Bu Reklamı Kapat

İnsan Beyninde Bilginin Kodlanması Nasıl Gerçekleşir?

İnsan Beyninde Bilginin Kodlanması Nasıl Gerçekleşir?
Bu Reklamı Kapat
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
7 dakika
6,945 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

İnsan, çok çeşitli kategorilerdeki bilgileri beyninde "depolar" ve bu bilgilerle davranışını yönlendirir. Örneğin gökyüzünün mavi olması gibi bir bilgi, gökyüzünün mavi olduğu görülerek (yani duyularla) elde edilebileceği gibi, birinin bize gökyüzünün mavi olduğunu söylemesi ile de elde edilebilir. Bu iki bilgi kazanma yolunun birbirinden farklı olduğu hemen hissedilebilir: Birinde duyularla ve algıyla bir bilgiyi deneyimlerken, diğerinde dil aracılığı ile bilgiyi ediniyoruz.

İşte bilim ve felsefe alanında bu konuya odaklanan birçok tartışma yürütülmektedir. Bilgi, beyinde "sembolik" (diğer bir deyişle, dil ile ilişkili) olarak mı, yoksa bedenlenmiş (İng: "embodied") olarak mı kodlanmaktadır? Bazı yeni bilimsel çalışmalar ise, beynin ikili kodlama (İng: "dual-coding") mekanizması ile bilgiyi depoluyor olabileceği üzerine çeşitli kanıtlar sunmaktadır.[1]

İkili kodlama ile ilgili yeni gelişmelerin anlaşılabilmesi için, öncelikle sembolik kodlama ve bedenlenmiş kodlama bakış açılarının anlaşılmasında fayda bulunmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Beyinde Bedenlenmiş ve Sembolik Bilgi Temsilleri

Bu görüşlerin anlaşılabilmesi için, öncelikle 1982 yılında Frank Jackson'un ortaya attığı düşünce deneyine bakılabilir:[2] Mary'nin Odası düşünce deneyine...

Mary'nin Odası Düşünce Deneyi

Mary, hayatı boyunca sadece siyah ve beyaz renklerin olduğu bir odada yaşayan, daha önce başka herhangi bir rengi hiç görmemiş olan zeki bir bilim insanıdır. Mary'e, odasında bulunan siyah-beyaz bir televizyon aracılığı ile, renklerle ilgili bilmesi gereken her şey öğretilmiştir. Mary, optik gibi fiziksel bilgiler de dahil olmak üzere, domates ya da gökyüzü gibi renkli bir nesneden başlayıp, beyinde renkleri algılamak ile ilişkili tüm hücresel mekanizmalar dahil renkleri deneyimlemek ile ilgili var olan her türlü bilgiyi öğrenmiştir ve görme nörofizyolojisi üzerine uzman olmuştur. Örneğin, gökyüzünden gelen hangi dalga boyu kombinasyonlarının retinayı uyardığından, santral sinir sistemi aracılığı ile vokal kordların nasıl kasılıp "Gökyüzü mavidir." cümlesinin çıkmasına kadar olan süreçlerin hepsini biliyordur.

Şimdi, Mary'nin hayatında ilk defa bu odadan dışarı çıktığını ve mavi gökyüzünü ilk defa gördüğünü düşünün. Sizce yaşayacağı deneyim, nasıl bir deneyim olacaktır? Mary, yeni bir deneyim edinir mi, yoksa odada sahip olduğu tüm bilgiler, zaten ona "mavi gökyüzü" ile ilgili olarak deneyimleyebileceği her şeyi kazandırabilmiş midir? Daha önce öğrendiği tüm bilgiler aslında eksikti denebilir mi?

Bu Reklamı Kapat

Bu düşünce deneyi, Jackson'ın zihin-beden tartışmaları kapsamında yazdığı bu makalede argümanlarını savunmasında önemli bir yer tutar.[2], [3] Dualizm tartışmaları için önemli olan bu düşünce deneyi, aynı zamanda yapay zekanın bilgi temsili ve bilinci tartışmalarında da kullanılmaktadır.[4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bilginin Duyusal Temsili

Bilginin duyusal temsili kavramının ifade ettiği şey şudur: Bilginin beyindeki temsili; görme, duyma, dokunma, koklama ve tat alma gibi duyusal deneyimler aracılığı ile elde edilir. Diğer bir deyişle, bilginin içeriği duyusal deneyimin içeriği ile direkt olarak ilişkilidir.[4]

Bedenlenmiş bilinç ise (İng: "embodied cognition"), bilişin, dünya ile etkileşim içinde olurken öznenin kullandığı duyusal ve motor sistemleri içeren fiziksel bedenine bağımlı olduğunu ifade eder.[4], [5] Bu görüşe göre zihin, fiziksel bedenin çevre ile etkileşimi bağlamında anlaşılmalıdır.[5] İnsanların, temel olarak algısal ve motor işlemlere adanmış nöral sistemleri olan canlılardan evrimleştiği, dolayısı ile insan bilişinin de, periferal bilgilerden bağımsız biçimde merkezi ve soyut olarak görülmesindense, duyusal-motor işlemlemelerle bir bütün halinde düşünülmesi gerektiği görüşlerini savunmaktadır.[5]

