Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Umut Zeren
Üye
4

Bankacılık faaliyetleri ilk olarak hangi savaşların neticesiyle ortaya çıkmıştır ?

1,006 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
4 Cevap
Özgün Kabacaoğlu
Bilim İnsanı
Orijinal Soru: Bankacilik faaliyetleri ilk olarak hangi savaşlar neticesinde ortaya çıkmıştır?

Bankacılık faaliyetlerinin ortaya çıkmasının nedeni olarak, tek bir savaşı ele almak doğru değildir. Bankacılığın tarihsel gelişimine bakıldığında, Orta çağda İtalya'da bazı faaliyetler görülmektedir, özellikle Floransa burada özel bir yere sahiptir. Ünlü Medici ailesi, dönemin önemli bankerlerindendir.

Daha geçmişe gidildiğinde, İslam coğrafyasında aktif bir ticari yaşamı göze çarpacaktır. Burada sarraf - cehbez denilen kimseler, İtalya'da sonrasında görülen temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Yani bu işlemlerde Avrupalı meslektaşlarının öncülleridir. Daha eskilerde ise Antik çağlara kadar bu tarz işlemler görülmektedir. Ticari işlemlerin gelişimine koşut bankacılık faaliyetleri de gelişmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Fakat bu sürece rağmen bankacılık faaliyetleri savaşlardan da etkilenmiştir. Örneğin esham denilen, iltizam sisteminin gelişmiş bir formu olan düzenleme, finans ve bankacılık işlemlerinde Türk tarihi açısından bir dönüm noktasını ifade eder ve 1768-1774 arasında Rusya ile yapılan uzun savaş ile yakın ilişkilidir. Bu tarz ilişkiler, yani bir savaş ile bankacılık faaliyetlerinin güçlenmesi, büyük alt yapı projelerinde de gözlemlenir. Dolayısıyla, yüksek kamu harcamalarının oluştuğu zamanlarda bankacılık faaliyetleri daha da gelişme göstermiştir.

102 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Paranın Yükselişi. (23 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 23 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 2. Yazar Yok. İslam Ansiklopedisi - Esham. (23 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 23 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 3. Yazar Yok. Wikipedia - Bank. (23 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 23 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
2
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ahmet Yusuf Bilgin
Öğrenci
Orijinal Soru: Bankacılık faaliyetleri ilk olarak hangi savaşların neticesiyle ortaya çıkmıştır?

Haçlı seferlerinden sonra başlamıştır. Haçlı Seferleri döneminden önce de Venedik,

Cenova, Pisa ve Amalfi deniz cumhuriyetlerinin Müslümanlarla ticarî ilişkileri vardı. Fakat

Tüm Reklamları Kapat

Haçlı devletleri sayesinde Avrupa’nın Doğu ile ticareti olağanüstü gelişme gösterdi. Batılı

tacirler bu sayede ilk defa Doğu şehirlerinde yerleşip Haçlı devletlerinin kendilerine sağladığı

Tüm Reklamları Kapat

imtiyazlardan faydalanarak bu alanda üstünlüğü ele geçirdiler. Gelişen ticaretle birlikte

taşımacılık konusunda ihtiyaçlar, gemi inşaat tekniğine yenilikler getirdi; daha büyük ve daha

sağlam gemiler yapıldı. Ticaretin gelişmesiyle zenginlik arttı. Haçlı Seferleri döneminde

Avrupa’da mevcut para azdı; altın para hemen hiç yoktu. Gümüş ve diğer metallerden yapılan

paralar da çok ağır olduğundan bunların taşıması zordu. Bu yüzden yolculuk için daha hafif

paralara ihtiyaç olduğundan altın para basılmaya başlandı. Ayrıca yolculuk için gerekli para

toprakların ve mülklerin satışıyla temin edildiği için alım satım işleri ve para hareketlilik

kazandı. Para bollaştı ve bir süre sonra da dünyada ilk kez bankacılık faaliyetleri başladı.

171 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Haçli Seferleri Tarihi. (22 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 22 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
2
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Muhammed Efe Türkel
Müslüman Aristoteles

Hemen hemen tüm dünya dillerinde ufak tefek bazı değişiklerle ifade edilen “banka” sözcüğünün İtalyanca “banco” kelimesinden geldiği ve daha sonra kelimenin “banka” olarak kullanıldığı sanılmaktadır.Banco sözcüğünün İtalyanca’daki anlamı masa,sıra ya da tezgah demektir.İlk bankerler sayılan Lombardiya’lı Yahudi’ler,bankacılık işlemlerini pazarlara koydukları birer masa(banco) üzerinde yaparlardı.Bu bankerlerden bazıları taahhütlerini yerine getiremeyerek iflas ettikleri zaman halk böyle bankerlerin bancosunu kırardı.İşte bu nedenle batı dillerinde iflas eden kişilere banco kelimesinden gelen “bankrup” denilmektedir.

