Evrim Ağacı
Reklamı Kapat

Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1

Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1
Reklamı Kapat

Bu yazının içerik özgünlüğü henüz kategorize edilmemiştir. Eğer merak ediyorsanız ve/veya belirtilmesini istiyorsanız, gözden geçirmemiz ve içerik özgünlüğünü belirlememiz için [email protected] üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Bu yazı, Arkeoloji yazı dizisinin 10. yazısıdır. Dizinin ilk yazısına gitmek için buraya, dizideki tüm yazıları görmek için buraya tıklayınız. Yazı dizileri, EA Akademi'nin bir parçasıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

Eski Yunanca kökenli Palios: eski, Ontos: varlık, Logos: bilim sözcüklerinden oluşmuştur. Genel manada eski varlık bilim olarak adlandırılır. İlk olarak 1862 yılında d' Archiac tarafından kullanılmıştır.

Paleontoloji geçmişte yeryüzünde yaşamış olan hayvan ve bitkileri, diğer bilim dallarının yardımı ile araştırıp inceleyen ve bir çıkarıma giden bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bitki fosillerini paleobotanik, hayvan fosillerini ise paleozooloji inceler. Mikroskobik boyuttaki varlıkları mikropaleontoloji incelerken,  büyük varlık kalıntılarını makropaleontoloji inceler.

Kazılar çok hassas eller ile, yine hassas aletler kullanılarak gerçekleştirilir.

Fosil ve Fosilleşme

Fosil en genel manası ile, varlıkların taşlaşmasıdır. Bir zaman gerçeği ile yüzleşerek bunu yapılandırır. Zorlu bir süreç olduğundan en uygun koşulları arar. Bir koşulun eksikliği ya da doğal ortamı etkileyen herhangi bir değişiklik fosilleşmeyi olanaksızlaştırır. Fosilleşmenin yüzleşmek zorunda olduğu bir zaman gerçeği vardır dedik; bu binlerce yıl da olabilir, ani katastrofik olaylar ile de (Smilodon fatalis'in asfalt gölünde sıkışıp kalması gibi).

Fosiller yalnızca kemiklerden ya da dişlerden ibaret değildir. Ayak izleri, dışkılar, deniz tabanı sürtünme ve boğuşma izleri de fosilleşebilir. Bu konu ile, iz bilimi ilgilenmektedir.

Fosil, gezegenimizin geçmiş fotoğrafını yansıtan var oluşların tam kendisidir. Yaşamdan geriye ne kaldı ise, o taşlaşmış kalıntıda saklıdır. 4.5 milyar yıllık bir serüven, adeta heyecanlı bir biçimde, bilimsel terminolojide şekillendirilerek konuşturulur. Arkeoloji zamanın labaratuvarı ise, her türlü kalıntı da bizi labartuvarda dolaştıracak olan taşıtlarımızdır.

Fosiller için geçmişin birer fotoğrafıdır derken, abartmış olmuyoruz; çünkü çok geniş bilgilere ulaşırız. Evrim başta olmak üzere, eski iklimler ve eski yaşam ortamları hakkında fikirler ediniriz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Eskiden fosiller için evrimin en önemli kanıtları deniyordu; artık kendi içinde değerlendiriliyorlar. Elbette evrim için önemli göstergeler; yalnız en önemliden ziyade, şimdi, bonus kartlardır.

Ana görseldeki fosilin rekonstrüksiyonu

Karakteristik fosiller, paleontoloji için oldukça önemlidir. Bunları tanımlamak günümüz teknolojisi ile daha da olanaklı hale gelmiştir. Dünya tarihinde belli bir zaman aralığında yaşamış olan varlıkların fosillerine, karakteristik fosiller diyoruz. Bu fosillerin, çoğu zaman, nesli tükenmiştir. Örneğin bir Deinonychus antirrhopus, karakteristik fosildir.

Fosilleşme belli bir yeryüzü yapılanması içinde korunurak saklanır. Tarih öncesi arkeologları, paleoantropologlar ve paleontologlar volkanik kayaçlar ile metamorfik kayaçlar içinde fosil aramazlar (amaç sadece kazmak hiç değildir). Bu basit bilgiyi sözü geçen bilim dalları çok iyi bilir; çünkü yüksek ısı ve basınç fosilleşmenin can düşmanıdır. Fosiller çökel ve sedimenter kayaçlar içinde bulunurlar.  Yine bazı özel durumlar da fosilleşmeyi olanaklı kılar. Örneğin silis içeren gayzer püskürmeleri ve ani volkanik küller.

