Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Holobiyont Teorisi: Hayvanların Evrimini Sindirim Kanalı Tetiklemiş Olabilir!

Holobiyont Teorisi: Hayvanların Evrimini Sindirim Kanalı Tetiklemiş Olabilir! FifteenEightyFour
9 dakika
4,555
 • Makroevrim

Hayvanlar nereden geldi? Bu soru, evrimsel biyologların en çok ilgisini çeken konulardan birisi. Bugüne kadar, soruyu cevaplamaya çalışan birçok hipotez ve teori de ileri sürüldü. Şimdi, Türkiye'den çıkıp Arizona Üniversitesi'nde astrobiyoloji üzerine araştırmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Betül Kaçar, Holobiyont Teorisi adını verdikleri bir teori aracılığıyla, bu büyük soruya yanıt vermeye bir adım daha yaklaştıklarını düşünüyorlar.

Holobiyont, ortak bir ekolojik birim oluşturmak amacıyla birden fazla farklı türün bir araya gelmesiyle oluşan sisteme verilen isimdir. İlk olarak 1991 yılında yazdığı Evrimsel Girişimcilik İçin Simbiyoz isimli kitabında Amerikalı evrimsel biyolog ve teorisyen Lynn Margulis tarafından ileri sürülen bu kavram, yaşamlarının çoğunu simbiyotik ilişkiler içerisinde geçiren canlıları tanımlamak için kullanılmaktadır. Simbiyotlar, karşılıklı fayda ilişkisi içinde bulunan canlılardır. Dolayısıyla holobiyontların amacı parazitik bir çıkar ilişkisinden ziyade, karşılıklı bir fayda ilişkisidir. Dr. Kaçar tarafından ileri sürülen temel teori ise, bu holobiyotik ilişkiler sonucunda tek hücreli yaşam formlarından hayvanlar gibi çok hücreli ve daha karmaşık yaşam formlarının evrimleşebileceği yönündedir.

Bu Reklamı Kapat

Akademik makalelerin fikir alışverişi amacıyla jurnal yayını öncesinde yüklenebildiği PeerJ sitesinden yayınladıkları ön makalelerinde Betül Kaçar ve ekibi, oligotrofik (besin kıtlığı bulunan) koşullar altında ve Neoprotozoik Dönem'deki buzullanma olayları etkisi altında kalan ökaryotik kolonilerin, yüksek çeşitliliğe sahip mikrobiyomları bünyelerinde barındırabilmek için iç hacimleri genişleyecek şekilde evrimleştiklerine yönelik kanıtlara sahip olduklarını ileri sürüyorlar. Bu önemli, çünkü bu zorlu doğa koşulları, aynı zamanda en ilkin hayvanların (metazoaların) evrimleştiği döneme denk geliyor. Eğer açıklamaları doğru ise, bu teori ile hayvanların evrimlerinin ana nedenini ilk defa tespit edebilmiş olacağız.

Ökaryotik kolonilerin iç hacimlerini arttırarak avantaj sağladığı fikri oldukça ilginç; çünkü eğer doğruysa, bu iç hacmi işgal etmeye başlayan ilk tek hücreliler ile bu koloniyel ökaryotlar arasında bol miktarda yatay gen transferi olması beklenmektedir. Evrimin bu ilginç mekanizması, normalde birbiriyle çiftleşemeyecek; dolayısıyla gen aktarımında bulunamayacak türlerin genlerinin karışmasını mümkün kılmaktadır. Bu da önemlidir, çünkü yatay gen transferi etkisi altında genellikle evrim normalden hızlı bir şekilde (daha yüksek "tempo" ile) yaşanır, türleşme hızlanır. Bu süreçte, canlılara yeni dahil olan bu iç hacim nedeniyle koloninin farklı kısımlarının farklı görevler üstlenmeye başlaması, hayvan dokularının evrimsel temellerini atmış olabilir. Eğer bu evrimsel teori doğruysa, hayvanların ne zaman ve ne şekilde karmaşıklaşma sürecine girdiğine yönelik test edilebilir hipotezlerin önünü açan sağlam bir açıklamaya erişmemiz mümkün olabilir.

Bu Reklamı Kapat

Hayvanların Kökeni

Bugüne kadar hayvanların evrimsel kökenlerine yönelik birçok sağlam ve test edilmiş teori ileri sürüldü. Bunların en meşhuru, 2.4 milyar yıl kadar önce yaşanan Büyük Oksidizasyon Olayı sonrasında fotosentetik siyanobakteriler tarafından atmosfere pompalanan bol miktardaki oksijen sayesinde erken hayvanların (metazoaların) karmaşıklaşma yoluna girdiğine yönelik teoridir. Bu teori, oksijenli solunumun sağladığı enerji avantajının karmaşıklaşmanın ana nedeni olduğunu ileri sürmektedir. Ancak 2014 yılında Canfield ve arkadaşları, 2016 yılındaysa Zhang ve arkadaşları tarafından yapılan iki araştırma, metazoaların ihtiyacı olan oksijenin beklenenden çok daha önce ortamda zaten bulunduğunu göstermektedir. Eğer bu doğruysa, oksijenin atmosferde bulunabilirliği ile metazoaların karmaşıklaşma yönündeki evriminin pek de örtüşmediği görülebilir.