Tarihte ilk bankaclık hizmetlerinin eski Sümer ve Babil’e kadar uzandığı sanılmaktadır.Sümerler’de M.Ö.3500yılında kurulan “maket” bilinen ilk banka kuruluşudur.Maket’in rahipleri ilk borç verenlerdi.Maketler ,harman zamanı ödenmek üzere tohum v.b gibi hammadde ve teçhizat alımı için çiftçilere ilk dönemlerde fiziki(ayni) daha sonraları parasal kredi açtıkları saptanmıştır.Kazılarda çıkan belgeler bir hesaptan diğer hesaba transferlerin ,tediye ve teslim emirlerinin ,mal belgeleri talimatlarının varlığını ortaya koymaktadır.Maketlerin başlıca uğraş konularının ödünç ve mevduat kabülü işlemlerini oluşturduğunu ve bu maketlerde değimin sürecinin çok düzenli biçimde örgütlendiğini açıkça ortaya koymaktadır.Ünlü Hammurabi kanunlarında maketlerin ödünç işlemlerini nasıl yöneteceği ,borcun vadesinde nasıl tahsil olunacağı ,borçlunun hangi mallarının ne yolla borcun tasfiyesinde kullanılacağı yazılmıştır.Ödünç işleri sırasında faiz tahsiline de izin verilmekteydi.Bu faiz oranı ,tahıl ya da hurma ihracatında ana sermayesinin üçte biri ,nakit para ihracatında beşte biri olarak saptanmıştır.Öte yandan karşılaşılan doğal afetler sonucu ürün elde edilemeyen yıllarda faiz tahakkuk ettirilemeyeceği ,borcun tahsiline gidilemeyeceği belirtilmiştir.Yapılan ödünce karşılık her türlü taşınır(menkul) mal rehine,taşınmaz(gayri menkul) mal ve özellikle tarla ipoteğine ,hatta saygın kişilerin kefaletine yer verilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Sümerler uzak ülkelerle olan mal değişimlerinde banknot gibi dolaşan (çek ya da itibar mektuplarına benzeyen) bazı belgeler kullanmasını da biliyorlardı.Daha sonralarıbankacılık hizmetlerinin maketlerin tekelinden çıktığını ,ticaretle uğraşan bazı zenginlerin bankacılık hizmetlerinde uzmanlaştıklarını görüyoruz.

Eski Mısır ,eski Yunanve Roma’da banka işlemleriyle uğraşan kurumların var olduğu bilinmektedir.Hatta eski Mısır’da tefeciliği ve bileşik faizi yasaklayan yasalar vardı.Eski Yunan’da da ticaretin gelişmesi ve halkın zenginleşmesi ile,Atina’daki zengin maketlerin yanı sıra “trapezitai” adlı özel bankerler ortaya çıkmıştır.Eski Yunan’da faize bir sınırlama getirilmemişti.Faiz oranlarının yüksekliği karşısında bağımsız siteler ve devletler belli başlı kentlerde devlet bankaları kurmaya başlamışlardır.

Tüm Reklamları Kapat

1453’te İstanbul’un fethi ve bunun neden olduğu Rönesans hareketi ve bir süre sonra yeni kıtaların keşfi,ticaretin okyanuslara kayması ve genişlemesi bugünkü batı ülkelerinde o zamana kadar geçerli olan kilise hukukunun yerini Roma Hukuku’nun almasına neden oldu.Hatta kilise hukuku değişti.Sonuç itibariyle faize bakış değişti.O zamana kadar yasal sayılmayan faiz,kabul edilmeye başladı.Bütün bu gelişmeler bankacılığın gelişmesinde büyük katkı yaptı.

Bu arada özellikle İspanyolların Güney Amerika’dan getirdikleri altınlarla çok çeşitli sikkeler basılması,Avrupa’daki paraların çeşitliliği ve ayarlarının bozuk olması ,paraların birbirlerine göre değerlerinin saptanmasında büyük güçlükler yaratarıyordu.O sırada en yoğun olduğu kentler Amsterdam ve Hamburg’du ve bu paralar bu merkezlere geliyordu.Bu para karmaşasına çare olarak 1609’da Amsterdam Bankası kuruldu.Banka,sabit nitelik ve değerde hesap parası olarak “banka florini’ni” yarattı.Aynı şekilde Hamburg Bankası “banka markını” yaratmıştır.

Aynı dönemlerde(1607) Venedik’te Venedik Bankası kurulmuş ve bu banka çek ve banknot kullanımına yol açan “Contadi di Banka” sistemini geliştirmiştir.11640’da İngiltere’de kralın ,tüccarların Londra kulesinde saklanan altın külçelerine el konması ,tüccarların devlete olan güvenini sarstı ve tüccarlar bundan böyle altınlarını adlarına “goldsmith” denilen tüccarlara vermeye bunun karşıluığında bir şahadetname almaya başladılar.Bir süre sonra Goldsmith’ler kasalarındaki altınların atıl durduğunu görerek bunlara dayalı olarak borç isteyenlere “goldsmith notes” denilen kendi senetlerini vermeye başladılar.İşte bu senetlerin zamanla piyasada alışverişlerde dolaşır olması ilk banknot sistemini oluşturmuştur.O dönemde Fransa ile yapılan svaş nedeniyle İngitere’nin para sıkıntısı içine düşmesi ,bir devlet bankası kurulması ve onun aracılığı ile piyasda paranın dolaşması fikrini doğurdu.Bunun üzerine İngiltere Bankası kuruldu.Bu banka ilk merkez bankasıdır.

118 görüntülenme
1
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Emir Güngör
Emir Güngör
4,126 UP
Lise Öğrencisi
Orijinal Soru: Bankacilik faaliyetleri ilk olarak hangi savaşlar neticesinde ortaya çıkmıştır?

Haçlı seferlerinin de etkisi olduğunu okumuştum.Kudüs'e gitmek için yola çıkan hacıların mallarını güvence altına almak için böyle bir kurumsallaşma sürecine gidilmiş.Hatta şövalyeler bu işte o kadar ilerlemişler ve servet sahibi olmuşlar ki Fransa gibi döneminin en güçlü krallıklarından biri olan devlete defalarca borç vermişlerdir.Güzel Philippe nüfuzunu kullanarak seçtirdiği papa 5.clement ile birlikte tapınak şövalyelerinin servetine oturmuştur.Şovalyelerin güçlü bir bölgesi olan İsviçre'nin bankacılıktaki tarihi belki de buraya dayanıyordur?

0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close