Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Evrim Felsefesi: Evrim, Biyoloji Felsefesi'ni Nasıl Etkiledi?

Evrim Felsefesi: Evrim, Biyoloji Felsefesi'ni Nasıl Etkiledi? Deviantart
10 dakika
4,947

Biyolojideki güncel anlamıyla evrim, genellikle bir popülasyonun zaman içerisinde biyolojik çeşitlilik oranındaki değişiklikler anlamına gelir. Evrim, tek bir yazı ile enine boyuna değinilmeyecek kadar geniş bir konu olduğu için, bu yazının başlıca amacı, daha derin tartışmaların bulunduğu diğer yazı bağlantılarıyla birlikte evrimdeki güncel meselelere geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Bu yazı, evrimin tanımları üzerine kısa bir araştırmayla başlayıp evrimin farklı modlarının ve ilişkili felsefi sorunların irdelenmesiyle devam eder. Daha sonrasında, özellikle bu ansiklopedide verilen konulara odaklanılarak evrim felsefesindeki diğer konuların bir özetiyle sonlanır.

 1. Evrim Tanımları
 2. Evrim Modları
 3. Evrim Felsefesindeki Diğer Konular

1. Evrim Tanımları

Bu yazının başında verilen evrim tanımı fazlasıyla geneldir. Literatürde, bazılarının bu genel tanımlamayla uyuşmadığı daha spesifik tanımlar da vardır. Birkaç örnek verelim.

Bu Reklamı Kapat

Charles Darwin’in çalışması, güncel evrim anlayışının başlangıç noktası olmasına rağmen Darvin, Türlerin Kökeni’nin ilk basımında bu terimi kullanmamaktadır. Bunun yerine “değişerek türeme”yi ima etmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısının ortalarında “modern sentez”, Darwinci evrim teorisine Mendelyan genetiğinin ışığında bir matematikleştirme sağlayan popülasyon genetiğine yol açtı. Bu da muhtemelen en yaygın evrim anlayışı olan, “bir popülasyon içerisindeki alellerin sıklığında gözlenen nesilden nesile değişim” tanımını doğurdu. Ancak bilinmesi gerekir ki bu tanım makroevrimsel değişikliklerin temelini oluşturmayı hedef edinmiş olmasına rağmen, evrimi mikroevrimsel bağlamda tanımlar. Ve bu nedenle yeni türlerin ve bu türlerin özelliklerinin oluşumuna değinmez.

Popüler bir kitapta, Douglas Futuyma daha geniş kapsamlı bir tanım veriyor:

Bu Reklamı Kapat

Biyolojik evrim, nesiller boyunca organizma gruplarının özelliklerindeki değişimdir. Bu değişim, bir popülasyon içerisinde bulunan bir genin farklı formlarının oranlarındaki ufak değişikliklerden, ilk organizmadan dinozora, arıya, meşeye ve insana uzanan değişikliklere kadar her şeyi kapsar (2005:2).

Ayrıca şu da bilinmelidir ki, popülasyon genetiğinin yaptığı tanımdan farklı olarak Futuyma’nın tanımı, alellerdeki değişikliklerle sınırlı değildir. John Endler’in tanımı ile bu açıdan benzerlik gösterirler:

Evrim, nesiller boyunca organizmaların veya popülasyonların özelliklerindeki birikimli değişimler veya yönlü değişimler (diğer bir deyişle değişerek türeme) olarak tanımlanabilir. Bu tanım, açık bir şekilde hem kökeni hem de alellerin, varyantların, kalıtsal özelliklerin ve karakter durumlarının yayılmasını içerir (Endler 1986:5).

Bu tanım yeteri kadar kapsayıcı olmamasına rağmen, moleküler evrim, DNA ve RNA gibi makro moleküllerdeki moleküler değişimlere odaklanır.

Leigh Van Valen, evrimi farklı bir yoldan, “ekoloji tarafından gelişimin kontrolü” olarak nitelemiştir (1973-488). Bu da, “evo-devo”nun destekçileri dâhil evrimde gelişimin önemini vurgulayanları öngörür. Bugün bazıları, gelişimsel biyolojinin ve evrimsel biyolojideki diğer yeni bulguların ışığında “kapsamı genişletilmiş bir evrimsel sentez” talep eder.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Her ne kadar bu yazı biyolojik evrime odaklanmış olsa da filozoflar ve biyologlar evrimsel fikirleri kültürel alana genişletme arayışına da girmişlerdir. Evrim tanımının bu alana nasıl genişletileceği veya genişletilip genişletilmeyeceğinin kararlaştırılması, kültürel evrim çalışmasının bir parçasıdır.

