Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kimyasal Bağlanma Teorileri: Kimyasallar Birbirine Neden ve Nasıl Bağlanıyor?

Kimyasal Bağlanma Teorileri: Kimyasallar Birbirine Neden ve Nasıl Bağlanıyor? UIW
8 dakika
7,200
Tüm Reklamları Kapat

Her ne kadar kimyagerler sayesinde günümüzde kimya hızla gelişmeye devam ediyor olsa da, şüphesiz ki alandaki en büyük gelişmeler 19. ve 20. yüzyılda yaşandı. Bu dönemde kimyagerler, atomlar ve moleküller üzerinde çalışmalar yapıp makro ve mikro düzeyde geçerli olan teoriler ortaya koymuşlardır.

Fakat o dönemlerde kimyasal bağlar hakkında hiçbir sistematik bilgi yoktu. Daha önce kimyasal bağlar hakkında fikirler atıldıysa da, ilk ciddi çalışma 1916-1919 yılları arasında Gilbert N. Lewis, Irving Langmuir ve Walther Kossel tarafından yapıldı. Atomların bazı atomlarla tepkime verme isteği olması veya tepkime isteğinin sıfır olmasını açıklamak için bağlanma teorilerine ihtiyaç vardı. Lewis, kimyasal bağların elektron konfigürasyonları ile ilgili olduğunu düşünüyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Bu yazıda, öncelikle bugüne kadar geliştirilen atom modellerini ele alacağız, sonrasındaysa elektron konfigürasyonu kavramına geçeceğiz. Böylece kimyasal bağlanma teorilerine geçiş yapabileceğiz.

Atom Modelleri

Atomlara dair ilk düşünceler Antik Yunan filozofları tarafından öne sürülmüştür. Democritus atomların çok küçük kürecikler olduğunu ve bunların bölünemeyeceğini öne sürmüştür. Democritus'a göre atomlar hep vardı ve hep var olacaklardır. Bunun yanında Democritus atomların sürekli bir hareket içinde olduğunu öne sürmüştür.

Tüm Reklamları Kapat

Democritus'un Atom Modeli
Democritus'un Atom Modeli
Sketchfab

1808 yılında ise John Dalton kendi atom modelini öne sürdü. Dalton'un atom modeli de tıpkı Democritus'un modeli gibi atomları bölünemeyen küçük küreler olarak betimler. Buna ek olarak Dalton aynı elementlerin atomlarının hepsinin aynı kütlede olduğunu ama farklı elementlerin atomlarının farklı kütlede olduğunu öne sürmüştür.

Dalton'a göre atomlar tam sayıda birleşerek bileşikleri oluşturuyordu. Bu düşünceye ise 1803 yılında kendi bulduğu katlı oranlar kanunu sayesinde vardı. Democritus sadece bir takım düşünceler öne sürmüşken Dalton kendi düşüncelerini deneylerle desteklemiştir. Bundan dolayı Dalton atom modeli bilim tarihinde çok önemlidir ve doğru önerdiği şeyler vardır. Dalton atom modelinin eksiklikleri döneminden kaynaklanmaktadır. O dönemde elektron ve diğer atom altı parçacıklar daha keşfedilmemişti.

1897 yılında J. J. Thomson elektronları keşfetti. Elektronlar keşfedilen ilk atom altı parçacıklardı ve negatif yüklülerdi. Daha sonra 1904 yılında Thomson yeni bir atom modeli ortaya sürdü. Bu model “üzümlü kek” adı ile de bilinmektedir. Elektronların negatif elektrik yüküne sahip olduğu ve bir atomdan yaklaşık 1000 kat daha küçük bir hacim kapladığı biliniyordu. Atomun ise nötr olduğu biliniyordu. Thomson bunu açıklamak için elektronların atomdaki pozitif maddenin içine rastgele dağıldığını öne sürdü. Atomu üzümlü bir keke benzetti; üzümler elektronu kek ise atomdaki pozitif yükü temsil ediyordu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Thomson atom modeli
Thomson atom modeli
Brittanica

Bu teorinin yanlışlanması çok da uzun sürmedi. 1909 yılında Geiger - Marsden Deneyi veya bilinen adıyla Altın Folyo Deneyi yapıldı. Bu deneyin sonucunda atomun çekirdeği keşfedildi. Çekirdek atomun içinde çok küçük bir hacim kaplıyordu ve pozitif yüklüydü.

