Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sinapslar ve İletişim: Hücreden Hücreye İletişimde Elektriksel Sinapsların Rolü Nedir?

Sinapslar ve İletişim: Hücreden Hücreye İletişimde Elektriksel Sinapsların Rolü Nedir? Flickr
11 dakika
31,328
Tüm Reklamları Kapat

Hücreden hücreye iletişim sinaps adı verilen özelleşmiş bölgelerde gerçekleşir. Sinapslar iletim (transmisyon) için kullandıkları mekanizmaya göre iki ana sınıfa ayrılır: kimyasal ve elektriksel.

Kimyasal iletim genellikle nörotransmitter (sinir iletici) içeren keseciklerin kalsiyuma bağımlı bir süreç ile hücre membranı ile birleşmesini ve takiben presinaptik hücreden postsinaptik hücre üzerindeki belirli reseptörlere etki etmek üzere serbest bırakılan transmitter maddenin hücre dışına atılmasını (eksositozunu) içerir.

Tüm Reklamları Kapat

Elektriksel sinapslar ise hücre zarlarının birbirine çok yaklaştığı bölgelerde hücrelerin birbiri ile haberleşmesine izin veren hücrelerarası kanallar aracılığı ile gerçekleşir. Bu kanallar boşluk kavşakları (İng: "gap junctions") olarak bilinen yapıları oluşturur. Boşluk kavşakları sadece nöronlar arası veya miyositler (kas hücresi) arası haberleşmeyi sağlamakla kalmaz, iskelet kası ve eritrositler hariç hemen her hücre tipinde bulunur. Ayrıca, metabolitler (moleküler ağırlığı 1 kDa'dan küçük moleküller) ile sinyalleşme moleküllerinin hücreler arasında akışını sağlayarak doku içinde geniş ölçekli bir cevap ortaya çıkmasını sağlar.

Merkezi sinir sisteminde kimyasal sinapsların sinirsel iletişim için ana mekanizma olması sıklıkla elektriksel sinapsların rollerinin gözardı edilmesine yol açmaktadır. Ancak, elektriksel sinapslar memeli merkezi sinir sisteminde neredeyse tüm bölgelerde gözlemlenmiştir ve prensipte sinirsel işlevler üzerine çok büyük etkiler gösterebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Boşluk kavşakları hücreler arasında çözünmüş maddelerin (iyonlar, glikoz, sinyalleşme molekülleri, ATP) geçmesine izin veren, seçici olmayan gözeneklere sahip protein kanallardır. Boşluk kavşakları altı birimden oluşmuş konnekson adı verilen yarı-kanalların uçtan uca eklenmesi ile oluşur. Her konnekson, merkezi bir sulu gözeneği çevreleyen 6 adet konneksin (Cx) monomerine sahiptir. Her konneksin ise 4 katmandan oluşan integral membran proteindir, yani hücre zarında bulunan, lipitlerle bağlı bir unsurdur. Farklı konneksin tipleri bir araya gelerek heterotipik konnekson kanalları oluşturabilir. Bu sayede boşluk kavşaklarının işlevsel çeşitliliği artırılır.

Boşluk kavşakları (gap junctions) altı adet konneksin monomerinin bir araya gelerek oluşturduğu konnekson kanal kümeleridir.
Boşluk kavşakları (gap junctions) altı adet konneksin monomerinin bir araya gelerek oluşturduğu konnekson kanal kümeleridir.
Wikimedia Commons

Nöronlarda ve miyositlerde (kas hücrelerinde) boşluk kavşakları elektrik akımının hücrelerarası akabileceği bir iletici yol sağlar. Kimyasal sinapsların genel şemasının aksine elektriksel sinapslar. çoğunlukla çift-yönlü iletim yapabilir. Bu tip elektriksel sinapslara "resiprokal sinapslar" adı verilir. Bu nedenle pre/post ayrımı burada bir miktar bulanıklaşır ancak doğrultucu (İng: "rectifier") adı verilen iletimin bir yönde tercih edilmesini sağlayan eletriksel sinaps sınıfları da mevcuttur (İng: "rectifying synapses"). Doğrultucu tip elektriksel sinapslar iletimi bir yönde tercih etme becerisine sahip oldukları için iletimleri voltaja bağlı özellik gösterir. Boşluk kavşaklarında bir hücreden çıkan akım, diğer hücreye girene eşit olduğu için iki hücreden kaydedilen akım birbirinin ayna görüntüsüdür.