Hangi fosilin hangi çökel kayaçta aranacağı da çok önemlidir. İnsan atalarının fosillerini, sucul kireçtaşı tabakalarda aramayız.

Sucul ortamlar, fosilleşme için çok uygundur. Asfalt, buz, reçine de fosilleşmeyi kolaylaştırır. Zaten fosilleşmede, belki, en önemli kural ölen organizmanın dış etmenlere çok maruz kalmadan çabuk gömülmesidir. Ortamın sakinliği bu süreci, olumlu kılar. Örneğin yüksek dalga enerjisine sahip kıyılarda fosilleşme, hemen hemen imkansız gibidir. Göller ise, düşük enerjili olduğundan fosilleşmeye daha yatkın alanlardır. Göl çökellerinde, özellikle, uçan hayvanların fosillerine rastlamak daha olasıdır. 

Bataklılklar da sakindir; bu onu fosilleşmede biraz daha ileri taşır. Özellikle karbonifer döneminin orman fosilleri, bu dönemde geniş alanlara yayılmış olan bataklıklarda oluşmuştur. 

Asfalt ortamlar fosilleşmede, belki, lider konumdadır. Varlık asfalt ortamda, deyim yerindeyse, tüm özellikleri ile korunur. Asfaltta anında fosilleşme başlar, dış etmen hiç yok gibidir. En meşhur asfalt göllerine Kuzey Amerika kıtasında rastlarız (La Brea Asfalt Gölü halen aktif oluşuyla oldukça popülerdir). 

Çamgillerin oluşturduğu reçineler fosilleşme için oldukça uygundur. Özellikle böceklerin en iyi fosilleştiği ortamlardır. Zamanla kehribar içinde önemli böcek fosilleri oluşur. Kehribar, reçinenin fosilleşmiş halidir.

Karakteristik fosil tanımı çok önemlidir. Zaman, bu yapılanmayı özel kılar. Yerküre tarihinde birçok varlık oldukça kısa bir süre varlığını sürdürmüştür. İşte bu varlıkların fosillerine, karakteristik fosil diyoruz. Varlığını sürdürdüğü süre ne kadar kısa olursa, karakteristik fosili o kadar değerli olur, yine o kadar kısa zamanı temsil eder. Örneğin bir ağaç sivri faresinin varlığını sürdürdüğü süre oldukça kısa olabilir. O zaman da bu ağaç sivri faresinin karakteristik fosil olma özelliği daha fazla olacaktır. Kat ve sınırları da temsil eder ise, özel adlandırmalar ile konuşturulurlar; ASF1 Zonu gibi.

Kaynaklardan bir katın çökelme sürecinin, 1 ila 3 milyon yıl arasında değiştiğini biliyoruz. Bunun zamansal karşılığı ise, yaşını ya da çağını verir. Bu bağıl yani karakteristik fosilin zamanını belirleme ölçütüdür.

Fosilleşmede organik olan madde silis, pirit ve karbonat halini alabilir. Bu değişim çok yavaş partüküller halinde olabilir ve süreci oldukça yumuşaktır. Bu durumda orjinal şekil kaybedilmeden fosilleşme gerçekleşir.

Belirli bir ortamı tanımlayan (sucul, kurak gibi) fosiller fasiyes fosillerdir. Fasiyes fosiller yaş tayini ve paleocoğrafya için oldukça önemlidir.

Paleontolojinin temelini taksonomi oluşturur. Taksonomi ile fosiller ve güncel organizmalar belirli bir sistematik ile doğal gruplara ayrılır. Bu grupların her biri taksondur. En küçük taksonomik bölüm, türdür. Birbirine çok benzeyen türler ise, cins altında toplanırlar.

Paleontolojik bir çalışmada toplanan fosillerin hangi türe ait olduğunu belirlemek için, önce morfolojik olarak benzer bireyler bir araya toplanır; bu ise grupları oluşturur. Grupların arasındaki fark belirgin olabildiği gibi, belirsiz de olabilir. Daha sonra bu grupların her birinin bir türü temsil ettiği konuşulur. Derken adlandırabilmek için, paleontolojik kataloglardan ve yayınlardan yararlanılır. Bu sayede yeni tür tanımları yapılır ve tip örnekler seçilir.