Tanımlardaki bu farklılıklara rağmen, “evrim” teriminin çok az felsefi analizi vardır. Bu eksiklik evrim felsefesindeki engin literatüre bir zıtlık oluşturur. Aslında biyoloji felsefesi, uzunca bir süre neredeyse tamamen evrim üzerine odaklanmıştı. Neyse ki, filozofların ilgilerini genetik, moleküler biyoloji, ekoloji, gelişimsel biyoloji gibi alanlardaki konulara yönlendirmesi sayesinde bu durum artık söz konusu değildir. Bu belki de Theodosius Dobzhansky’ın dediği gibi “Evrimin ışığı olmadan biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur (1973:125).”. Ama biyolojinin çoğunluğunu evrimsel biyoloji oluşturmaz. Buna rağmen hala evrim felsefesi, biyoloji felsefesi sınırları içerisinde hareketli ve gelişen bir alan olarak varlığını sürdürür.

2. Evrim Modları

Evrimin oluşabileceği yollardan sadece biri olan doğal seçilim, en yaygın yol olarak bilinse de biyologların, evrimin oluşabileceği birçok yolu tanımladığını bilmek önemlidir. Evrim ayrıca genetik sürüklenme, mutasyon veya göç yoluyla da ortaya çıkabilir. Diğer bir yol ise, kimileri tarafından doğal seçilimin bir formu olarak, kimileri tarafındansa doğal seçilimden ayrı olarak düşünülen cinsel seçilimdir (Doğal seçilimden ayrı olduğu düşüncesi, Darwin’in 1859 ve 1874’teki görüşleridir.). Evrim teorisi, bu ve diğer evrim modlarının (ve matematiksel modellerinin de) incelenmesi olarak ele alınabilir.

Evrimin birden çok modunun niçin mantıklı geldiğini görmek için, yukarıda da verilen evrimin “nesilden nesile, bir popülasyon içerisinde bulunan alellerin sıklığındaki değişim” olarak anlaşıldığı evrim tanımının tekrardan düşünülmesi gerekir. Doğal seçilimde, daha çok uyum başarısı gösteren alellerin sıklığı, daha az uyum başarısı gösteren alellere baskın gelerek artar. Cinsel seçilim için de aynı durum geçerlidir, yalnız burada uyum başarısı sadece çiftleşme yeteneği olarak anlaşılmalıdır. Rastlantının etkilediği bir evrim formu olan genetik sürüklenmede, daha fazla uyum başarısı gösteren alellerin sıklığında veya daha az uyum gösteren alellerin sıklığında ya da, varsa eğer, uyum başarısı değişmeyen alellerin sıklığında bir artış görülebilir. Eğer organizmalar bir popülasyondan diğerine göç ediyorlarsa her iki popülasyondaki alellerin sıklığında bir değişikliğin olması muhtemeldir. Ve eğer alelden alele bir mutasyon söz konusuysa, her ne kadar küçük bir miktar da olsa popülasyondaki alellerin sıklığında benzer bir değişim olacaktır. Bu farklı evrim modlarının birbirinden ayırt edilmesi, biyologlara bir popülasyondaki evrimsel değişikliklerle alakalı çeşitli etkenlerin izini sürme şansını tanır.

Dikkatli okuyucuların fark edeceği üzere bir önceki paragraf akıllarda olasılık dilini uyandırıyor: ne olmaya yatkındır, ne olabilir, neyin olması muhtemeldir. Aslında bugün matematiksel evrim modelleri genellikle istatistiksel modellerdir. Evrim modelleri hakkındaki bu gerçek, evrim felsefesinde, doğal seçilim ve genetik sürüklenmenin çoğu biyoloğun düşündüğü gibi evrimin nedenleri olarak mı yoksa daha düşük düzey nedenlerin (ölümler ve doğumlar gibi) istatistiksel özetleri olarak mı anlaşılması üzerine bir tartışmaya yol açmıştır. Bu nedenledir ki bu yazı, istatistikçiler ve nedenselciler arasında ihtilaflı sorulara davet çıkarmak istemediğimiz için daha tarafsız olan “evrim modları” terimini kullanıyor.

