Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Korozyon Nedir? Nasıl Oluşur? Korozyonu Önlemek, Yapı Güvenliği İçin Neden Önemlidir?

Korozyon Nedir? Nasıl Oluşur? Korozyonu Önlemek, Yapı Güvenliği İçin Neden Önemlidir? Pixabay
7 dakika
20,625
 • Elektrokimya
 • Malzeme Mühendisliği

Korozyon, metallerin çevre ile yaptığı elektrokimyasal tepkimeler sonucunda metalik özelliklerini kaybetmeleri olayıdır. Bu, metal malzemelere zaman içerisinde en çok hasar veren olaylardan birisidir. Korozyon sebebiyle, yaptığımız köprüler ve binalar çökebilmekte, boru hatlarımız hasar görebilmektedir. Metallerin kullanıldığı herhangi bir tasarım yaparken korozyon, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir etkendir; çünkü yapı güvenliğini ve yapının ömrünü doğrudan ilgilendirmektedir.

Kısa zaman dilimleri içerisinde korozyonun etkisini gözlemek zordur; fakat zaman ölçeği arttıkça, korozyon dolayısıyla oluşan tahribatı çok daha net bir şekilde görmek mümkün olmaktadır: Bunun en meşhur örneği, kuşkusuz ABD'nin New York Şehri'nde bulunan Özgürlük Heykeli'dir. Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından ABD'ye hediye edildiği zamanlarda aslen kahverengimsi bir renge sahipti. Ancak metal heykel, zamanla korozyonun etkisiyle, bugün bildiğimiz ve heykeli meşhur yapan yeşile benzer rengine bürünmüştür.

Tüm Reklamları Kapat

Kimyanın haşin davrandığı Özgürlük Heykeli
Kimyanın haşin davrandığı Özgürlük Heykeli
DailyMail

Kullandığımız metallerin birçoğu doğada, sülfür veya oksijen ile bağlanmış halde bulunur; çünkü bu form, kimyasal bileşiklerin en kararlı hallerinden ikisidir. Bu bileşikleri bu formdan çıkarmak ve "saf metal" haline getirmek için, çok yüksek sıcaklıklarda enerji kullanılması gerekir. Sülfürlü ve oksitli metal bileşikleri, stabil ve hareketsizdirler; ancak yüksek enerji verilerek saflaştırılmış metaller çok daha hareketlidirler ve yapılarındaki bu enerjiyi dışarı vererek, o eski daha kararlı hallerine dönmeye çalışırlar. İşte yapılarımızda kullandığımız metallerin aşınmasının temel sebebi de budur.

Metallerin korozyona uğrama kolaylığı, elementten elemente farklılık göstermektedir; ancak genel olarak bir metal ne kadar aktifse, o kadar kolay aşınır. Metal yüzeyi pasifleşmediği sürece, korozyon aktifliğini standart elektrot potansiyellerine bakarak belirleyebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

İyonik bütün çözeltiler ve doğal sular, elektrolit (serbest iyon içeren ve iletken ortamlar) olarak korozyona sebep olabilirler. Ayrıca nemli havadaki su buharı, metallerin yüzeyinde yoğunlaşarak korozyon için elverişli ortam oluştur.

Elektrokimyasal Korozyon

Özünde korozyonu, daha önceden detaylarını anlattığımız galvanik pile (veya galvanik hücreye) benzetebiliriz. Hatırlayacak olursanız galvanik hücreler, temel olarak, kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretebilen pillerdir. Galvanik hücrede gerçekleşen indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri sayesinde elektrik akımı elde edilir.

Elektrokimyasal korozyon durumunda ise bir metalin farklı kısımları anot ve katot görevi görür. Yani aynı maddenin bir kısmı anot özelliği gösterirken, bir diğer kısmı katot özelliği gösterir ve bu iki parça arasında redoks tepkimesi yaşanır. Bu olay sonucunda metalin anot görevi görüp yükseltgenen veya katot görevi görüp indirgenen kısımlarının yapısı bozulur. Örneğin yükseltgenme, aşağıdaki formülle gösterilebilir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

X→Xn++ne−X\to X^{n+}+ne^-

İndirgenmenin gerçekleştiği "yarı hücre" olan katotta ise iki farklı ihtimal vardır:

 1. Ortam asidikse (pH<7) hidrojen indirgenmesi görülür:
 2. 2H+ + 2e- →\to H2
 3. Ortam nötr ve ortamda çözünmüş oksijen bulunuyorsa, oksijen elektron alarak hidroksil oluşturur:
 4. ½O2 + H20 + 2e- →\to 2OH-

Göller, akarsular ve denizler gibi doğal su birikintileri genellikle baziktirler ve elektrolit özelliği taşıdıkları için metalle temas ettikleri zaman uzun vadede ciddi korozyona sebep olabilirler.

