Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1

Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1
7 dakika
2,461
 • Paleontoloji

Eski Yunanca kökenli Palios: eski, Ontos: varlık, Logos: bilim sözcüklerinden oluşmuştur. Genel manada eski varlık bilim olarak adlandırılır. İlk olarak 1862 yılında d' Archiac tarafından kullanılmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Paleontoloji geçmişte yeryüzünde yaşamış olan hayvan ve bitkileri, diğer bilim dallarının yardımı ile araştırıp inceleyen ve bir çıkarıma giden bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bitki fosillerini paleobotanik, hayvan fosillerini ise paleozooloji inceler. Mikroskobik boyuttaki varlıkları mikropaleontoloji incelerken,  büyük varlık kalıntılarını makropaleontoloji inceler.

Kazılar çok hassas eller ile, yine hassas aletler kullanılarak gerçekleştirilir.

Tüm Reklamları Kapat

Fosil ve Fosilleşme

Fosil en genel manası ile, varlıkların taşlaşmasıdır. Bir zaman gerçeği ile yüzleşerek bunu yapılandırır. Zorlu bir süreç olduğundan en uygun koşulları arar. Bir koşulun eksikliği ya da doğal ortamı etkileyen herhangi bir değişiklik fosilleşmeyi olanaksızlaştırır. Fosilleşmenin yüzleşmek zorunda olduğu bir zaman gerçeği vardır dedik; bu binlerce yıl da olabilir, ani katastrofik olaylar ile de (Smilodon fatalis'in asfalt gölünde sıkışıp kalması gibi).

Fosiller yalnızca kemiklerden ya da dişlerden ibaret değildir. Ayak izleri, dışkılar, deniz tabanı sürtünme ve boğuşma izleri de fosilleşebilir. Bu konu ile, iz bilimi ilgilenmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Fosil, gezegenimizin geçmiş fotoğrafını yansıtan var oluşların tam kendisidir. Yaşamdan geriye ne kaldı ise, o taşlaşmış kalıntıda saklıdır. 4.5 milyar yıllık bir serüven, adeta heyecanlı bir biçimde, bilimsel terminolojide şekillendirilerek konuşturulur. Arkeoloji zamanın labaratuvarı ise, her türlü kalıntı da bizi labartuvarda dolaştıracak olan taşıtlarımızdır.

Fosiller için geçmişin birer fotoğrafıdır derken, abartmış olmuyoruz; çünkü çok geniş bilgilere ulaşırız. Evrim başta olmak üzere, eski iklimler ve eski yaşam ortamları hakkında fikirler ediniriz.

Eskiden fosiller için evrimin en önemli kanıtları deniyordu; artık kendi içinde değerlendiriliyorlar. Elbette evrim için önemli göstergeler; yalnız en önemliden ziyade, şimdi, bonus kartlardır.

Ana görseldeki fosilin rekonstrüksiyonu

Karakteristik fosiller, paleontoloji için oldukça önemlidir. Bunları tanımlamak günümüz teknolojisi ile daha da olanaklı hale gelmiştir. Dünya tarihinde belli bir zaman aralığında yaşamış olan varlıkların fosillerine, karakteristik fosiller diyoruz. Bu fosillerin, çoğu zaman, nesli tükenmiştir. Örneğin bir Deinonychus antirrhopus, karakteristik fosildir.

Tüm Reklamları Kapat

Fosilleşme belli bir yeryüzü yapılanması içinde korunurak saklanır. Tarih öncesi arkeologları, paleoantropologlar ve paleontologlar volkanik kayaçlar ile metamorfik kayaçlar içinde fosil aramazlar (amaç sadece kazmak hiç değildir). Bu basit bilgiyi sözü geçen bilim dalları çok iyi bilir; çünkü yüksek ısı ve basınç fosilleşmenin can düşmanıdır. Fosiller çökel ve sedimenter kayaçlar içinde bulunurlar.  Yine bazı özel durumlar da fosilleşmeyi olanaklı kılar. Örneğin silis içeren gayzer püskürmeleri ve ani volkanik küller.

Hangi fosilin hangi çökel kayaçta aranacağı da çok önemlidir. İnsan atalarının fosillerini, sucul kireçtaşı tabakalarda aramayız.

Sucul ortamlar, fosilleşme için çok uygundur. Asfalt, buz, reçine de fosilleşmeyi kolaylaştırır. Zaten fosilleşmede, belki, en önemli kural ölen organizmanın dış etmenlere çok maruz kalmadan çabuk gömülmesidir. Ortamın sakinliği bu süreci, olumlu kılar. Örneğin yüksek dalga enerjisine sahip kıyılarda fosilleşme, hemen hemen imkansız gibidir. Göller ise, düşük enerjili olduğundan fosilleşmeye daha yatkın alanlardır. Göl çökellerinde, özellikle, uçan hayvanların fosillerine rastlamak daha olasıdır. 