Bu konudaki meşhur ve yaygın olarak kabul gören teorilerden bir diğeri ise av-avcı ilişkilerinin karmaşık hayvanların evrimini tetiklediği yönündedir. Bugüne kadar birçok akademisyenin üzerinde durduğu gibi, yeni yeni evrimleşen avcılardan kaçmak zorunda kalan daha basit yapılı hayvanlar, hızlı bir evrimsel süreçten geçerek çeşitli savunma mekanizmaları kazanmışlardır. Bu tarz bir ekolojik ilişki, elbette hayvanların evrimine hız katmış olabilir; ancak daha karmaşık ve hızlı olan avcıların ilkin evriminin neden tetiklendiği bu teori ile izah edilememektedir.

Oksijen ve avlanma haricinde başka faktörlerin de karmaşık hayvan evrimini hızlandırdığına yönelik teoriler mevcut. Örneğin 2005 yılında Knauth ve arkadaşları ortam tuzluluğunun (salinite), 2002 yılındaysa Schwartzmann ve arkadaşları ortam sıcaklığının metazoa evriminin ana tetikleyicisi olduğunu ileri sürmüştü.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu tarz "dış faktörlere" yönelik açıklamaların yanısıra, bazı "iç faktörler" üzerinde de durulmuştur: Örneğin Newman ve Müller tarafından 2000 yılında yayımlanan bir makalede; genetik, epigenetik ve enzimatik deneme-yanılma süreçlerinin hayvan karmaşıklığının ana iticisi olduğu ileri sürülmüştür.

Daha yakın zamanlarda yayınlanan bazı makalelerde ise, az önce sözünü ettiğimiz holobiyontların bu evrimin temelinde yatıyor olabileceği ileri sürülmüştür. Bu fikirlerin temeli, bazı hayvan gruplarının bakterilerin varlığında çok ilginç davranışlar sergilediği gerçeğine dayanmaktadır: 2012 yılında Alegado ve arkadaşları, 2017 yılında Cavalier-Smith ve hem 2013 yılında hem de 2015 yılında McFall-Ngai tarafından yayımlanan makalelerde, günümüzde var olan koanoflagellalıların, ortamda bulunan bazı bakterilerin yaydığı kimyasalların etkisi altında koloniler inşa edecek şekilde davrandıkları tespit edilmiştir. Bu gözlem, hayvanların ilkin atalarının da bu tarz bir davranışı takip etmeleri sonucunda karmaşık yapıların evrimleşmesiyle sonuçlanacak bir yolağa girdiklerini düşündürmektedir.

Ancak bu teorilerin her birinin ortak noktası, protistalardan gerçek metazoalara doğru bir süreci tanımlıyor olmasıdır. Bu teorilerin hiçbirini kullanarak hangi seçilim baskılarının olduğunu veya hangi adaptif süreçlerin yaşandığını araştırmak mümkün değildir. Bu tarz gelişime dayalı teoriler, ne tarz çevresel baskıların karmaşıklığın evrimleşmesini tetiklediğini açıklayamaz; çünkü onlara karşı herhangi bir fikir beyanında bulunmaz.

İşte Betül Kaçar ve arkadaşlarının yeni makalesinde, Holobiyont Teorisi üzerinden yola çıkarak ilk defa hangi evrimsel baskıların karmaşık canlıların ortaya çıkmasını sağlayacağını araştırmamızı mümkün kılacak bir açıklama geliştirildi.

Holobiyont Teorisi Yoluyla Hayvan Evrimi

Bu teoriye göre, özellikle çevresel değişmelerin yarattığı evrimsel baskı altında, halihazırda geçici olarak koloniyel olan bazı protistalar, zorunlu çok hücreliliğe itildiler. Bu dönemde henüz sindirim kanalı evrimleşmemiş olsa da, tek hücrelilikten çok hücreliliğe giden yolda oluşan iç hacim artışı, çeşitli bakterilerin buraya yerleşmesini mümkün kıldı. Bu durum, karmaşık simbiyotik ilişkileri doğurdu.

