Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Evrimsel Duraksama: Genler Arası Rekabet, Evrimin Hızını Doğrudan Etkileyebilir!

Betül Kacar ve Ekibinin Çalışması, Genlerin Doğal Seçilim Yoluyla Evrimi Önündeki Engelleri Daha Yakından Tanımamızı Sağlıyor!

Evrimsel Duraksama: Genler Arası Rekabet, Evrimin Hızını Doğrudan Etkileyebilir! Geneng News
6 dakika
2,599
 • Moleküler Evrim
 • Abiyogenez
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Her ne kadar türleri yekpare varlıklar olarak düşünsek de, aslında her canlı modül adı verilen birçok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan yapılar olarak düşünülmelidir. Bu modüller, yapısal hiyerarşinin her basamağında mevcuttur: En alt seviyede hücresel moleküller bir araya gelerek fonksiyonel moleküller üretir. Daha üst seviyede hücreler bir araya gelerek doku ve organlar gibi fonksiyonel parçaları oluşturur. Doku ve organlar organizmaları, organizmalar ise popülasyonları oluşturan modüler yapılardır.

Evrim, bu modüler hiyerarşinin herhangi bir basamağına etki edebilen bir süreç olduğu için, bilim insanları bir süredir bu modüllerin bir bütün olarak mı evrimleştiğini, yoksa farklı hızlarda mı evrimleştiğini çözmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar organizmalar seviyesinde modüler yapıların bağımsız evrimine yönelik birçok örnek ileri sürüldü; bunları mozaik evrim ile ilgili yazımızdan okuyabilirsiniz. Ancak moleküler düzeyde bunu gösteren çok fazla örnek bulunmuyor.

Bu Reklamı Kapat

Modüllerin farklı hızlarda evrimleşebiliyor olması, evrimsel değişimin hızını doğrudan etkileyen bir olgu. Örneğin klasik evrimsel teoride doğal seçilimin modüllerin performansını en uyumlu (optimal) noktaya kadar evrimleştireceği öngörülmektedir. Elbette her zaman mutlak optimum noktaya erişilemez; ancak efektif nötralite sınırı (İng: "margin of effective neutrality") denen bir sınıra ulaştıktan sonra doğal seçilim yavaşlayarak evrimsel süreç (en azından çevre şartları veya popülasyon dinamikleri değişene kadar) durma noktasına gelir.

Ancak eğer ki popülasyon "klonlanma yoluyla", yani eşeysiz olarak ürüyorsa, bu popülasyonda meydana gelen bir avantajlı mutasyonun evrimsel olarak sabitlenmesi (popülasyon içinde %100 sıklığa ulaşması) her zaman mümkün olmayabilir; çünkü aynı popülasyondaki bir başka faydalı mutasyonun etkisi altında diğer mutasyon başarısız kalabilir ve hatta tamamen elenebilir. Buna, klonal etkileşim (İng: "clonal interference")adı verilmektedir. Klonal etkileşim sonucunda bazı adaptif mutasyonların gölgelenmesine evrimsel duraksama (İng: "evolutionary stalling") denmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Arizona Üniversitesi'nden Dr. Betül Kacar ve ekibinin yaptığı bir çalışmada, klonal etkileşim etkisi altındaki popülasyonlarda, canlının farklı modüler yapılarında meydana gelen evrimsel değişimlerin efektif nötralite sınırına erişme dinamiklerinin klasik teoriden sapabileceği deneysel olarak gösterildi. Bu durum, söz konusu duraksamanın, doğal seçilim yoluyla olan evrimi kısıtlandırabileceğini gösteriyor.

Bu evrimsel duraksamanın niteliklerini anlamak (ve bu süreci karakterize etmek) önemli, çünkü evrimin hangi şartlar altında nasıl yaşandığını daha da iyi anlamamızı sağlayacak. Bu da, uzaydaki yaşam arayışı ve yaşamın farklı koşullar altında nasıl başlayıp, ne şekillerde karmaşıklaştığı sürecini anlamamızı kolaylaştıracak.