Aynı zamanda "çukur tipi korozyon" denilen basit bir korozyon hücresi
Aynı zamanda "çukur tipi korozyon" denilen basit bir korozyon hücresi
Cathwell

Yukarıda görülen korozyon hücresinde aynı metalin farklı bölgeleri hem anot hem de katot görevi görmüştür. Anotta metal çözünürken, katotta ise hidroksil iyonu açığa çıkıyor. Daha sonra demir, açığa çıkan hidroksil iyonuyla buluşup daha kararlı olan demir hidroksit (Fe(OH)2) oluşturuyor.

 • Anot olarak davranan kısımda gerçekleşen tepkime: Fe →\to Fe2+ + 2e-
 • Katot olarak davranan kısımda gerçekleşen tepkime: ½O2 + H20 + 2e-→ 2OH-
 • Net tepkime: Fe + ½ O2 + H2O → Fe(OH)2

Ortamda yeterli oksijenin bulunması durumunda demir(II) hidroksit, demir(III) hidroksit geline gelir.

Tüm Reklamları Kapat

2Fe(OH)2 + ½O2 + H2O → 2Fe(OH)3

Korozyon İstemliliği

Korozyonun istemli olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önceden belirlemek için, her olayda olduğu gibi, termodinamik yasalarından yardım alabiliriz. Bunun için de Gibbs serbest enerjisindeki değişimi hesaplamamız gerekiyor. Gibbs serbest enerjisindeki değişim (Δ\DeltaG) eğer sıfırdan küçükse, olayın istemli olarak gerçekleşebileceğini, sıfırdan büyükse de gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz.

Korozyonun gerçekleştiği zemini bir elektrokimyasal hücre olarak kabul ettiğimiz için kullanacağımız ifade şudur:

ΔG=−nFEpil\Delta{G}=-nFE_{\text{pil}}

Tüm Reklamları Kapat

Hücremiz standart koşullarda olmadığı için (0oC, 1 atm), hücre potansiyelini Nernst eşitliğini kullanarak hesaplamamız gerekiyor.

E=E0−RTnF∗lnQE=E^0-\frac{RT}{nF}*lnQ

Bu eşitlikten yararlanarak hücre potansiyelini hesapladıktan sonra Gibbs serbest enerji değişimi bulduğumuzda, korozyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öngörebiliyoruz.

Korozyon Türleri

Korozyon da oluş şekline göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kısımda, adım adım bu türleri inceleyeceğiz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yumuşaklığın Gücü

“Yumuşaklık bir muamma… Karşılamak ile vermekten müteşekkil bir ikili harekete eklenmiş, ölümle doğumun imzaladığı geçişlerin eşiğinde beliriyor. Kendi yoğunluk derecelerini taşıdığı, sembolik bir kuvvet olduğu ve şeyler ile varlıklar üzerinde dönüştürücü bir kabiliyeti bulunduğu için de bir güç. […] Bana içini dökenleri dinlerken, her kişisel deneyimde yumuşaklığı duydum. Onun direniş kuvvetini ve ele gelmez sihrini ‘aktarım’ dediğimiz gizemde hissettim. Dünyayla ilişkisine bakınca gördüm ki yumuşaklık ilk olarak yaşamı taşıyan, kurtaran ve geliştiren bir zekâ…”

“Bir felsefe kitabının konu ettiği meselenin tavrını takındığı çok nadiren görülür: Maddeyi ele alırken töze, yüzeyi ele alırken geometriye dönüşmesi, hatta zamana seslenirken sabırsızlanması gibi. Yumuşaklığın Gücü yumuşak bir kitap olmak gibi inanılmaz bir hünere sahip. Yumuşaklık ‘hakkında’ yumuşaklığın kendisi ‘tarafından’ yazılmış bir kitap. […] Yumuşaklığın Gücü bizi eğiten, yatıştıran, rahatsız eden, ama hepsinden önce bize bir şekilde daima, her an dokunan önemli bir metindir. Bu sayede okur, kırılganlığa adanmış bu kitaptan -şüpheye yer bırakmayacak şekilde- güçlenerek çıkar.”

