Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Tekil Bireylerin Faaliyetleri, Topluluğun Davranışına Genellenebilir mi?

İktisadi Epistemoloji ve Toplulaştırma Sorununa Bilimsel Bir Bakış...

Tekil Bireylerin Faaliyetleri, Topluluğun Davranışına Genellenebilir mi? Medium
5 dakika
2,888
Podcast
7:08
Ekin Baran Sunar
Seslendiren
10
 • İndir
 • Dış Sitelerde Paylaş
Tüm Reklamları Kapat

İktisadi Düşüncede Epistemolojik Farklılık

İktisadi düşünce tarihi geneli itibari ile epistemolojik olarak iki ayrı okula ayrılabilir. Bunlardan ilki "Klasik İktisat Geleneği" olarak nitelendirilen, öncüllüğünü Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx’ın yaptığı, 20. yy’da ise John M. Keynes ve Michal Kalecki gibi isimler başta olmak üzere takip ettiği düşünce okuludur. Diğeri de özellikle 19. yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkan, kurucularının Leon Walras, Stanley Jevons ve Carl Menger olduğu "Neoklasik İktisat Geleneği"dir.

Klasik iktisatçılar kapitalizmi çözümlerken gerçek hayatta gözlemlenebilen fenomenleri açıklamaya çalışmışlardır. Olguları dikkate alarak sistemin dinamiğini ya da genel hareketini anlamaya yönelmişlerdir. Bir örnekle daha somut hale getirirsek; bu düşünce okulunun yöntemine göre bir doktor, insan kalbini anlamak için organın genel yapısını çözümleyip tüm faaliyetini, zaman içerisindeki hareketini, bu hareketi oluşturan etmenleri, var olan ve olası anomalileri, yani kriz hallerini dikkate alır. Nitekim tüm bunlar anlaşılmadan kalp sağlığındaki herhangi bir soruna da çözüm önermek mümkün değildir.

Diğer yandan 19. yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkan ve günümüzde de anaakım iktisat olarak bilinen Neoklasik iktisat, kapitalizmi çözümlemekle boğuşmayı bir yana bırakıp ideal bir kapitalizm tasarlamaya koyulmuştur. Bu tasarlanan muhteşem kapitalizmi anlamak için kurulan modellerde, tektip, ultra rasyonel, birbirlerinden ve dış faktörlerden tamamıyla bağımsız insanlar ile milyonlarca homojen, aynı ürünü üreten ve piyasa hakkında tam bilgiye sahip firma, sistem içerisinde sürekli denge halinde seyreder. Neoklasik düşünce okulu, gerçek dünyadaki olguları bir yana bırakıp bu ideal bir şekilde tasarlanmış sistem üzerinden gerçekte var olan dünyayı anlamaya çalışır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu yöntemi hasta örneğimiz ile somutlaştırırsak; doktor, insan kalbini anlarken tüm anomalileri, gerçekte var olan faaliyeti bir yana bırakıp insan için en ideal kalbi tasarlar. Bu kalp insanın sağlığının stabil bir şekilde devam ettiği kusursuz bir organdır. Dolayısıyla kalp krizi gibi anomaliler mantıklı olmayıp geçici ve insan sağlığı için önemsizdirler.

Toplulaştırma Sorunu

Neoklasik iktisat için toplulaştırma, ideal kapitalizmi kurmak için son derece gerekli olan mikroiktisadı makroiktisada bağlama yöntemidir. İnsanları, firmaları, malları, üretim faktörlerini ve fonksiyonlarını, teknolojiyi toplulaştırıp mikroiktisadı makroiktisada bağlar.

