Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Anonim
Anonim Üye
1

Diyafram kasına neden kramp girmez?

Girmek zorunda değil mi? Diyafram kası bir çizgili kas ve çok hızlı nefes alıp verdiğimizde bir kasılıyor bir gevşiyor yani çok çalışıyor bu durum (kasın çok fazla kullanılması) diğer çizgili kaslarda kramp oluşumuna sebep olurken neden diyafram kasına kramp girmiyor bunu engelleyen mekanizma nedir nasıl çalışır bu mekanizma neden diğer çizgili kaslarda da yok
8,614 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
1 Cevap
TC Hüseyin Türkmaya
Biyolog

Diyafram (diyafragma), karın ve toraks (göğüs) boşluklarını birbirinden ayıran muskulomembranöz (muskulotendinöz) bir yapıdadır. Diyaframı paraşüte benzetebiliriz. Ortası zar yapısındadır (paraşüt kumaşı), kenarları kaslardan oluşur (paraşütün ipleri). Diyaframın tendinöz olan orta kısmına centrum tendineum denir (cental tendon, santral tendon).

Diyafram çizgili kas mı, düz kas mı?

Tüm Reklamları Kapat

Diyaframın kenarlarını oluşturan kas dokusu çizgili kastır (yani iskelet kasıdır). Bununla birlikte diyafram kası ve solunum, normalde istemsiz olarak (otomatik) çalışır. Ancak bazen istemli solunum da devreye girer. Örneğin; konuşmak, şarkı söylemek gülmek, derin nefes almak, ıslık çalmak gibi. Solunum ayrıca karmaşık reflekslerde de geçici olarak modifiye edilir; esneme, hapşırma, ıkınma, geğirme, öksürme ve kusma gibi.

Diyaframın Sınırları: Diyafragma önde; ksifoid proses ile kosta kenarına, yanlarda (lateral); 6-12. kaburgalara yapışır. Diyafram arkada, lateral, medial ve median arkuat ligamanlara yapışır. Bu ligamentler de sırasıyla (dıştan içe) m. quadratus lumborum, m. psoas majör ve ilk üç lomber vertebranın gövdesine yapışır (L1-3).

Tüm Reklamları Kapat

Diyaframın arka tarafı, ön tarafından daha uzundur. Bu yüzden karın arka duvarının üst kısmında diyafragma bulunur.

Diyafram crusları, diyaframın en arka-orta kısmını lomber vertebralara bağlayan muskulutendinöz iki bacaktır . Sağ ve sol crus, yukarıda (özofagusun önünde) birleşerek devamlılık gösterirler. Böylece özofagus ve aort iki crusun arasında kalır. Sağ ve sol crus aortun önünde de tendinöz bir kemerle birleşirler (median arcuat ligament, lig. Arcuatum medianum).

Crus Dextrum (Sağ Krus): Daha uzun ve geniştir. L1-3 vertebra korpuslarına yapışır.

Crus Snistrum (Sol Krus): L1-2 vertebra korpuslarına yapışır. Yani daha kısadır.

Diyafram cruslarının iki temel varyasyonu vardır. Birincisinde, özofagusu saran sağ ve sol kolların (bundle) her ikisi de sağ crusdan çıkar (~ %60). Diğer sık varyasyonda ise sağ ve sol cruslar özofagusu “8” şeklinde sarar (~ %40). Bu varyasyonların, hiatus hernisi (hiatal herni) sıklığı ve tipi ile bir bağlantısı yoktur.

Diyafram Açıklıkları (Hiatusları, Delikleri) ve İçinden Geçen Yapılar

Diyaframın içinden veya çevresinden birçok yapı geçer.

Özofagus Açıklığı (Hiatusu)

Tüm Reklamları Kapat

Özofagus, T10 hizasında, orta hattın en fazla 2.5 cm solundan diyaframı geçer. Diyafram cruslarının kas kısımlarının içinden geçer. Yaklaşık %60 oranında sağ crusun medial ve lateral lifleri (bundle) özofagusu sararken, %40 oranında sağ ve sol crus 8 şeklinde çaprazlanır ve özofagus bunların arasından geçer.

Sağ ve Sol Nervus Vagus

A. ve V. Gastrika Sinistranın Özofageal Dalları

İnferior Vena Cava Açıklığı (Hiatusu)

Tüm Reklamları Kapat

Bu delik, santral tendonun (centrum tendineum) sağında ve T8 hizasında, orta hattın yaklaşık 2.5 cm sağındadır.

Vena Cava İnferior

Sağ Nervus Phrenicus (sağ frenik sinir): Frenik sinirler her iki tarafta C3-C5’den çıkar. Akciğer ve kalp arasında geçerek diyaframa ulaşırlar. Hem motor hem de duyusal bir sinirdir. Sağ frenik sinir vena cava inferiorun sağında diyaframı geçer (genellikle). Sol frenik sinir ise, sol ventrikül perikardının üzerinden geçer ve diyaframı delerek diyaframın alt yüzüne dağılır.