Bataklılklar da sakindir; bu onu fosilleşmede biraz daha ileri taşır. Özellikle karbonifer döneminin orman fosilleri, bu dönemde geniş alanlara yayılmış olan bataklıklarda oluşmuştur. 

Tüm Reklamları Kapat

Asfalt ortamlar fosilleşmede, belki, lider konumdadır. Varlık asfalt ortamda, deyim yerindeyse, tüm özellikleri ile korunur. Asfaltta anında fosilleşme başlar, dış etmen hiç yok gibidir. En meşhur asfalt göllerine Kuzey Amerika kıtasında rastlarız (La Brea Asfalt Gölü halen aktif oluşuyla oldukça popülerdir). 

Çamgillerin oluşturduğu reçineler fosilleşme için oldukça uygundur. Özellikle böceklerin en iyi fosilleştiği ortamlardır. Zamanla kehribar içinde önemli böcek fosilleri oluşur. Kehribar, reçinenin fosilleşmiş halidir.

Karakteristik fosil tanımı çok önemlidir. Zaman, bu yapılanmayı özel kılar. Yerküre tarihinde birçok varlık oldukça kısa bir süre varlığını sürdürmüştür. İşte bu varlıkların fosillerine, karakteristik fosil diyoruz. Varlığını sürdürdüğü süre ne kadar kısa olursa, karakteristik fosili o kadar değerli olur, yine o kadar kısa zamanı temsil eder. Örneğin bir ağaç sivri faresinin varlığını sürdürdüğü süre oldukça kısa olabilir. O zaman da bu ağaç sivri faresinin karakteristik fosil olma özelliği daha fazla olacaktır. Kat ve sınırları da temsil eder ise, özel adlandırmalar ile konuşturulurlar; ASF1 Zonu gibi.

Kaynaklardan bir katın çökelme sürecinin, 1 ila 3 milyon yıl arasında değiştiğini biliyoruz. Bunun zamansal karşılığı ise, yaşını ya da çağını verir. Bu bağıl yani karakteristik fosilin zamanını belirleme ölçütüdür.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Kenya AA Natural Yöresel Kahve 500 gr.

The Coffee Belt Kenya AA Natural Yöresel Kahve 500 gr.UYARI: Bu ürün, müşterilerimizin tercihine göre özel olarak öğütülerek (veya hiç öğütülmeden) temin edilmektedir; yani müşteri talebine özel olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle lütfen sipariş notlarına talep ettiğiniz öğütme türünü ekleyiniz:

 1. Çekirdek (Öğütme İstemiyorum)
 2. Filtre Kahve Makinesi,
 3. Espresso (Öğütülmüş),
 4. French Press,
 5. Moka Pot,
 6. Hario V60,
 7. Aeropress,
 8. Metal Filtre,
 9. Chemex – Pour Over.

Tercih belirtilmemesi halinde öğütülmemiş çekirdekler gönderilecektir ve tarafınızdan öğütülmesi veya değirmen olan bir yerde öğüttürülmesi gerekecektir.

Devamını Göster
₺136.00
Kenya AA Natural Yöresel Kahve 500 gr.

Fosilleşmede organik olan madde silis, pirit ve karbonat halini alabilir. Bu değişim çok yavaş partüküller halinde olabilir ve süreci oldukça yumuşaktır. Bu durumda orjinal şekil kaybedilmeden fosilleşme gerçekleşir.

Belirli bir ortamı tanımlayan (sucul, kurak gibi) fosiller fasiyes fosillerdir. Fasiyes fosiller yaş tayini ve paleocoğrafya için oldukça önemlidir.

Paleontolojinin temelini taksonomi oluşturur. Taksonomi ile fosiller ve güncel organizmalar belirli bir sistematik ile doğal gruplara ayrılır. Bu grupların her biri taksondur. En küçük taksonomik bölüm, türdür. Birbirine çok benzeyen türler ise, cins altında toplanırlar.

Paleontolojik bir çalışmada toplanan fosillerin hangi türe ait olduğunu belirlemek için, önce morfolojik olarak benzer bireyler bir araya toplanır; bu ise grupları oluşturur. Grupların arasındaki fark belirgin olabildiği gibi, belirsiz de olabilir. Daha sonra bu grupların her birinin bir türü temsil ettiği konuşulur. Derken adlandırabilmek için, paleontolojik kataloglardan ve yayınlardan yararlanılır. Bu sayede yeni tür tanımları yapılır ve tip örnekler seçilir.