Bunun matematiksel olarak mümkün olabilmesi için Neoklasik iktisat teorisi, toplumdaki tüm insanların birbirinin tıpatıp aynısı, birbirlerinden ve dış faktörlerden bağımsız olarak kendi faydalarını maksimize edecek iktisadi kararlar verdiklerini varsayar. Firmaların ölçeklerini, teknolojilerini, ürettikleri ürünleri, sahip oldukları piyasa bilgisini yine tıpatıp aynı varsayar. Bu homojenlik, üretim fonksiyonu girdileri için de gereklidir. Bunların tamamı matematiksel olarak iktisadi birimler toplam formülünü kullanarak toplanık hale getirmeye izin veren ve mikroiktisadı makroiktisada bağlayabilmek için üretilmiş ad hoc varsayımlardır (Konuyla ilgili daha fazla bilgi için şu yazımızı okuyabilirsiniz.). 

Ekonominin üretim fonksiyonu aynı zamanda tekil temsili firmanın üretim fonksiyonudur. Ekonominin tüketim fonksiyonu yine aynı zamanda tekil temsili insanın tüketim fonksiyonudur. Fakat bu yöntem, klasik iktisat geleneğinin de vurguladığı ciddi bir problemi göz ardı ederek bilimsellikten uzaklaşır. İnsanlar gerçekte iktisadi davranışlarını sergilerken politikadan, dinden, milliyetçilikten, birbirlerinin düşüncelerinden, davranışlarından, tükettiklerinden ve bunlar gibi birçok dış faktörden etkilenirler. Tekil homojen bireyin toplulaştırılarak türetilen tüketim fonksiyonu, bu fenomenin ortaya çıkardığı karakteri yok sayar.

Tüm Reklamları Kapat

Temsili firma düşüncesi ile toplulaştırma, yine aynı şekilde, birbirlerinin pazar paylarını ele geçirip piyasa lideri olmaya çalışan, bunu yaparken adeta savaş halinde, üretim tekniğini sürekli geliştirip maliyet düşürerek ve ardından fiyat kırarak birbirlerini yok etmeye çalışan firmaların oluşturduğu bu rekabet dinamiği içerisinde vuku bulan özellikleri de göz ardı eder. Dolayısıyla homojen temsili aktörlerin oluşturduğu fonksiyonlar ile ulaşılan sonuç, bir bütün olarak birimlerin birbirleri ile etkileşiminin dikkate alındığı durumda ortaya çıkan sonuçtan çok farklıdır. Yani etkileşimin ortaya çıkardığı özellikler, etkileşimin olmadığı toplulaştırılmış birimlerin gösterdiği özelliklerden oldukça farklıdır. Buna doğa bilimlerinde "beliren fenomen" (İng.:emergent properties) adı verilir. Bu durum fizik ve biyolojide adeta temeldir. Klasik iktisatçılar da analizlerini yaparken bunu dikkate alırlar (Shaikh 2016, 84).

Beliren fenomen, fizikteki İdeal Gaz Yasası ile çok daha kolay anlaşılabilir.

P.V=R.n.TP.V=R.n.T

İdeal Gaz Yasasına göre, örneğin bir cam kabın içerisindeki gazın basıncı (P) ile hacminin (V) çarpımı, gaz parçacıklarının toplam sayısı (R) ile evrensel gaz katsayısı (n) ve sıcaklığın (T) çarpımına eşittir. Gazın, cisim içerisinde hareket eden parçacıklardan oluştuğu düşüncesi fizikte de bu mikro bakış açısını makro düzeye uyarlama girişimlerine neden oldu. Lakin bilim insanları, kap içerisinde sürekli hareket edip birbirlerine ve kabın duvarına çarpan sayısız ve düzensiz parçacıkların tekil patikalarını tespit etmenin kompleksiteden ötürü neredeyse imkansız olduğunu anladılar. Fakat kabın makroskobik yüzeyine çarpan parçacık sayısı, belirli bir zaman aralığında istatistiksel olarak eşitti. Basıncı ise parçacıkların kabın duvarlarına vurmasıyla meydana geliyordu. Parçacık sayısı arttıkça parçacıklar arasındaki çarpışma ve parçacıkların kabın duvarına çarpması artıyordu. Parçacıkların hızları ve çarpışması ile sıcaklık arasında da çok sıkı bir ilişki vardı. Dolayısıyla, belirli bir şekil içerisinde parçacıkların birbirleri ile olan ilişkisinin sonucu olarak beliren fenomen, İdeal Gaz Yasası için ön koşuldur. Buradan elde edilecek sonucun, temsili tekil parçacığın toplanıklaştırılarak türetildiği bir gaz formülasyonunun vereceği sonuçtan tamamıyla farklı olduğu açıktır. Dolayısıyla bu yasa yalnızca kısıtlı ve belirli bir şekil içerisindeki bütüne uygulanabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Fizikteki bu bilimsel olgu tamamıyla iktisat için de geçerlidir. Dolayısıyla makroiktisadın mikro temelleri fikri bilimsel değildir. Kısaca etkileşimin dikkate alındığı bir bütünün ortalama aktörü, birimlerinin birbirinden ve dış faktörlerden tamamıyla bağımsız ve tıpatıp aynı olduğu tekil aktörden oldukça farklı ve sağlam sonuç verir.