Bu Reklamı Kapat

Holobiyont Teorisi Işığında Hayvan Evriminin Basamakları
Holobiyont Teorisi Işığında Hayvan Evriminin Basamakları
Betül Kaçar

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere, geçici koloniler inşa edebilen atalar, kendilerine iç hacim sağlayacak bir koloni inşa ettiler. İlk etapta böylesi bir davranışın neden ortaya çıkacağını sorabilirsiniz; ancak unutmayın ki günümüzdeki canlıların da bakterilerin varlığında bu tarz davranışlar sergilediği gösterildi. Dahası, çökeltilerin su ile buluştuğu noktalarda (örneğin sahil şeritlerinde) bulunan koanoflagella-benzeri hayvanlar, ince bir film tabakası oluştururlar ve bu tabaka içerisinde birbirlerine dokunacak şekilde yaşarlar. Dolayısıyla bu dokunmanın organize edilmesi ve yapısal olarak değişmesi son derece olasıdır. Çünkü bu daha sistemli odacıklar inşa edilmesi sayesinde, çok daha karmaşık ekolojik ilişkiler kurmak ve yapısal olarak daha da karmaşıklaşmak mümkündür. Bu nedenle üst düzey karmaşıklıktaki canlılık, birbirini tekrar eden hücrelerden oluşur; ancak bu hücreler birbirleriyle oldukça karmaşık ilişkiler içerisindedir.

Bu yapısal değişimi tetikleyen ana unsurun, çevresel değişimler olduğu düşünülmektedir. Özellikle de Rodinya süperkıtasının kırılmaya başladığı dönemde, sığ deniz suları halihazırda bol oksijene sahipti ve derin okyanus tabanları da giderek oksijenleniyordu. Süperkıta kırılımına bağlı olarak değişen kimyasal dengeler, dönemin buzul çağına girmesini tetiklemiş olabilir. Buna bağlı olarak, gezegenimiz Kartopu Dünya denen bir evreye girdi; yani baştan sona buzullarla kaplandı. Buzlarla kaplı bir Dünya'da, Güneş ışınlarının etkisi dikkate değer miktarda azalır, atmosferle gaz alışverişi zorlaşır ve dolayısıyla kıtasal iklimlenmeden doğan mineral yüklü besinler ve metal kofaktörler, gezegenimizdeki ökaryotik yaşamın ana besin kaynakları haline gelir. Dolayısıyla bu zorlu şartlar altında kalan canlılar arasından sadece en uyumlu olanlar hayatta kalabilir; diğerleri ise hızla elenmeye başlar.

Bu şartların her birine karşı avantaj sağlayan yeniliklerin başında, mikrobiyal simbiyotik ilişkiler kuran koloniler inşa etmek gelmektedir. Bunu yapabilen canlılar, bu zorlu şartlarda bile avantajlarını korurlar ve nesillerini sürdürebilirler. Eğer bu gerçekleştiyse, bu şartlara verilen tepki, günümüzde bildiğimiz karmaşık hayvan yaşantısının temelini atmış olabilir.

İç Hacim Artışı ve Sindirim Kanalı

Teorinin özellikle de iç hacmin artışına dayalı açıklamaları önemli; çünkü günümüzde hayvanları "hayvan" kılan en önemli parçalardan birisi sindirim kanalı ve bu kanal içinde yaşayan bakteriler. Bir sindirim kanalına sahip olmak, metabolik verimliliğini arttırabilir; ancak sindirim kanalınız olmasa bile, eğer sindirime katkı sağlayan bakterilerle simbiyotik ilişkiler kurabilirseniz, hayatta kalma ihtimalinizi katlayarak arttırmanız mümkün. Öyle ki, gezegenimizde yaşayan en ilkin hayvan şubesi olan süngerler, herhangi bir sindirim kanalına sahip olmasalar bile, bünyelerinde barındırdıkları bakteriler sayesinde gezegenimizin gördüğü en yıkıcı olayları bile tekrar tekrar atlatmayı başardılar. Günümüzdeki süngerlerin doku hacminin %40 civarı bakterilere aittir ve bu dokuların mililitre hacmi başına 10910^9 civarı mikrobik hücre bulunmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Bu erken hayvan kolonilerinde iç hacim artışını sağlayacak bir evrimsel değişim, çözünmüş organik malzemenin sindirimini arttırmak konusunda dikkate değer bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü karmaşık koloniyel ilişkiler içindeki bir metazoa, tekil bir hücreye göre çok daha fazla miktarda suyu işleyebilecek ve bu sayede çok daha fazla besin maddesine erişebilecektir. Özellikle de zorlu dünya koşullarında bu, kritik bir avantajdır.