Sinir sisteminin kimyasal sinapslarının en temel özellikleri dahi uzun yıllar boyunca büyük gizemlere konu olmuştur. Bunun en büyük sebebi sinaptik fizyolojinin erken dönemlerinde bilgilerimizin Henry Dale ve Otto Loewi’nin çalışmalarından elde edilen verilerin isabetsiz bir şekilde sinir sistemine uygulanmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Sinir sistemi sinapslarında presinaptik nöronda aksiyon potansiyeli her zaman veziküllerin (keseciklerin) birleşimine neden olmaz ve bu yüzden postsinaptik nöronda bir cevap gözlenmez. Buna sinaptik başarısızlık (İng: "synaptic failure") adı verilir. Başka bir deyişle, kimyasal iletim olasılıksal bir fenomen iken elektriksel sinapslarda iletim, aktivite varlığında devamlı gözlemlenir ve akımın şiddeti ile orantılıdır. Bu yönüyle elektriksel iletim, kimyasal sinapsların özel bir sınıfı olan, eşik altında da iletime izin veren ve iletimin presinaptik hücrenin membran potansiyelindeki değişimin şiddeti ile orantılı olduğu duyu fizyolojisinde görev alan ribbon sinapslara benzemektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Boşluk kavşakları (gap junctions) hücreler arasında çözünmüş maddelerin (iyonlar, glikoz, sinyalleşme molekülleri, ATP) geçmesine izin veren, seçici olmayan gözeneklere sahip protein kanallardır. Boşluk kavşakları altı birimden oluşmuş konnekson adı verilen yarı-kanalların uçtan uca eklenmesi ile oluşur. Her konnekson, merkezi bir sulu gözeneği çevreleyen 6 adet konneksin (Cx) monomerine sahiptir. Her konneksin ise 4 katmandan oluşan integral membran proteindir.
Boşluk kavşakları (gap junctions) hücreler arasında çözünmüş maddelerin (iyonlar, glikoz, sinyalleşme molekülleri, ATP) geçmesine izin veren, seçici olmayan gözeneklere sahip protein kanallardır. Boşluk kavşakları altı birimden oluşmuş konnekson adı verilen yarı-kanalların uçtan uca eklenmesi ile oluşur. Her konnekson, merkezi bir sulu gözeneği çevreleyen 6 adet konneksin (Cx) monomerine sahiptir. Her konneksin ise 4 katmandan oluşan integral membran proteindir.
ResearchGate

Elektriksel sinapslarda boşluk kavşakları sürekli olarak kanalların uzaklaştırılması ve tekrar oluşturulmasıyla dinamik bir yapıdadır. Omurgalılarda konneksinler ve omurgasızlarda inneksinler yarı-kanalları oluşturur ve mikroskopik olarak bu yapılar boşluk kavşak plakları olarak görünür. Bu dinamik döngü ile birlikte, aslında, plaklardaki boşluk kavşaklarının düşük bir yüzdesi işlevseldir.

Hücre Zarı Elektrofizyolojisi ve Elektriksel Sinapslar ile İlişkisi

Nöronlar voltaj ve kimyasal kapılı iyon kanalları aracılığı ile aktif olarak elektriksel sinyaller üretebilirler. Bu aktif özelliklerine ek olarak nöronlar, elektriksel sinyalleri pasif olarak şekillendirebilir ve iletebilir. Pasif özellikler veya kablo özellikleri olarak bilinen bu davranış denk bir elektriksel devre ile temsil edilebilir: Kablo özelliklerini belirleyen iki ana faktör girdi rezistansı (R) ve girdi kapasitansıdır (C). Bu nedenle biyolojik membranlar R-C devrelerine benzetilir.

Membran (hücre zarı) direnci, membrandaki iletken yolların (açık iyonik kanalların veya “sızma” kanallarının) boyutunu yansıtır. Membrandaki açık kanalların sayısı azaldıkça, membran direnci artar ve Ohm yasasına göre belirli bir akım ile membran potansiyelinde oluşturulan değişiklik de daha büyük olur. Bunu basit bir dil ile ifade edecek olursak, membran direnci arttıkça transmembran potansiyel (hücrenin içi ile dış yüzeyi arasındaki voltaj farkı) hücre içinde korunmuş olur. Aksine, eğer direnç az olursa transmembran potansiyel korunamayacak ve hücre dışı sıvıya kaybedilecektir.

