Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Anonim
Anonim Üye
1

Diyafram kasına neden kramp girmez?

Girmek zorunda değil mi? Diyafram kası bir çizgili kas ve çok hızlı nefes alıp verdiğimizde bir kasılıyor bir gevşiyor yani çok çalışıyor bu durum (kasın çok fazla kullanılması) diğer çizgili kaslarda kramp oluşumuna sebep olurken neden diyafram kasına kramp girmiyor bunu engelleyen mekanizma nedir nasıl çalışır bu mekanizma neden diğer çizgili kaslarda da yok
6,918 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
1 Cevap
Cevap
TC Hüseyin Türkmaya
Biyolog

Diyafram (diyafragma), karın ve toraks (göğüs) boşluklarını birbirinden ayıran muskulomembranöz (muskulotendinöz) bir yapıdadır. Diyaframı paraşüte benzetebiliriz. Ortası zar yapısındadır (paraşüt kumaşı), kenarları kaslardan oluşur (paraşütün ipleri). Diyaframın tendinöz olan orta kısmına centrum tendineum denir (cental tendon, santral tendon).

Diyafram çizgili kas mı, düz kas mı?

Tüm Reklamları Kapat

Diyaframın kenarlarını oluşturan kas dokusu çizgili kastır (yani iskelet kasıdır). Bununla birlikte diyafram kası ve solunum, normalde istemsiz olarak (otomatik) çalışır. Ancak bazen istemli solunum da devreye girer. Örneğin; konuşmak, şarkı söylemek gülmek, derin nefes almak, ıslık çalmak gibi. Solunum ayrıca karmaşık reflekslerde de geçici olarak modifiye edilir; esneme, hapşırma, ıkınma, geğirme, öksürme ve kusma gibi.

Diyaframın Sınırları: Diyafragma önde; ksifoid proses ile kosta kenarına, yanlarda (lateral); 6-12. kaburgalara yapışır. Diyafram arkada, lateral, medial ve median arkuat ligamanlara yapışır. Bu ligamentler de sırasıyla (dıştan içe) m. quadratus lumborum, m. psoas majör ve ilk üç lomber vertebranın gövdesine yapışır (L1-3).

Tüm Reklamları Kapat

Diyaframın arka tarafı, ön tarafından daha uzundur. Bu yüzden karın arka duvarının üst kısmında diyafragma bulunur.

Diyafram crusları, diyaframın en arka-orta kısmını lomber vertebralara bağlayan muskulutendinöz iki bacaktır . Sağ ve sol crus, yukarıda (özofagusun önünde) birleşerek devamlılık gösterirler. Böylece özofagus ve aort iki crusun arasında kalır. Sağ ve sol crus aortun önünde de tendinöz bir kemerle birleşirler (median arcuat ligament, lig. Arcuatum medianum).

Crus Dextrum (Sağ Krus): Daha uzun ve geniştir. L1-3 vertebra korpuslarına yapışır.

Crus Snistrum (Sol Krus): L1-2 vertebra korpuslarına yapışır. Yani daha kısadır.

Diyafram cruslarının iki temel varyasyonu vardır. Birincisinde, özofagusu saran sağ ve sol kolların (bundle) her ikisi de sağ crusdan çıkar (~ %60). Diğer sık varyasyonda ise sağ ve sol cruslar özofagusu “8” şeklinde sarar (~ %40). Bu varyasyonların, hiatus hernisi (hiatal herni) sıklığı ve tipi ile bir bağlantısı yoktur.

Diyafram Açıklıkları (Hiatusları, Delikleri) ve İçinden Geçen Yapılar

Diyaframın içinden veya çevresinden birçok yapı geçer.

Özofagus Açıklığı (Hiatusu)

Tüm Reklamları Kapat

Özofagus, T10 hizasında, orta hattın en fazla 2.5 cm solundan diyaframı geçer. Diyafram cruslarının kas kısımlarının içinden geçer. Yaklaşık %60 oranında sağ crusun medial ve lateral lifleri (bundle) özofagusu sararken, %40 oranında sağ ve sol crus 8 şeklinde çaprazlanır ve özofagus bunların arasından geçer.

Sağ ve Sol Nervus Vagus

A. ve V. Gastrika Sinistranın Özofageal Dalları

İnferior Vena Cava Açıklığı (Hiatusu)

Tüm Reklamları Kapat

Bu delik, santral tendonun (centrum tendineum) sağında ve T8 hizasında, orta hattın yaklaşık 2.5 cm sağındadır.

Vena Cava İnferior

Sağ Nervus Phrenicus (sağ frenik sinir): Frenik sinirler her iki tarafta C3-C5’den çıkar. Akciğer ve kalp arasında geçerek diyaframa ulaşırlar. Hem motor hem de duyusal bir sinirdir. Sağ frenik sinir vena cava inferiorun sağında diyaframı geçer (genellikle). Sol frenik sinir ise, sol ventrikül perikardının üzerinden geçer ve diyaframı delerek diyaframın alt yüzüne dağılır.