Bilginin nörobilişsel modellerinden biri olan duyusal bedenlenme (İng: "sensory embodiment") kavramı ise, şu bilgilere ve düşüncelere dayanarak ortaya atılmaktadır:[4]

 • Biyolojik varlıklar bilgiyi, çevre ile girdikleri duyusal ve motor etkileşimler aracılığı ile elde ederler.
 • Bu duyusal ve motor sistemlerin nöral mekanizmaları, beyinde uzun süreden beri tanımlanmış durumdadır.
 • Bilginin geri çağırılırken bu duyusal ve motor beyin kortekslerine karşılık gelen beyin bölgelerini aktive ettiği birçok nörogörüntüleme çalışmasında gösterilmiştir.

Bu nörogörüntüleme çalışmalarına örnek vermek gerekirse; örneğin, bir işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG veya İngilizce kısaltmasıyla fMRI) çalışmasında, katılımcılara koku ile ilişkili kelimeler (tarçın, sarımsak, yasemin vb.) ve nötr kelimeler okutulmuş ve koku ilişkili kelimeler okunurken, bazı dil ilişkili bölgelerin yanı sıra bazı olfaktör sistem bölgelerinin de aktivitesinin değiştiği saptanmıştır.[6]Bir başka iMRG çalışmasında, katılımcılara 5 duyu ile ilişkili olan 900 kelime okutulmuş ve 5 duyuya karşılık gelen duyusal ve motor alanlarda da aktivasyon değişimi saptanmıştır.[7] Beyinde renklerle ilgili bilgi geri çağırılırken de, renk algılanması ile ilgili beyin bölgelerinin de aktive olduğu gösterilmiştir.[8] Bu gibi çalışmalar, bilginin temsili konusunda beyindeki çeşitli duyusal ve motor bölgelerin de rol oynadığını göstermekte ve bilginin duyusal ya da bedenlenmiş temsili görüşünü destekleyecek deneysel kanıtlar olarak sunulmaktadır.

Peki ya adalet, özgürlük gibi soyut kavramlar? Bunlar, duyularla algılanamayacak kavramlar olduğuna göre, beyinde nasıl temsil ediliyor? Bununla ilgili yapılan araştırmalarda, soyut kavramların bile duyusal ve emosyonel deneyimlerle ilişkilendirilip depolanabileceğine dair ipuçlarının mevcut olduğu düşünülmektedir.[11], [12], [13] Bu görüşe göre, bu soyut kavramsal bilgiler, bu kavramın kazanıldığı sıradaki yaşanan duyusal ve motor deneyimlerle ilişkili olarak çeşitli duyusal ve motor beyin bölgelerinde temsil ediliyor olabilir.[11]

Bu Reklamı Kapat

Bilginin Dil ile Temsili

Bilginin dil ile temsili kavramı, bilginin depolanırken, duyusal deneyimlerden bağımsız biçimde, dil girdileri aracılığı ile semboller arası karmaşık ilişkiler içerisinde depolandığını ifade eder.[4] Yakın bir terim olan sembolik temsil kavramı ise, bilginin temsilinin bazı semboller aracılığı ile olduğunu ve bu sembollerin bazı kurallara (örneğin dilin gramer kurallarına) göre değiştirilebileceğini ifade eder.[4]

Bilginin dil ile temsili görüşü temelde şunu savunur: Duyular aracılığı ile elde edilmiş bilgiler bile, duyusal temsilden ayrı olarak soyut ve kavramsal bir seviyede temsil edilir.[9], [10]

Literatürde dilin algı üzerine etkili olduğuna dair araştırmalar mevcuttur. Örneğin dilin, nesneleri daha kategorik şekilde algılamamıza neden olduğuna dair bulgular mevcuttur.[14] Yaşamlarının ilk yıllarında insanların, nesnelerin özellikleri ile ilgili beklentilerinin, nesnelerin görünüşlerinden bağımsız olarak, nesnelerle ilişkilendirilen etiketlerden etkilendiği gösterilmiştir.[15] Çeşitli çalışmalar, bebeklerde dille bilinç arasında bağlantılar kurmaktadır.[16]

Ayrıca dil, çeşitli sembolleri kullanarak yeni ilişkiler oluşturma ve duyusal deneyimlerin ötesinde yeni anlamlar oluşturabilme ve üretebilme becerisi ile ilgili bir mekanizma sunmaktadır.[4]

Bu Reklamı Kapat

Başka bir yöntemi, büyük bir dil veri setinden, bilgisayarlar aracılığı ile çeşitli yapı ve anlam düzenlerini analiz etmeyi sağlayan doğal dil işleme (İng: "Natural Language Processing" veya kısaca "NLP") programlarının kullanılmasıdır. Çeşitli NLP modellerinin analizleri ile insanlar üzerinde yapılan iMRG görüntülemelerinin analizlerinin birbirleri ile ilişkili bulunduğuna dair veriler mevcuttur.[17], [18] Bilim insanları bu çalışmalar ile, beynin, dil aracılığı ile elde edilmiş bilgi ile bilgiyi temsil ettiğine dair bir işaret olabileceğini düşünmektedir, ancak elbette daha çok çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

İkili Kodlama

Bu iki bakış açısının da henüz büyük resmi açıklamadığı görülüyor. Peki, ikili kodlama bakış açısı neyi ifade ediyor ve deneysel olarak nasıl araştırılabilir?