Boşluk kavşaklarının varlığı membran direncini muazzam bir şekilde etkiler. Akım, tıpkı iyonik kanallardan aktığı gibi, boşluk kavşaklarından da akar. Dolayısıyla akımın hareket edebileceği bu ek yol membran direncini önemli ölçüde azaltır; böylece uyarılma yeteneği (eksitabilite) azalır. Aynı şiddetteki akım boşluk kavşağı ile birbirine bağlanmış hücrelere uygulandığında daha düşük bir potansiyel değişiklik ortaya çıkarır. Boşluk kavşağı ile birbirine bağlı hücre sayısı arttıkça membran direnci aynı oranda azalır.

Boşluk kavşakları ile hücrenin elektriksel eşlenmesinden etkilenen diğer parametre kapasitanstır (güç depolama kapasitesi). Kapasitans hem hücre zarının kapasitatif (enerji depolayabilme) özelliklerinden hem de hücre boyutundan etkilenir. Kapasitans lipid membran (yağ zarı) boyunca elektriksel yüklerin ayrımından kaynaklanır. Membran boyunca yük ayrımının kurulabilmesi için belirli bir zaman gerekir. Kapasitatif yüklenme denen bu olay hücrelerin elektriksel cevaplarını şekillendirir. Örneğin, bir hücrede akımı patch-clamp tekniğini kullanarak sabitlersek ve daha sonra hücre içine akım enjekte edersek voltaj yuvarlanmış bir grafik çizerek kendi zaman sabitine göre yeni bir değere ulaşır. Zaman sabiti membran potansiyelinin başlangıç değeri ile son değeri arasındaki değişimin %63’ü için gereken süredir ve membran direnci ile kapasitansının sonucudur.

Tüm Reklamları Kapat

Voltaj değişimi zaman sabiti tarafından belirlenen bir değere uygun olarak değişir.
Voltaj değişimi zaman sabiti tarafından belirlenen bir değere uygun olarak değişir.
Wikimedia Commons

Zaman sabitinin varlığı elektriksel akımlar ile üretilen membran potansiyelindeki değişimlerin anlık olmamasına neden olur. Çünkü akım, membran potansiyelinde önemli bir değişiklik yapmadan önce membran kapasitansını yüklemelidir. Akımdaki değişimi gözlemlemek için voltajı sabitlediğimiz durumda ise, voltajı aniden yeni bir değere ayarlarsak geçici bir kapasitatif akım üretiriz. Bu kapasitatif akım başta maksimaldir ve daha sonra zaman sabitine uygun olarak üssel bir şekilde azalır.

Kapasitans, boşluk kavşağı ile eşlenmiş hücre sayısı arttıkça artar. Boşluk kavşakları görece yüksek dirençli akım yolları olduğu için eşlenmiş hücrelerin kapasitansının yüklenmesi, yavaş bir kapasitatif ögenin eklenmesine neden olur. Boşluk kavşağı ile hücrelerin birbirine bağlanması membran direncini azalttığı için zaman sabitinin de azalmasıyla sonuçlanır. Boşluk kavşaklarının bu özellikleri sayesinde hücrelerin uyarılma yeteneği (eksitabilite) büyük bir şekilde etkilenir: Hücrelerin uyarılma yeteneğindeki değişiklikler nöral devrelerin aktivitelerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Nöral devrelerin aktivitelerindeki değişiklikler ise beyin fonksiyonlarını belirler.

Birbirine boşluk kavşağı ile bağlı iki hücreden birine akım verilerek voltaj değişikliği sağlandığında (verilen akımın süresi membran kapasitansını deşarj etmek için gereken zaman sabitini aşmalıdır) komşu hücrede boşluk kavşağı ile elektriksel eşlenmenin gücünü yansıtan bir cevap kaydedilir. Elektriksel sinapsların gücü postsinaptik hücredeki potansiyel değişiminin presinaptik nörondaki potansiyel değişimine oranı şeklinde, yani eşlenme katsayısı (İng: "coupling coefficient" veya kısaca "CC") ile ifade edilir. CC değeri deneysel çalışmalarda 0.02-0.2 seviyelerinde bulunmuştur.