Bakterilerde Yapay Evrim

Kacar ve ekibinin çalışmasında, Escherichia coli bakterilerinin RNA'yı proteine dönüştürme (translasyon) mekanizmasında yer alan proteinler yapay olarak mutasyona uğratıldı. En uyumlu olmaktan uzak (sub-optimal) translasyon mekanizmalarına (TM) sahip E. coli bakterilerinin evrimleşmesi sürecinde farklı evrimsel patikaları takip ettikleri gösterildi. Ancak TM'ler zamanla efektif nötralite sınırına yaklaşsalar da, oraya ulaşamadan doğal seçilimin diğer modüllere kaydığı ve TM optimizasyonu sürecinin duraksadığı gösterildi. Bu durum, kimi canlıda klasik evrim teorisi tarafından öngörülenden de uzun bir sürede yaşanıyor olabileceğini gösteriyor.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Uzmanlar, bunu yapabilmek için translasyon sürecini ve bu süreçte görev alan proteinleri (ve bunları kodlayan genleri) özellikle tercih ettiler, çünkü günümüzde var olan TM'ler fazlasıyla optimize edilmiş mekanizmalardır. Dolayısıyla bu optimal durumdan saptırıldıklarında, o noktaya doğru geri evrimleşirken, bu optimal noktadan (ve efektif nötralite sınırından) ne kadar uzakta bulundukları çok daha kolay bir şekilde hesaplanabilir.

E. coli de dahil olmak üzere 4 diğer türde (Salmonell typhimurium, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) ve 1 adet atasal varyanttaki 2 farklı genin (tufA ve tufB) mutasyonu ile elde edilen varyantların, beklendiği gibi farklı uyum başarıları olduğu tespit edildi. Bu 6 soy hattının her biri 500.000 hücreyle başlayacak şekilde 10'ar adet popülasyon ürettikten sonra, hepsinin 1000 nesil boyunca evrimleşmesine izin verdiler.

Kurucu ve evrimleşmiş popülasyonların uyum başarılarını gösteren bir grafik. Çizgili grafiğin (y=-x) üzerinde yer alan popülasyonlar, kontrol grubu olarak kullanılan E. coli'den daha yüksek uyum başarısına sahip popülasyonlardır. Altındakiler ise daha düşük uyum başarısına sahiptir.
Kurucu ve evrimleşmiş popülasyonların uyum başarılarını gösteren bir grafik. Çizgili grafiğin (y=-x) üzerinde yer alan popülasyonlar, kontrol grubu olarak kullanılan E. coli'den daha yüksek uyum başarısına sahip popülasyonlardır. Altındakiler ise daha düşük uyum başarısına sahiptir.
Biorxiv

Beklendiği gibi, 1 tanesi hariç tüm popülasyonların uyum başarısı her nesilde giderek arttı. Popülasyonların ortalama uyum başarısı artışı, başlangıç popülasyonunun uyum başarısı ile ters orantılıydı. Bu durum, çok ciddi uyum başarısı kayıplarının bile kısa sürede evrim tarafından kapatılabildiğini gösteriyor.

Eşeysiz Üremede Klonal Etkileşim Evrimi Yavaşlatıyor!

Evrimleşme süreci boyunca farklı noktalardan örnekler alan araştırmacılar, bakterilerin bütün genomlarını tekrar tekrar dizileyerek hangi noktalarda mutasyonlar yaşandığını ve hangi kombinasyonların doğal seçilim yoluyla seçilip ayıklandığını tespit ettiler. Bu sayede evrimin genler düzeyinde bizzat gözlemeyi başardılar.