Bu Reklamı Kapat

Birden çok evrim modu olduğu, kabul edilen genel bir yargı olsa da biyolojideki ve biyoloji felsefesindeki güncel çalışmalar doğal seçilim üzerine odaklanmıştır. Bu odaklanmanın iyi bir şey olup olmadığı, kısmen adaptasyonculuğun ne olduğu üzerine yapılan tartışmada yatar. Doğal seçilimin en yaygın veya en önemli evrim modu olduğunu düşünmemiz için bir sebebimiz var mı? Bilimsel metodolojiler, doğal seçilim hipotezlerini test etmeye göre mi yoksa muhtemel birçok çeşit evrim moduna göre mi ayarlanmalı? Doğal seçilim üzerine yapılan bu vurgu, uyum başarısı kavramı üzerine de büyük bir literatürün gelişmesine ön ayak olmuştur çünkü popülasyon genetiğinin tanımları ve diğer doğal seçilim tanımları genellikle uyum başarısını hatırlatır; X’in Y’den niçin daha başarılı olduğu sorusuna verilen doğal seçilim açıklaması X’in sahip olduğu daha yüksek uyum başarısını hatırlatabilir. Uyum başarısının ne olduğu, hangi varlıklar -genler, organizmalar, gruplar, bireyler, türler- için geçerli olduğu, varsa ne tür olasılıkları hatırlattığı ve nasıl hesaplanabileceği; bunların hepsi felsefi açıdan ihtilaflıdır. Doğal seçilimi, genetik sürüklenmeden kavramsal ve deneysel olarak ayırt etmeye yönelik de geniş bir literatür vardır. Göç, bir evrim modu olarak mutasyon ve cinsel seçilim biyoloji filozoflarından daha az ilgi gören konulardır.

3. Evrim Felsefesindeki Diğer Konular

Evrim felsefesindeki bazı çalışmalar, tartışmalı konularla ilgilenir. Bu noktada, tabii ki yaratılışçılık üzerine bir tartışma da vardır. Filozofların büyük bir kısmı evrim lehine olan çok sayıda kanıtla kıyaslanınca, yaratılışçılığın lehine çok daha az sayıda kanıt olduğu konusunda hemfikirdirler. Ayrıca, yaratılışçılığın devlet okullarındaki fen derslerinde öğretilmemesi gerektiği konusunda da görüş birliği içindedirler ama nedenleri konusunda bazen anlaşmazlığa düştükleri de olur. Örneğin, öğretilmemesi gerektiğini düşünmelerinin nedeni bilimin bazı kriterlerini taşımaması mıdır? Eğer öyleyse bu kriterler nelerdir? Veya bunun nedeni kanıt yönünden eksik olması mıdır? Veya dinî temeli nedeniyle midir? Sosyobiyoloji ve evrimsel psikoloji gibi insan davranışlarını ve psikolojilerini evrimleşmiş özellikler olarak açıklamaya çalışan alanlar da benzer şekilde bilimsel konumlarıyla ilgili tartışmalara neden olmuşlardır. Destekleyenler de ayrıca cinsiyetçi ve sorun yaratabilecek önyargılara dayanmakla ve adaptasyonculuğu aşırı derecede ve körü körüne kullanmakla suçlanmışlardır.

Evrim felsefesinin diğer bir bağlantılı konusu da kalıtım ve kalıtsallıktır. Yukarıda verilen evrim tanımlarında açık bir şekilde bahsi geçmemiş de olsa evrim genellikle bir nesilden diğerine aktarılabilen özellikler gibi zamanla gerçekleşen kalıtsal değişikliklerle alakalı olarak ele alınır. Ama hangi varlıklara tam olarak kalıtsal denebileceği hususunda bazı tartışmalar vardır. Gen konusu tartışmaya açık değildir ama bilgi aktarımının, kültürel aktarımın, epigenetik ve ekolojik mirasın da kalıtsal olduğunu düşünenler için genler çok sınırlı bir kapsam olarak görülürler. “Kalıtsallık” terimi, evrim teorisinde kullanılan teknik bir terim olduğundan, bir de bu terimi ve onun dolaylı anlamlarını anlamanın önem arz etmesinden ötürü bu terim benzer bir kafa karışıklığına yol açabilir. Klasik olarak, kalıtım, kalıtsal olarak görülen genotip ve kalıtsal olarak görülmeyen fenotip terimlerinin ayrımı üzerinden düşünülmüştür. Ama şunu kabul etmeliyiz ki bu ayrım, doğuştan edinilen özellikler ile sonradan edinilenler arasındaki farklılığı kabul eder, ki bu farklılığın ilk bakışta göründüğünden daha karmaşık olduğu gösterilmiştir. Kalıtım ayrıca “Genotipler bilgiyi aktarır mı ve eğer aktarıyorsa ne anlamda aktarır?” gibi biyolojik bilgiler hakkında soruların ortaya çıkmasına neden olur.