Deneysel çalışmalarda elektriksel eşlenmenin belirlenebilmesi için kullanılan akım, zaman sabitini aşacak şekilde ayarlanır. Bu yöntem ile elde edilen CC değeri değerlidir, ancak fizyolojik koşullarda bu çalışmalar ile belirlenen elektriksel eşlenme fonksiyonel olarak değişiklik gösterebilir ve dikkat edilmezse yanıltıcı olabilir: Bunu bir karşılaştırma yaparak açıklayacak olursak, kalpte sinoatrial düğümde üretilen bir aksiyon potansiyeli birbiri ile elektriksel olarak eşlenmiş tüm miyositler (kas hücreleri) boyunca yayılır. Fizyolojik koşullar altında bir kalp kası hücresinin (kardiyomiyosit), diğerini eşik değerine ulaştıramaması gibi bir durum söz konusu değildir. Merkezi sinir sistemi bu noktada da eşsiz özellikler gösterir. Örneğin beyinciğe ait golgi hücrelerinde aksiyon potansiyeli karakteristik olarak uzun süreli bir afterhiperpolarizasyon [aksiyon potansiyelinin repolarizasyon fazında membran potansiyelinin istirahat değerinin ("resting state") altına inmesi durumu] gösterir. (Aşağıda "Aksiyon potansiyeli" adlı görseli inceleyiniz.)

Tüm Reklamları Kapat

Beyincik golgi hücrelerindeki aksiyon potansiyeli komşu hücrede iki fazlı bir cevap açığa çıkarır: 1. Presinaptik depolarizasyon kaynaklı ufak bir depolarizasyon (hücre içinde daha az negatif yük olması), 2. Uzun süren afterhiperpolarizasyondan dolayı daha güçlü ve uzun süreli bir hiperpolarizasyon. Bu şartlar altında afterhiperpolarizasyon sırasındaki CC değeri aksiyon potansiyelinin depolarizasyon evresindekinden çok daha büyüktür. Bu nedenle afterhiperpolarizasyon postsinaptik nöronun zaman sabitini aşarak (daha uzun sürerek) domine edici bir etki gösterir. Birbiri ile elektriksel olarak eşlenmiş iki adet beyinciğe ait golgi hücresinde, bir nörondaki aksiyon potansiyelinin komşu hücredeki net etkisi hiperpolarizasyondur!

Aksiyon potansiyeli
Aksiyon potansiyeli
Wikiwand
Afterhiperpolarizasyon daha uzun sürdüğü için domine edici etki gösterir.
Afterhiperpolarizasyon daha uzun sürdüğü için domine edici etki gösterir.
Cell (Dugué et al.)

Fizyolojik sinyaller deneysel çalışmalardakine kıyasla çok daha kısa sürelidir. Bu kısa süreli sinyaller membran kapasitansını yükleyebilmek için gereken zamanı sağlayamaz. Üstelik artan frekanslarda bu etki gittikçe daha fazla belirgin hale gelir; kısa süreli depolarizasyon gittikçe etkisini kaybederken uzun süreli afterhiperpolarizasyon etkisini artırır. Bu frekans -ve zaman sabiti- bağımlı olay kimyasal sinapslarda görülmez ve kimyasal iletimde iletim gücü sinaptik plastisite mekanizmaları ile (beynin yapısal veya fizyolojik değişikliklere uğramasını sağlayan mekanizmalar ile) modifiye edilmediği sürece büyük ölçüde sabit kalır.

Boşluk Kavşaklarının Aksiyon Potansiyeli Örüntüsü Üzerine Etkisi

Yukarıda boşluk kavşaklarının varlığının membran direncini azalttığını ve akımın komşu hücrelere sızması nedeniyle uyarılma yeteneğinin azalmasına neden olduğunu belirtmiştik. Ancak, birbirine boşluk kavşağı ile bağlı iki hücre senkronize olarak eşdeğer bir akım ile uyarıldığında membran potansiyelindeki değişiklikler benzer olacağı için bir hücreden diğerine akım geçişi büyük ölçüde azalır ve o an için hücreler boşluk kavşakları yokmuş gibi davranır. Akımın geçebileceği yolun geçici olarak azalması, membran direncinin de geçici olarak artmasına neden olur.

