız haliyle felsefe yapmış ilk düşünürlerdendir ve bu sebeple buraya kadar anlatılagelen mekanizm ve ereksellik bağlamında madde-form hiloizmini ve gücül-edimsel doktriniyle tüm çalışmalarında karşılaşırız. Politika üzerine olan çalışmasına baktığımızda da bu düşünüş biçiminin yankıları açıkça görülür:[9]

Ayrıca kent, doğa gereği, haneden ve her birimizden önce gelir, zira bir bütün zorunlu olarak parçalarından önce gelir. (...) O halde, kentin hem doğa gereği var olduğu hem de her birimizden önce geldiği açıktır. Eğer birey [kentten] ayrı olduğunda kendine yeterli değilse, durumu diğer parçaların bütün karşısındaki durumu gibi olacaktır. [Bir topluma] ortak olma kabiliyetine sahip olamayan veya kendine yettiği için buna ihtiyacı olmayan kişi kentin bir parçası değil, ya vahşi bir hayvan ya da tanrıdır.

Canlılığı da biyolojik bir birim olmak bakımından incelemelerine geri döndüğümüzde görürüz ki kentteki bu parça-bütün ilişkisi iç organların işleyişinde de belirleyicidir. Gebelikte gücül kısımlar bir arada bulunsa da ilk ilke, yani Aristoteles biyolojisinde kalp, daima en çok gelişme gösterendir.[8] Sonraki bütün gelişim de onun bu ilk hareketine bağlı olduğundan bu ilke ister cansız olsun ister canlı birimin, en başından en sonuna kadar daima mevcuttur:[8], [9]

Bu Reklamı Kapat

O halde her kent doğa icabı var olur, şayet ilk ortaklıklar da böyleyse; zira kent onların gayesidir ve doğa gayedir: İnsan, at veya hane gibi bir şeyin oluşumu tamamına erdiğinde, o şey ne olur ise, onun doğası odur deriz. Gaye veya bir şey için var olduğu şey, en iyidir ve kendine yeterlilik bir gayedir ve en iyidir.

(...) Tüm bunlardan açığa çıkıyor ki kent doğa gereği var olan şeyler sınıfındadır ve insan politik bir hayvandır.

Sonrasında da kentin, arıların bir arada yaşayışından bile daha doğal bir yapı olduğunu ileri sürer. Bu alıntılardan da anlaşılacağı üzere bir çeşit öncelik-sonralık, organizmanın işleyişinden kentlerin oluşumuna kadar her alanda giderek artan düzeyde karmaşıklığı da beraberinde getirmektedir. Aristoteles'e göre öncelikle temel öğelerden oluşan gücüllükler, canlının kademeli olarak inorganik bileşiklerden daha karmaşık bir organik organizasyona geçildiğini de söylemek yanlış olmaz.[3] Böylesi politik bir yapının bir ruha değil, fakat onu iyi bir amaca yönlendiren içsel bir hareket ilkesine sahip doğal bir varlık olduğunu söylemek yerindedir.[10] Bu alıntılara yer vermemizin sebebi, Aristoteles'in politik felsefesine mercek tutmak değil, yine bu çerçevede ele alındığında benzer bir işleyişe sahip doğal varlıklardan olan yumurtanın oluşumu, embriyo kavrayışına daha yakından bakabilmektir.

Her bir kısmın dişi tarafından, kendi cinsine ait gücül özellikler barındıran maddi bir şeyin (ὕλη) erkek spermiyle harekete geçirilmesiyle canlının oluşumu başlar.[8] Açıktır ki oluşun hareket ilkesi, yumurtadaki gücüllüğü edimselleştirecek olan spermden gelir. Yumurtada gücül halde olan embriyo, bu edimselleşmeyle fiili bir embriyo haline gelir. Zaten embriyo olacak olan artık embriyo olan olmuştur. Ve embriyonun hareket, yaşam ilkesi olan spermden gelen hareketle hangi gücüllüklerin uyandırılacağı belirleneceğinden, dişinin sunduğu malzemenin hangi doğaya sahip olacağını, dolayısıyla türü de onun etkinliği belirler.[8]

Bu Reklamı Kapat

Nasıl ki kent yaşamından payını almamış bir insan, kentin bir bireyi sayılamıyorsa; benzer şekilde her organın kendi içinde bir hareket ilkesi de olsa, bu onu daha karmaşık bir organizmanın doğasına bağlayan bir ilke var olmadıkça tam ve gerçek manasıyla bir organ olamadığının, belki yalnız çeşitli gücüllüklere sahip bir şey olduğunun göstergesidir:[4]

(...) fail, yalnızca mantıksal olarak olduğu gibi kronolojik olarak da önce gelir. Diğer bir deyişle, insan insandan meydana gelir ve bu nedenle, çocuğun oluşum sürecinin öyle olmasının sebebi, ebeveynlerinin de insan olmasıdır.