Atom modeli bu bilgiye göre güncellendi ve 1911 yılında Ernest Rutherford tarafından yeni bir model ortaya atıldı. Bu modele göre atom tıpkı güneş sistemimiz gibiydi. Çekirdek güneş gibi merkezde dururken elektronlar tıpkı gezegenler gibi çekirdeğin etrafında dönüyorlardı.  Çekirdeğin pozitif yükü elektronun negatif yükünü dengeliyor ve atom nötr oluyordu.

Rutherford atom modeli
Rutherford atom modeli
Brittanica

1913 yılında Niels Bohr ve Ernest Rutherford 1911 yılındaki modele kuantum mekaniğine uygun birkaç ekleme yaptı. Bu model Bohr Atom Modeli veya Bohr-Rutherford Atom Modeli adıyla bilinir. Bu modelin diğerlerine göre farkı, kuantum mekaniği ilkelerine uygun olmasıydı; yani enerjiyi kuantize olarak kabul etmesiydi. Bu sayede Rutherford atom modelinin açıklamakta yetersiz kaldığı birkaç konu açıklanabilir hale geldi. 

Bohr atom modeli
Bohr atom modeli
Brittanica

Bohr atom modelinin getirdiği yenilikleri açıklamak için önce kuantum mekaniği ile olan bağlantısını anlamalıyız. Bohr atom modeli enerjiyi kuantize yani kesintili olarak kabul eder. Enerji sürekli değildir ve minik paketçikler halinde taşınmaktadır. Kuantum mekaniğinin getirdiği devrim, kimyada çok büyük yankı buldu.

Atom teorileri hakkında daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Kuantum, Kimyayı Nasıl Etkiledi?

Bohr atom modeli, tıpkı Rutherford atom modeli gibi elektronların çekirdeğin etrafında döndüğünü kabul eder ve buna ek olarak enerjinin kuantize olduğu gerçeğini de bu modelde kullanır. Elektronlar belirli enerjilere sahip yörüngelerde dolaşır. Elektronlar en kararlı olacak (en düşük enerji) şekilde bulunur.

Bohr atom modelindeki yörüngeler
Bohr atom modelindeki yörüngeler
ScienceABC

Bu yörüngelerin enerjileri çekirdekten uzaklaştıkça artmaya başlar. Bu yörüngeler baş kuantum sayısı denen bir sayı tarafından tanımlanır. NN ile ifade edilen bu sayı, bir doğal sayıdır.

Enerjinin kuantize olduğundan bahsetmiştik. Enerjiyi taşıyan parçacığın adı fotondur. Kütlesiz bir parçacıktır. Işık hem dalga hem de parçacık yapısındadır. Parçacık yapısındayken ışık fotondur. Fotonlar ve kuantize enerji seviyeleri sayesinde atomların absorbsiyon ve emisyon spektrumlarını açıklayabilir hale geldik. Elektronların üzerine gerekli enerjiye sahip foton düştüğü zaman foton enerjisinin tamamını elektrona aktarır ve elektron üst enerji seviyelerindeki yörüngelere çıkar.  Bu duruma uyarılmış atom denir.

Uyarılmış Durum
Uyarılmış Durum
Slide Serve

Tam tersi durumda da elektronlar daha üst enerji seviyesinden daha alt bir enerji seviyesine geçerken daha az enerjiye sahip olacağı için fazladan enerjiyi foton olarak gönderir. 