Trigeminal nükleus nöronlarında yapılan bir çalışmada birbirine bağlı iki hücreden birine sadece bir aksiyon potansiyeli çıkaracak bir akım verildiğinde komşu nöronda zayıf bir uyarılma cevabı gözlemlendi. Ancak, aynı akım iki hücreye aynı anda verildiğinde iki nöron da çok sayıda aksiyon potansiyeli ateşledi. Bu farklılığın kaynağı membran direncinin geçici olarak artmasıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Gezi Kitapları Seti (4 kitap)

Latin Amerika

“Sınırları Kaldırdım” adlı blogun yazarı Okan Okumuş’un Latin Amerika’daki gezilerinden yola çıkarak hazırladığı Latin Amerika – Alternatif Bir Gezi Rehberi on iki ülkeyi kapsıyor. Açılışı Brezilya’yla yapan bu gezgin rehberinde Arjantin, Patagonya, Kolombiya, Küba, Meksika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Peru, Şili ve Bolivya üzerine sadece “nerede ne yenir, ne içilir?” sorularının cevabı yok. Turistten ziyade gezgin olmak isteyenler için alternatif rotalar ve öneriler, bu ülkelerin tarihlerine, kültürlerine dair bilgiler ve kişisel gözlemlerle bildiğimiz gezi rehberlerinden ayrılan bu kitapla, “uzaklardaki” Latin Amerika’nın büyüleyici atmosferine biraz daha yaklaşacaksınız. Sonra kim bilir, belki sırt çantanızı toplayıp yollara düşeceksiniz…

“Sınırları Kaldırdım” serisi Asya, Afrika ve Okyanusya’yla devam edecek.

“Hiç kuşkusuz, bu kitapta anlatılanlar hayata bakışımın ve gezginlik anlayışımın yansımalarıdır. Salt tüketen olmaktan kaçınan ve gittiği yerin yaşamına dokunmaya çalışan, oradaki yaşamları dünü ve bugünüyle birlikte anlamaya, anlamlandırmaya uğraşan bir gezi anlayışı bu.”

Kuzey ve Orta Afrika

Gezgin Okan Okumuş, Kuzey ve Orta Afrika – Alternatif Bir Gezi Rehberi’yle Yeşil Burun Adaları, Etiyopya, Fas, Senegal, Tanzanya, Ruanda, Uganda, Kenya ve Mısır’daki yol deneyimlerini, turizm endüstrisinden bağımsız biçimde seyahat etmeye ilgi duyan okurlarıyla paylaşıyor.

Okan Okumuş’un sırt çantasıyla yaptığı gezileri akıcı üslubuyla anlattığı Sınırları Kaldırdım dizisinin üçüncü kitabı Kuzey ve Orta Afrika’da unutulmaz yerel lezzetlerle tanışacak, vahşi doğada maceralara atılacak, farklı kültürden pek çok insana merhaba diyecek, yerel ritüellere katılacak ve bu ülkelerdeki gündelik yaşama olduğu kadar ilginç, çarpıcı tarihi olaylara da tanıklık edeceksiniz.

Yazarla birlikte binip yolculuk edeceğiniz sept-place’lar, boda-boda’lar ve tuk tuk’larla bazen enerjik metropollerin keşmekeşine takılacak bazen de tek bir turist bile görmeden günlerin geçeceği, henüz kitle turizmine yenik düşmemiş dingin cennetlere uğrayacaksınız.

Sınırları Kaldırdımdizisi Madagaskar, Güney Afrika Cumhuriyeti, Lesotho, Mozambik, Malavi, Zambiya, Botsvana, Zimbabve ve Namibya’yı içine alan Güney Afrikakitabıyla devam edecek.

Doğu Asya

Bilindik gezi kavramını bir adım öteye taşıyarak gittiği her yerde yabancı değil misafir olmak isteyen bir gezginden, alışılmışın dışında bir gezi rehberi.

Uzak diyarları yakına getiren gezgin Okan Okumuş, sırt çantasında taşıdığı anılarıyla Latin Amerika’dan sonra bu kez Doğu Asya’ya götürüyor bizi. Japonya’nın modern sokaklarında yürüyüp Vietnam’ın konuksever sofralarına konuk olacak, Kamboçya’nın tapınaklarından geçerek Tayland’ın yüzen pazarlarına ve Laos’un huzurlu dağ köylerine varacaksınız. Myanmar’da beklenmedik düğünlerden Çin’in antik kentlerine; efsanevi Trans Sibirya tren yolculuğuyla Moğolistan steplerinden geçerek Sibirya’ya uzanan bir yolculuğa hazır olun.