Klasik iktisatta örneğin Adam Smith’in Görünmez El mekanizması fikri, iktisadi birimler arası ilişkiye dayanır. Dahası 1950’de patlak veren ve literatürde Cambridge Sermaye Tartışmaları olarak geçen akademik münakaşa yine bu konuyla alakalıdır. Tartışmanın özünü toplam sermayenin ölçümü oluşturur. Joan Robinson ve Piero Sraffa’nın başını çektiği İngiltere klasik iktisat geleneği Neoklasik üretim fonksiyonunu reddetmiştir. Bu fonksiyon içerisindeki sermayenin büyüklüğü kâr oranından önce ve ondan bağımsız olarak belirlenemez. Dolayısıyla kâr oranı sermayenin marjinal getirisi olarak sunulamaz. Kâr olgusunu belirleyen faktörlerin oluşumunda beliren fenomen temeldir. Sonuç olarak Neoklasik okulun bölüşüm teorisinin temelini oluşturan üretim faktörlerinin gelirlerinin üretimdeki marjinal verimliliğe dayandığı önermesi çöker (Sraffa 2010).

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
27
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • O. Özden. Neoklasik İktisat Genel Denge Modeli Ile Neyi Açıklar?. (12 Aralık 2018). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
 • A. Shaikh. (2016). Capitalism: Competition, Conflict, Crises. ISBN: 978-0199390632. Yayınevi: Oxford University Press.
 • P. Sraffa. (2010). Malların Mallarla Üretimi (Vol. 101). ISBN: 978-9944-122-56-6. Yayınevi: Yordam Kitap.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/06/2024 09:33:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7920

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Carl Sagan
Kafatası
Makina
Temel
Ses Kaydı
Enerji
Yüzey
Malzeme
Homeostasis
Yanlış
Avrupa
Biyografi
Toplumsal Cinsiyet
Hukuk
Yumurta
Kuantum
Doğa Olayları
Gezegen
İklim Değişikliği
Periyodik Cetvel
Ölümden Sonra Yaşam
Arı
Anatomi
Halk Sağlığı
Çin
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
O. Özden, et al. Tekil Bireylerin Faaliyetleri, Topluluğun Davranışına Genellenebilir mi?. (21 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 18 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7920
Özden, O., Ölez, Ş. (2019, August 21). Tekil Bireylerin Faaliyetleri, Topluluğun Davranışına Genellenebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved June 18, 2024. from https://evrimagaci.org/s/7920
O. Özden, et al. “Tekil Bireylerin Faaliyetleri, Topluluğun Davranışına Genellenebilir mi?.” Edited by Şule Ölez. Evrim Ağacı, 21 Aug. 2019, https://evrimagaci.org/s/7920.
Özden, Oktay. Ölez, Şule. “Tekil Bireylerin Faaliyetleri, Topluluğun Davranışına Genellenebilir mi?.” Edited by Şule Ölez. Evrim Ağacı, August 21, 2019. https://evrimagaci.org/s/7920.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close