Tüm Reklamları Kapat

Atomun enerji yayması
Atomun enerji yayması
Slide Serve

Atomun fotonun enerjisini emmesine absorpsiyon adı verilirken foton aracılığı ile enerji yaymasına emisyon adı verilir. Emisyon ve absorpsiyon spektrumu, atomlar için parmak izi gibidir. Her atom için özeldir. Her atomun yörüngelerinin enerji seviyesi farklı olduğu için bu değerler atomlara özeldir.

Emisyon ve absorpsiyon spekturumlarının çalışma mekanizması
Emisyon ve absorpsiyon spekturumlarının çalışma mekanizması
Science Struck

Atomun üstüne gönderilen ışınlardan sadece belirli enerji seviyelerine sahip fotonlar emilir ve emilen fotonlara karşılık gelen dalga boylarında siyah çizgiler kalır.

Absorpsiyon spektrumu
Absorpsiyon spektrumu
Physics Forum

Uyarılmış atomdaki elektron daha kararlı olmak için tekrardan daha düşük seviyeli yörüngeler geçerken foton yayar ve bu fotonun sahip olduğu dalga boyunu emisyon spektrumunda gösterebiliriz.

Emisyon Spekturumu
Emisyon Spekturumu
Packer Intersections

Atomik spektrumların açıklanması ile birlikte Bohr atom modelindeki yörünge kavramı doğrulanmış oldu. Yörünge kavramı atomların elektron konfigürasyonunu anlamamızda kilit rol oynamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Lacan’da Aşk - VIII. Seminer Aktarım Üstüne Bir İnceleme

Lacancı psikanalist Bruce Fink bu kitabında Lacan’ın aşkı ayrıntılı bir biçimde ele aldığı VIII. Seminer Aktarım merkezinde, aşk hakkında kapsamlı bir psikanalitik çözümlemeye girişiyor. Aşkın çetrefilli manevralarını simgesel, imgesel, gerçek düzlemlerinde ele alırken, açmazları ve paradokslarını eleştirel bir Lacan yorumunda birleştiriyor.

Fink aşkın farklı tarihsel dönemlerde, farklı kültürlerde taşıdığı anlamları edebiyattan, felsefeden, mitlerden, tragedyalardan örneklerle gösterirken, aslında aşk derken ne anlatmak istediğimize, aşk kelimesinin anlamına dair ortak olanı bulmaya odaklanıyor. Aşk üstüne psikanalitik bir kazı çalışması olan bu kitap okuru kendi aşk patikasını keşfetmeye davet ediyor.

“Aşkımızı ilan ederek, yani sevdiğimize yüksek sesle dile getirerek, eksiğimizi veririz. Kendimizde bir şeyin kayıp olduğunu, eksik bir varlık olduğumuzu, tüm varlığımızla bir şeyi istediğimizi beyan ederiz. Böyle olduğu halde partnerimize varlık ve tamlık hissi vermeyi başarırız. Aslında (partnerimize) sahip olmadığımız şeyi hediye ederiz. Daha doğrusu, bizde eksik olan şeyi bir başka şeye çevirir, o kişinin buna iyi bakmasını isteriz. Bu ötekinin bizim eksiğimize burun kıvırmayacağını ya da onu ayakları altına almayacağını umarız. Açıkçası bazı insanlar diğer insanların onların varlıktaki-eksiklerini ya da eksik varlığını reddedeceğinden o kadar korkarlar ki onu açığa çıkarmaya, göstermeye, vermeye çekinirler. Bu durum, sevgisini ilan ederken duyulan bütün endişelerle yakından ilgilidir: ‘Seni seviyorum’ demek ‘Ben eksiğim ve sen benim eksiğime sesleniyorsun’ demektir.”

Devamını Göster
₺140.00
Lacan’da Aşk - VIII. Seminer Aktarım Üstüne Bir İnceleme

Elektron Konfigürasyonu

Bir atomun elektron konfigürasyonu elektronların dizilişine dair bize bilgi verir. Bağlanma teorilerinin temeli bu bilgiden gelir. Örnek olarak Sodyum atomunu alalım.