“Sınırları Kaldırdım” serisinin ikinci kitabı Doğu Asya – Alternatif bir Gezi Rehberi, yeni bir maceraya atılırken gerekli her türlü teknik bilginin yanında, alternatif rotalar, gizli lezzetler, kültür, tarih ve en önemlisi insanlara dair kesitlerle dolu zengin bir Doğu Asya sergisi sunuyor.

Sırt çantanızı alıp yollara düşme vakti!

Güney Afrika

Bilindik gezi kavramını bir adım öteye taşıyarak gittiği her yerde yabancı değil misafir olmak isteyen Okan Okumuş’tan alışılmışın dışında bir gezi rehberi.

“Sınırları Kaldırdım” dizisinin dördüncü kitabı Güney Afrika – Alternatif Bir Gezi Rehberi’nde insan hikâyeleri, efsaneler, tarih, kültür, alternatif rotalar ve yerel lezzetlerin harmanlandığı sıcak bir yolculuk bekliyor sizleri.

Bu yolculuk boyunca Okan Okumuş’la birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti’nde muhteşem üzüm bağlarına ve Ümit Burnu’na uğrayacak, “ülke içinde ülke” Lesotho’da dağ köyünde bir aileye konuk olacak, Mozambik Adası’nda pastel renkli evlerin arasında yürüyerek bir şifacıyla tanışacaksınız. Malavi’de dağlara tırmanıp göl etrafında dolaşacak, Zambiya’da zengin yaban hayatını keşfedecek, Zimbabve’de Viktorya Şelaleleri’ne gideceksiniz. Botsvana’da Okavango Deltası’nda kanoyla yolculuk edecek, Namibya’da Herero yerlilerinin düğününe katılacak, Madagaskar’ın benzersiz doğası ve renkli kültürüyle karşılaşacaksınız.

Devamını Göster
₺670.00
Gezi Kitapları Seti (4 kitap)
 • Dış Sitelerde Paylaş

Görülebileceği üzere bu olayda iki hücrenin simültane uyarılması büyük önem taşımaktadır. Nöronların cevap verebilirliğindeki bu büyük değişimde elektriksel sinapslar, aynı anda meydana gelen aktiviteyi algılayabilecek ve girdileri birleştirerek uygun cevapların ortaya çıkmasını sağlayabilecek kompütasyonel birimler olarak kilit bir konumda yer alır. Elektriksel sinapsların yoğun olarak bulunduğu nöron grupları, tek başına aksiyon potansiyeli üretmek yerine, grup halinde ateşleme eğilimi gösterir.

Trigeminal sinir ağı
Trigeminal sinir ağı
S. Peker et al. (Science Direct)
Simültane uyarım membran direncini artırarak eksitabiliteyi artırır.
Simültane uyarım membran direncini artırarak eksitabiliteyi artırır.
Journal of Neuroscience (Curti et al.)

Elektriksel Sinapslar Nerede Bulunur?

Şimdiye kadarki tartışmamız büyük ölçüde hücre gövdesinde bulunan elektriksel sinapslara, yani somato-somatik elektriksel sinapslara odaklandı, ancak elektriksel sinapsların büyük kısmı aslında dendritlerde, yani dendro-dendritik sinapslarda bulunur. Hücre gövdesinden uzakta bulunan bu membranöz uzantılarda elektriksel sinapsların olası rolü dendritik ağlardaki sinaptik potansiyelin komşu nöronların dendritlerinde yayılmasını sağlamak ve yanal uyarım (lateral eksitasyon) fonksiyonuna katkı sağlamak olabilir. Somatik elektriksel sinapslar daha seyrek olarak görülür.

Elektriksel sinapsların varlığının gösterildiği bir diğer lokasyon kimyasal sinapslarla birlikte yer aldığı miks sinapslardır. Özellikle aşağı sınıf canlılarda yoğun olarak bulunan miks sinapslar büyük ölçüde glutamaterjik tipteki uyarıcı sinapslarda bulunur. Elektriksel sinapslar, çift-yönlü iletimleri sayesinde hem ileri yönde hızlı bir iletim sağlar hem de uyarının presinaptik hücreye geri dönerek transmitter salımını güçlendirmesine olanak tanır. Ek olarak, sinyallerin çevredeki sinaptik terminallere de yayılmasına izin vererek, uyarılabilirliği artırır.