Aort Açıklığı (Hiatusu)

Tüm Reklamları Kapat

Aort, T12 hizasında diyaframdan geçer.

Ductus Thoracicus (Duktus Torasikus, Torasik Kanal): Duktus torasikus vücuttaki en büyük lenfatik damardır. Duktus torasikus, T12 hizasında cisterna chyli (sisterna şili L1-2) ile başlar, brakiosefalik venin başlangıcına dökülür. Sağında azigos ven ile beraber aortik hiatusu geçer. Her ikiside vertebra korpuslarının önünde, aortun ise arkasındadır.

Vena Azygos (Azigos Veni): L2-T12 aralığında başlar (lomber ve subkostal venlerin birleşmesi ile). Vertebra korpuslarının önünde ve sağında yukarı çıkar. Aortik hiatustan geçtikten sonra vena cava superiorun arkasına dökülür (sağ ana bronş hizasında). Azigos veni bazan da sağ crusun içinden geçer.

Vena Hemiazygos (Hemiazigos Veni): Azigos veninin soldaki simetriğidir. Hemiazigos veni, T9 hizasında azigos venine dökülür.

Foramen Morgagni (Sternokostal Üçgen)

Sağ ve Sol A. ve V. Epigastrica Superior: Süperior epigastrik arter ve ven, internal torasik arterin ve venin devamıdır (cerrahlar internal torasik arter ve vene, internel mammarian arter ve ven derler, LIMA, RIMA, LIMV, RIMV). Morgagni hernisi genellikle sağdaki Foramen Morgagni’den başlar (%90).

Foramen Bochdalek (Lumbokostal Üçgen)

Diyafram fetal hayatın 8-10. haftalarında kapanır. Normal insanda Foramen Bochdalek bulunmaz yani kapalıdır. İçinden geçen herhangi bir anatomik yapı da yoktur. (Vincenz Alexander Bochdalek, 1801-1883, Çek Anatomi Profesörü)

Foramen Bochdalek, plöroperitoneal membranın tam kapanamaması nedeniyle oluşur. Lumbokostal üçgen de denmektedir. Bu üçgenin tabanı lateral arcuat ligament (XII. kosta hizası), tepesi ise santral tendona doğrudur. Foramen Bochdalek, konjenital diyafram hernilerinden birinin başlangıç yeridir (Bochdalek Hernisi denir, diğeri Morgagni Hernisi’dir). Hernilerin %85’i solda, %15’i sağdadır (karaciğer).

Diyaframdan Geçen Diğer Yapılar

Tüm Reklamları Kapat

N. splanchnicus majör ve minör, sol crus içinden geçer (Bunlar sırasıyla T5-10 ve T10-11 den çıkar yine sırasıyla çölyak ganglion ile süperior mezenterik gangliona gider).

V. Hemyazigos (Hemiazigos), genellikle hiatus aorticusdan geçmektedir, bazan sol crus içinden geçer.

Sağ ve Sol Truncus Sympathicus (Sempatik Trunkus): Her iki tarafta, median arcuat ligamentin arkasından geçerler. Kafa tabanından koksikse kadar uzanır (vertebra gövdesinin her iki yanındadır). Otonom sinir sisteminin (sempatik) önemli bir elemanıdır.

Sol Nervus Phrenicus (Sol Frenik Sinir): Frenik sinirler her iki tarafta C3-C5’den çıkar. Akciğer ve kalp arasında geçerek diyaframa ulaşırlar. Hem motor hem de duyusal bir sinirdir. Sağ frenik sinir vena cava inferiorun sağında diyaframı geçer (genellikle). Sol frenik sinir ise, sol ventrikül perikardının üzerinden geçer ve diyaframı delerek diyafram alt yüzünde dağılır.

Tüm Reklamları Kapat

Median Arkuat Ligament (Ligaman)

Özefageal ve aortik hiatus birbirinden median arkuat ligament ile ayrılır. Median arkuat ligament, sağ ve sol kurusların birleşmesi ile oluşur. Fibröz yapıda olabilir o zaman belirgindir; kas yapısında da olabilir o zaman siliktir, zor seçilir.

Median Arkuat Ligaman (Ligament) Sendromu: Normalde median arkuat ligament aortun önünden L1 hizasında geçer. Ligamanın daha aşağıda yerleşimi çölyak arterin ve çölyak gangliyonlarının basısına (sıkışmasına) neden olur. Bu da karın ağrısı ve kilo kaybına yol açar. Merdian arkuat ligament, sağ ve sol crusun, aortaın önünden tendinöz bir kemerle birleşmesi ile oluşur.