Yaşayan Fosiller

Sanırım ayrı bir başlığı ve özellikle vurgulamayı hakediyor (özellikle üzerine anlamsızca gidilen ve bilgisizlikten ısrarla kanıt çıkartılmaya çalışılan bir konu).

Evrim çok hızlı ya da yavaş olabilir. Yaşayan fosiller ise, en yavaş olanını tanımlıyor. Bunlar çok uzak kuzenlerinden bu zamana kadar o kadar az değişmişlerdir ki, sinsi bir plana çok rahat alet edilerek kullanılabilirler; çünkü görünümleri adeta fosil gibidir.

Farklı hızda evrim, evrimsel biyoloji için şaşırtıcı değildir; şaşırtmaz. Öyle ki bu, şahsım adına, sölekantların diğer balıklardan daha çok bizim yakın akrabamız olması kadar az şaşırtıcıdır.

Bilgisiz bir göz Thylacinus cinsinin bir üyesinin kafatasına baksaydı, şüphesiz, bu bir köpek kafatasıdır derdi. Uzman bir bakış ise, bunun köpek kafatası olmadığını damakataki iki belirgin delik ile ayırt ederdi. Hatta bunun Avustralya memelilerinin karakteristik damak özelliği olduğunu da eklerdi. Yaşayan fosillerdeki sahtekar oyunlar da birebir bu örnekle örtüşür (bir başka mana ile benzetmede); amaç bilgisizliğinizi kullanmaktan daha öte birşey değildir.

Paleontolojideki Etolojik Terimler

Repichnia (sürüklenme) İzleri: Bu izler hayvanların lokomotif kuyruklarla sürüklendikleri zaman meydana gelir.

Fodichnia (beslenme) İzleri: Tüneller ile dikey ve düşey bacalar çökel yiyicileri aracılığıyla açılmıştır. Koruyucu özelliği de yansıttığı olur.

Cubichnia (dinlenme) İzleri: Sedimanlarda hayvanların geçici bir süre kalması sonucu oluşur. Sığ izler olması, ayırt edici özelliklerindendir.

Domichnia (yerli yuvalar) İzleri: Hayvanlarca inşa edilen yarı devamlı ve devamlı yuvalardır.  Bu yuvalar yaşam alanları olduğundan, beslenmeden korunmaya kadar birçok fonksiyona hizmet etmiştir.

Pascichnia: Çökel yiyicileri tarafından menderes şeklinde inşa edilmiş oyuklardır. Ayırt edici özelliği ise, daha önce oluşan kısımdaki yapıların yeniden işleme sokulmadan sedimanlarla kaplanmasıdır.

Cümlelerimi sık sık duyduğumuz ve asla ciddiye alınamayacak bir tekerleme ile kapatmak istiyorum (belki ilaç etkisinde, belki alışkanlık; yoksa akıllıca bir tutarlılığı mümkün değil). Bize bir ara fosil formu göster. Bu anlamsız ricanın ilk insanı arayıp bulma telaşından daha mantıklı hiçbir yanı yoktur.

Evet fosiller, geçmişe uzanan davetkar taşıtlardır.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

 1. Demirsoy, A., 2001; Yaşamın Temel Kuralları: Omurgalılar / Amniyota (sürüngenler, kuşlar ve memeliler), Cilt 3 / Kısım 1, Meteksan A.Ş. Ankara.
 2. Sakınç, M.,2012 (Ocak, 2. baskı); 50 Soruda Yerin Evrimi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul.

Fotoğraflar:

Deinonychus antirrhopus

Adının manasını karşılayan bir anlamı vardır; korkunç pençe.

1.5 metre, 80 kilogram.

110 - 100 milyon yıl önce.

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/10/2020 02:33:02 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1339

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Arkeoloji

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Fare
Kedi
Kadın Sağlığı
Kromozom
Neandertal
Ana Bulaşma Mekanizması
Kalıtım
Beslenme Davranışları
Sahtebilim
Yağ
Doğal
Jinekoloji
İnfografik
Sağlık Personeli
Gıda
Doğum
Hastalık Kataloğu
Cansız
Ahlak
Canlı Cansız
Rna
Ortak Ata
Hayvan Davranışları
Mars
Evrimsel Antropoloji
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Bir uzay aracı içerisinde Dünya’nın yörüngesinde dolaştığımda, gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu ilk defa gördüm. Ey, insanlık! Lütfen onu koruyalım ve güzelliğini arttıralım. Onu yok etmeyelim!”
Yuri Gagarin
Geri Bildirim Gönder