Ayrıca iç hacim sayesinde bakterilerle simbiyotik bir ilişki geliştiren erken metazoalar, kısıtlı besin ortamında hayatta kalma konusunda da avantaj sağlayabilecektir. Örneğin siyanobakterilerle kurulacak olan bir simbiyotik ilişki, ışığın sınırlı olduğu ortamlarda oksijen bulma konusunda avantajlıdır. Siyanobakteriler, söz konusu erken hayvanlara oksijen, organik madde ve biyolojik olarak işlevsel azot kaynağı olmuş olabilir.

Tabii ki bu faydaların hiçbiri tek taraflı değildir. Erken koloniyel metazoalar, bakterilere koruma sağlamış ve ortamı onlar için daha uygun hale getirmiş olabilir. Üstelik bu holobiyontların evrimi, ekosistemi de köklü bir şekilde değiştirerek, holobiyontların çok ötesindeki birçok canlının evrimini bile etkilemiş olabilir.

Teorinin Günümüz Şartlarında Test Edilebilirliği

Teori önemli, çünkü günümüzde yaşayan koanoflagellalılara bakarak bu teorinin öngörülerini test etmek mümkün. Betül Kaçar'ın laboratuvarı, bu canlıların genlerini değiştirip, daha atasal formları yansıtan canlılar üretmeyi 2017 yılında başarmıştı. Bu günümüze yeniden getirilen antik canlıları laboratuvar şartlarında test ederek, söz konusu davranışları sergileyip sergilemediklerini kendi gözlerimizle görebiliriz. Bu da, gözlerimizin önünde hayvan evriminin basamaklarının tekrardan yaşanmasını sağlayabilir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Bilimkurgu Kulübü Özel Seti-1: Maymunlar Gezegeni, Çocukluğun Sonu, Kadınlar Ülkesi, Ben Robot, Su Adamı

Bu seti edinerek elde edeceğiniz kitaplar şunlardır:

 1. Maymunlar Gezegeni, Pierre Boulle
 2. Çocukluğun Sonu, Arthur C. Clarke
 3. Kadınlar Ülkesi, Charlotte Perkins Gilman
 4. Ben Robot, Isaac Asimov
 5. Su Adamı, Aleksandr Belyaev

Bu ürün, Evrim Ağacı okurlarına İthaki Yayınları tarafından sunulan bir fırsattır. Kitap isimlerine tıklayarak Bilimkurgu Kulübü tarafından yazılan kitap incelemelerini ve/veya tanıtımlarını okuyabilirsiniz.

Devamını Göster
₺130.00
Bilimkurgu Kulübü Özel Seti-1: Maymunlar Gezegeni, Çocukluğun Sonu, Kadınlar Ülkesi, Ben Robot, Su Adamı

Holobiyont Teorisi, Uzayda Karmaşık Yaşamı Açıklayabilir!

Eğer karmaşık hayvanlar gerçekten de Holobiyont Teorisi'nin açıkladığı şekilde evrimleştiyse, uzaydaki (karmaşık) yaşam arayışımızı bu tarz zorlu şartlar altında holobiyontların varlığını sürdürebilecekleri ortamları arayacak şekilde şekillendirmemiz de mümkün olabilir.

Evren gerçekten uçsuz bucaksız bir yer ve bu sistem içerisinde trilyonlarca galaksi, yıldız ve gezegen bulunuyor. Bunlardan en az 1 tanesinde yaşamın, hem de karmaşık yaşamın evrimleşebildiğini biliyoruz: Dünya. Dünya'nın yaşamın var olması için gerekli şartlara sahip tek gezegen olmadığını düşünecek olursak, oralarda bir yerlerde en azından tek hücreli, belki de bizler gibi karmaşık çok hücreli canlılar bulunuyor. Ancak bu canlılara ulaşmak istiyorsak, bunları nerelerde bulabileceğimizi çok daha iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bu da, karmaşık yaşamın hangi şartlar altında evrimleştiğini anlamamızı gerektiriyor.

İşte Holobiyont Teorisi, bunu başaran ilk hayvan kökeni teorisi olabilir. Eğer öyleyse, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan yeni keşiflerin kapısını aralamamızı sağlayabilir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 3
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Z. R. Adam, et al. The Origin Of Animals As Microbial Host Volumes In Nutrient-Limited Seas. (5 Eylül 2018). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2018. Alındığı Yer: PeerJ | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/06/2022 07:19:34 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7408

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Uzay Aracı
Ölçüm
Foton
Kütleçekimi
Kromozom
Radyasyon
Kimyasal Bağ
Doğa Yasası
Kanat
Wuhan
Mantık
Deri
Uyku
Kadın
Kamuflaj
Skeptisizm
Bilgi Felsefesi
Kimya Tarihi
Dalga
Çin
Gazetecilik
Alzheimer
Virüs
Fosil
Dilbilim
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.