Catherine MALABOU

Devamını Göster
₺64.00
Yumuşaklığın Gücü

Üniform (Tek Tip, Düzenli) Korozyon

Üniform korozyon, metalin her bölgesinde aynı hızla gerçekleşen bir korozyon türüdür. Bu korozyon türü, diğerlerine oranla biraz daha kolay ölçülüp öngörülebildiğinden dolayı, nadiren büyük çaplı sorunlara sebep olur. Çoğu durumda, yalnızca görünüş açısından sorun yaratacaktır.

Çukur Korozyonu

Korozyon sebebiyle metal yüzeyden oyuklar meydana geliyorsa bu, çukur korozyonu (İng: "pitting") adını alır. Bu tip korozyon, üniform korozyonun aksine yüzeyin her bölgesinde aynı hızda gerçekleşmez. Anot ve katot, birbirinden kesin olarak ayrı konumdadırlar. Anot, yani yükseltmenin gerçekleştiği yarı-hücre çukurun içiyken, çukurun dış kısmında kalan alan da katot görevi görür. Genelde yüzey koruma tabakası hasar gördüğünde veya çatladığında metalin bir kısmı katot haline gelir. Metali tamamen delebilecek potansiyele sahip olduğu için çok tehlikeli bir türdür.

Korozyona çok rastlanan çelikte oluşan çukur korozyonu
Korozyona çok rastlanan çelikte oluşan çukur korozyonu
ResearchGate

Çukur korozyonuna şunlar sebep olabilir:

 • Türbülanslı sıvı akışı
 • Düzgün olmayan koruyucu kaplama
 • Koruyucu kaplamada çatlaklar
 • Koruyucu kaplamanın güçlü bir kimyasala maruz kalması
 • Düzgün olmayan basınç
 • Çizikler, sıyrıklar ve küçük talaşlar

Galvanik Korozyon

Galvanik korozyon, iki farklı metalin birleştirilmesi veya aynı elektrolit içerisinde yer alması sebebiyle oluşan bir korozyon çeşididir. Bu hücrede elektronegatif potansiyele sahip metal (veya her ikisi de elektronegatif ise daha fazla elektronegatif olan metal) anot görevi görür. Buna örnek olarak, galvanik pillerdeki elektrot aşınması olayını düşünebiliriz. Galvanik korozyon için şu üç şart aynı anda gerçekleşmelidir:

 • Değişik türde metaller: Galvanik korozyon iki farklı metal türü temas halinde olduğunda mümkündür.
 • Elektrolitin varlığı: İyonik iletimi sağlamak için temas alanı sulu bir sıvı ile ıslatılmalıdır. Aksi takdirde galvanik korozyon olası olmayacaktır.
 • İki metal arasındaki elektriksel süreklilik: Metaller arasındaki elektriksel süreklilik, doğrudan temasla veya cıvata gibi iki metal arasındaki olan bir bağlantıyla sağlanabilir.

Çatlak Korozyonu

Metal yüzeyinde oluşan çatlaklar veya boşluklardan dolayı iyon konsantrasyonunda bir farklılık olması sebebiyle çatlak korozyonu oluşabilir. Genellikle oksijenin konsantrasyonundaki bir farkla başlama fitili ateşlenir. Çatlak korozyonu, çukur korozyonundan daha düşük sıcaklıklarda meydana gelebilir. Uygun bağlantı tasarımı, çatlak korozyonunu en aza indirmede faydalı bir önlemdir.

Çatlak korozyonu
Çatlak korozyonu
MarkTool

Taneler Arası Korozyon

Mikroskobik düzeyde, metaller ve alaşımlar, "tanecik" adı verilen küçük, ayırt edilebilir bölgelere sahiptir. Bu tanecikler arasında bulunan saf olmayan bölgeler, ısıl işlem ve kaynak, metal bileşiminde değişikliklere, bu da taneler arası korozyona sebep olabilir. Buna örnek olarak, alüminyum içerisinde bulunan demir taneleri verilebilir.

Taneler arası korozyonun en yaygın örneklerinden biri de paslanmaz çeliklerde görülmektedir. Paslanmaz çelik 500-800 C0 arasındaki sıcaklıklarda korozyona duyarlı hale gelir.

Erozyonlu Korozyon

Korozif özelliğe sahip bir akışkanın metal yüzeyinde akışı sonucu erozyonlu korozyon gerçekleşir. Akış sürekli olduğu için oluşan ürünler akış tarafından sürüklenir ve metalin yüzeyi sürekli olarak korozif akışkana maruz kalır. Aşınmanın miktarı akış hızıyla doğrudan ilişkilidir.