Evrimleşen popülasyonların mutasyonel değişimleri. Her bir çizgi, tekil bir mutasyonun frekans değişimini göstermektedir. Gölgeli olanlar, tufA geninde çoğalma tespit edildiği anlamına gelmektedir.
Evrimleşen popülasyonların mutasyonel değişimleri. Her bir çizgi, tekil bir mutasyonun frekans değişimini göstermektedir. Gölgeli olanlar, tufA geninde çoğalma tespit edildiği anlamına gelmektedir.
Biorxiv

Ekibin gözlemlerine göre TM'ye özgü mutasyonlar son derece sık bir şekilde yaşanmaktaydı ve bu mutasyonların uyum başarısına etkisi kimi zaman orijinal mutasyonlarla rekabete girebilecek kadar güçlüydü. Buna rağmen, klonal etkileşim olgusu, doğal seçilimin TM'yi tekrardan optimize etme başarısını düşürdüğü görüldü. Bu da, eşeysiz üreyen popülasyonlarda mutasyon çeşitliliğinin, sıklığının ve kronolojisinin evrimin gidişatını etkileyebileceği fikrini doğruluyor.

Bu Reklamı Kapat

Evrimsel Duraksama, Optimumdan Uzakta Yaşanıyor

Ekibin çalışmasının ilginç bulgularından birisi, faydalı mutasyonların ne kadar sık oluştuğu ve doğal seçilimin bunları ne kadar seri bir şekilde seçebildiğiyle ilgili. Örneğin TM mutasyonlarının ortalamada sadece 300 nesilde sabitlenebildiğini gösterdiler (herhangi bir diğer mutasyonun sabitlenmesi yaklaşık 600 nesil sürmüştür).

Evrimsel optimizasyonda duraksama.
Evrimsel optimizasyonda duraksama.
Biorxiv

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, bir mutasyonun maliyetinin artmasına bağlı olarak diğer mutasyonların ön plana çıkabiliyor olmasıdır. Araştırmacılar bunu, doğal seçilimin bir diğer modüle kayması olarak tanımlamaktadırlar. Zaten evrimsel duraksama denen olay da, buna bağlı olarak yaşanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, TM'ye özgü mutasyonların maliyeti %3-19 civarına ulaştığında, doğal seçilim TM optimizasyonu yerine diğer modüllerin optimizasyonuna yönelmektedir. Bir diğer deyişle, genomun başka bölgelerinde yaşanan mutasyonlar, TM'ye özgü mutasyonlarla rekabete girmekte ve onları gölgede bırakabilmektedir.

Araştırmacıların bulgularına göre duraksama noktasına gelen bir evrimsel sürecin tekrardan yoluna devam edebilmesi için, kendisiyle rekabet eden diğer mutasyonların (ve modüler seçilimin) etkisinin azalması gerekmektedir. Ancak değişen çevre şartları altında diğer mutasyonların süreğenliği devam edebilir ve evrimleşmesini beklediğimiz asıl mekanizmaların evrimi aksayabilir. Bu nedenle evrimsel süreci, genomun tamamına yayılan genlerin birbiriyle etkileşiminden (epistasis kavramından) bağımsız olarak incelemek mümkün değildir. Kacar, araştırmanın önemini şöyle anlatıyor:

Sonuçlarımız, TM uyum başarısının yapısını aydınlatıyor ve bu zari moleküler makinanın nasıl evrimleştiğini anlamamızı sağlıyor. Yaşamın kökenini araştıranlar için bu bulgular, TM gibi temel bir mekanizmanın optimal noktaya tüm türlerin yaşamış son ortak atasından daha önce evrimleştiğini söylemektedir.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/05/2022 17:24:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8137

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Karar Verme
Diş Hastalıkları
Oksijen
Enfeksiyon
Evrim Ağacı Duyurusu
Sağlık Örgütü
Karanlık Madde
Biyokimya
İnsan Sağlığı
Mucize
Ağız Sağlığı
Veri Bilimi
Uluslararası Uzay İstasyonu
Çin
Depresyon
Zihin
Tarih
Transkripsiyon
Gözlem
Antikor
Köpek
Kuantum
Kuşlar
Entomoloji
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et