Bu Reklamı Kapat

Platon'un Epistemolojisi ve Ontolojisi: Gerçeğin Doğası Nedir?

Platon'un Epistemolojisi ve Ontolojisi: Gerçeğin Doğası Nedir? Felsefe.gen.tr
Bu Reklamı Kapat
Damla Şahin Editör Damla Şahin
6 dakika
6,722 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Sokrates’in öğrencisi, Aristoteles’in de hocası olan Platon; aristokrat bir ailenin oğlu olarak Atina'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı “Aristokles” olmasına rağmen, kendisine geniş anlamındaki “Platon” lakabı verilmiştir. Arkasında yazılı bir eser bırakmayan Sokrates’e dair birçok bilgi, Platon sayesinde günümüze ulaşmıştır. Metinlerini diyaloglar halinde yazan Platon, genellikle dört dönem altında incelenmektedir: Gençlik Dönemi, Geçiş Dönemi, Olgunluk Dönemi ve Yaşlılık Dönemi.

Bu metinde, ilk olarak episteme-doxa ayrımı ele alınacak, daha sonra bölünmüş çizgi analojisi üzerinden idealar teorisinin ontolojik ve epistemolojik yönüne bakılacaktır.

Episteme-Doxa Ayrımı

Episteme'nin ne olduğuna ilişkin her girişimin ilk basamağı, onu inançtan ayırt etmektir; episteme doğruluğa işaret ederken inanç yanlış da olabilir.[3] Platon, episteme ve doxa’yı kesin olarak birbirinden ayırmıştır, aynı zamanda her ikisinin de nesnesinin farklı olduğunu dile getirmiştir. Doxa'nın nesnesi görünen dünyadır, yani algıladığımız tekillerin var olduğu dünyadır. Görünen dünya, değişime tabidir ve duyular yoluyla algılandığı ve duyuların da insanı yanıltma ihtimali olduğu için doxa’nın nesnesi hâline gelmektedir. Bu kısımda Platon'un “Mağara Alegorisi”ni örnek göstermek, konunun iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Devlet adlı kitabının “Yedinci Bölümü"nde Platon, sadece bir yerden girişi olan bir mağara ve çocukluğundan beri ellerinden, ayaklarından ve boyunlarından zincire vurularak mağaraya duvara yüzleri dönük bir şekilde bağlanmış insanlar hayal etmemizi söyler; aynı zamanda bu mağaranın yüksek bir yerine ateş yakıldığını ve ateşin önünde türlü kuklalar oynatarak ve konuşarak gölgelerin duvara yansıtıldığını söyler.[3] Buraya kadar olan kısma bakıldığında, bu insanlar, duvardaki nesneleri gerçek sanacaklardır çünkü gördüklerinin sadece birer gölgeden ibaret olduğunun farkında değillerdir.

Bu adamların gözünde gerçek, yapma nesnelerin gölgelerinden başka bir şey olamaz ister istemez, değil mi? - İster istemez.[3]

Alegorinin buradan sonraki kısmında, zincirden birinin kurtulduğu ve dış dünyaya baktığı söylenir, o kişi duvarda gördüklerinin aslında sadece yansımalar, gölgeler olduğunun farkına varacaktır. Buradan hareketle, hem dış dünyanın hem de duyularımızın bizi yanılttığı sonucu çıkarılabilmektedir, bu sebepten ötürü ne yansımalar ne de görünen şeyler bilginin nesnesi olamamaktadır.

Episteme'ye bakıldığında, onun nesnesi görünen dünya değil, kavranabilen dünyadır. Platon, gerçek bilginin duyular dünyasından ayrılarak kavranabilir dünyaya geçmeyi gerektirdiği görüşü üzerinde durmaktadır.[2] Tekrar alegoriye dönersek, mağaradan çıkışın bunun ilk adımı olduğunu söylemek mümkündür. Bir kez mağaradan çıkılıp episteme'nin yoluna ayak basıldıktan sonra, nihayet idealar tüm gerçekliği ve güzelliği içinde seyredilebilecektir.[2] Kişinin episteme'ye ulaşmak için, sıradan duyu algısından ayrılıp zihnin saf anlama yetisinin nesnelerine yönelmesi gerekmektedir.[2] Episteme, sürekli değişen ve yanıltıcı olan görünen dünya alanını değil; değişmeyen, kavranabilir dünya alanını kendine nesne edinir. Burada sorulması gereken soru şudur: Görünen dünya ve kavranabilir dünya nasıl birbirinden ayrılmaktadır, kendi içinde ayrımlar nasıldır ve bu ayrımlara hangi varlıklar denk düşmektedir? Bu kısımda, “Bölünmüş Çizgi Analojisi”nin ele alınması gerekir.

Bu Reklamı Kapat

Bölünmüş Çizgi Analojisi

Platon’un epistemolojisi ve ontolojisi, analoji yoluyla, “Devlet” kitabının “Altıncı Bölüm”ünde verilmiştir. Analoji, görünen ve kavranan dünyayı birbirinden ayırarak işe başlamaktadır.[3] Bu iki parçayı da ikiye ayıran Platon, görünen dünyanın doxa, kavranabilir dünyanın ise episteme'nin nesnesi olduğunu söylemiştir. İlk olarak görünen dünyanın ele alınması daha uygundur, görünen dünya da kendi içinde ikiye ayrıldığından dolayı, ilk olarak Platon'un sahte dünya olarak adlandırdığı[3] yansımaların, yani gölgelerin ele alınması gerekir çünkü analojiye bakıldığında en altta o bulunmaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Platon; gölgeleri, yani yansımaları, analojide en alt bölüme yerleştirmiştir. Bunun sebebi, gerçeklikte duyumsanan nesneleri taklit etmeleridir. Örnek verecek olursak resim, heykel gibi sanatlar, bu kategori altında değerlendirilmeye açıktır; resim gerçeklikte var olan bir şeyi taklit etmektedir. Görünen dünyanın diğer parçasına, yani ikinci bölüme gerçek dünya adı verilmektedir ve bu kısımda tüm canlı varlıklar ve insanın yaptığı nesneler bulunmaktadır.[3] Bu kısımdaki var olanlar, zaman içinde değişime uğramaktadır, bu yüzden gerçeklik alanına da güvenmemek gerekir. Gölgeler, yani yanılsamalar, bu gerçeklik alanını taklit etmektedir.