Aort Açıklığı (Hiatusu)

Tüm Reklamları Kapat

Aort, T12 hizasında diyaframdan geçer.

Ductus Thoracicus (Duktus Torasikus, Torasik Kanal): Duktus torasikus vücuttaki en büyük lenfatik damardır. Duktus torasikus, T12 hizasında cisterna chyli (sisterna şili L1-2) ile başlar, brakiosefalik venin başlangıcına dökülür. Sağında azigos ven ile beraber aortik hiatusu geçer. Her ikiside vertebra korpuslarının önünde, aortun ise arkasındadır.

Vena Azygos (Azigos Veni): L2-T12 aralığında başlar (lomber ve subkostal venlerin birleşmesi ile). Vertebra korpuslarının önünde ve sağında yukarı çıkar. Aortik hiatustan geçtikten sonra vena cava superiorun arkasına dökülür (sağ ana bronş hizasında). Azigos veni bazan da sağ crusun içinden geçer.

Vena Hemiazygos (Hemiazigos Veni): Azigos veninin soldaki simetriğidir. Hemiazigos veni, T9 hizasında azigos venine dökülür.

Foramen Morgagni (Sternokostal Üçgen)

Sağ ve Sol A. ve V. Epigastrica Superior: Süperior epigastrik arter ve ven, internal torasik arterin ve venin devamıdır (cerrahlar internal torasik arter ve vene, internel mammarian arter ve ven derler, LIMA, RIMA, LIMV, RIMV). Morgagni hernisi genellikle sağdaki Foramen Morgagni’den başlar (%90).

Foramen Bochdalek (Lumbokostal Üçgen)

Diyafram fetal hayatın 8-10. haftalarında kapanır. Normal insanda Foramen Bochdalek bulunmaz yani kapalıdır. İçinden geçen herhangi bir anatomik yapı da yoktur. (Vincenz Alexander Bochdalek, 1801-1883, Çek Anatomi Profesörü)

Foramen Bochdalek, plöroperitoneal membranın tam kapanamaması nedeniyle oluşur. Lumbokostal üçgen de denmektedir. Bu üçgenin tabanı lateral arcuat ligament (XII. kosta hizası), tepesi ise santral tendona doğrudur. Foramen Bochdalek, konjenital diyafram hernilerinden birinin başlangıç yeridir (Bochdalek Hernisi denir, diğeri Morgagni Hernisi’dir). Hernilerin %85’i solda, %15’i sağdadır (karaciğer).

Diyaframdan Geçen Diğer Yapılar

Tüm Reklamları Kapat

N. splanchnicus majör ve minör, sol crus içinden geçer (Bunlar sırasıyla T5-10 ve T10-11 den çıkar yine sırasıyla çölyak ganglion ile süperior mezenterik gangliona gider).

V. Hemyazigos (Hemiazigos), genellikle hiatus aorticusdan geçmektedir, bazan sol crus içinden geçer.

Sağ ve Sol Truncus Sympathicus (Sempatik Trunkus): Her iki tarafta, median arcuat ligamentin arkasından geçerler. Kafa tabanından koksikse kadar uzanır (vertebra gövdesinin her iki yanındadır). Otonom sinir sisteminin (sempatik) önemli bir elemanıdır.

Sol Nervus Phrenicus (Sol Frenik Sinir): Frenik sinirler her iki tarafta C3-C5’den çıkar. Akciğer ve kalp arasında geçerek diyaframa ulaşırlar. Hem motor hem de duyusal bir sinirdir. Sağ frenik sinir vena cava inferiorun sağında diyaframı geçer (genellikle). Sol frenik sinir ise, sol ventrikül perikardının üzerinden geçer ve diyaframı delerek diyafram alt yüzünde dağılır.

Tüm Reklamları Kapat

Median Arkuat Ligament (Ligaman)

Özefageal ve aortik hiatus birbirinden median arkuat ligament ile ayrılır. Median arkuat ligament, sağ ve sol kurusların birleşmesi ile oluşur. Fibröz yapıda olabilir o zaman belirgindir; kas yapısında da olabilir o zaman siliktir, zor seçilir.

Median Arkuat Ligaman (Ligament) Sendromu: Normalde median arkuat ligament aortun önünden L1 hizasında geçer. Ligamanın daha aşağıda yerleşimi çölyak arterin ve çölyak gangliyonlarının basısına (sıkışmasına) neden olur. Bu da karın ağrısı ve kilo kaybına yol açar. Merdian arkuat ligament, sağ ve sol crusun, aortaın önünden tendinöz bir kemerle birleşmesi ile oluşur.