Sonuç ve Genel Perspektif

Elektriksel sinapslar, kimyasal sinapslarda gözlemlemediğimiz eşsiz özelliklere sahiptir: Elektriksel sinapslar çift-yönlü iletim sağlayarak büyük sinirbilimci Santiago Cajal’in polarizasyon kanununun dışına çıkar. Neredeyse anlık olarak ve eşikaltı seviyede de iletim sağlayarak devamlı ve güvenilir iletime izin verir. Kimyasal sinapsların aksine tek bir sinaptik güçte iletim sağlamazlar; uyarının süresi, şiddeti ve postsinaptik hücrenin zaman sabiti tarafından belirlenen bir değerde iletim yaparlar.

Elektriksel sinapslar nöronların aktif ve pasif bileşenleri ile etkileşerek nöral devrelerin aktivitesini modifiye edebilecek özelliklere sahiptir. Daha önceki yazılarımızda kimyasal sinapslar için detaylı olarak ele aldığımız gibi elektriksel sinapsların da bir plastisitesi vardır ve aktivite-bağımlı olarak kompozisyonlarını, iletkenliklerini ve doğrultuculuklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla elektriksel sinapslar beyin fonksiyonlarında büyük kısmı henüz belirlenememiş mekanizmalar ile önemli rol oynarlar.

doi: 10.47023/ea.bilim.9093

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
77
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 7
 • Tebrikler! 5
 • Bilim Budur! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • G. P. Dugué, et al. (2009). Electrical Coupling Mediates Tunable Low-Frequency Oscillations And Resonance In The Cerebellar Golgi Cell Network. Neuron, sf: 126-139. doi: 10.1016/j.neuron.2008.11.028. | Arşiv Bağlantısı
 • S. Curti, et al. (2012). Synergy Between Electrical Coupling And Membrane Properties Promotes Strong Synchronization Of Neurons Of The Mesencephalic Trigeminal Nucleus. Journal of Neuroscience, sf: 4341-4359. doi: 10.1523/JNEUROSCI.6216-11.2012. | Arşiv Bağlantısı
 • P. Alcamí, et al. (2019). Beyond Plasticity: The Dynamic Impact Of Electrical Synapses On Neural Circuits. Nature Reviews Neuroscience, sf: 253-271. doi: 10.1038/s41583-019-0133-5. | Arşiv Bağlantısı
 • W. F. Boron, et al. (2016). Medical Physiology. ISBN: 9781455743773. Yayınevi: Elsevier. doi: 10..
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/03/2024 14:41:49 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9093

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Çocuklar İçin Bilim
Araştırma
Böcek Bilimi
Kemik
Diş Sorunları
Teknoloji
İlişki
Goril
Manyetik
Kromozom
Biyocoğrafya
Ateş
Antropoloji
Yemek
Yaşlanma
Avcı
Beyaz
Ergen
Grip
Parçacık
Albert Einstein
Doğa Gözlemleri
Uçma
Enzim
Eşey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Kediniz Sizi Nasıl Seks Makinasına Çeviriyor?
Kediniz Sizi Nasıl Seks Makinasına Çeviriyor?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. B. Baltacı, et al. Sinapslar ve İletişim: Hücreden Hücreye İletişimde Elektriksel Sinapsların Rolü Nedir?. (7 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 1 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9093 doi: 10.47023/ea.bilim.9093
Baltacı, S. B., Özdil, A. Ş. (2020, August 07). Sinapslar ve İletişim: Hücreden Hücreye İletişimde Elektriksel Sinapsların Rolü Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 01, 2024. from https://doi.org/10.47023/ea.bilim.9093
S. B. Baltacı, et al. “Sinapslar ve İletişim: Hücreden Hücreye İletişimde Elektriksel Sinapsların Rolü Nedir?.” Edited by Ayşegül Şenyiğit Özdil. Evrim Ağacı, 07 Aug. 2020, https://doi.org/10.47023/ea.bilim.9093.
Baltacı, S. Buğra. Özdil, Ayşegül Şenyiğit. “Sinapslar ve İletişim: Hücreden Hücreye İletişimde Elektriksel Sinapsların Rolü Nedir?.” Edited by Ayşegül Şenyiğit Özdil. Evrim Ağacı, August 07, 2020. https://doi.org/10.47023/ea.bilim.9093.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close