Her bir aşama daima hem bir yukarısı hem de o bütün içindir. Tüm bu konuştuklarımızla yine en nihayetinde Aristoteles için bilimin nesnesi olan tümele vardığımızı da akılda tutarak şu sonuca varabiliriz; biyolojik bir birimi araştırırken onda edimselleşecek en üst gücüllüklerle ona bakmalı ve "biçimsel" doğasını "maddi" doğasının önüne koymalıyız.[4], [11]

Hareketin, bir şey yoluna çıkıncaya kadar peşinde olduğu bir Son olduğu açık olduğu her zaman, hareketin de amacı için bir Sona sahip olduğunu iddia ederiz daima. Buradan anlıyoruz ki bu, bu türden bir şeyin gerçekten de var olduğu açıktır – biz aslında ona "Doğa" deriz, çünkü esasen belli bir tohumdan oluşmamış tesadüfî herhangi bir varlık türü bulamayız; ancak A, a’dan gelir ve B, b’den; ne de tesadüfî herhangi bir mevcudiyetten tesadüfî bir tohum gelir. Bu sebeple, tohumun geldiği canlı, tohumdan gelen şeyin kaynağı ve ektin failidir. Sebebiyse, bu şeylerin Doğa tarafından böyle bir araya getirilmiş olmasıdır; her durumda ürün tohumdan çıkar. Hal böyleyken, mantıksal olarak tohumu önceleyen yine tohumdadır, çünkü Son gerçeklik halinde olan bir şeydir ve tohumsa biçimlendirici bir süreçtir. Daha da ileri gidecek olursak, ikisini de önceleyen şey, tohumun meydana geldiği canlıdır. (Bu tohumun "neyin" tohumu olduğu, birbirinden biraz da olsa farklı iki anlamda kullanılır: "geldiğinin" tohumu olduğu gibi – misal at – "oluşacak" olan şeyin de tohumudur– misal katır.) Tekrarlayacak olursak, tohum, gücül olan bir şeydir ve bizler, gücüllük ve edimsellik ilişkisini biliyoruz.[6] Ona göre "bazı öğeler belli bir amaçla bulunur ve diğer pek çoğu da bunun zorunlu bir sonucu olarak var olur".[4] Erekselliğin kontrolü ele almasının bizi taksonomi fikrine götürdüğünü gördük, mekanizmin belirleyici olduğu senaryo ise katı bir kalıtım anlayışını beraberinde getirir. Maddi zorunluluğun teleolojik olan nedenle ters düştüğü örneklerle de karşılaşabiliyor olmamız, bu ikiliğin kol kola gittiğinin bir diğer göstergesidir.[9], [4]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 2
 • Grrr... *@$# 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b c d C. E. Cosans. (2021). Aristotle's Anatomical Philosophy Of Nature. Biology and Philosophy, sf: 311-339. doi: 10.1023/A:1006515414945. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b Aristoteles. (1965). History Of Animals. ISBN: 978-0674994812. Yayınevi: Harvard University Press.
 • ^ a b A. Gotthelf, et al. (1987). Philosophical Issues In Aristotle's Biology. ISBN: 978-0521310918. Yayınevi: Cambridge University Press.
 • ^ a b c d e f g h Aristoteles. (1989). Parts Of Animals. ISBN: 978-0674993570. Yayınevi: Harvard University Press.
 • ^ a b Aristoteles. (2017). Fizik. ISBN: 978-9753636346. Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları.
 • ^ a b M. Crubellier, et al. (2017). Aristoteles: Filozof Ve Bilme Meselesi. ISBN: 978-9750840029. Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları.
 • ^ A. Preus. (1975). Science And Philosophy In Aristotle’s Biological Works. ISBN: 978-3487058320. Yayınevi: ‎ Georg Olms Verlag AG.
 • ^ a b c d e Aristoteles. (1989). Generation Of Animals. ISBN: 978-0674994034. Yayınevi: Harvard University Press.
 • ^ a b c Aristoteles. (2018). Politika. ISBN: 978-6059460439. Yayınevi: Pinhan Yayıncılık.
 • ^ D. Sedley. (2021). Is Aristotle’s Teleology Anthropocentric?. Phronesis, sf: 179–196. doi: 10.1163/156852891321052778. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Aristoteles. (2018). Metafizik. ISBN: 978-6055302634. Yayınevi: Pinhan Yayıncılık.
 • E. F. Keller, et al. (1998). Keywords In Evolutionary Biology. ISBN: 9780674503137. Yayınevi: Harvard University Press. sf: 324-333.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/06/2022 13:10:09 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10612

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Nasa
Astronot
Buz
Antik
Karadelik
Yiyecek
Rna
Güneş
Sars-Cov-2
Wuhan Koronavirüsü
Plastik
Cinsiyet
Meteor
Grip
Hematoloji
Görme
Etoloji
Üreme
Foton
Viral Enfeksiyon
Biyoçeşitlilik
Ara Tür
Cinsel Yönelim
Moleküler Biyoloji
Adaptasyon
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.