Medial Arkuat Ligament (Ligaman, Medial Lumbocostal Arch, Internal Arcuate Ligament)

Tüm Reklamları Kapat

Medial arkuat ligamentler, median arkuat ligamentin lateralindedirler (sağında ve solunda). Psoas majör kası diyaframın arkasından geçer. Diyaframın, psoas majör kas fasyasına yapıştığı kısımdaki tendinöz kemere medial arkuat ligament denir. Bu kemerin dıştaki bacağı L1 prosesus spinalis’ine, içteki bacağı sağ crusla beraber L1-3 vertebra gövdesine yapışır. Sempatik zincir, medial arkuat ligamentin arkasından geçer.

Lateral Arkuat Ligament (Ligaman, Lateral Lumbocostal Arch, External Arcuate Ligament)

Lateral arkuat ligament, diyaframın quadratus lumborum kasının üst kısmı fasyasına yapıştığı bölgede oluşan tendinöz kemerdir. Arkusun dış bacağı 12. kaburgaya, iç bacağı L1 prosesus transversalisine yapışır. Arkasından, subkostal sinir, arter ve damar geçer.

Diyafram Kubbeleri

Tüm Reklamları Kapat

Sağ kubbe, karaciğer, sağ böbrek ve böbreküstü bezi; sol kubbe dalak, mide fundusu ve sol böbrek ile böbreküstü bezi sayesinde oluşur. Sağ kubbe hafifçe daha yüksektir. Ekspiryumda sağ kubbe 5. Kaburga, sol kubbe 5. Interkostal aralık, hizasındadır. İnspiryumda diyaframın çevresini uluşturan çizgili (iskelet) kasları kasılır, centrum tendineum paraşüt gibi aşağı çekilir.

Diyaframın Kanlanması (Arterleri ve Venleri)

Diyaframın üst yüzünün kanlanması

İnternal torasik arterlerin iki dalı; perikardiyofrenik arter ve muskulofrenik arter.

Tüm Reklamları Kapat

Torasik aortadan çıkan süperior frenik arterler

İnterkostal arterler.

Diyaframın alt yüzünün kanlanması

Abdominal aortadan çıkan inferior frenik arterler. Asıl kanlanma bu arterler ile olur.

Tüm Reklamları Kapat

Diyaframın hem üzerinde hem altında, venler arterlere eşlik ederler.

Diyframın İnnervasyonu (Frenik Sinir)

Diyaframın ana sinirleri sağ ve sol n. phrenicuslardır. Frenik sinirler her iki tarafta C3-C5’den çıkar. Akciğer ve kalp arasında geçerek diyaframa ulaşırlar. Hem motor hem de duyusal bir sinirdir. Sağ frenik sinir vena cava inferiorun sağında diyaframı geçer (genellikle). Sol frenik sinir ise, sol ventrikül perikardının üzerinden geçer ve diyaframı delerek diyafram alt yüzünde dallanır.

Ayrıca periferik bölgedeki duyusal lifler bulunur (7-12. interkostal sinirlere gider).

Tüm Reklamları Kapat

Solunum Fizyolojisi, Ventilasyonun Kontrolü (Solunumun Kontrolü !?),

Türkçemizde solunum kelimesi hem respirasyon hem de ventilasyonun karşılığı olarak kullanılır. O yüzden önce bu ikisini birbirinden ayıralım. Respirasyon, bütün vücudun (ya da tek tek hücrelerin) oksijen kullanımını ve karbondioksit üretimini ifade eder. Ventilasyonun karşılığı ise nefes alıp vermedir (havalanma).

Ventilasyonun (nefes alıp verme) en önemli fonksiyonu, kan gazı homeostazıdır (dengesidir). Diğer bir deyişle, arteryel kandaki parsiyel oksijen ve karbondioksit basıncının ayarlanmasıdır (PO2, PCO2). Ventilasyonun kontrolünden kasıt, akciğerlere girip çıkan havanın ve solunum sayısının kontrolüdür. Çoğu durumda, parsiyel karbondioksit basıncı (PCO2), solunum sayısını belirler.

Arteriyel kan gazı sensörleri,

Tüm Reklamları Kapat

Aortik ve karotis cisimciklerindekiler (aortic and carotid bodies); PO2 ve PCO2 yi ölçerler.

Beyin sapındaki medulla oblongata'nın ön ve yan yüzeyleri; PCO2 ve beyin omurilik sıvısının (BOS) pH'sını ölçer.

Bu sensörlerden gelen bilgiler sinirlerle beyin sapındaki solunum merkezine iletilir. Solunum merkezi, retiküler formasyonda ve beyin sapının diğer bölümlerinde yerleşiktir. Solunum merkezi solunum kaslarını (özellikle diyafram ile interkostal kaslar) kontrol eder.

3,749 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Trex. (26 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 26 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
2
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close