Analojinin üçüncü bölümüne bakıldığında, bu kısımda matematiksel nesneleri görmek mümkündür. Platon'a göre matematik bilgisi güvenilirdir. Matematiksel önermeler gerçekten zaman dışı ve zorunlu olarak doğrudurlar ama yine de bu, onların mutlak doğru olduğu anlamına gelmemektedir.[2] Cottingham buna örnek olarak Eukleides geometrisini göstermiştir:

Eukleides teoremlerinin zorunluluğu, yalnızca Eukleides aksiyomlarından sıkı mantıksal bir biçimde türetilmelerinden kaynaklanmaktadır; aksiyomlar ise temel kabul edilir ve kanıtlanamazlar çünkü kanıt için başka bir aksiyom gereklidir ve bu da sonsuz geri gidişe yol açar.[2]

Matematiksel önermeler, aksiyomlar doğruysa doğrudur; mutlak anlamda bir doğruluktan söz edilememektedir.

En üst bölüme bakıldığında, Platon'un oraya “idea”ları yerleştirdiği görülmektedir. İdealar, diğer tüm şeylerin kendilerinden pay aldığı ideal var olanlardır. Örneğin bir gülün “kırmızıdan pay aldığını” söylemek, gülde kırmızının olduğunu söylemektir ama bu aynı zamanda gülün dışında ondan bağımsız bir kırmızının olduğunun da göstergesidir.[4] Aynı şekilde çok sayıda bireyin ortak bir adı vardır ve ortak bir ideası vardır; çok sayıda yatak olmasına rağmen, bunların tek bir ideası vardır.[1]

Platon'un ontolojisini özetlersek en alt bölümde gölgeler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise gerçek dünya, yani görünen, görünülen nesneler bulunmaktadır. Bu ikisi görünen dünyanın parçalarıdır. Üçüncü bölüme bakıldığında, Platon buraya matematiksel nesneleri yerleştirmiştir. Son bölümde, yani dördüncü bölümde ise her şeyin kendilerinden pay aldığı idealar bulunmaktadır. Bu dört bölüme karşılık gelen dört bilme tarzı vardır. Şimdi bunların ele alınması gerekir.

Bu Reklamı Kapat

Sırasıyla aşağıdan yukarıya bakacak olursak, ilk olarak gölgeleri ele almamız gerekir. Bu bölümün bilme tarzı, tahmin anlamına gelen “eikasia”dır. Fakat Platon, bunu bilgi olarak kabul etmemektedir. Bunun sebebi ise gölgelerin taklidin taklidi olmasıdır, daha açık bir şekilde söylemek gerekirse gölgeler gerçekliğin taklididir, gerçeklik ideaların taklididir, bu sebepten ötürü gölgeler taklidin taklidi olmaktadırlar. Görünen dünyadaki nesneleri bilme tarzı, inançtır (pistis). Bu bölüme de pek güvenmemek gerekir çünkü nesneler değişmektedir; bu sebepten ötürü inanç, bilgi sayılmamaktadır. Üçüncü tür bilme tarzı matematiksel nesnelere denk düşmektedir, bu da çıkarım(dianoia) bilgisidir. Yukarıda verilen Eukleides örneğine bakıldığında, teoremlerin aksiyomlardan çıktığı net şekilde görülmektedir. Platon için bu bilgidir fakat daha sağlam bir bilgi türü vardır; o da analojide idealara denk düşen saf akıl, yani sezgi (noesis) bilgisidir. İdealar ancak bu şekilde bilinebilir, bu tür bilgiye herkes ulaşamamaktadır sadece filozoflar ulaşabilmektedir.

Sonuç olarak Platon'un görüşlerinin Orta Çağ felsefesinde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilmektedir. Platon'un bu görüşleri daha sonrasında öğrencisi Aristoteles tarafından eleştirilmiştir. Orta Çağ felsefesinin büyük tartışması "tümeller tartışması"nın da bu iki filozof etrafında şekillendiği söylenebilir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 9
 • Tebrikler! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ B. Russell. (2018). Batı Felsefesi Tarihi 1. Cilt. ISBN: 9786051713014. Yayınevi: ALFA Yayınları.
 • ^ a b c d e J. Cottingham. (2003). Akılcılık. ISBN: 9789759956578. Yayınevi: Doruk Yayıncılık.
 • ^ a b c d e f Platon. (2010). Devlet. ISBN: 9754587173. Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • ^ R. G. Collingwood. (1999). Doğa Tasarımı. ISBN: 605314424X. Yayınevi: İmge Kitabevi.

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/01/2022 15:07:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9043

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Uzay Görevleri
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Tahmin
Elektromanyetizma
Koruma
Genetik Mühendisliği
Çağ
Deprem
Komplo
İntihar
Yaşam
Retrovirüs
Göğüs Hastalığı
Neandertal
Beslenme Biçimi
Kuyrukluyıldız
Beslenme Davranışları
Normal Doğum
Alan
Viral
Kozmoloji
Kuyruk
Beyaz
Hominid
Işık
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et