Yapılan çalışmalar, görme yeti yitimi olan bireylerin, görme yetisi ile bağlantılı kategorilerle ilgili, gören bireylere benzer şekilde konuştuğunu ve düşündüğünü, yapılan nörogörüntüleme çalışmalarının ise her iki grubun ortak bazı nöral mekanizmalar kullandığını göstermiştir.[19] Başka araştırmalar ise konjenital (yani doğuştan itibaren) görme engelli olan bireylerin, görme yetisi sağlam olan bireyler ile çok benzer biçimde renkleri bir haritaya konumlandırdığını göstermiştir.[20]

Bilginin nasıl kodlandığı üzerine çalışırken, bir grup araştırmacı tarafından konjenital görme engelli olan bireyler üzerinde, iMRG kullanarak bir deney gerçekleştirildi.[1] Hipotezlerini, konjenital olarak görme engelli olan bireylerin renkleri duyusal olarak öğrenemeyeceği, sadece dil aracılığı ile öğrenebileceği üzerine oluşturdular (örneğin, "Bazı güller kırmızıdır." ya da "Kırmızı turuncuya, maviye oranla daha yakın bir renktir." gibi). Görme yetisi normal olan bireyler ise bu bilgiyi hem dil ile hem duyusal bilgi ile edinebilmektedirler.

Sonuç ise şöyleydi: Renk bilgisinin temsili düşünüldüğünde, bazı beyin bölgeleri yalnızca görme yetisi sağlam olan bireylerde aktifleşirken; bazı bölgeler (sol dorsal anterior temporal lobun bir bölgesi) her iki grupta da aktifleşmiştir.[1] Bu bulgular, hem duyusal bilgi temsilinin (sadece görme yetisi sağlam olan bireylerde aktifleşen bölgeler), hem de duyudan bağımsız dil ile bilgi temsilinin (her iki grupta ortak bölgelerin aktifleşmesi) birlikte varlığının söz konusu olabileceğini ortaya koymuştur.[1]

Agora Bilim Pazarı
Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar

Bitkiler, biyoteknolojinin hızlı ilerleyişine güç katma konusunda en önde gelen takson. Bu alandaki en güncel çalışmaları ve metotlarını öğrenmek için bu kitabı edinmenizi tavsiye ederiz.

Notlar:

 1. Bu kampanya, Palme Yayıncılık tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺145.00 ₺154.00
Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar

Bunlar gibi pek çok çalışma göstermektedir ki:[4], [21]

 • İnsanlar, renkleri direkt olarak duyusal olarak deneyimlemeseler bile, renklerle ilgili bilgiyi gören bireylere benzer şekilde edinebilmektedirler.
 • Görme yeti yitimlilerde aktifleşen bu bölge, insanda duyudan bağımsız olarak dille ilişkili bilgi temsilinin varlığını desteklemektedir.
 • Aynı bölgenin görme yetisi normal olan bireylerde de aktifleşmesi, insanlar duyu ile deneyimleseler dahi, hem duyusal temsilin, hem dilsel temsilin varlığına işaret etmektedir.

İşte ikili kodlama, bu kanıtlara dayanarak bilginin beyinde hem duyusal olarak hem de dil ile ilişkili olarak temsil edildiğini öne sürmektedir.[4] Yani insanların bilgiyi, hem deneyimleyerek, hem de sembolik ilişkiler üzerinden temsil ettiğini savunmaktadır.[4]

Sonuç

Sonuç olarak, bilginin nasıl kodlandığına dair kesin bir açıklama bulmuş değiliz, ancak bu konuda araştırmalar sürmekte ve heyecan verici sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle, doğuştan görme yeti yitimli bireyler üzerinde, sadece görme yetisi ile deneyimlenebilecek bir kavram olan renkler üzerinden yapılan araştırmalar, önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Sadece beynin kortikal bölgelerinin değil, beyaz cevherinin, yani bölgeler arasındaki bağlantı yollarının da araştırıldığı çalışmalar yürütülmektedir.[22] Ayrıca, bilgisayar bilimi ve yapay zeka alanlarındaki gelişmeler, bu tür araştırmalara yeni bir soluk getirmiştir.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 17
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/01/2022 18:12:02 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11147

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Doğa
Kamuflaj
Matematik
Çocuklar
Elektrik
Fizik
Uzay Görevleri
Sanat
Çiftleşme
Dağılım
Parçacık
Besin Değeri
Kelebek
Tarih
Evrimsel Antropoloji
Elektron
Sosyal
Radyasyon
Teyit
Yıl
Genetik Müdahale
Nükleotit
Uzun
Koronavirüs
Eğitim
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et