Medial Arkuat Ligament (Ligaman, Medial Lumbocostal Arch, Internal Arcuate Ligament)

Tüm Reklamları Kapat

Medial arkuat ligamentler, median arkuat ligamentin lateralindedirler (sağında ve solunda). Psoas majör kası diyaframın arkasından geçer. Diyaframın, psoas majör kas fasyasına yapıştığı kısımdaki tendinöz kemere medial arkuat ligament denir. Bu kemerin dıştaki bacağı L1 prosesus spinalis’ine, içteki bacağı sağ crusla beraber L1-3 vertebra gövdesine yapışır. Sempatik zincir, medial arkuat ligamentin arkasından geçer.

Lateral Arkuat Ligament (Ligaman, Lateral Lumbocostal Arch, External Arcuate Ligament)

Lateral arkuat ligament, diyaframın quadratus lumborum kasının üst kısmı fasyasına yapıştığı bölgede oluşan tendinöz kemerdir. Arkusun dış bacağı 12. kaburgaya, iç bacağı L1 prosesus transversalisine yapışır. Arkasından, subkostal sinir, arter ve damar geçer.

Diyafram Kubbeleri

Tüm Reklamları Kapat

Sağ kubbe, karaciğer, sağ böbrek ve böbreküstü bezi; sol kubbe dalak, mide fundusu ve sol böbrek ile böbreküstü bezi sayesinde oluşur. Sağ kubbe hafifçe daha yüksektir. Ekspiryumda sağ kubbe 5. Kaburga, sol kubbe 5. Interkostal aralık, hizasındadır. İnspiryumda diyaframın çevresini uluşturan çizgili (iskelet) kasları kasılır, centrum tendineum paraşüt gibi aşağı çekilir.

Diyaframın Kanlanması (Arterleri ve Venleri)

Diyaframın üst yüzünün kanlanması

İnternal torasik arterlerin iki dalı; perikardiyofrenik arter ve muskulofrenik arter.

Tüm Reklamları Kapat

Torasik aortadan çıkan süperior frenik arterler

İnterkostal arterler.

Diyaframın alt yüzünün kanlanması

Abdominal aortadan çıkan inferior frenik arterler. Asıl kanlanma bu arterler ile olur.

Tüm Reklamları Kapat

Diyaframın hem üzerinde hem altında, venler arterlere eşlik ederler.

Diyframın İnnervasyonu (Frenik Sinir)

Diyaframın ana sinirleri sağ ve sol n. phrenicuslardır. Frenik sinirler her iki tarafta C3-C5’den çıkar. Akciğer ve kalp arasında geçerek diyaframa ulaşırlar. Hem motor hem de duyusal bir sinirdir. Sağ frenik sinir vena cava inferiorun sağında diyaframı geçer (genellikle). Sol frenik sinir ise, sol ventrikül perikardının üzerinden geçer ve diyaframı delerek diyafram alt yüzünde dallanır.

Ayrıca periferik bölgedeki duyusal lifler bulunur (7-12. interkostal sinirlere gider).

Tüm Reklamları Kapat

Solunum Fizyolojisi, Ventilasyonun Kontrolü (Solunumun Kontrolü !?),

Türkçemizde solunum kelimesi hem respirasyon hem de ventilasyonun karşılığı olarak kullanılır. O yüzden önce bu ikisini birbirinden ayıralım. Respirasyon, bütün vücudun (ya da tek tek hücrelerin) oksijen kullanımını ve karbondioksit üretimini ifade eder. Ventilasyonun karşılığı ise nefes alıp vermedir (havalanma).

Ventilasyonun (nefes alıp verme) en önemli fonksiyonu, kan gazı homeostazıdır (dengesidir). Diğer bir deyişle, arteryel kandaki parsiyel oksijen ve karbondioksit basıncının ayarlanmasıdır (PO2, PCO2). Ventilasyonun kontrolünden kasıt, akciğerlere girip çıkan havanın ve solunum sayısının kontrolüdür. Çoğu durumda, parsiyel karbondioksit basıncı (PCO2), solunum sayısını belirler.

Arteriyel kan gazı sensörleri,

Tüm Reklamları Kapat

Aortik ve karotis cisimciklerindekiler (aortic and carotid bodies); PO2 ve PCO2 yi ölçerler.

Beyin sapındaki medulla oblongata'nın ön ve yan yüzeyleri; PCO2 ve beyin omurilik sıvısının (BOS) pH'sını ölçer.

Bu sensörlerden gelen bilgiler sinirlerle beyin sapındaki solunum merkezine iletilir. Solunum merkezi, retiküler formasyonda ve beyin sapının diğer bölümlerinde yerleşiktir. Solunum merkezi solunum kaslarını (özellikle diyafram ile interkostal kaslar) kontrol eder.

3,606 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Trex. (26 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 26 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
2
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.