Sodyum atomunun elektron konfigürasyonu
Sodyum atomunun elektron konfigürasyonu
Simple English Wikipedia

Sodyum atomunun 11 elektronu vardır. Gördüğümüz gibi yörüngelere 2/8/12/8/1 şeklinde dizilmiştir. Bu atomun en kararlı halidir çünkü elektronlar olabilicek en düşük enerji düzeylerindedir. Her bir yörüngenin baş kuantum sayısı adlı bir N doğal sayısı tarafından tanımlandığından bahsetmiştik. Elektronlar, 2N2 kuralına göre dizilirler. Her bir yörünge maksimum NN'in karesinin 2 katı kadar elektron alabilir. Bundan dolayı 2. yörüngeye 9. elektronu yerleştiremeyiz ya da 3. yörüngeye 21. elektronu yerleştiremeyiz. Bunlar, bir üst yörüngeye çıkmak zorundadırlar.

Lewis Bağlanma Teorileri

Bohr atom modelini öğrenmemiz Lewis bağlanma teorilerini açıklamamız için yeterlidir. Modern bağlanma teorileri çok daha fazla bilgi gerektirir.

Lewis bağlanma teorisi, atomların değerlik elektronları veya diğer adıyla valans elektronlarını kullanarak bağ yaptığını öne sürer. Değerlik elektronları atomun sahip olduğunu en dış yörüngedeki elektronlardır.

Dublet ve Oktet adı verilen iki kural vardır. Oktet kuralı atomların son katmanındaki elektron dizilimini soy gazlara benzetmeye çalışmasıdır. Atomlar değerlik elektron sayısını 8'e tamamlamayı dener. Dublet kuralı da benzer şekilde atomların elektron konfigürasyonunu helyum (He) elementine benzemek için 2'ye tamamlamayı denemeleridir. Soy gazların özel durumlar harici reaksiyona girme isteği sıfırdır; kararlı yapıdadırlar. Diğer elementler ise kararlı yapıya ulaşmak için oktet ve dublet kuralına uyarak soy gazlara benzemek isterler; bunu kimyasal bağlar aracılığı ile yaparlar.

Kimyasal bağlar en temelinde 2'ye ayrılır:

 • güçlü bağlar
 • zayıf bağlar

Bu yazı, güçlü bağları anlatmaktadır. Güçlü bağlar ise 3 çeşittir:

 • kovalent,
 • iyonik,
 • metalik bağ.

Lewis teorisi, iyonik ve kovalent bağlanmayı açıklayabilir.

Sodyum ve Klor atomları arasındaki iyonik bağ
Sodyum ve Klor atomları arasındaki iyonik bağ
Wikihow

İyonik bağlanmalarda metal atomları elektron bağışlayıcısı, ametal atomları ise elektron kabul edicisidir. Yukarıdaki örnekte sodyum bir değerlik elektronunu bağışlayarak soy gaz elektron konfigürasyonuna benzer, aynı şekilde klor bu elektronu alarak soy gaz elektron konfigürasyonuna benzer. Bu işleme iyonik bağ denir.

Hidrojen ve oksijen atomları arasındaki kovalent bağ
Hidrojen ve oksijen atomları arasındaki kovalent bağ
Wikihow

Görseldeki atomlardan H atomu hidrojen elementini, O atomu ise oksijeni temsil etmektedir. Hidrojenin değerlik elektron sayısı birdir ve dublet kuralına uyarak iki elektrona sahip olmak ister. Oksijenin değerlik elektron sayısı altıdır ve oktet kuralına uyarak sekiz elektrona sahip olmak ister. Bundan dolayı 2 hidrojen atomu birer elektronlarını oksijen atomu ile paylaşır ve oksijenin sekiz değerlik elektronu olmuş olur. Aynı zamanda oksijen bir elektronunu hidrojen ile paylaşır ve hidrojen de iki değerlik elektronuna sahip olmuş olur. Bu şekilde aralarında bir bağ kurulmuş deriz.