Stres Korozyonu

Stres korozyonu, genellikle yüksek sıcaklıklarda var olan çekme gerilimi ve aşındırıcı ortamın birleşiminin bir sonucudur. Aynı zamanda soğuk şekillendirme, kaynak, talaşlı imalat, taşlama vb. gibi imalat sürecinde uygulanan gerilmeden de kaynaklanabilir. Bunun sonucunda da metal yüzeyinde çatlaklar oluşup korozyonu hızlandırır.

Korozyon Hızının Ölçümü

Korozyon hızının ölçümü, korozyondan korunmak ve oluşabilecek hasarları öngörmek için önemlidir. Birim yüzey alanından birim zamanda uzaklaşan metal kütlesi olarak tanımlanır. Bunun için de genel olarak, yıl başına desimetrekare başına gram ( gdm2×yıl\frac{g}{dm^2\times{yıl}}) birimi kullanılır. Bir başka birim olarak, belli bir süre içindeki metal kalınlığı azalışı (mmyıl\frac{mm}{yıl}) da kullanılabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Korozyon Nasıl Önlenir?

Korozyonu önlemek veya korozyon hızını düşürmek bazı önlemlerle mümkündür. Bunun için de temel olarak yüzeyin oksijen ve korozif maddelerle olan etkileşimini kesmemiz gerekir. Bunlardan bazıları:

 • Boyama
 • Yağlama
 • Plastik kaplama

Bir diğer yöntem ise, feda edilecek başka bir metal kullanmaktır. Bu yöntemde yüzey, daha reaktif olan bir diğer metal ile kaplanır. Daha reaktif metal daha kolay oksitlenir, bu nedenle ana metal korunarak, bir diğer metal kurban edilmiş olur. Bu sayede, korunmak istenen malzeme ve yapı, aşınmamış olur.

Sonuç

Korozyon, yapı güvenliğini tehdit eden en yıkıcı ve önemli doğal olaylardandır. Bu sebeple herhangi bir yapı inşa edilirken kullanılan malzemenin korozyona uğrama hızı, aktifliği ve dış etkenlere karşı nasıl korunacağı göz önünde bulundurulması gereken temel sorulardır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
23
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • Üzücü! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • The Electrochemical Society. Corrosion And Corrosion Prevention. (20 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 20 Şubat 2021. Alındığı Yer: The Electrochemical Society | Arşiv Bağlantısı
 • NACE International. Uniform Corrosion. (22 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 22 Şubat 2021. Alındığı Yer: NACE International | Arşiv Bağlantısı
 • DDCoatings. What Is Pitting Corrosion?. (23 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 23 Şubat 2021. Alındığı Yer: DDCoatings | Arşiv Bağlantısı
 • C. Vargel. (2004). Corrosion Of Aluminium. ISBN: 978-0-08-044495-6.
 • BBC. Corrosion And Corrosion Prevention. (24 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 24 Şubat 2021. Alındığı Yer: BBC | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/03/2023 12:13:07 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10175

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Fare
Deniz
Yapay Zeka
Eşeyli Üreme
Skeptisizm
Metal
Homo Sapiens
Kimya Tarihi
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Charles Darwin
Hafıza
Koruma
Böcek
Köpek
Kan Hastalıkları
Uyku
Toplumsal Cinsiyet
Hominid
Karanlık Enerji
Dışkı
Elementler
Şeker
Coğrafya
Aşılar
Kurt
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Mor, et al. Korozyon Nedir? Nasıl Oluşur? Korozyonu Önlemek, Yapı Güvenliği İçin Neden Önemlidir?. (1 Mart 2021). Alındığı Tarih: 29 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10175
Mor, E., Bakırcı, Ç. M. (2021, March 01). Korozyon Nedir? Nasıl Oluşur? Korozyonu Önlemek, Yapı Güvenliği İçin Neden Önemlidir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10175
E. Mor, et al. “Korozyon Nedir? Nasıl Oluşur? Korozyonu Önlemek, Yapı Güvenliği İçin Neden Önemlidir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 01 Mar. 2021, https://evrimagaci.org/s/10175.
Mor, Emre. Bakırcı, Çağrı Mert. “Korozyon Nedir? Nasıl Oluşur? Korozyonu Önlemek, Yapı Güvenliği İçin Neden Önemlidir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, March 01, 2021. https://evrimagaci.org/s/10175.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.