Bağlantılı olarak, kalıtımın evrimin bir parçası olması için, varlıkların kopyalanması (replication) veya en azından üremesi (reproduction) gereklidir. Çoğu yazar, daha genel bir evrim teorisine olanak sağlamak için “gen” ve “organizma” gibi kısıtlı ve spesifik terimlerden ziyade kopyalayıcı (veya üretici (reproducer)) ve araçlar (veya etkileşiciler (interactor)) terimlerini kullanır. Mevcut bu terimlerle, birimler ve seçilim seviyeleri hakkındaki soruları -ki birçok kişinin var- daha rahat tartışabiliriz. Seçilim gen seviyesinde mi olur yoksa organizma, grup veya tür seviyesinde mi ya da hepsinde mi? Bu seçilim birimleri (kopyalayıcı/üretici veya araç/etkileşici), genellikle seçilim birimleri olmak için gerekli koşul olan biyolojik bireyler adıyla ele alınır.

Bu Reklamı Kapat

Enteresan bir şekilde, biyolojik bireyselliğin büyük bir rol oynadığı diğer bir ana alan, türlerin doğası konusunda fikir çatışması içindedir. Başka bir deyişle çoğu biyoloji filozofu türlerin haklı bir şekilde birey olarak yorumlandığını düşünür. Buna rağmen, genellikle evrimin birimleri olarak ifade edilen türler (bir bütün halinde evrimleşen organizma grupları), nadiren seçilimin birimleri olarak görülürler. Elisabeth Lloyd bunun nedenini, muhtemelen türlerin nadiren kopyalayıcı/üretici veya araç/etkileşici olarak görülmesine, genelde de doğal seçilimle gerçekleşen evrimden yarar sağlayan varlıklar olarak görülmesine bağlamıştır. Türlerin birey olup olmadıkları ve eğer varsa ne tür evrimsel birimler olabileceklerini çözmeye ek olarak, melezlenme, filojeni, morfoloji, ekoloji ve diğer birtakım karakteristik özellikler bakımından tür konseptini karakterize etmeye çalışan onlarca yıldır birikmiş çalışma vardır. Bu konuda, biyoloji felsefesinin başka birçok alanında olduğu gibi, çoğulcu yaklaşımın argümanları da vardır.

Diğer bir tartışma alanı da matematiksel oyun teorilerinin biyolojik ve diğer evrimsel bağlamlara uygulanması olan evrimsel oyun teorisidir. Bu teori, insan ve diğer canlıların davranışlarına getirilen varsayımsal açıklamaların kaynağını sağlar. Yukarı da bahsedilen evrimsel psikoloji, oyun teorisi yaklaşımından sıklıkla faydalanan bir alandır. Evrimsel oyun teorisinin açıklamaya çalıştığı daha zorlayıcı davranışlar arasında altürizim (özgecilik) de vardır. Altürizmle birlikte yine, hangi varlıkların seçiliminin yararlı veya zararlı olduğu hakkındaki sorular nedeniyle seçilimin hangi seviyede işlediği (yapıldığı) (organizmalar mı, gruplar mı) sorularıyla karşılaşırız.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 4
 • Tebrikler! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Umut Verici! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 15/08/2022 03:25:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5312

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Ağrı
Uterus
İletişim
Yüzey
Besin Değeri
Darwin
Makina
Anne
Mühendislik
Canlılık
Dinozor
Video
Araştırma
Kadın
Elektron
Köpekgil
Kimyasal Bağ
Sahte
Avcı
Böcek
Hidrotermal Baca
Sinir
Doğru
Görme
Doğa
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.