Yaşayan Fosiller

Sanırım ayrı bir başlığı ve özellikle vurgulamayı hakediyor (özellikle üzerine anlamsızca gidilen ve bilgisizlikten ısrarla kanıt çıkartılmaya çalışılan bir konu).

Evrim çok hızlı ya da yavaş olabilir. Yaşayan fosiller ise, en yavaş olanını tanımlıyor. Bunlar çok uzak kuzenlerinden bu zamana kadar o kadar az değişmişlerdir ki, sinsi bir plana çok rahat alet edilerek kullanılabilirler; çünkü görünümleri adeta fosil gibidir.

Farklı hızda evrim, evrimsel biyoloji için şaşırtıcı değildir; şaşırtmaz. Öyle ki bu, şahsım adına, sölekantların diğer balıklardan daha çok bizim yakın akrabamız olması kadar az şaşırtıcıdır.

Bilgisiz bir göz Thylacinus cinsinin bir üyesinin kafatasına baksaydı, şüphesiz, bu bir köpek kafatasıdır derdi. Uzman bir bakış ise, bunun köpek kafatası olmadığını damakataki iki belirgin delik ile ayırt ederdi. Hatta bunun Avustralya memelilerinin karakteristik damak özelliği olduğunu da eklerdi. Yaşayan fosillerdeki sahtekar oyunlar da birebir bu örnekle örtüşür (bir başka mana ile benzetmede); amaç bilgisizliğinizi kullanmaktan daha öte birşey değildir.

Paleontolojideki Etolojik Terimler

Tüm Reklamları Kapat

Repichnia (sürüklenme) İzleri: Bu izler hayvanların lokomotif kuyruklarla sürüklendikleri zaman meydana gelir.

Fodichnia (beslenme) İzleri: Tüneller ile dikey ve düşey bacalar çökel yiyicileri aracılığıyla açılmıştır. Koruyucu özelliği de yansıttığı olur.

Cubichnia (dinlenme) İzleri: Sedimanlarda hayvanların geçici bir süre kalması sonucu oluşur. Sığ izler olması, ayırt edici özelliklerindendir.

Domichnia (yerli yuvalar) İzleri: Hayvanlarca inşa edilen yarı devamlı ve devamlı yuvalardır.  Bu yuvalar yaşam alanları olduğundan, beslenmeden korunmaya kadar birçok fonksiyona hizmet etmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Pascichnia: Çökel yiyicileri tarafından menderes şeklinde inşa edilmiş oyuklardır. Ayırt edici özelliği ise, daha önce oluşan kısımdaki yapıların yeniden işleme sokulmadan sedimanlarla kaplanmasıdır.

Cümlelerimi sık sık duyduğumuz ve asla ciddiye alınamayacak bir tekerleme ile kapatmak istiyorum (belki ilaç etkisinde, belki alışkanlık; yoksa akıllıca bir tutarlılığı mümkün değil). Bize bir ara fosil formu göster. Bu anlamsız ricanın ilk insanı arayıp bulma telaşından daha mantıklı hiçbir yanı yoktur.

Evet fosiller, geçmişe uzanan davetkar taşıtlardır.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

Tüm Reklamları Kapat

 1. Demirsoy, A., 2001; Yaşamın Temel Kuralları: Omurgalılar / Amniyota (sürüngenler, kuşlar ve memeliler), Cilt 3 / Kısım 1, Meteksan A.Ş. Ankara.
 2. Sakınç, M.,2012 (Ocak, 2. baskı); 50 Soruda Yerin Evrimi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul.

Fotoğraflar:

Deinonychus antirrhopus

Adının manasını karşılayan bir anlamı vardır; korkunç pençe.

1.5 metre, 80 kilogram.

110 - 100 milyon yıl önce.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
1
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/12/2022 23:28:25 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1339

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Doğa Yasası
Sosyal
Müzik
Sahte
Cinsiyet
Yanlış
Biyokimya
Wuhan Koronavirüsü
Astronomi
Evrimsel Biyoloji
Çeşitlilik
Manyetik
Su Ayısı
Karanlık Madde
Obezite
Kimya Tarihi
Lgbt
Tedavi
Avcı
Göğüs Hastalığı
Doğru
Savunma
Önlem
Nasa
Atmosfer
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. A. Sökmen, et al. Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1. (3 Ağustos 2013). Alındığı Tarih: 7 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/1339
Sökmen, M. A., Bakırcı, Ç. M. (2013, August 03). Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1. Evrim Ağacı. Retrieved December 07, 2022. from https://evrimagaci.org/s/1339
M. A. Sökmen, et al. “Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 03 Aug. 2013, https://evrimagaci.org/s/1339.
Sökmen, Mehmet Arif. Bakırcı, Çağrı Mert. “Paleontolojiye Anahatları İle Giriş - 1.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 03, 2013. https://evrimagaci.org/s/1339.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.