Tüm Reklamları Kapat

Atomların bağlanmalarını belirlemek için Lewis yapısı denen kavramları kullanabiliriz. İlk olarak her atomun etrafına değerlik elektronları yerleştirilir. Şemadaki her bir çizgi aslında atomlar arasında paylaşılan 2 elektronu ifade eder. Bu elektron çiftine bağ çifti denir. Eğer bir atom bir bağ ile oktete ulaşamıyorsa daha fazla bağ yapabilir. Bu daha fazla elektron paylaşılması demektir. Örnek üzerinden gidelim.

Wikimedia Commons

Karbon atomu dört değerlik elektrona sahip oksijen ise altı değerlik elektrona sahiptir. Lewis yapısındaki elektron çiftleri ikiye ayrılır. Bağlanmaya katılan çiftle bağ çifti, katılmayan çifte ise yalnız çift denir.

Tüm bildiklerimizi CO2 molekülünde uygulayalım. Yukarıdaki görseldeki tüm atomlar oktet kuralına uymuştur. Oksijenlerde iki yalnız çift vardır ve iki tane de bağ çifti vardır, bu şekilde her bir oksijen sekiz elektrona sahip olmuş olur. Karbon için ise karbonun tüm elektronları bağ çiftidir, 4 bağ çifti sayesinde sekiz elektronu vardır. Daha kolay anlaşılması için bağ çiftlerini çizgi ile gösterelim:

Quora

Bu işlemi kullanarak çok daha kompleks moleküllerdeki bağlanmaları bile açıklayabiliriz. Lewis yapıları ve bağlanma teorileri modern kimyanın temelini oluşturur. Lewis teorilerinin eksik kaldığı konular vardır: oktet kuralını aşan durumlar, toplamda tek sayıda elektrona sahip moleküller ve manyetizma ile ilgili açıklayamadığı durumlar vardır. Bu konuda devreye, modern bağlanma teorileri girmektedir: Valans Bağ Teorisi ve Moleküler Orbital Teorisi. Modern bağlanma teorileri klasik bağlanma teorilerinin çok daha fazla kuantum mekaniği içeren halleridir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
55
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Bilim Budur! 7
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • R. H. Petrucci, et al. (2017). General Chemistry: Principles And Modern Applications. ISBN: 978-0132931281. Yayınevi: Pearson.
 • Britannica. Chemical Bonding. (23 Aralık 2017). Alındığı Tarih: 10 Aralık 2019. Alındığı Yer: Britannica | Arşiv Bağlantısı
 • Libretexts. Introduction To Chemical Bonding. (10 Aralık 2019). Alındığı Tarih: 10 Aralık 2019. Alındığı Yer: Libretexts | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/12/2023 03:38:55 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7924

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hücreler
Makina Mühendisliği
Analiz
Sars-Cov-2
Hastalık Yayılımı
Şempanzeler
Kanser
Makina
Mantar
Hidrojen
Parazit
Doğa
Enerji
Wuhan Koronavirüsü
Beslenme Biçimi
Kurt
Manyetik
Gün
Cinsellik Araştırmaları
2019-Ncov
Kuyruk
Kuantum Fiziği
Kanat
Zooloji
Maske Takmak
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Y. Ertan, et al. Kimyasal Bağlanma Teorileri: Kimyasallar Birbirine Neden ve Nasıl Bağlanıyor?. (19 Aralık 2019). Alındığı Tarih: 11 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7924
Ertan, Y., Bakırcı, Ç. M. (2019, December 19). Kimyasal Bağlanma Teorileri: Kimyasallar Birbirine Neden ve Nasıl Bağlanıyor?. Evrim Ağacı. Retrieved December 11, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7924
Y. Ertan, et al. “Kimyasal Bağlanma Teorileri: Kimyasallar Birbirine Neden ve Nasıl Bağlanıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 19 Dec. 2019, https://evrimagaci.org/s/7924.
Ertan, Yiğit. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kimyasal Bağlanma Teorileri: Kimyasallar Birbirine Neden ve Nasıl Bağlanıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, December 19, 2019. https://evrimagaci.org/s/7924.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close